بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر احساس امنیت زنان در شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدکرمان،ایران

چکیده

چکیده
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه نقش مهمی را در تحولات اجتماعی بر عهده دارند. در این تحقیق تلاش شده است تا نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت زنان در شهر کرمان مورد بررسی قرار گیرد.نگرش زنان نسبت به حجاب و همچنین هویت اجتماعی زنانه به عنوان متغیرهای فرهنگی است که در تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.جامعه آماری تحقیق برابر با 200175 نفر است که 400 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند.روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده می باشد و تحلیل اماری با استفاده از نرم افزارهای spss23 و Amoss Graph17 انجام شده است. در این تحقیق از نظریات دورکیم، والتر رکلس ،جنکینز و رابرت پاتنام مورد استفاده قرار گرفته اند.نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تاثیرات مستقیم را متغیرهای کنترل اجتماعی وهویت زنانه بر احساس امنیت داشته است که ضریب رگرسیون استاندارد به ترتیب برابر با /387 و 277/0 می باشد.علاوه بر این تاثیر غیرمستقیم متغیرهای تحقیق نیز مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of socio-cultural factors affecting women's security in Kerman

نویسنده [English]

  • alireza sanatkhah
Assistant professor of Department of Sociology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

abstract
As half of the population, women play an important role in social change.In this research, the role of social and cultural factors influencing women's sense of security in Kerman city has been studied. The attitude of women towards hijab as well as the social identity of women are considered as cultural variables that have been considered in the research. Society The statistical population of the research is 200175, of which 400 were selected as the research sample. The cluster sampling and simple random sampling method were used and the analysis was performed using the spss23 and Amoss Graph17 software. In this research, Durkheim, Walter Ruckles, Jenkins and Robert Putnam have been used. The results of the research indicate that the most direct effects of social control and women's health are on the sense of security, with the standard regression coefficient equal to / 387 and 277/0. In addition, the indirect effect of research variables is also considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "police"
  • " feeling of security"
  • "social control"
  • "social capital"
  • "female identity"
ابراهیم‌زاده‌‌‌‌، عیسی.، یاری، منیر.، فراهانی، راضیه وصحرایی، احمد(1392). احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس (مورد مطالعه شهر زاهدان)، انتظام اجتماعی، 5‌‌‌‌(1):7 - 35‌.  
احمدی، محمد و کلدی، علیرضا( 1391). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعی مؤثر برآن، فصلنامهعلمیپژوهشیزنوجامعه،3(4):1- 19.
احمدی، یعقوب و اسماعیلی، عطا(1389). سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چندبعدی و میان رشته‌ای در شهر مشهد، نشریه جامعهشناسی کاربردی، 21(38):190-169‌.
احمدی، محمد وکلدی، علیرضا(1392). احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل مؤثر بر آن در شهر سنندج، رفاه اجتماعی، 13(49):305-321.
الماسی، مسعود(1395). بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام)، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان،14(1): 103-127.
بنی‌فاطمه،حسین و سلیمی،آمنه(1390) .احساس امنیت اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن‌‌‌‌، مطالعات جامعه‌شناسی، 4(12): 59-77‌‌‌‌.
بوزان، باری (1378).مردم، دولت‌ها و هراس. ترجمۀ مجتبی عطارزاده، تهران: آگاه.
پاتنام‌‌‌‌، رابرت (1380). دموکراسی و سنّت‌های مدنی‌‌‌‌، ترجمۀ محمد تقی دلفروز‌‌‌‌، تهران: سلام
تاجبخش، کیان و افشین خاکباز (1390). دموکراسی و توسعه، اعتماد و سرمایه اجتماعی، تهران: شیرازه.
تاجران، عزیزاله‌‌‌‌ و کلالی، حسن(1388). بررسی تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت شهروندان تهرانی، پژوهش‌‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)4(4): 561 - 586‌‌‌‌.
جهانگیری، جهانگیر‌‌‌‌ و مساوات، ابراهیم(1392) بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان 15-40 سال شهر شیراز، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،2(6): 41-55.
حسنوند، اسماعیل و حسنوند، احسان (1391). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی جوانان در شهرستان سلسله، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی،4(4):1-42.
حسین‌زاده، علی حسین.، نواح، عبدالرضا و ساده میری، زهرا(1390). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی – سیاسی بر احساس امنیت (مطالعۀ موردی: شهروندان شهر ایلام)، فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،5(15): 54-27‌.
