بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء(س)

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، گرایش حقوق زن در اسلام از دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

مطالعه و بررسی زمینه‌های مختلف شکل‌گیری مطالبات اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، ضرورت جدی و انکارناپذیر موضوع شناسایی مطالبات اجتماعی زنان است. در عین حال شناسایی مطالبات اجتماعی زنان، گام بلندی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در حوزۀ زنان و خانواده است. در این مقاله، رابطۀ متغیرهای تفاوت، نابرابری و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان در نمونۀ آماری 400 نفره از زنان 25 - 55 ساله ساکن شهر تهران بررسی شد. پژوهش به شیوۀ پیمایش و از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه‌، نابرابری، تفاوت و احساس ستمگری را به عنوان متغیرهای مستقل و مطالبات اجتماعی زنان را به عنوان متغیر وابسته سنجیده شد. یافته‌ها، فرضیه‌ها را تأیید کرد و نشان داد که متغیرهای نابرابری، تفاوت و ستمگری اثر معناداری بر مطالبات اجتماعی زنان دارند و با افزایش متغیرهای متغیرهای نابرابری، تفاوت و ستمگری، مطالبات اجتماعی زنان به نحو معناداری افزایش می‌یابد. بر اساس نتایج به دست آمده، در پایان پیشنهاداتی برای کاهش زمینه‌های نابرابری، تفاوت و ستمگری برای زنان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Women's Social Demands and Inequality, Difference and Oppression (Case Study of Women in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Safiri 1
  • Ensieh Jalalvand 2
1 Professor, Alzahra University
2 Master's degree in women's studies, Women's rights trend in Islam from Alzahra University
چکیده [English]

Studying the different underlying reasons for the formation of social demands and the factors affecting them is among the most serious topics in examining women’s social demands. Simultaneously, identifying women's social demands is a major step in policymaking and planning in the women and family domain. In this paper, the relationship between women's social demands and the variables of difference, inequality and oppression is investigated. To this end, a sample of 400 women aged 25 to 55 living in Tehran is used. The research was conducted by a multi-stage cluster sampling and questionnaires were used to measure the inequality, difference and oppression as independent variables and social demands of women as dependent variable. Findings confirm the research hypotheses and show that inequality, difference and oppression have significant effects on women’s social demands. By increasing the variables of inequality, difference and oppression, the social demands of women increase significantly. Based on these findings, it is suggested to reduce the possibilities for inequality, discrimination and oppression of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • ُSocial demands
  • Inequality
  • Oppression
  • Difference
آبادیان، حسین و صفری، زهره (1393). مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان در دوره مشروطه تا سلطنت رضاشاه. فصلنامه جستارهایتاریخی،5(2): 19-1.

اباذری، یوسف.، صادقی فسایی، سهیلا و نفیسه حمیدی(1387). احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره. فصلنامه علمی پژوهشی زن در توسعه و سیاست، 20: 104-75.

جلایی‌پور، حمیدرضا و اخلاصی، ابراهیم (1391). گرایش زنان به آموزه‌های گفتمان روشنفکری. مجله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 28: 34-11.

رضوانی، مهدیه و زنجانی زاده، هما (1394). بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده. فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 13(‌4): 60-29.

ریتزر، جرج (1386). نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ دوازدهم، تهران: علمی.

ریتزر، جورج.، گودمن، داگلاس جی (1390). نظریه جامعه‌شناسی مدرن. ترجمۀ خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده. تهران: جامعه شناسان.

شادی طلب، ژاله (1380). زنان ایران: مطالبات و انتظارات. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، 18:62-31.

شفیعی، سمیه سادات (1385). جمهوری اسلامی ایران و مطالبات زنان. فصلنامه راهبرد، 41: 210-197.

متقی، ابراهیم و روشنایی، علی (1390). نقش دولت در توسعه و تحدید گفتمان‌های مطالبات مدنی معاصر زنان ایران. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران،4(1): 39-25.

نبوی، سید عبدالحسین و علامه، ساجده (1393). بررسی نابرابری جنسیّتی در سازمان‌های بوروکراتیک. فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 12( 3): 40-7.

