توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش، اصفهان، ایران

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
در جوامعی که نقش نان آوری خانواده به عهده مرد است هنگامی که به یک باره این نقش به عهده زنان گذاشته می شود، آنان را به یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه تبدیل می کند. در این موقعیت زنان علاوه بر نقش های متداول زن در خانواده، متولی نقش های مربوط به «سرپرستی خانوار» یعنی دو رکن اصلی «تأمین معیشت» و «اداره مدیریت خانوار» نیز می شوند و عمدتاًً در این مسیر با موانعی روبرو خواهند شد که برای گذر از این موانع باید توانمند شوند.
با توجه به ماهیت مسئله مورد مطالعه، تشخیص داده شد که با روش اقدام پژوهی بهتر می توان به سؤالات تحقیق پاسخ گفت و از داده های متنوع تر کیفی در جهت انجام تحقیق استفاده کرد .
داده ها از یازده نفر از زنان سرپرست خانوار مجتمع بهزیستی شهید حیرانی واقع در منطقه 5 اصفهان با استفاده از تکنیک گروه متمرکز و مصاحبه های نیمه ساخت یافته جمع آوری و پس از کدگذاری به روش نافل و وبستر تفسیر شدند. بر اساس نتایج دو تیپ زن سرپرست خانوار، یعنی فعال و منفعل وجود دارد و موانع موجود بر سر راه توانمندی از نگاه خود آنان، فقر اقتصادی، مشکلات جسمی و روانی، ناامنی محیط کار و عدم حمایت اجتماعی اطرافیان می باشد. برای مقابله با این موانع و دستیابی به توانمندسازی راهکارهایی برای توانمندسازی اقتصادی و روانی ارائه شد.
کلید واژه ها: اشتغال، اقدام پژوهی، توانمندسازی زنان، زنان سرپرست خانوار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empowering Female- headed Households in District 5 of Isfahan with Emphasis on Occupation Factor

نویسندگان [English]

  • Nasrin Akbari Torkamani 1
  • Vahid Ghasemi 2
  • Ehsan Aqababaee 2
1 Teacher of High School, Isfahan, Iran
2 Professor of Social Sciences University of Isfahan
چکیده [English]

In societies which the earning money is a duty for men, when suddenly and unwillingly this role is given to the women, they become an injured group of society. In this situation these women besides their ordinary roles, should play the role of the head of households including earning money and management of the family. In this path they certainly face barriers so, for passing these barriers they should be empowered.
According to the nature of the problem, action research is the best way to answer the questions of the research and using various qualitative data for doing research.
Data gathered from 11 female- headed households of Shahid Heyrani,s Behzisti Center which is located in district 5 of Isfahan. Data coded and interpreted by Knafl and Webster method. According to the results, there are 2 groups of female- headed households: active and passive.
Barriers in women,s way toward empowerment in their point of view are: poverty, physical and mental problems, unsecured work environments and the lack of social support in society. For facing these barriers and achieving empowerment, economical and psychological strategies presented.
Keywords:Action Research, Female-headed households,Occupation,Women Empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action Research
  • Female-headed households
  • occupation
  • Women Empowerment
آبوت، پاملا و کلر والاس (1376). درآمدی بر جامعهشناسی نگرش‌های فمینیستی، ترجمۀ مریم خراسانی و حمید احمدی، تهران: دنیای مادر.
اعظم آزاده، منصوره و تافته، مریم (1394). روایت زنان سرپرست خانوار از موانع شادمانی مطالعات زنان و خانواده، 2: 60 – 33.
ایمان، محمد تقی (1390). مبانی پارادایمی روش‌های کمّی و کیّفی تحقیق در علوم انسانی، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ایمان، محمد تقی ( 1393). روش‌شناسی تحقیقات کیّفی، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شادی‌طلب، ژاله و گرایی‌نژاد، علیرضا‌ (1383). فقر زنان سرپرست خانوار، فصلنامه پژوهش زنان، 1: 70 – 49.
شادی‌طلب، ژاله و همکاران‌ (1384). فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار فصل‌نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،17: 23 – 1.
