چرخه‌‌های تجاری و تفاوت ریسک بیکاری زنان و مردان در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

در ایران رقابت شغلی بین زنان و مردان از یک سو و بین مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت است. از این رو ریسک بیکاری در مواجهه با چرخه‌های تجاری نا‌همگن است. در این پژوهش رابطۀ چرخه‌‌های تجاری و ریسک بیکاری در ایران در بین گروه‌های تحصیلی بر حسب جنسیّت با به‌کار‌گیری الگوی OLS و با استفاده از داده‌های فصلی در دورۀ زمانی 1393- 1384 بررسی شد. ابتدا جزء سیکلی با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات، استخراج و سپس مدل برآورد و تصریح شد. در ادبیات نظری دو مکانیزم متفاوت برای تبیین تورش در ریسک بیکاری ارائه شده است: جانشینی چرخه‌ای و ساختاری. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ریسک بیکاری برای گروه‌های تحصیلی بی‌سواد نسبت به ابتدایی تمامی گروه‌ها و ابتدایی نسبت به متوسطه زنان ویژگی ضدچرخه‌ای دارد که با نظریۀ جانشینی چرخه‌ای توجیه‌پذیر است. ولی ریسک بیکاری مردان با تحصیلات متوسطه نسبت به ابتدایی‌ مردان و ریسک بیکاری نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به متوسطه رفتار موافق سیکلی دارد. به بیان دیگر با افزایش تحصیلات به سمت تحصیلات عالی ریسک بیکاری در زمان رکود برای زنان و مردان کاهش می‌یابد که با نظریۀ جانشینی چرخه‌ای توجیه‌پذیر است. علت آن این است که نیروی کار با تحصیلات عالی عمدتاً در بخش‌های اولیه به کار اختصاص دارند که کم‌تر تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار می‌گیرد. ولی در دورۀ رونق این ریسک افزایش می‌یابد که با نظریۀ جانشینی ساختاری قابل توضیح است‌. ریسک بیکاری در ایران تورش جنسیّتی دارد که علت را می‌توان به تفاوت در ساختار تجزیه شده(تجزیۀ جنسیّتی و هم حرفه‌ای)بازار کار جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business Cycles and Unemployment Risk Differentials between Men and Women at Different Educational Levels in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Afshari 1
  • Esmaeeel Safarzadeh 2
  • Tahereh Sabzevari 3
1 Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran * corresponding author: z.afshari@alzahra.ac.ir
2 Assistant Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Master of Science (Economics), Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In Iran, due to job competition, the unemployment risks between men and women, on the one hand, and workers with different levels of education, on the other hand, is not homogeneous. This paper studies the relation between unemployment risks and business cycles in labor force with different education levels and genders based on the OLS method and the data from 2005-2014 period. We investigate whether business cycles can leave a significant influence on unemployment risks among men and women with different educational levels. To this end, the seasonal data of Iranian economy during 2005 - 2014 period were used. First, the cyclical part of GDP was extracted by using Hodrick-Prescott filter and then a model was proposed by using OLS method. The literature identifies two different mechanisms for this trend: structural crowding out or cyclical crowding out. Comparing the unemployment risks of the labor force with primary school education to the illiterate workers reveals a countercyclical behavior, i.e. increases in recession and decreases in boom. The unemployment risk of female labor force with secondary school education compared to female workers with primary school education is countercyclical, although it is pro-cyclical for men. This result can be explained by cyclical crowding out theory. The unemployment risk of labor force with higher education for both men and women compared to the ones with secondary school education is pro-cyclical, i.e. decreases in recession and increases in boom. The recession pattern can be explained by the cyclical crowding out theory, while the boom pattern is consistent with structural crowding out. The results indicate that the unemployment risks in business cycles for all educational groups are gender-biased. This can be explained by segregated nature of the labor market (separation based both on gender and on occupation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • education
  • unemployment risk
  • structural crowding out
افشاری، زهرا و شیبانی، ابراهیم (1382). نابرابری جنسیّتی و توسعۀ اقتصادی در ایران، تحقیقات اقتصادی،۶۲:29-47.

افشاری، زهرا و شیبانی، ابراهیم(1380). تجزیۀ جنسیّتی بازار کار در ایران، پژوهش زن،1(80): 48-29.

افشاری، زهرا و رمضانی، فرخ(1385). تأثیر فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان، مطالعات زنان، 11: 36-23.

