نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 استاد ممتاز و عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل در سال 1396 بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی، و جامعه آماری تمامی زنان شاغل در شهر اردبیل بود که به دلیل نامحدود بودن تعداد جامعه آماری، 150 نفر از زنان شاغل از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه های تعهد مذهبی، تعهد حرفه ای، و هوش فرهنگی بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد، بین تعهد مذهبی و هوش فرهنگی رابطه معنی داری وجود ندارد و هیچ یک از مولفه های این متغیر با هوش فرهنگی رابطه ندارند. اما بین تعهد حرفه ای و هوش فرهنگی رابطه مثبت و معنی داری (31/0=r)،(001/0>P) وجود دارد. تعهد مذهبی و مولفه های آن هوش فرهنگی را پیش بیمی نمی کنند. اما تعهد حرفه ای بر هوش فرهنگی زنان شاغل تاثیر دارد و 10درصد از واریانس هوش فرهنگی با (ضریب تاثیر31/0)، توسط تعهد حرفه ای قابل پیش بینی است. می توان نتیجه گرفت پایبندی زنان شاغل بر مذهب و اعتقادات نمی تواند در هوش فرهنگی آنها تاثیر داشته باشد. هوش فرهنگی می تواند تابع عوامل دیگری در زندگی شغلی زنان باشد اما تعهدات حرفه ای می تواند در توانایی یادگیری الگوهای فرهنگی و تعاملات اجتماعی زنان شاغل تغییر ایجاد کند زنان برای ارائه نقش بهتر در زندگی فرهنگی خود باید به وظایف حرفه ای خود کاملاً واقف باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The roll of Religious commitment and Professional commitment in forecast of Employed Cultural intelligence women in Ardabil city

نویسندگان [English]

  • Zahra Gobadi 1
  • Mohamad Narimani 2
  • Somayeh Taklavi 3
1 Graduate Student, Department of Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch
2 Excellent Professor  And the director of psychology at the University of Mohaghegh Ardabili
3 Science Committee of Member   Department of General Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch
چکیده [English]

The main purpose of this research review Religious commitment And professional commitment In prediction Cultural intelligence of women working . And the statistical society of all employed women in Ardebil ,Due to the unlimited number of statistical communities, 150 employed women were selected through available sampling method. Measurement tools include questionnaires of religious commitment, professional commitment and Cultural intelligence. Data were analyzed by correlation coefficient and multivariate regression. The results showed There is no meaningful relationship between religious commitment and cultural intelligence. And none of the components of this variable are related to cultural intelligence, But there is a positive and significant relationship between professional commitment and cultural intelligence (r = 0.31), (P <0.001). Religious commitment and its components do not precipitate cultural intelligence. But a professional commitment affects the cultural intelligence of working women and %10 of the variance of cultural intelligence with(Coefficient of influence 0/31), It is predictable through professional commitment. It can be concluded that the adherence of women working on religion And beliefs can not They will have an impact on their cultural intelligence. Cultural intelligence can function other factors In business life is women. But professional obligations can be In the ability to learn cultural patterns And social interactions of employed women Make be change Women To Give Better Role in life of Cultural They must be fully aware of their professional roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious commitment
  • Professional commitment
  • working women
  • Cultural Intelligence
  • Women
آهنچیان، محمدرضا.، امیری، رعنا و بخشی، محمود(1392). بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران؛ فصلنامه مدیریت ارتقاء سلامت، 2: 53-44.
ابراهیمی، سید محمد طاهر(1394). رابطۀ هوش هیجانی و رضایت شغلی بر تعهد حرفه­ای در بین کارکنان آموزش و پرورش استان کردستان، چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، سایت سیویلیکا.
ابراهیمی، سیدعلیرضا.، حلاجیان، ابراهیم و میربلوک‌بزرگی، شایسته(1392). هوش­معنوی کارکنان دستگاه­های­اجرایی و تأثیر آن بر اخلاق­حرفه­ای آن‌ها، مجله مدیریت­فرهنگی، 7(19):52-41.
اخباری، مریم‌السالدات.،  عریضی، حمید رضا و علوی، سید‌کمال(1389). رابطۀ تعهد سازمانی و ابعاد آن با تعهد حرفهای در بین کارکنان پالایشگاه استان اصفهان، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت، 4(12):157-129.
