نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل فردی، خانواگی، اجتماعی و مذهبی مرتبط با روابط فرازناشویی زنان در قالب یک پژوهش کیفی به منظور ارائه یک مدل درمانی جدید صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر دارای دو مرحله بود: مرحله اول به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی صورت گرفت. در مرحله دوم نیز تدوین پارادایم درمان روابط فرازناشویی با استفاده از روش عناصر مشترک انجام شد. گردآوری اطلاعات در مرحله اول طی سه گام صورت گرفت: گام اول، بررسی مقالات مرتبط با عوامل تأثیرگذار در روابط فرازناشویی به روش کیفی و مرور نظام­مند بود. گروه نمونه 28 مقاله چاپ شده داخلی از میان مقالات مرتبط بود که به روش نمونه­گیــری هدفمند انتخاب شدنـد. درگام دوم، مصاحبــه کیــفی 
نیمه­ساختاریافته انجام شد و اعضای نمونه به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند.  گام سوم نیز شامل مصاحبه کیفی با متخصصان حوزه زوج و خانواده درباره علل موثر بر رابطه فرازناشویی بود که با استفاده از روش دلفی انجام شد. در نهایت با استناد به اطلاعات به دست آمده از این سه گام مدل درمانی جدید جهت درمان روابط فرازناشویی زنان با استفاده از روش عناصر مشترک طراحی و تدوین گردید. طبق یافته­های مرحله اول پژوهش، 64 عامل موثر در بروز رابطه فرازناشویی زنان موثر است که در چهار حیطه فردی-شخصیتی، خانوادگی-تربیتی، فرهنگی-اجتماعی و عوامل مذهبی-اعتقادی تنظیم شد. در مرحله دوم با استناد به عوامل شناسایی شده موثر در بروز رابطه فرازناشویی زنان، مدل درمان جدید در قالب یک پارادایم درمانی ارائه شد. این مدل با استفاده از عناصر مشترک درمان­های موثر در زمینه روابط فرازناشویی طراحی و تدوین گردید. نتایج پژوهش نشان داد از میان چهار حیطه شناسایی شده مرتبط با رابطه فرازناشویی زنان، مقوله­های موثر در حیطه­های فردی-شخصیتی و سپس فرهنگی-اجتماعی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بروز رابطه فرازناشویی زنان دارند. پس از آن، حیطه خانوادگی-تربیتی و در نهایت حیطه مذهبی-اعتقادی در بروز رابطه فرازناشویی زنان تأثیرگذار بود. همچنین مشخص گردید با استناد به عوامل مشترک درمانی در درمان­های موثر در حوزه روابط فرازناشویی می­توان مدلی جهت درمان رابطه فرازناشویی زنان به­طور خاص ارائه نمود که با توجه به اینکه عوامل موثر در بروز رابطه فرازناشویی زنان را مورد توجه قرار می­دهد، از پتانسیل خوبی جهت درمان رابطه فرازناشویی زنان برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Individual, Familial, Social and Religious Factors in Extramarital Relationships of Married Women and Introducing a Treatment Model Based on the Related Factors: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Parisa Ghafoorian 1
  • Mohammad javad Asghari ebrahim abad 2
  • Mohammad saeed Abdekhodaei 3
  • Seyyed ali Kimiaee 4
1 PhD Student, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychology of counseling and education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the individual, familial, social and religious factors related to women's extramarital relationships in the form of a qualitative research in order to provide a new therapeutic model. The present study was done in two stages: the first stage was carried out by using qualitative content analysis method with inductive approach. In the second stage, a paradigm of extramarital relationship treatment was developed using the common elements method. Data collection was carried out in the first stage in three steps: The first step was a systematic review of the articles related to the factors influencing extramarital relationships via qualitative analysis method. The sample group consisted of 28 related articles published in Iran and was selected by purposive sampling method. In the second step, a semi-structured qualitative interview was conducted with 17 women with extramarital relationship experience and sample members were selected using available sampling method. The third step entailed qualitative interviews with couples and family experts