نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 استاد ممتاز و عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل در سال 1396 بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی، و جامعه آماری تمامی زنان شاغل در شهر اردبیل بود که به دلیل نامحدود بودن تعداد جامعه آماری، 150 نفر از زنان شاغل از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه های تعهد مذهبی، تعهد حرفه ای، و هوش فرهنگی بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد، بین تعهد مذهبی و هوش فرهنگی رابطه معنی داری وجود ندارد و هیچ یک از مولفه های این متغیر با هوش فرهنگی رابطه ندارند. اما بین تعهد حرفه ای و هوش فرهنگی رابطه مثبت و معنی داری (31/0=r)،(001/0>P) وجود دارد. تعهد مذهبی و مولفه های آن هوش فرهنگی را پیش بیمی نمی کنند. اما تعهد حرفه ای بر هوش فرهنگی زنان شاغل تاثیر دارد و 10درصد از واریانس هوش فرهنگی با (ضریب تاثیر31/0)، توسط تعهد حرفه ای قابل پیش بینی است. می توان نتیجه گرفت پایبندی زنان شاغل بر مذهب و اعتقادات نمی تواند در هوش فرهنگی آنها تاثیر داشته باشد. هوش فرهنگی می تواند تابع عوامل دیگری در زندگی شغلی زنان باشد اما تعهدات حرفه ای می تواند در توانایی یادگیری الگوهای فرهنگی و تعاملات اجتماعی زنان شاغل تغییر ایجاد کند زنان برای ارائه نقش بهتر در زندگی فرهنگی خود باید به وظایف حرفه ای خود کاملاً واقف باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The roll of Religious commitment and Professional commitment in forecast of Employed Cultural intelligence women in Ardabil city

نویسندگان [English]

  • Zahra Gobadi 1
  • Mohamad Narimani 2
  • Somayeh Taklavi 3
1 Graduate Student, Department of Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch
2 Excellent Professor  And the director of psychology at the University of Mohaghegh Ardabili
3 Science Committee of Member   Department of General Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch
چکیده [English]

The main purpose of this research review Religious commitment And professional commitment In prediction Cultural intelligence of women working . And the statistical society of all employed women in Ardebil ,Due to the unlimited number of statistical communities, 150 employed women were selected through available sampling method. Measurement tools include questionnaires of religious commitment, professional commitment and Cultural intelligence. Data were analyzed by correlation coefficient and multivariate regression. The results showed There is no meaningful relationship between religious commitment and cultural intelligence. And none of the components of this variable are related to cultural intelligence, But there is a positive and significant relationship between professional commitment and cultural intelligence (r = 0.31), (P <0.001). Religious commitment and its components do not precipitate cultural intelligence. But a professional commitment affects the cultural intelligence of working women and %10 of the variance of cultural intelligence with(Coefficient of influence 0/31), It is predictable through professional commitment. It can be concluded that the adherence of women working on religion And beliefs can not They will have an impact on their cultural intelligence. Cultural intelligence can function other factors In business life is women. But professional obligations can be In the ability to learn cultural patterns And social interactions of employed women Make be change Women To Give Better Role in life of Cultural They must be fully aware of their professional roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious commitment
  • Professional commitment
  • working women
  • Cultural Intelligence
  • Women