شریفی، محمد امین و همکاران ( 1389). تعیین عوامل مؤثر در تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار( مطالعه موردی: استان کردستان) مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان 8(4): 141-121.
فروزان، ستاره و اکبر بیگلریان ( 1382). زنان سرپرست خانوار، فرصت‌ها و چالش‌ها، فصلنامه پژوهش زنان، 5: 58 – 35.
قلی پور، آرین و همکاران‌ ( 1387). نقش تحصیلات رسمی و اشتغال سازمانی در توانمندسازی زنان تهران، فصلنامه پژوهش زنان، 3: 132 – 113.
کبیر، نایلا‌ ( 1389). تأملی در سنجش قدرتمند شدن زنان: منابع، عاملیت و دستاوردها، ترجمه فاطمه صادقی، مقاله مندرج در کتاب توانمندی زنان: نقد رویکردهای رایج توسعه، ترجمه اعظم خاتم و دیگران. تهران: آگه.
کتابی، محمود و همکاران (1382). توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه، فصلنامه پژوهش زنان پاییز، 30 – 5.
کرمانی، مهدی و همکاران‌ ( 1392). عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار. جامعهشناسی ایران، 3:  148 – 116.
کریمی، صدیقه و نصر، احمد (1392). روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه. پژوهش، 1: 94 – 71.
کوشای، والسا ( 1390). اقدامپژوهی، پژوهشی در جهت بهبود عملکرد( راهنمای عملی) ترجمۀ مهدی نامداری پژمان. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
کیمیایی، سید علی ( 1390). شیوه‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. فصل نامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 40: 92 – 63.
گیلهام، بیل (1386). مصاحبه پژوهشی، ترجمۀ محمد امینی و محسن نیازی. تهران: پندار پارس.
محمدی، زهرا (1385). پیشینه نظری و تجربی زنان سرپرست خانوار، کتاب زنان، 34.
معیدفر، سعید و حمیدی، نفیسه (1386). زنان سرپرست خانوار نگفته‌ها و آسیب‌های اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی، 5: 157 – 131.
موسوی، مرضیه و روانخواه، فاطمه (1395) واکاوی رابطۀ انواع نظام رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان؛ مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، 15، 2: 74.
مؤمنی‌زاده، ندا ( 1393). تحلیل مقایسه‌ای در خصوص زنان سرپرست خانوار مجله اقتصادی، شماره‌های 3 و 4: 120 – 95.
نیومن، ویلیام لاورنس‌( 1390). شیوههای پژوهش: رویکردهای کیّفی و کمّی جلد دوم. ترجمۀ حسن دانایی فرد و سید حسین کاظمی. تهران: مهربان نشر.
Abbott, P. and Clare, W. (1999). An Introduction to the Sociology: Feminist Perspectives, Translation by Maryam Khorasani and Hamid Ahmadi, Tehran: Mother's World.
Azam Azadeh, M. and Tafte, M. (2015). Narrative of Female Heads of Households of Barriers to Happiness, in Women and Family Studies, No. 2: 33-60.
Chant, S.(2003). Female Households Headship and the Feminization of Poverty: Facts, Fictions and Forward Strategies, Issue 9. Gender Institute, London School of Economics.
Cohen, L. and et al.(2000). Research Methods in Education (5th ed), London: Routledge.
Gholipour, A. and et al. (2008). The Role of Official Education and Organizational Employment in the Empowerment of Women in Tehran, Women's Research Quarterly . 3: 113-132 (Text in Persian).
Gilham, B. (2007). Interview with Mohammad Amini and Mohsen Neyasi. Tehran: Pandar Pars Publications (Text in Persian).
Iman, M. T. (2011). Paradigm Fundamentals of Quantitative and Qualitative Methods of Research in Humanities, Qom: Research Institute of Hawzah and University Publications (Text in Persian)‌.
Iman, M. T. (2014). Methodology of Qualitative Research, Qom: Publications of the Institute of Higher and Institutional Education (Text in Persian)‌.
Kabeer, N.( 2003), Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Milennium Development Goals, A Handbook for Policy Makers, London: Common Wealth Secretariat.