about the causes of extramarital relationships using the Delphi method. Finally, based on the information obtained from these three steps, a new therapeutic model was designed and developed to treat women's extramarital relationships using the common elements method. According to the findings from first stage of this study, 64 factors influence women's extramarital relationships which were divided into four categories of individual-personality, familial-educational, cultural-social and religious-belief-related factors. In the second stage, based on the identified factors influential in women’s extramarital relationships, the new treatment model was presented as a paradigm. This model was designed and developed by using common elements of effective treatments for extramarital relationships. The results showed that among the four identified categories related to women's extramarital relationships, the individual-personality and socio-cultural categories were the most important ones influencing women's extramarital relationships. Subsequently, the familial-educational and, religious-belief-related categories affected women’s extramarital relationships, respectively. Furthermore, based on the common factors in effective treatments used for extramarital relationships, a model for treating women's extramarital relationships is presented, which, given that this model takes into consideration the factors affecting women's extramarital relationship, can have a good potential for treating them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Factors
  • Familial Factors
  • Social Factors
  • Religious Factors
  • Women’s extramarital Relationships
اجتهادی، مصطفی و واحدی، گلناز. (1395). بررسی جامعه شناختی پتانسیل خیانت در روابط زناشویی و عوامل موثر بر آن. مجله جامعه شناسی ایران، 17 (4): 105- 138.
اسکندری، حسین؛ هادی، سعیده؛ سهرابی، فرامرز؛ معتمدی، عبدالله و فرخی، نورعلی. (1395). رابطه سبک­های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی­وفایی زناشویی. پژوهش­های مشاوره، 15(60): 42-59.
امینی، ناصر.(1379). بررسی مقایسه ویژگی­های روانشناختی شخصیتی و باورهای غیرمنطقی زنان مطلقه و عادی استان بوشهر. مجموعه مقالات نخستین همایش سراسری علل و پیامدهای طلاق.
آرین­فر، نیره؛ اعتمادی، عذرا. (1395). مقایسه اثربخشی زوج­درمانی یکپارچه­نگر وهیجان­مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین آسیب­دیده از خیانت همسر. مجله پژوهش­های مشاوره. 59، 7-37.
باران­اولادی، صادق؛ اعتمادی، عذرا؛ احمدی، احمد و فاتحی­زاده، مریم. (1397). زوج­درمانی بعد از وقوع خیانت زناشویی مردان: یک مطالعه کنترل شده. مجله تحقیقات علوم رفتاری. 16(1): 32-38.
بدیهی زراعتی، فرنوش و موسوی، رقیه. (1395). اثربخشی زوج­درمانی هیجان­مدار بر تغییر سبک دلبستگی بزرگسالان و صمیمیت جنسی زوجین. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی. 7(25): 71-90.
بلالی، طیبه؛ اعتمادی، عذرا و فاتحی­زاده، مریم. (1390). بررسی رابطه عوامل روانشناختی و جمعیت­شناختی پیش­بینی کننده سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی. 2(5): 33-57.
پاکروان، فریبا. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر بخشش بر تاب­آوری و ابرازگری هیجانی زنان آسیب­دیده از روابط فرازناشویی (پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی). دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
پنجه بند، سیدیوسف و عنایت، حلیمه.(1395). فرآیند شکل گیری رابطه فرازناشویی از نگاه مردان . فصلنامه ارمغان دانش،۲۱ (۸) :۸۳۰-۸۴۵.
چابکی، ام­البنین. (1392). مطالعه بین­نسلی رابطه نگرش به طلاق و کارکردهای خانواده در زنان شهر تهران. فصلنامه مطالعات زن و خانواده، 1(1): 159-185.
حسن­آبادی، حسین؛ مجرد، سعید و سلطانی­فر، عاطفه. (1390). بررسی اثربخشی درمان هیجان­مدار بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت همسرهای دارای روابط خارج زناشویی. پژوهش­های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1(2): 25-38.