 تقوایی یزدی، مریم(1394). رابطۀ هوش­عاطفی و هوش­فرهنگی با کیّفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مجله مدیریت فرهنگی، 9‌‌‌‌(30):110-91.
حمیدی، مهرزاد.، اندام، رضا و فیضی، سمیرا(1392). بررسی ابعاد هوش فرهنگی نیروهای داوطلب در ورزش، 5(3):20-5.
شفیعی عربی، حمید.، حسن­زاده، رمضان.، قاسمیان، داریوش و شبستانی منفرد، علی (1392). نیازسنجی آموزشی بر مبنای سطوح تعهد مذهبی، سلامت­روان و امیدواری در بیماران مبتلاً به سرطان بیمارستان شهید رجایی بابلسر. دوفصلنامه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، 2(1): 46-41.
طولابی، زینب.، خیری، علیرضا و صمدی، سعید(1394). رابطه بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی در دانشجویان، مجله روان‌شناسی پاییز، 19(3‌‌‌‌):296-286.
عسگری، سعید و صادقی، سعید(1392). رابطۀ تعهد­مذهبی و سازش یافتگی با احساس امنیت اجتماعی در میان زندانیان مرد، فصلنامه علمی پژوهشی امنیت پژوهی، 12(43):106-93.
قربانی، محبوبه.، حقیقی، مهدی.، محمدعلی تجریشی، ایمان و رسته مقدم، آرش(1391). بررسی رابطۀ هوش­معنوی و تعهدسازمانی در یک سازمان دولتی، مجله فرآیند توسعه مدیریت، 25(3):92-67.
رونقی، محمدحسین و فیضی، کامران(1392). رابطۀ اخلاق کاری و هوش کارکنان سازمان‌‌های بین المللی در ایران، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، 8(2): 38-28.
زاهدی، بهمن و مرادی، مسعود (1396). نقش تعهد‌ مذهبی و هوش‌فرهنگی در شکل گیری ابعاد هویّت دانش‌آموزان دوره اوّل متوسطه، روانشناسی مدرسه،6(2): 68-82.       
گل محمدیان، محسن(1395). تأثیرات آموزش هوشاخلاقی، معنوی و فرهنگی بر عملکرد خانوادگی زنان؛ فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، 10(34):69-52.
مجیدزاده، آسیه(1395). بررسی رابطۀ هوش­فرهنگی با تعهد سازمانی کارکنان با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی (ابعاد هافستد) (مورد مطالعه: دانشگاه بیرجند)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی فردوس، به نقل از پایگاه ایرانداک.
مرادی، محمد.، خاتونی، مرضیه.، ضیغمی، رضا و جهانی هاشمی، حسن(1392). بررسی رابطۀ تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌‌های دولتی آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین، فصلنامه اخلاق پزشکی، 7(24):78-55.
Ahanchian, M. R., Amiri, R. and Bakhshi, M (2013). Correlation between Cultural Intelligence and Social Interaction in Nurses; Journal of Management of Health Promotion, 2: 53-44(Text in Persian).
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C. and Ng, K.Y. (2004). The Measurement of Cultural Intelligence. Paper presented at the Academy of Management Meetings Symposium on Cultural Intelligence in the 21st Century, New Orleans, LA. PP:22-58.
Asunción Beerli,P.(2017).Antecedents and consequences of cultural intelligence in tourism, Journal of Destination Marketing & Management. (8): 350-358
Brislin, R., Worthley, R. and McNab, B. (2006). Cultural intelligence: Understanding behaviors that serve people’s goals. Group and Organization Management, (31): 40-55.
Cheri A. Y., Badiah, H. and David, L. C.(2017).The relationship between ethnocentrism and cultural intelligence. International Journal of Intercultural Relations. (58): PP: 31–41.
Dolores, M. Frías-Jamilenaa, Carmen, M: Sabiote-Ortiza, Josefa, D. Martín-Santanab, Earley, P. C. and Ang, S.(2003). Cultural intelligence: Individual interaction across cultures, CA, Stanford Bushness Books.
Ebrahimi, S. A.R., Hallajian, A. and Mirbyok Bozorgi, Sh. (2013). The Intelligence of Employees of Devices and its Effect on Their Moral Morality, Journal of Management Management, 7(19): 52-41(Text in Persian).
