رابطه بین منابع قدرت مدیران و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان ادارات دولتی: نقش تعدیلگری جنسیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان ادارات دولتی استان آذربایجان غربی و آزمون تعدیلگری متغیر جنسیت در این رابطه بود. نمونه آماری تحقیق ابتدا بصورت خوشه ای و سپس در داخل خوشه ها بصورت طبقه ای نسبتی از جامعه آماری انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداکثر مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل ساختاری تحقیق نشان داد که منابع قدرت مرجعیت و تخصص اثر مثبت و معنی دار بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان دارند و درحدود 31/5درصد از تغییرات آن را تبیین می کنند. همچنین براساس نتایج تحقیق مشخص شد که متغیرجنسیت از اثر تعدیلگری در رابطه بین منابع قدرت مدیران(تخصص، پاداش و اجبار) و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان برخوردار است، به نحوی که این رابطه در خصوص قدرت تخصص برای کارکنان زن غیرمعنادار برای مردان معنادار بود و درخصوص قدرت پاداش برای کارکنان مرد غیرمعنادار و برای کارکنان زن معنادار بود و درخصوص قدرت اجبار برای مردان رابطه معنی دار نبوده و برای کارکنان زن اثر معکوس و معنادار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Managers' Power Resources and Personality Characteristics of Employee Entrepreneurship of Governmental Departments: The role of moderating gender

نویسندگان [English]

  • farhad mahbobkhah 1
  • yusef beigzadeh 2
1 Phd., Department of Government Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Assistant Prof., Department of Government Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the relationship between managers' power resources and entrepreneurial personality traits of government employees of West Azarbaijan province and gender variable modulation test in this regard. The statistical sample of the study was selected firstly clustered and then clustered in a relative proportional manner from the statistical population. For data collection, standard questionnaires were used and for data analysis using structural equations modeling using partial maximum squares method was used. The results of the structural model of the research showed that the of Refrent power and expert power have a positive and significant effect on the personality traits of employees entrepreneurship and And about 31.5 percent of its variations are explained. Also, according to the results of the research, it was determined that the gender variable has a moderating effect on the relationship between the sources of power of managers (expert, reward and coercion) and personality traits of entrepreneurship of employees. So that the relationship of power expertise for female staff insignificant for men was significant and on the reward power to Man employees insignificant for female employees was significant and on the coercive power to men the relationship was not significant for female employees adversely and significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ادارات دولتی
  • قدرت مدیران
  • کارآفرینی کارکنان
  • جنسیت