حسین­زاده ملکی، زهرا. (1397). طراحی و بررسی اثربخشی مقدماتی بسته آموزش فرزندپروری مبتنی بر کنش­های اجرایی متمرکز بر فرهنگ در بهبود نشانه­ها و کنش­های اجرایی کودکان ADHD (رساله دکتری). دانشگاه تربیت مدرس،ایران.
حیدری، حکیمه؛ فاتحی­زاده، مریم و اعتمادی، عذرا. (1388). پیش­بینی عهدشکنی در زناشویی. مجله تازه­های روان­درمانی، شماره 51 و52: 115-127.
خدمتگزار، حسین؛ بوالهری، جعفر و کرملو، سمیرا. (1387). بی وفایی همسران: روش های پیشگیری و رویارویی با بی‌وفایی. تهران: قطره.
درتاج، فریبا؛ رجبیان ده­زیره، مریم؛ فتح­اللهی، فیروزه و درتارج، فتانه. (1397). رابطه میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 13(47): 119-140.      
رحیمی، اکرم.(1392). بررسی آسیب شناسی تعاملی رابطه زوجین قبل و بعد از عهدشکنی شوهران در بین زنان آسیب دیده شهر اصفهان (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی). دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان، ایران.  
رفیعی، سحر؛ حاتمی، ابوالفضل و فروغی، علی­اکبر. (1390). رابطه بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی. مجله زن و جامعه(جامعه­شناسی زنان)، 2(1): 21-36.
روستایی، مرتضی؛ بدیهی زراعتی، فرنوش و پوراکبران، الهه. (1395). بررسی تأثیر رسانه­های نوپدید(اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) بر خیانت عاطفی زوجین و عوامل موثر بر آن. مجله اصول بهداشت روانی(ویژه نامه سومین کنفرانس بین­المللی روانشناسی و علوم تربیتی)،18: 23-419.
شجاعی جشوقانی، ریحانه؛ احمدی، احمد؛ جزایری، رضوان­السادات و اعتمادی، عذرا. (1396). شناسایی و مقایسه آسیب­های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین(مطالعه موردی در شهر اصفهان). فصلنامه خانواده پژوهشی، 13(52): 551-568.
شرف­الدین، حسین و صالحی­زاده، عبدالهادی.(1395). زمینه­های روابط فرازناشویی در ایران؛ مطالعه موردی شهر تهران. فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی،7 (27):117-138.
شیردل، ملیحه. (1385). عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،  6(22): 133-148.
صالح­آبادی، لیلا.(1393). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین مراجعه­کننده به مراکز مشاوره مناطق شهر تهران (پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان). دانشگاه الزهراء، ایران.
صفاری، محسن؛ سنایی­نسب، هرمز و پاکپور­حاجی­آقا، امیر. (1392). چگونه یک مرور سیستماتیک در زمینه سلامت انجام دهیم: یک مرور توصیفی. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 1(1): 51-61.
صفایی، مهسا. (1391) بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرایش زنان متأهل به روابط فرازناشویی: نقش ویژگی­های شخصیتی به عنوان متغیر میانجی (پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی). دانشگاه الزهرا، ایران.
عبدالملکی، مریم؛ اعظم­آزاده، منصوره و قاضی­نژاد، مریم. (1394). رابطه استفاده از رسانه­های جهانی و بازاندیشی مدرن با گرایش به روابط فرازناشویی در بین زوجین شهر قروه. فصلنامه خانواده­پژوهی، 11(43): 309-332.
عبدی، محمدرضا؛ خوش کنش، ابوالقاسم؛ پورابراهیم، تقی و محمدی، روح اله.(1391). بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر در خیانت اینترنتی. فصلنامه مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تریبیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دوره 8( 3): 135-158.