دلاور‌‌‌‌، علی وجهانتاب، محمد(1390). تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر احساس امنیت، مطالعات امنیت اجتماعی، دورۀ جدید‌‌‌‌،(27): 73 - 95.
ستوده، هدایت الله(1382). آسیبشناسی اجتماعی، تهران: آوای نور.
شایان مهر، علیرضا(1377). دایرهالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی‌‌‌‌،تهران: کیهان.
شایگان، فریبا و رستمی‌‌‌‌،فاطمه(1390). هویّت اجتماعی و احساس امنیت(مطالعۀ موردی زنان تهران).
شایگان، فریبا.، امین صارمی، نوذر و عباسی‌‌‌‌،زینب (1394). سرمایة اجتماعی و احساس امنیت (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی منطقة 4 تهران)، برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 6(23):91-122.
شکربیگی،عالیه و رادین،پرنگ(1395). بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با ‌‌‌تأکید بر ویژگی‌های کالبدی شهری)، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14(2):87-126‌‌‌‌.
صادقی فسائی، سهیلا و امینیان، احسان (1393). تحلیل جامعه‌شناختی نظم ‌اجتماعی با توجه به انواع هنجارگرایی و عوامل ‌اجتماعی مؤثر بر آن، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 3(2): 285-310.
علی‌پور، پروین و همکاران(1388). اعتماد و مشارکت، بررسی رابطۀ بین اعتماد و مشارکت در شهر تهران، مجله جامعه‌شناسی ایران، 10(2):116.
علیزاده اقدم، محمدباقر.، گلابی، فاطمه و مفاخری، اقبال(1395). بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با ‌‌‌تأکید بر دیدگاه عدالت رویه‌ای و عملکرد پلیس، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 5(3 ): 1-20.
فاضلیان، پوراندخت(1389). بررسی رابطۀ نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران، پژوهشنامه زنان، 1(2): 65-86‌‌‌‌.
فـروغ‌زاده، سیمین و شریعتی مزینانی، سعید(1394). بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر مشهد، انتظام اجتماعی، 7(2): 1-32.
کاهه، احمد(1384). مجموعهمقالاتهمایشامنیت اجتماعی، جلد اول، تهران: گلپونه.
کردزنگنه، جعفر.، محمدیان پستکان، هاشم و سهرابی صمیره، شهلا(1395). بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن (مطالعۀ موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش ادارۀ کل بهزیستی شهرستان رامهرمز)، مطالعات راهبردی زنان، 18(71‌‌‌‌): 109-130.
گروسی، سعیده.، میرزایی، جلال و شاهرخی، احسان (1386). بررسی رابطۀ اجتماعی و احساس امنیت (مطالعۀ موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت)، فصلنامۀ دانش انتظامی، 9(2): 26-39.
محسنی تبریزی، علیرضا(1383) وندالیسم، تهران: آن.
مختاری، مریم.، بلالی، اسماعیل.، میرفردی، اصغر و حسینی اخگر، معصومه (1391). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 1(2): 21-40.
میر محمدتبار، سید احمد و مجدی،علی‌اکبر(1395). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 14، (4):123-156.
نبوی، سیدعبدالحسین.، حسین زاده‌‌‌‌، علی حسین و حسینی، سیده هاجر(1389). بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی، جامعه‌شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 21‌‌‌‌(4‌):73 - 96‌‌‌‌.
نوروزی‌‌‌‌، فیض‌الله ‌‌‌‌و فولادی سپهر، سارا(1388). بررسی احساس امنیت زنان 29-15 ساله شهر تهران در دو بعد احساس امنیت در محیط خانواده و احساس امنیت در مکان‌های عمومی، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران (تحقیقات علوم اجتماعی ایران)‌‌‌‌، 1(3): 55-72.
نویدنیا، منیژه (1385). تأملی نظری در امنیت اجتماعی با ‌‌‌تأکید بر گونه‌های امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، 9(3): 53-73.
نیازی، محسن و فرشادفر، یاسمن(1391). رابطۀ بین هویّت اجتماعی و احساس امنیت زنان)مطالعه موردی زنان مناطق شمال (1 و2) و جنوب (19 و20) شهر تهران در سال 1389، فصلنامۀ مطالعات جامعهشناختی ایران، 2(7): 61-78.
هاشمیان‌فر، سیدعلی و کشاورز‌‌‌‌، زهرالسادات(1391). بررسی جامعه‌شناختی گسترۀ احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان، پژوهش‌‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 1‌‌‌‌(3): 39 - 62‌.
