نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش‌بینی باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش‌بینی باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان انجام شد. در یک مطالعه توصیفی- همبستگی از بین کلیه دانشجویان پسر متأهل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند و دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 97-1396 به روش نمونه‌گیری در دسترس 356 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه لذت از بداقبالی دیگران (5 آیتم)، مقیاس تمایلات آزارگرانه (18 آیتم) و پرسشنامه باورهای خصومت‌آمیز علیه زنان (10 آیتم) بود. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS-22 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران با باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان رابطه وجود دارد. بیشترین مقدار همبستگی بین آزارگری فیزیکی و آزارگری مشاهده‌ای (01/0p < ) و کمترین مقدار همبستگی بین آزارگری فیزیکی و لذت از بداقبالی دیگران مشاهده شد (01/0p <). به‌علاوه یافته‌ها نشان داد که آزارگری فیزیکی و آزارگری کلامی روی‌هم 19 درصد از واریانس باورهای خصومت‌آمیز را تبیین می‌کنند (16/0 R Square =). یافته‌های پژوهش حاضر نشان‌دهنده نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش‌بینی باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان است. بنابراین در نظرگرفتن نقش این متغیرهای پیش‌بین توسط متخصصان، درمانگران و برنامه ریزان به هنگام کار با دانشجویان و به‌طور خاص در مراکز مشاوره‌ای و درمانی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of everyday sadism and schadenfreude in predicting hostile masculine beliefs against Women

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ahi 1
  • shima bahdani 2
1 Assistant Professor, Departent of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad Uniuersity, Birjand, Iran
2 M.A in Clinical Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad Uniuersity, Birjand, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the role of everyday sadism and Schadenfreude in predicting of hostile masculine beliefs against women. In this correlational study, among all male students of Birjand University of Medical Sciences, Islamic Azad University, Birjand Branch and University of Birjand in the academic year of 2017-2018, 356 students were selected by available sampling method. Instruments included Schadenfreude Inventory (5 items), Sadistic tendencies Scale (18 items) and Hostility Toward Women Scale (10 items). Data were analyzed by using either SPSS- 24 software or Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. Findings showed that there is a relationship between everyday sadism and Schadenfreude with hostile masculine beliefs against women. The highest correlation was observed between physical sadism and vicarious sadism (p<0.01) and the least correlation was observed between physical sadism and Schadenfreude (p<0.01). In addition, the findings showed that physical sadism and verbal sadism account for over 19% of the variance of hostile beliefs (R Square= 0.16). The findings of the present study showed the roles of everyday sadism and Schadenfreude in predicting of hostile masculine beliefs against women. Therefore, considering the role of these predictive variables by experts, therapists and planners seem to be necessary when working with students, and particularly in counseling and therapeutic centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • everyday sadism
  • schadenfreude
  • hostile masculine beliefs