عزتی، نسیم و  کاکابرایی، کیوان. (1395). پیش­بینی خیانت زناشویی بر اساس کیفیت زندگی زناشویی و پنج عامل بزرگ شخصیتی. ماهنامه پژوهش ملل، 1(9):75-82.
علی­پور، صدرا؛ اعزازی بجنوردی، المیرا؛ هنرمند دربادام، مونا؛ موسوی، سحر و دشت­بزرگی، زهرا. (1396). اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی(ایماگوتراپی) بر دیدگاه درکی و بخشودگی زنان آسیب­دیده از خیانت زناشویی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت،6(6):46-52.
غفوریان نوروزی، پریسا؛ قنبری هاشم­آبادی، بهرامعلی و حسن­آبادی، حسین. (1392). مقایسه اثربخشی گروه درمانی با رویکرد وجودی و معنوی بر اعتماد، عزت نفس و اضطراب زنان مطلقه. مجله پژوهش­های مشاوره، 12(47): 82-98.
فتحی، منصور؛ فکر آزاد، حسین؛ غفاری، غلامرضا و بوالهری، جعفر. (1392). عوامل زمینه ساز بی وفایی زناشویی زنان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 13(51): 109-131.
فیروزجائیان، علی اصغر و قدیری، حسین. (1396). مطالعه پدیدارشناختی دلایل بی­وفایی زناشویی. فصلنامه مطالعات اجتماعی زنان ایران، 11(1): 120-144.
قاسمی، بهزاد؛ رنجبر سودجانی، یوسف و شریفی، کبیر. (1396). نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرازناشویی. فصلنامه رویش روانشناسی، 6(1): 45-68.
کرمی، جهانگیر؛ زکی­یی، علی؛ محمدی، امید و حق­شناس، شریفه. (1394). نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش­بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائه یک مدل بر اساس عوامل مرتبط. فصلنامه مطالعات زنان، 13(3): 129-152.
کمال­جو، علی. (1396). طراحی و آزمون مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه­های شبکه­های اجتماعی مجازی و رضایت زناشویی( رساله دکتری رشته روانشناسی). دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.
کمال­جو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطادوخت، اکبر و ابوالقاسمی، عباس. (1395). پیش­بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل­کنندگی جنسیت. مجله مشاوره و روان­درمانی خانواده، 6(2): 39-67.       
مامی، شهرام و صفرنیا، افشین. (1397). اثربخشی زوج­درمانی سیستمی- سازه­گرا بر طرحواره­های ناسازگار اولیه و گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 14(1): 75-91.
مشکین­قلم، زهرا. (1391). علت­شناسی اعمال منافی عفت زنان(پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق-جزا و جرم­شناسی). دانشگاه شیراز،ایران.
ملک­زاده ترکمانی، پریسا؛ امین­پور، مینا؛ بختیاری سعید، بهرام؛ خلیلی، غلامرضا و داورنیا، رضا. (1397). بررسی اثربخشی مداخله بخشش محور بر دلزدگی زناشویی زنان آسیب­دیده از پیمان­شکنی همسر. مجله علوم پزشکی زانکو دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 19(60):31-45.
مومنی جاوید، مهرآور و شعارع کاظمی، مهرانگیز. (1392). اثربخشی مداخلات روان درمانی بر بخشش خیانت همسر در زنان متأهل شهرتهران در سال های 1389-1390. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 6(18): 139-155.
نعیمی، محمدرضا. (1390). تأثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پدیده طلاق(مطالعه موردی شهرستان گرگان). مطالعات جامعه­شناختی جوانان. 1(1): 191-211.
نوایی، جعفر و محمدی آریا، علیرضا. (1394). بررسی ارتباط طرحواره‌های اولیه ناسازگار با توجیه روابط فرازناشویی در میان افراد متأهل. نشریه روان پرستاری،3(4):18-27.
