بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر احساس امنیت زنان در شهر کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدکرمان،ایران

چکیده

چکیده
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه نقش مهمی را در تحولات اجتماعی بر عهده دارند. در این تحقیق تلاش شده است تا نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت زنان در شهر کرمان مورد بررسی قرار گیرد.نگرش زنان نسبت به حجاب و همچنین هویت اجتماعی زنانه به عنوان متغیرهای فرهنگی است که در تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.جامعه آماری تحقیق برابر با 200175 نفر است که 400 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند.روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده می باشد و تحلیل اماری با استفاده از نرم افزارهای spss23 و Amoss Graph17 انجام شده است. در این تحقیق از نظریات دورکیم، والتر رکلس ،جنکینز و رابرت پاتنام مورد استفاده قرار گرفته اند.نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تاثیرات مستقیم را متغیرهای کنترل اجتماعی وهویت زنانه بر احساس امنیت داشته است که ضریب رگرسیون استاندارد به ترتیب برابر با /387 و 277/0 می باشد.علاوه بر این تاثیر غیرمستقیم متغیرهای تحقیق نیز مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of socio-cultural factors affecting women's security in Kerman

نویسنده [English]

  • alireza sanatkhah
Assistant professor of Department of Sociology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

abstract
As half of the population, women play an important role in social change.In this research, the role of social and cultural factors influencing women's sense of security in Kerman city has been studied. The attitude of women towards hijab as well as the social identity of women are considered as cultural variables that have been considered in the research. Society The statistical population of the research is 200175, of which 400 were selected as the research sample. The cluster sampling and simple random sampling method were used and the analysis was performed using the spss23 and Amoss Graph17 software. In this research, Durkheim, Walter Ruckles, Jenkins and Robert Putnam have been used. The results of the research indicate that the most direct effects of social control and women's health are on the sense of security, with the standard regression coefficient equal to / 387 and 277/0. In addition, the indirect effect of research variables is also considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "police"
  • " feeling of security"
  • "social control"
  • "social capital"
  • "female identity"