رابطۀ دلایل ادامۀ زندگی مشترک با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی دانشگاه الزهراء‌، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه الزهراء، تهران‌، ایران

3 استادیار دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ دلایل ادامۀ زندگی مشترک با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری کلیۀ زوجین 17 - 55 سالۀ شهرستان اصفهان و سمنان را شامل می‌شد که مدت ازدواج آن‌ها بین 1 - 35 سال بود و در سال 1395 به زندگی مشترک خود ادامه می‌دادند. نمونۀ پژوهش شامل 175 نفر (100 نفر زن و 75 نفر مرد) بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از مقیاس دلایل ادامه زندگی مشترک و پرسشنامۀ راهبردهای حفظ رابطه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عوامل پاداش‌دهنده و تعداد عوامل پاداش‌دهنده با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی رابطۀ مثبتی وجود دارد. از طرف دیگر بین عوامل محدود‌کننده و تعداد عوامل محدود‌کننده با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی رابطه‌ای منفی وجود دارد. همچنین از نظر دلایل پاداش‌دهنده و محدود‌کننده برای ادامۀ زندگی مشترک، تفاوت آشکاری بین دو جنس مشاهده نشد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که عوامل پاداش‌دهنده در جهت راهبردهایی که افراد برای نگهداری زندگی مشترکشان به کار می‌گیرند، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند به‌منظور افزایش و بهبود کیّفیت، رضایت و ثبات زندگی مشترک زوجین به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Reasons for the Continuation of Life with Spouse and the Strategies for Maintaining Marital Relationship

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Nasiri Dehsorkhi 1
  • Gholam reza Dehshiri 2
  • Faride Ameri 3
1 Master of Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran * Corresponding Author: r_nasiri_71@yahoo.com
2 Assistant Professor, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between the reasons for continuing living with spouse and the strategies for maintaining marital relationship. It was a descriptive study of correlational type. The population consisted of couples aged 17 to 55 in cities of Semnan and Esfahan who had lived together between 1 to 35 years and continued living with their spouses in 1395.A sample included 175 individual (100 women and 75 men) were selected by available sampling method.The data were collected from the reasons for continuation common life scale and the marital relationship maintaining strategies questionnaire.Data were analyzed usingcorrelation test and independent t-test. The results of the study showed that there is a significant and positive relationship between the rewarding factors and the number of rewarding factors with the type of strategies for maintaining marital relationships.On the other hand, there is a significant and negative relationship between the restricting factors and the number of restricting factors with the type of strategies for maintaining marital relationships.In addition,there was no obvious difference in the restricting and rewarding reasons for continuation of living with spouse between two genders. In general, the study showed that the rewarding factors play a very important role in the strategies that individuals use to maintain their marital lives. Furthermore, the result of this study can be used to increase and improve the quality, satisfaction, and stability of couples’ lives together.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the reasons for continuation common life
  • marital satisfaction
  • strategies for maintaining marital relationship
  • rewarding factors
  • restricted factors
بهاری، سیف الله (1386). بررسی میزان رضایت زناشویی ازدواج‌های دانشجویی و عوامل مؤثر در آن. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 2(4):27-40.
حاتمی ورزنه، ابوالفضل (1394). تدوین الگوی ازدواج پایدار رضایتمند و بررسی اثربخشی برنامه مداخله ای مبتنی بر آن. رساله دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طبابائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
حسینی، مریم (1390). رابطه سبک‌های مقابله‌ای با صمیمت و تعهد زناشویی در فرهنگیان شهر ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
خالدی، شیدا.، موتابی، فرشته.، پورابراهیم، تقی و باقریان، فاطمه (1393). عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متأهل دارای عوامل خطر. فصلنامه خانواده پژوهی، 10(37):31-45.
خیری، طوبی (1394). بررسی دلایل ادامه زندگی مشترک و رابطه آن با رضایت زناشویی، رضایت از زندگی و بهزیستی روانشناختی در افراد متأهل. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
زارع، بیژن و صفیاری جعفر‌آباد، هاجر (1394). مطالعه رابطه عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در بین زنان و مردان متأهل شهر تهران. مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 13 (1): 111-140.
صیادی، محمد سجاد.، نظری، علی محمد و ابراهیمی، محمد (1393). نقش باور به مقدس بودن ازدواج در شادکامی. فصلنامه روانشناسی و دین، 1(25): 47-58.
موسوی، سیده فاطمه و دهشیری، غلامرضا (1394). نقش فاصله بین انتظارات و واقعیت رابطه زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران. مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 13(2): 93-110.
مؤمنی، خدامرد.، صیدی، محمد سجاد.، رضایی، خدیجه.، عزیزی، آرزو و انصاری، سمیرا (1393). نفش الگوهای فراغتی در ثبات ازدواج با واسطه گری راهبردهای حفظ رابطه و شادکامی زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4(2):339-356.
ندائی، علی.، بهرامی، فاطمه.، جزایری، رضوان‌السادات و فاتحی‌زاده، مریم‌السادات (1393). بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در راهبردهای مقابله‌ای در سازگاری زناشویی و مقایسۀ آن در زوجین شهر اصفهان. مجله مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 12(3): 141-167.