Abdi, M., Khoshkonesh, A., Porebrahim, T. and Mohammadi, R. (2012). A Survey of Attachment Style and Marital Satisfaction of Those Who Are Involved in Internet Infidelity. Journal of Psychological Studies, 8(3), 135-158(Text in Persian)
Abdolmaleki, M., Azam-Azadeh, M. and Ghazinezhad, M. (2015). The Relationship of Global Media, Modern Reflexivity and Tendency to Extramarital Relationship among Married Couples of Qorveh City. Journal of Family Research, 11(3): 309-332(Text in Persian).
Alipour, S., Ezazi Bojnourdi, E., Honarmand Dorbadam, M., Moosavi, S. and Dashtbozorgi, Z. (2017). Effectiveness of Imago Therapy Training on Perspective Taking and Forgiveness in Females Damaged by Marital Infidelity. Journal of Health Promotion Management, 7(4): 46-52(Text in Persian).
Amini, N. (2000). Investigation and Comparison of Psychological Personality Characteristics and Irrational Beliefs of Divorced and Normal Woman in Bushehr Province. Summary of the First National Conference on the Causes and Consequences of Divorce(Text in Persian).
Arianfar, N. and Etemadi, O. (2016). Comparison of the Efficacy of Integrative Couple Therapy and Emotion-Focused Couple Therapy on Marital Intimacy Hurt by Spouse Infidelity in Couples. Journal of Counseling Research, 15 (59):7-37(Text in Persian).
Badihi-Zeraati, F. and Mosavi, R. (2016). Efficacy of Emotion-Focused Couple Therapy on the Change of Adult Attachment Styles and Sexual Intimacy of Couples. Journal of Counseling Culture and Psychotherapy, 7(25), 71-90(Text in Persian).
Balali, T. and Entezami, O. (2011). The Study of Relationship between Psychological Factors and Demographic Characteristics Predicting Post Divorce Adjustment among Divorced Women in Isfahan. Journal of Counseling Culture and Psycotherapy, 2(5), 33-57 (Text in Persian).
Baran-Oladi, S., Etemadi, O., Ahmadi, S.A. and Fatehizade, M. (2018). Couples Therapy after the Infidelity of Men: A Controlled Trial Study. Journal of Behavioral Science Research, 16(1): 32-8 (Text in Persian).
Brown, E.M. (2001). Patterns of Infidelity and Their Treatment. New York, NY: Psychology Press.
Caleb Harris, M.A. (2018). Characteristics of Emotional and Physical Marital Infidelity that Predict Divorce. ProQuest Publication. London.
Chaboki, O. (2013). Intergenerational Study of the Relationship between Attitude towards Divorce and Family Functions in Women of Tehran. Journal of Women and Family Studies, 1(1): 159-185(Text in Persian).
Dasht Bozorgi, Z. and Safar Zadeh, S. (2016). Effective Factor’s in Women’s Tendency toward Extramarital Relationships: The Role of Moral Intelligence as a Mediating Factor. International Journal of Humanities and Cultural Studies. 1: 711-721.
Dortaj, F., Rajabiyan, M., Fatolahi, F. and Dortaj, F. (2018). The Relationship between the Rate of Using Virtual Social Networks with Loneliness and Marital Infidelity in Students. Educational Psychology, 14(47): 119-140(Text in Persian).
Ejtehadi, M and Vahedi, G. (2017). Sociological Study of the Potential of Betrayal in Marital Relations and its Factors among Public and Private Employees. Journal of Sociology of Iran. 17 (4): 105-138(Text in Persian).
Fathi, M., Fekazad, H., Ghaffary, G. and Bolhari, J. (2014). Recognizing the Fundamental Factors of Married Men Engaged In Marital Infidelity. Journal of Social Welfare, 13 (51):109-131(Text in Persian).
Firozjaeian, A. and Ghadiri, H. (2017). Phenomenological Study of the Reasons for Marital Infidelity. Journal of Iranian Social Studies, 11(1): 120-144(Text in Persian).
