نقش مؤلفه های فضیلت زناشویی در پیش بینی شادکامی و رضایت زناشویی مردان و زنان متأهل شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ نقش فضیلت‌های زناشویی در پیش‌بینی شادکامی و رضایت زناشویی زنان و مردان ‏متأهل شهر تهران انجام شد. برای گردآوری و تحلیل اطلاعات از راهبرد پژوهش توصیفی و همبستگی استفاده ‏شد. به این منظور تعداد 154 زن و 144 مرد متأهل از مناطق جنوب، شمال، مرکز، شرق و غرب شهر تهران به ‏روش نمونه‌گیری در دسترس برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و مقیاس محقق‌ساخته فضیلت‌های زناشویی، ‏فرم کوتاه مقیاس شادکامی و مقیاس سنجش از رابطه هندریک را تکمیل نمودند. داده‌ها با روش همبستگی و ‏رگرسیون گام‌به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد بین همه خرده‌فضیلت‌های زناشویی ‏با شادکامی و رضایت از رابطه در زنان و مردان متأهل همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان ‏داد که دو فضیلت انصاف و صداقت بیش‌ترین سهم را در پیش‌بینی رضایت زناشویی و دو فضیلت صداقت و ‏قدردانی و حق‌شناسی بیش‌ترین سهم را در پیش‌بینی شادکامی در زنان و مردان متأهل دارد. برخورداری از صفات ‏شخصیتی مثبت و کسب فضیلت‌های اخلاقی پیش‌بین مهمی برای رضایت و شادکامی زوجین محسوب می‌شود‎.‎

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of marital virtue components in predicting ‎happiness and marital satisfaction of married men and women in ‎Tehran City

نویسنده [English]

  • Seyyedeh Fatemeh Mousavi
Associate Professor of psychology, Department of Psychology, Research Institute of Women, Alzahra University
چکیده [English]

The current research was administrated with the aim of investigating the role of marital ‎virtues to predict happiness and marital satisfaction of married men and women in ‎Tehran. Descriptive and correlational research strategy is used to collect and analyze ‎data. So, 154 married women and 144 married men were selected through convenient ‎sampling from south, north, center, east, and west of Tehran City. The participants ‎completed the researcher-made marital virtues scale, the short form of happiness scale, ‎and the Hendrik relation assessment scale. Data were analyzed using correlation and ‎stepwise regression test. The results showed significant correlation between all marital ‎sub-virtues with happiness and marital satisfaction in married women and men. Also, the ‎results showed two sub-virtues including fairness and honesty have the greatest ‎contribution in predicting marital satisfaction and honesty and appreciation have the ‎important role in prediction of happiness in married women and men. Having positive ‎personality traits and cultivating moral virtues is important predictor of marital ‎satisfaction and happiness in couples.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital virtues
  • Happiness
  • marital satisfaction