Ebrahimi, S. M.T. (2015). The Relationship between Emotional Intelligence and Job Satisfaction on Professional Commitment Among Educational Staff in Kurdistan Province, Fourth International Accounting and Management Conference and the First Conference on Entrepreneurship and Innovations, Civilea(Text in Persian).
Gary, J., Lewis, Stuart, J., Ritchie, Timothy, C. Bates. (2011).The relationship between intelligence and multiple domains of religious belief: Evidence from a large adult US sample.Journal of  Intelligence, (39): 468–472.
Ghorbani, M., Haghighi, M., Tajrishi, M. A., Rastah, I. and Moghaddam, A. (2012). Investigating the Relationship between Intelligence and Organizational Commitment in a Government Organization, Journal of Management Development Process, 25( 3):92-67(Text in Persian).
GolMohammadian, M. (2016). The Effects of Educational, Spiritual, and Cultural Education on the Family Function of Women; Journal of Cultural-Educational Studies in Women and Family, Sadegh, 34: 69-52(Text in Persian).
Hamidi, M., Andam, R. and Feizi, S. (2013). Investigating the dimensions of cultural intelligence of volunteers in sport, Sports Management Journal, 5( 3): 5-20(Text in Persian).
Kubes M. Cognitive.(1992). style and interpersonal behavior: The Kirton Adaptation-Innovation and Schutz's FIRO-B inventories. Psychology: A Journal of Human Behavior; 29(2): PP:33-38.
Kuei, YL. Pi-Li, L. Chiung, MW. And Ya-Lung, H. (2002). The relationships among turnover intentions,professional commitment and job satisfaction of hospital nurses. Journal of Professional Nursing. 18 (4): 214-9.
Majid Zadeh, A. (2016). Investigating the relationship between cultural intelligence and organizational commitment of employees through organizational culture mediation (Hofstede dimensions) (Case Study: Birjand University), Master's thesis, Ferdows Nonprofit Institution of Higher Education, https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard(Text in Persian).
Miron. Zuckerman., Jordan, Silberman. and Judith A. Hall.(2013). The Relation Between Intelligence and Religiosity: A Meta-Analysis and Some Proposed Explanations, Personality and Social Psychology Review, 17 (4): 325–354.
Mohammadi, A. (2017). The Role of Religious Engagement and Cultural Intelligence in Formation of Students Identity Dimensions in First Level High School, Journal of Psychology School, 6( 2): 68-82(Text in Persian).
Moradi, M., Khatooni, M., Zayghami. and Jahani Hashemi, H. (2013). The Study of the Relationship between Professional Commitment and Job Satisfaction of Nurses in Governmental Hospitals affiliated to Qazvin University of Medical Sciences, Journal of Medical Ethics, 7( 24): 78-55(Text in Persian).
Ronaghi, M. and Hussein Feizi, K (2013). The Relationship between Work Ethics and Intelligence among International Organizations in Iran, Journal of Ethics in Science and Technology, Eighth, 2: 38-44(Text in Persian).
Shafiee Arabi, H., Hasanzadeh, R., Ghasemian, D. and Shabestani Monfared, A (2013). Educational needs based on levels of religious commitment, health and hope in cancer patients of Shahid Rajaee Hospital in Babolsar. Medical Education Center, Babol University of Medical Sciences, Babol University of Medical Sciences, 2(1): 46-41(Text in Persian).
Siegel, PH.and Smith, JW.(2003). Personal preferences for social interaction: An examination using the FIRO-B. Journal for Business and Entrepreneurship,15(2): 77-96.
 Tagvaei, Yazdi, M (2015). The relationship between emotional intelligence and cultural intelligence with quality of life of Islamic Azad University of Sari, Cultural Management Magazine, 9 (30): 110-91(Text in Persian).
Worthington, E. L., Wade, N. G., Hight, T. L., MaCullough, M. E., Berry, J. T., Ripley, J. S., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Bursley, K. H. and O’Connor, L. (2003).The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling,” Journal of Counseling Psychology, 50(1): PP:84-96.
Yekea. S. and Semerciözb. F.(2016).Relationships between personality traits, cultural intelligence and intercultural communication competence. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ( 235: 313 – 319.
Zhou, J.(2016). emotional intelligence and career decision-making self-efficacy: mediating roles of goal commitment and professional commitment. Journal of Counseling Psychology, 50(1): 84-96.