هندیانی، عبداله و رستمی، محسن(1388). بررسی متغیرهای اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت در محیط عمومی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 38:1-18
Alizadeh Aghdam, Mohammad Bagher., Golabi, Fatemeh and Mefakheri, Iqbal (2015). An Investigation of citizens’ trust in police with emphasis on procedural justice and police performance, Strategic research on security and social order, 5(3): 1-20, Autumn (text in Persian).
Ahmadi, Mohammad and Kaldi, Alireza (2012). Investigating the sense of social security of women in Sanandaj city and the influential social factors, Journal of Women and Society, 3( 4): 19-1. (text in Persian).
Ahmadi, Mohammad and Kaldi, Alireza (2013). The Social Security of Women and Its Effective Factors in Sanandaj, Social Welfare, 13(30): 305-321. (text in Persian).
Ahmadi, Ya'qub, Ismaili, Ata( 2010). Measurement of women's sense of security based on multidimensional and interdisciplinary factors in Mashhad, Journal of Applied Sociology, 21) 38):190-169. (text in Persian).
Alipour, Parvin et al. (2009). Trust and Participation, Investigating the Relationship between Trust and Participation in Tehran City, Iranian Journal of Sociology, 10(2): 116 (text in Persian).
Almasi, Masoud (2016). Investigating Factors Related to Social Security in Women (Case Study: Women in Residential Complexes of Mehr shahr Ilam), Women's Social Psychological Studies of Women, 14(1): 46, Spring(text in Persian).
Bani Fatemeh, Hossein and Salimi, Ameneh (2011). The Social Security of Youth and Its Related Social Factors, Sociology Studies, 4(12): 59-77, Autumn. (text in Persian).
Bonnete, C. and Buffeteau, S. and Godefroy, P.(2007). Effects of Security Location on Socital Security in France, J. Population, 61(1): 41–70.
Buzan, Barry (1999). people, governments and panic. Translation Mojtaba Attarzadeh, Tehran: Agah(text in Persian).
Cahe, Ahmad (2005). Proceedings of the Conference on Social Security, Volume I, Tehran:Golponeh Publications(text in Persian).
Delaware, Ali. and Jahanteb, Mohammad (2011) The Effect of Social Capital on the Feeling of Security, Social Security Studies: A New Course(27): 73 - 95, autumn (text in Persian).
Ebrahimzadeh, Isa., Yari, Monir., Farahani, Razieh. and Saharei, Ahmad (2013). Citizens' Security and Police Performance (Case Study of Zahedan City), Social Security, 5( 1):7 - 35.(text in Persian).
Fazelian, Pourandokht (2010). Investigating the relationship between the type of veil and the level of social security among women in Tehran, Women's Research Paper, 1(2): 65-86. (text in Persian).
Foroughzadeh, Simin. and Shariati Mazinani, Saeed (2015). Investigation of the sense of security of women in the public spaces of Mashhad city, social security, Iran. 7( 2): 1-32 , Summer (text in Persian).
Garossi, Saideh., Mirzai, Jalal and Shahrokhi, Ehsan. (2007). Investigating relationships between social trust and sense of security (Case study of female students of Jiroft Azad University), Journal of Police Dept. 9(2) (text in Persian).
Handiani, Abdollah and Rostami, Mohsen (2009). Investigating the Social Variables Effective on the Safety of the Public, Strategic Defense Studies Quarterly, 38: Winter, 1-18(text in Persian).
Hasanwand, Ismail and Hasanwand, Ehsan. (2012). Investigating the Factors Affecting the Sense of Social Security in Youth in Sonsaleh, Quarterly Journal of Security and Entrepreneurship, Fourth Edition, 4(4):1-42 (text in Persian).
Hashemian Far, Seyed Ali, Keshavarz, Zahrasadat (2012) Sociological Survey of the Extent of Social Security in Isfahan City, Strategic Researches on Security and Social Order: 1( 3): 39 - 62. Autumn. (text in Persian)
Hosseinzadeh, Ali Hossein., Navahah, Abdolreza, Sadeh Miri, Zahra (2011), The Investigation of the Impact of Socio-Political Factors on the sense of Security (Case Study: Citizens of Ilam City), Social Sciences Specialty, Islamic Azad University, Shoushtar Branch, 5 ) 15(: 54-27. (text in Persian)
Jackson, J.(2004). Experience and expression. Social and cultural significance in the fear of crime, The British Journal of Criminology.(44):946-966.