Kabeer, N. (2010). A reflection on women's empowerment: resources, agency and achievements, translated by Fatemeh Sadeghi, in Women's Empowerment: A Critique of Common Approaches to Development, the translation of Azam Khatam and others. Tehran: Publishing (Text in Persian)‌.
Kermani, M.‌. and et al. (2013). Factors Affecting the Capacity of Female Heads of Households, in Sociology of Iran. 3: 116-148(Text in Persian)‌.
Ketabi, M.‌. and et al. (2003). Empowering Women to Participate, in the Development of the Women's Research Quarter, Fall 2003: 5-30(Text in Persian).
Kimyaee, S. A. (2011). Female empowerment practices of the head of household. Journal of Social Welfare Research No. 40: 63-92(Text in Persian)‌.
Kushai, W. (2011). Action research, research to improve performance (practical guide) Translation by Mehdi Namdari Pejman., Tehran: Research Institute for Education(Text in Persian).
Malhotra, A. S. R. Sehuler and C. Bonder(2002). Measuring Women's Empowerment as Variable in International Development, International Center for Research on Women.
Moayedefar, S. and Hamidi, N. (2007). Female Heads of Households Non-Statements and Social Damages, Social Science Journal of Social Sciences Number. 5: 131-157(Text in Persian)‌.
 Mohammadi, Z. (2006). Theoretical and Empirical Background of Female Heads of Households, Women's Book. 34(Text in Persian).
Moosavi, M. and Ravankhah, F. (2016) Analysis of the Relationship Between the Welfare System and the Economic Empowerment of Women; Social and Psychological Studies in Women, 15, 2: 74(Text in Persian).
Sales de Oliveia, C.(2014). Empowerment labs: Gender Equality, Employability and Theatre Catalyzing Social Change, Procedia Social and Behavioral Sciences, 161: 56-63.
Setyaningsih, S. and et al.( 2012)  Women Empowerment through Creative Industry: A case study, Procedia Economics and Finance, 4: 213-222.
Shadi Talab, J. and Gareinejad, A.R. (2004). Poverty in Female Heads of Households. Women's Research Quarterly. 1: 49-70(Text in Persian)‌.
Shadi Talab, J. and et al. (2005). Income poverty is just one aspect of female heads of households’ poverty. Journal of Social Welfare Research. 17: 1-23(Text in Persian).
Sharifi, M. A. and et al. (2010). Determining the Factors Affecting the Realization of Self-Sufficiency of Female Heads of Household (Case Study: Kurdistan Province) Social and Psychological Studies of Women, 8(4): 121-141 (Text in Persian).
 Subramaniam, G. and et al.(2013). Workplace Flexibility, Empowerment  and Quality of Life, Procedia Social and Behavioral Sciences, 105:885-893.
Tappen, RM. ( 2011). Advanced Nursing Research: From Theory to Practice, Sudbury, MA:Jones and Bartlett learning.
Momeni Zadeh, N. (2014). Comparative analysis of households headed by women, Journal of Economics . 3 - 4: 95-120(Text in Persian).
Bushra, A. and Nasra, W.( 2015), Assessing the Socio- Economic Determinants of Women Empowerment in Pakistan, Procedia- Social and Behavioral Sciences 177: 3-8
Foruzan, S.and Biglari, A. (2003). Female Head of Households, Opportunities and Challenges. Women's Research Quarterly. 5: 35-58(Text in Persian).
Karimi, S. and Nasr, A. (2013). Methods of interview data analysis. Research. 1: 71-94(Text in Persian).
Knafl K.A. and Webster D.C. (1998). Managing and analyzing qualitative data:  a description of tasks, techniques, and materials, Western Journal of Nursing Research, 10: 195-210
 Livingston, WG.( 2009). Discovering the Academic and social Transitions of Re- enrolling Student Veterans at one Institution: A Grounded Theory.
Newman, W.L. (2011). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Volume II. Translation by Hassan Danaee Fard and Seyyed Hossein Kazemi. Tehran: Mehraban Publishing(Text in Persian).