افشاری، زهرا و کاکاوند، سمیرا(1395). اثر نابرابری جنسیّتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان (مطالعات زنان سابق)، 14(2):29-47.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌(بی‌تا). حساب‌های ملّی 1345 تا 1389.

شیبانی، ابراهیم‌ و افشاری، زهرا (1382). بررسی ساختار اشتغال زنان در بخش صنعت با استفاده از تکنیک I/O، مطالعات زنان، ۱:63-37.

شیبانی، ابراهیم و افشاری، زهرا (1380). اثر رشد بخشی بر اشتغال زنان در ایران (با استفاده از روش داده- ستانده)، تحقیقات اقتصادی، 59‌: 37 – 63‌.

کمایی، رها و افشاری، زهرا(1396). عوامل تعیین‌کنندۀ مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای منتخب (تحلیل پنل)، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 15(1): 44-77.

مرکز آمار ایران( بی‌تا). آمار جمعیت و نیروی کار، 1384 تا 1393.

مظلومی، پریوش (1393). ادوار تجاری و بیکاری در ایران‌. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء(س).

Åberg, R. (2003). Unemployment persistency, over‐education and the employment chances of the less educated. European Sociological Review, 19(2): 199-216.

Acemoglu, D. and Scott, A. (1994). Asymmetries in the Cyclical Behaviour of UK Labour Markets, The Economic Journal, 104: 1303–23.

Afshari, Z. and Sheibani, I. (2002).Gender Segregation in Iranian labor Market, Women Research Journal, 1: 29-48(Text in Persian).

Afshari, Z. and Kakavand, S.(2016) The Effect of Gender Inequality on Growth, Productivity and Fertility in Iran, Women's Social Psychological Studies, pp 29-47(Text in Persian).

Afshari, Z. and Ramezani, F. (2006), The impact of information Technology on Women employment in Iran, Women Research Journal, no 11,pp 23-36(Text in Persian).

Afshari, Z. and Sheibani, I. (2003). The Structure of women employment in industrial sector of Iran by Using Input- Output Technique, The Journal of Women Studies. 151-174

Afshari, Zahra.(2004), Gender Inequality and Economic Development, Journal of Economic Research, no,1,pp 29-48(Text in Persian).

Albanesi, Estefania, ŞahinS, (2013). The Gender Unemployment Gap: Trend and Cycle, NYFED, NBER, and CEPR.

Arum, R. and Shavit, Y.(1995). Secondary vocational education and the transition from school to work. Social. Educ. 68: 187–204.

Autor, D.H., Katz, L.F. and Kearney, M.S.(2008). Trends in U.S. wage inequality: revising the revisionists. Rev. Econ. Stat. 90: 300–323.

Blank, R. M. (1989). Disaggregating the Effect of the Business Cycle on the Distribution of Income, Economica, 56: 141–163.

Blossfeld, H. P. and Mayer, K.U.(1988). Arbeitssegmentation in der   Bundesrepublik Deutschland. Kölner Z. Soziol. Soz. 40, 262–283.

Blotevogel, R.(2015). The Productivity Challenge in Iran, IMF Country Report No.15/350 (Washington: International Monetary Fund).

Blundell, R. and MaCurdy, T. (1999). Labor Supply: A Review of Alternative Approaches, in O. Ashenfelter and D. Card, eds., Handbook of Labor Economics, Volume 3A (Amsterdam: Elsevier), 1559–1695.

Brauns, H. and Gangl, M., Scherer, S.(2003). Education and unemployment risks among market entrants: a comparison of France, United Kingdom and West Germany. In: Hoffmeyer-Zlotnik, J.H.P., Wolf, C. (Eds.), Advances in Cross-National Comparison. A European Working Book for Demographic and Socio-Economic Variables. Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York, pp. 328–345.

Breen, R. (1997). Risk, recommodification and stratification. Sociology, 31(3): 473-489.

Central Bank of Islamic Republic of Iran(---). National Accounting 1965-2010.

Clark, K. B. and summers, L. H. (1981). Demographic Differences in Cyclical Employment Variation’, NBER Working Paper Series, w0514

Crivelli, E., D. Furceri, and J. Toujas-Bernate.(2012).“Can Policies Affect Employment Intensity of Growth? A Cross-Country Analysis,” IMF Working Paper 12/218 (Washington: International Monetary Fund).

