زنان و فضای سوم؛ بازخوانی مفهوم حوزه عمومی در محدوده مرکزی شهر تهران(خیابان انقلاب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

2 دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

چکیده

حوزه عمومی به عنوان یکی از مفاهیم طرح شده توسط فیلسوفانی چون هنا آرنت و یورگن هابرماس را می‌توان شبکه‌ای نامتمرکز و بی‌نام از ارتباطات درباره علایق مشترک دانست که رشته های گوناگون ارتباط را در هم می‌آمیزند. این حوزه و کارکرد آن در عرصه های گوناگون یکی از دغدغه‌های اندیشمندان معاصر است. ازسوی دیگر مفهوم بدیع‌تر فضای سوم، توسط اندیشمندان معاصر مانند ادوارد سوجا و هومی بابا طرح شده است. این پژوهش تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که به کمک مفهوم فضای سوم، چگونه می‌توان حوزه‌عمومی را برای گروه هدف زنان در نمونه مکانی مورد مطالعه احیا کرد؟ فضاهایی که مصادیق آن مانند کافه‌ها طبق مشاهدات این پژوهش توانسته‌اند زنان را به عنوان اصلی‌ترین مخاطبان خود جذب کنند. چرایی این امر و چگونگی کارکرد این فضاها، مورد توجه این پژوهش است. در این راستا رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش، کیفی است و پارادایم مد نظر از حیث روش پژوهش، ذیل دسته‌بندی پارادایم تفسیری قرار دارد. همچنین در کاربست نتایج حاصل از مرور مبانی و مطالعات میدانی در محدوده مرکزی شهر تهران(بخشی از خیابان انقلاب) با توجه به در نظر داشتن گروه هدف زنان، از روش مردم‌نگاری بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، پیدایش خرده فرهنگی را در بین گروه هدف زنان نشان می‌دهد که از مهم‌ترین کاربران فضاهای سوم در محدوده مورد مطالعه هستند، فضاهایی که طبق نتایج این پژوهش توانسته‌اند در ارتقای حوزه عمومی برای مخاطبان خود نقش پر رنگی ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women and Third space; rereading the public realm concept in central district of the city of Tehran (Enghelab street)

نویسندگان [English]

  • parvin partovi 1
  • maryam farash khiabani 2
1 associate Professor in urban planning at Art university of Tehran
2 PhD student, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art
چکیده [English]

Public realm, one of the concepts propounded by Jürgen Habermas and Hannah Arendt can be regarded as decentralized and anonymous communication networks on common interests which combine various disciplines of communication. This realm and its function in various fields, despite the different interpretations offered by scholars, is one of the concerns of contemporary thinkers. On the other hand, more recent concept of third space have been mentioned by contemporary thinkers such as Edward Soja and Homi Bhabha. By utilizing this subject, this research attempts to answer this question “By using the concept of the third space, how can the public realm be revived for the target group of women in the study?” Spaces such as cafes, as observed in this study, have been able to attract more women as the main audience; therefore the reason behind this and the function of these spaces are the focus of this research. The current study has been carried out by the ‘Qualitative research’ approach along with interpretive paradigm in terms of methodology. The ethnographic method was employed for the application of the results of the literature review and observations in the central district of Tehran(Enghelab Street) with respect to the target group of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public realm
  • Third space
  • Heterotopia
  • Ethnography