Jahangiri, Jahangir and Mosavat, Ebrahim (2013). The Effective Factors Affecting Social Security of Women Case Study: Women 40-40 years old in Shiraz, Strategic Researches on Security and Social Order, Second Year, 6(2): 41-55, Autumn and winter. (text in Persian)
Kordzangan, Jafar., Mohammadian Pastakn, Hashem. and Sohrabi, Samireh, Shahla (2016). A survey on women's sense of security and the factors affecting it (Case study of female headed households covered by the General Department of Welfare in Ramhormoz), Women's Strategic Studies, 18(71):109-130(text in Persian).
Karakus,O. F. and MCgarrell, E. and Basibuyuk, O.( 2010). Fear of crime among citizens of Turkey, Journal of criminal justice. 38(2): 174-184.
Mir Mohammad Tababar, Seyed Ahmad, Majdi, Ali Akbar (2016). Investigating the Factors Affecting the Social Security of Women (A Meta-Analysis of Existing Research), Women's Studies Sociological and Psychological, 14(4):Successive: 123- 156, winter (text in Persian)
Mohseni Tabrizi, Alireza (2004). Vandalism, Tehran: Ann publication (text Persian)
Mokhtari, Maryam., Balali, Ismail., Mirfirdi, Asghar. and Hosseini Akhgar, Masoumeh. (2012). Investigating Social and Cultural Factors Affecting Social Security in Yasuj City, Strategic Researches on Security and Social Order, 1(2):21-40 (text in Persian)
Nabavi, Sayed Abdolhossein., Hosseinzadeh, Ali Hossein. and Hosseini, Seyedeh Hajar (2010). Investigating the Socioeconomic Factors Affecting the Sense of Social Security, Applied Sociology, Journal of Humanities Research, Isfahan University), 4 (40):73-96, winter (text in Persian)
Navidinia, Manije. (2006). Theoretical Advice in Social Security with Emphasis on Security Types, Strategic Studies Quarterly, 9(1):53-93 (text Persian)
Niyazi, Mohsen and Farshadfar, Yasman (2012). Relationship between social identity and the sense of security of women (Case study of women in the north (1 and 2) and south (19 and 20) districts of Tehran in 2010, Iranian Sociological Studies Journal, 2 (7): 61-78 (text in Persian)
Nowroozi, Feizollah and Fooladi Sepehr, Sara (2009). Investigating the sense of security of 15-29 years old women in Tehran in two dimensions: sense of security in the family environment and sense of security in public places, sociology of social issues of Iran, 1(3): 55-72(text in Persian)
Putnam, Robert (2001). Civil Democracy and Traditions, Translated by Mohammad Taghi Delfrooz, Tehran: Salam Publication
Tajbakhsh, Kian and Afshin Khakbaz (2011). Democracy and Development, Trust and Social Capital, Tehran:Shirazeh Publications. (text in Persian)
Reno, V. P. and Lavery, J.(2009). Economic Crisis Fuels Support for Social Security: Americans’ Views on Social Security, National Academy of Social Insurance.
Sadeghi Fasaei. and Soheila, Aminiyan, Ehsan. (2014). Sociological analysis of social order with regard to types of normative and social factors affecting it, Journal of Social Studies and Research in Iran, 3(2): 285-310, Summer. (text in Persian).
Shayan Mehr, Alireza (1998). Adaptive Encyclopedia of Social Sciences, Tehran: Kayhan Publishing(text in Persian)
Shayegan, Fariba., Amin Saremi, Nozar. and Abbasi, Zaynab (2015) Social capital and security feeling (Case study: high school students in district 4 of Tehran), Social welfare planning, 6( 23): 91-122 .Summer (text in Persian)
Shayegan, Fariba and Rostami, Fatemeh (2011). Social Identity and Safety Feeling (Case Study of Women in Tehran), Welfare and Social Development Planning, 3(9): 149-182, Winter(text in Persian)
Shekarbegi, Alieh. and Radin, Parang.(2016). Investigating Factors Relating to Women's Social Insecurity in Urban Spaces (With Emphasis on Urban Characteristics), Women's Studies Socialogical and Psychological, 14( 2): 87-126,Summer(text in Persian).
Sotoudeh, Dayat Allah. (2003). Social Pathology, Tehran: Avaye Noor Publication(text in Persian)
Tajeran, Azizollah, Kalali, Hasan (2009) Investigating the Impact of Police's Performance on the Satisfaction of Tehran Citizens' Security, Police Management Researches (Police Management Studies): 4(4):561-586 Winter(text in Persian)
Weaver, D.(2010). Social Security and Social Support, Journals of Gerontology,Series B: Psychological and Social Sciences, 61(1): 24–34.