Garland, A.F., Hawley, K.M., Brookman-Frazee, L. and Hurlburt, M.S. (2008). Identifying Common Elements Of Evidence-Based Psychosocial Treatments for Children’s Disruptive Behavior Problems. Journal of American Academy of Child Adolescence Psychiatry. 47(5): 505-5014.
Ghafoorian Noroozi, P., Ghanbari Hashemabadi, B.A. and Hasanabadi, H. (2013). Effectiveness of Existential and Spiritual Group Therapies on Trust, Self-Esteem and Anxiety of Divorced Women. Journal of Counseling Research, 12 (47):82-99(Text in Persian).
Ghasemi, B., Sharifi, Y. and Sharifi, K. (2017). The Role of Sexual Function and Experience Emotional Breakdown in Tendency toward Relationships Extra-Marital. Frooyesh Journal, 6(1):45-68(Text in Persian).
Hadi, S., Eskandari, H., Sohrab F., Moatamedy, A. and Farrokhi, N. (2017). Relationship between Attachment Styles and Marital Commitment in People with Marital Infidelity. Journal of Counseling Research. 15 (60): 42-59(Text in Persian).
Hassanabadi, H., Mojarrad, A. and Soltanifar, A. (2011). The Evaluation of Emotion-Focused Therapy (Eft). On Marital Adjustment and Positive Feeling of Couples with Extramarital Relations. Research in Clinical Psychology and Counseling Journal, 1(2): 25-38 (Text in Persian).
Hertlein, K. M. and Piercy, F. (2012). Essential Elements of Internet Infidelity Treatment. Journal of Marital & Family Therapy, 38(1), 257–270.
Hosseinzadeh-Maleki, Z. (2018). Designing and Reviewing the Effectiveness of a Parent Training Educational Package Based on Culture-Focused Interventions in Improving the Symptoms and Executive Functions of ADHD Children. PHD Thesis of Psychology. Tarbiat Modares University (Text in Persian).
Jeanfreau, M.M., Jurich, A.P. and Mong, M.D. (2014). Risk Factors Associated with Woman’s Marital Infidelity. Contemporary Family Therapy Journal. 36(3). 327-332.
Kamalju, A., Narimani, M., Atadokht, A. and Abolghasami, A. (2017). The Prediction of Affairs Based On Spiritual Intelligence, Moral Intelligence, Marital Satisfaction, and Use of Virtual Social Networks with Moderating Role of Gender. Family Counseling and Psychotherapy journal, 6(2): 39-67 (Text in Persian).
Kamalju, A. (2017). Design and Test the Causal Model of Effects Spiritual and Moral Intelligence on Betrayed Spouse through Virtual Social Networks and Marital Satisfaction. P.hD Thesis University of Mohaghegh Ardabili (Text in Persian).
Karami, J., Zakiei, A., Mohamadi, O. and Haghshenas, S. (2015). Role of Psychological and Sociological Factors on Predicting Attitude toward Marital Infidelity among Married Women. Women's Studies Sociological and Psychological journal, 13(3), 129-152(Text in Persian).
Kubrebwa, M. and Dzimiri, W. (2015) Unmaking Factors that Propel Men into Extramarital Affairs as Perceived by Men in Gweru's Mkoba Suburb: Zimbabwe. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. 3(1): 252-256.
Lusterman, D. D. (1998). Infidelity: A Survival Guide. Oakland, CA: New Harbinger Publications.
Malek Zadeh Torkamani, P., Aminpoor, M., Bakhtiari, S.B., Khalili, G. and Davarniya R. (2018). The Effectiveness of Forgiveness-Based Intervention on Couple Burnout in Women Affected By Infidelity of Spouse. Zanko Journal of Medical Sciences, 19(60):31-45(Text in Persian).
Mami, S. and Safarnia, A. (2018). Effectiveness of Systemic-Constructivist Paternity Therapy on the Initial Maladaptive Schemas and Tendency to Extramarital Relationships in the Female Divorce Applicants. Journal of Psychological Studies, 14(1): 75-90(Text in Persian).