Bachand, L. L. and Caron, S. L. (2001). Ties that bind: a qualitative study of happy long- term marriages. Contemporary Family Therapy, 23(1): 105-121.
Bahari, S. (2007). The study of marital satisfaction of student marriages and its effective factors. Journal of New Thoughts in Educational Sciences, 2(4): 27-40(Text in Persian).
Bodenmann, G., Charvoz, L., Bradbury, T. N., Bertoni, A., Iafrate, R., Giuliani, CH., Banse, R., & Behling, J. (2007). Attractors and barriers to divorce: a retrospective study in three European Countries. Journal of Divorce & Remarriage, 45(3/4).
Canary, D. J. and Stafford, L. (1992). Relational maintenance strategies and equity in marriage. Communication Monographs, 59: 243–267. doi: 10.1080/03637759209376268
Clarke-Stewart, A. and Brentano, C. (2006). Divorce: causes and consequences. New Haven and London University.
Hatami Varzaneh, A. (2016). Designing a satisfied long term marriage model and examining effectiveness of intervention program based upon it. A doctoral Dissertation, Allameh Tabababa’i University(Text in Persian).
Hosseini, M. (2012). The relationship between coping styles with intimacy and marital commitment in the culture of the city of Ilam. A MA Dissertation, Allameh Tabababa’i University(Text in Persian).
Kalmijn, M. (1999). Father involvement in childrearing and the perceived stability of marriage. Journal of Marriage and Family, 61: 409–421.
Khaledi, Sh., Mootabi, F., Pourebrahim, T. and Bagheryan, F. (2014). The marriage protective factors in married people with risk factors. Journal of Family Research, 10(1): 31-45(Text in Persian).
Kheiri, T. (2016). Study of the reasons for the continuation of common life and its relationship with marital satisfaction, life satisfaction and psychological well-being in married people. A MA Dissertation, Al-Zahra University( Text in Persian).
Lambert, N. M. and Fincham, F. D. (2011). Expressing gratitude to a partner leads to more relationship maintenance behavior. American Psychological Association,11(1): 52-60.
Lenthall, G. (1977). Marital satisfaction and marital stability. Journal of Marriage and Family Counseling, 25-32.
Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J. and Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: development of the humer styles questionnaire. Journal of Research in Personality, 37: 48-72.
Momeni, KH., Seyedi, M. S., Rezai, KH., Azizi, A. and Ansari, S. (2015). The effect of leisure patterns in marital stability by mediating strategies for maintaining marital relationship and happiness. Quarterly Counseling and Psychotherapy Family, 4(2): 339-356(Text in Persian).
Mousavi, S. and Dehshiri, GH. (2016). The role of the gap between expectations and the reality of marital relationship in marital satisfaction of women and men in Tehran. Journal of Sociological-Psychological Studies of Women, 13(2): 93-110( Text in Persian).
Nedai, A., Bahrami, F., Jazayeri, R. and Fatehizadeh, M. (2015).  The study of gender differences in coping strategies in marital adjustment and comparison in couples in Isfahan. Journal of Sociological-Psychological Studies of Women,12(3): 141-167( Text in Persian).
Nimtz, M. A. (2011). Satisfaction and contributing factors in satisfying long-term marriage: a phenomenological study. A doctoral dissertation, ProQuest Dissertations and Theses, Liberty University.
Ogolsky, B. G. and Bowers, J. R. (2012). A meta-analytic review of relationship maintenance and its correlates. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3): 343–367.
Orathinkal, J. and Vansteenwegen, A. (2006). The Effect of Forgiveness on Marital Satisfaction in Relation to Marital Stability. Contemporary Family Therapy, 28: 251– 260.
Previti, D., & Amato, P. R. (2003). Why stay married? Rewards, barriers, and marital stability. Journal of Marriage and Family, 65: 561–573.
Ross, E. C. (2009). Marital satisfaction, dissatisfaction, conflict and qualities of successful marriage. Psychology of the family, 2-15.
Sayadi, M. S., Nazari, A. M. and Ebrahimi, M. (2014). The role of belief in sacred marriage in happiness. Journal of Psychology and Religion, 1(25): 47-58(Text in Persian).
Stafford, L. and Canary, D. J. (1991). Maintenance strategies and romantic relationship type, gender, and relational characteristics. Journal of Social and Personal Relationships, 8: 217-242.
Stafford, L., Dainton, M. and Haas, S. (2000). Measuring routine and strategic relational maintenance: scale revision, sex versus gender roles, and the prediction of relational characteristics. Communication Monographs, 67(3): 306-323.
Vangelisti, A. L. and Perlman, D. (2006). The Cambridge handbook of personal relationships. Cambridge University Press.
Zare, B. and Safiyari, J. H. (2016). Study of the relationship between factors affecting marital satisfaction among married women and men in Tehran.  Journal of Sociological-Psychological Studies of Women, 13(1): 111-140( Text in Persian).