نیازی، شهریار.، قیسوندی، آرمان و حمید قیسوندی (1391). بررسی میزان شناخت جوانان از حقوق و مطالبات شهروندی. ماهنامه دادرسی،16(91): 13-3.

نیازی،محسن.، گنجی، محمد و الهام شفائی مقدم (1393). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش به طرحواره جنسیّتی نقش‌های خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای زنان. فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 12(‌2): 116-81.

هزارجریبی، جعفر و بلندیان، غلامحسین (1386). مطالبات نوین اجتماعی و ظرفیت‌سازی در امنیت داخلی کشورهای در حال توسعه، فصلنامه مطالعاتدفاعیاستراتژیک، 29: 28-1.

Abadian, H. and Safari, Z. (2014). social and cultural demands of women during the constitutional period until the reign of Reza Shah. Journal of historical study, 5( 2): 1-15( Text in Persian).

Abazari, Y. Sadeghi Fasayi. L. and Hamidi, N. (2008). A feeling of insecurity in a woman 's experience of everyday life. Journal of Woman in Policy & Develoment, 2: 75-104(Text in Persian).

Durden, E. D. Hill, T.D and Angel. R.J (2007). Social demands, social supports and psychological distress among low-income women. Journal of Social and Personal Relationships, 24(3): 343-361.

Hezarjaribi, J. and Bolandian, G.H. (2007). Modern social demands and capacitybuilding in developing countries internal security, Journal of Strategic Defense Studies, 29:1-28(Text in Persian).

Holley, S.H. Sturm, V.R. and Levenson W.R (2010). Exploring the Basis for Gender Differences in the Demand. Journal of Homosex. 57(5): 666-684.

Jalaeipour, Hamodreza and Ekhlasi, Ebrahi. (2012). Woman’s tendency toward the teachings of intellectual discourse. Journal of Cultural studies & Communication, 28:11-34(Text in Persian).

Mackay. Finn. (2011). A movement of their own: voices of young feminist activists in the London Feminist Network. Journal for and about social movements Article, 3(2): 152 – 179.

Mottaghi, E. and Roshanayi, A. (2012). Role of government in the development and limitation of contemporary iraniancivil claims discourse. Journal of Iranian Social Development Studies, 4(1):25-39(Text in Persian)

Nabavi, S. A.H. and Allameh, S. (2015).Review of gender inequality in bureaucratic organizations. Journal of woman’s Studies sociological and psycological. 12(3):7-40(Text in Persian).

Niazi, Sh., Gheisvandi, A. and Gheisvandi, H. (2012). Recognition of the young’s degree of knowledge of the rights and demands of citizens, Dadrasi Journal, 16(91):3-13(Text in Persian).

Nizazi, M., Ganji, M. and Shafayi Moghadddam, E. (2015).Examination ofsocial and cultural factors affecting theattitudes of gender schema in family, social and professional roles of women, Journal of women’s Studies sociological and psychological , 12(2): 81-116(Text in Persian).

Rezvani, M. and Zanjanizadeh, H. (2016). (Review of factors contributing to the division of work in the family, Journal of woman’s Studies sociological and psychological, 13(4): 29-60(Text in Persian).

Ritzer, Gorg and Duglus.G. (2011). Modern sociology theories. Translated by Khalil Mirzayi & Abbas Lotfizadeh, Tehran: Jameeshenasan Publication(Text in Persian).

Ritzer, Gorg. (2007). Sociology theory in contemporary period, Translated by Mohse Solasi, Tehran: Elmi Publication(Text in Persian).

Shaditalab, J. (2001). Iranian women: Demands and Expectations. Journal of Sociological Studies, 18: 31-62(Text in Persian).

Shsfiei, S. S. (2006). Islamic Republic of Iran and women’s Demands. Rahbord Journal, 41:197-210(Text in Persian).

Sri Wiyanti, Eddyono., Estu Fanani, Dini Anitasari Sabaniah, Yurra Maurice, Haiziah Ghazali, Juni Warlif, Sisillia Velayati and Farha, Ciciek. (2016). When and Why the State Responds to Women’s Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia. UNRISD, Palais des Nations.