Mark, K. P., Janssen, E. and Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in Heterosexual Couples: Demographic, Interpersonal, and Personality-Related Predictors of Extradyadic Sex". Archives of Sexual Behavior, 40:971–982.
Millar, B. (2017). Behavioral Reactions to Emotional and Sexual Infidelity: Mate Abandonment versus Mate Retention. Evolutionary Behavioral Science Journal, 11(4): 336-340.
Mohlatlole, N.E., Sithole, S. and Shirindi, L. (2018). Factors Contributing to Divorce among Young Couples in Lebowakgomo. Social Work Journal. 54(2): 256-274.
Navaei, J. and Mohammadi Arya, A. (2016). Association between the Early Maladaptive Schemes and Extra Marital Relationship among Married People. Iranian Journal of Psychiatry Nursing, 3(4):18-27(Text in Persian).
Pakravan, F. (2017). The Effectiveness of Forgiveness Therapy on Resiliency and Emotional Expressiveness among Women Damaged By Extramarital Relationship. M.A Thesis in Clinical Psychology. Ferdowsi University of Mashhad (Text in Persian).
Panjehband, S. and Enayat, H. (2016). The Process of the Formation of Post-Marital Relationship from the Perspective of Men. Armaghane Danesh. Journal, 21 (8):830-845(Text in Persian).
Rafiee, S., Hatami, A. and Foroghi, A. (2011). The Relationship between Early Maladaptive Schemas and Attachment in Women with Extramarital Sex. Woman & Society Journal, 2(5): 21-36(Text in Persian).
Rustaei, M., Badihi Zeraati, F., Pourakbaran, E. and Rajabzadeh, Z. (2016). The Effect of Newly Emerging Media (Internet, Satellite Television and Cell Phone) On the Emotional Infidelity of the Couples and Its Related Factors. Journal of Fundamentals of Mental Health, 18(Special Issue): 419-423(Text in Persian).
Safaei, M. (2013). Investigates Factors Influencing on Women’s Tendency toward Extramarital Relations and the Role of The Variable Responsibility as the Mediator Variable. M.A Thesis of Psychology and Counseling. Alzahra University.
Saffari, M., Sanaeinasab, H. and Pakpour, A.H. (2013). How to do a Systematic Review in Regards to Health: A Narrative Review. Journal of Health Education and Health Promotion, 1(1):51-61(Text in Persian).
Saleh-Abadi, L. (2014). Analyzing the Social Factors Affecting Extramarital Relationships of Spouses Referring to the Consultation Centers in Different Zones of Tehran .M.A Thesis of Women Studies. Al-Zahra University (Text in Persian).
Schmidt, A.E., Green, M.S. and Prouty, A.M. (2016). Effects of Parental Infidelity and Interpersonal Conflict on Relational Ethics between Adult Children and Parents: A Contextual Perspective. Journal of Family Therapy Banner. 38(3): 386-408.
Shackelford, T.K., Buss, D.M. and Bennett, K. (2002). Forgiveness or Breakup: Sex Differences in Responses to a Partner’s Infidelity. Cognition and Emotion. 16(2): 299-307.
Shirdel, M. (2006). The Tendency Factors of Married Men and Women to Sexual Unlawful Relationship. Journal of Social Welfare, 6 (22):133-148(Text in Persian).
Shojaei Jeshvaghani, R., Ahmadi, S.A., Jazayeri, R. and Etemadi, O. (2018). Identifying and Comparing of Cyberspace-Induced Damages in Marital Relationship (Case Study in Isfahan City). Journal of Family Research, 13(4): 551-568(Text in Persian).
Vossler, Andreas. (2016). Internet Infidelity 10 Years on: A Critical Review of the Literature. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families. 24(4): 1-8.
Zare, B. (2011). Review of Studies on Infidelity. 3rd International Conference on Advanced Management Science. Vol19. 182-186.