Doeringer, P.B. and Piore, M.J.(1971). Internal Labour Markets and Manpower Analysis Lexington (Mass.), Heath.

Dustmann, C. and Schöneberg, U.(2008). Why does the German apprenticeship system work? In: Mayer, K.U., Solga, H. (Eds.), Skill Formation. Cambridge University Press, New York, pp. 85–108.

Federico, Ravenna and Walsh (2010). A review of the relationship between the labor market and the business cycle based on the heterogeneity of labor skills.

Foote, Christopher, L. Ryan, Richard W.(2012). Labor-Market Polarization Over the Business Cycle, NBER Working Papers 21030, National Bureau of Economic Research, Inc.

Goldthorpe, J.H.(2007b). Social class and the differentiation of employment contracts. Second ed. In: Goldthorpe, J.H. (Ed.), Illustration and Retrospect second ed, vol. 2 Stanford University Press, Stanford, pp. 101–124.

Goos, M., Manning, A.(2007). Lousy and lovely jobs: the rising polarization of work in Britain. Rev. Econ. Stat. 89, 118–133.

Killingsworth, M. (1983). Labor Supply. New York: Cambridge University Press.

Klein, M. )2011(. Trends in the association between educational attainment and class destinations in West Germany: looking inside the service class. Res. Soc. Stratifi. Mobility, 29, 427–444.

Komaei, R. and Afshari, Z. (2017), the determinants of female labor force participation rates in Selected Countries A Panel Data Analysis, Women's Social Psychological Studies, 15(1): 49-77(Text in Persian).

Livanos, I. (2010).The relationship between higher education and labor market in Greece: the weakest link?, Higher Education ,60(5): 473-489.

Markus, Klein. (2015). The increasing unemployment gap between the low and high educated in West Germany. Structural or cyclical crowding – out?, pp 110 -125.

Mazloumi, P.(2014). Business cycles and Unemployment in Iran, M.S. thesis, Alzahra University(Text in Persian).

Monastiriotis V. (2011). Making geographical sense of the Greek austerity measures: compositional effects and long-run implications, Cambridge Journal of Society, Economy and Regions, 4 (3):323-337.

Müller, W., Brauns, H. and Steinmann, S. (2002). Expansion und Erträge tertiärer Bildung in Deutschland, Frankreich und im Vereinigten Königreich. Berliner Journal für Soziologie12(1): 37-62.

Nickell, S. and Bell, B.(1995). The collapse in demand of the unskilled and unemployed across the OECD. Oxford Rev. Econ. Policy,11: 40–62.

Noelke, C. (2008). Educational Expansion, Technological Change and Youth Unemployment. Unpublished Manuscript.

Rives, J. and Sosin, K. (2002): ‘Occupations and the Cyclical Behavior of Gender Unemployment Rates’, Journal of Socio-Economics, 31 (3): 287–299.

Shavit, Y. and Müller, W.(2000(. Vocational secondary education. Where diversion and where safety net? Eur. Soc. 2, 29–50.

Sheibani, E. and Afshari, Z.(2001).The Impact of Sectoral Growth on Women Employment in Iran: Input-Output Approach, Economic Research Journal, 59: 37-63(Text in Persian).

Solga, H., 2002. Stigmatization by negative selection - explaining less-educated people’s decreasing employment opportunities. Eur. Sociol. Rev. 18, 159–178.

Solon, G., Barsky, R. and Parker, J. A. (1994). ‘Measuring the Cyclicality of Real Wages: How Important is Composition Bias’, The Quarterly Journal of Economics, 109: 1–25.

Sørensen, A.B. and Kalleberg, A.L.(1981). An outline of a theory of matching persons to jobs. In: Berg, I. (Ed.), Sociological Perspectives on the Labor Market. Academic, New York, pp. 49–74.

Spitz-Oener, A.(2006). Technical change, job tasks, and rising educational demands: looking outside the wage structure. J Labor Econ. 24: 235–270.

Statistical Center of Iran(2005-2014). Population and Labor statistics (Text in Persian).

Winkelmann, R.(1996). Employment prospects and skill acquisition of apprenticeship-trained workers in Germany. Ind. Labor Relat. Rev. 49: 658–672.

World Bank.(2017). Iran Economic Monitor OIL-DRIVEN RECOVERY, World Bank.

Wright, E.O. and Dwyer, R.E.(2003). The patterns of job expansion in the USA: a comparison of the 1960s and 1990s. Socio-Econ. 1: 289–325