بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسوول).

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان متأهل سازمان حفاظت محیط زیست بود. در این طرح توصیفی تحلیلی، تعداد 180 نفر کارمند خانم متأهل و شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست، که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای انتخاب شده بودند، به سؤالات آزمون‌های سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید(1990)، مقیاس نگرش‌های عشق لی(1986)، آزمون رضایت جنسی لارسون(1998) و مقیاس احساس تنهایی بزرگسالان راسل(1980) پاسخ دادند. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از روش آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) و نرم افزار(23)‌SPSS. V تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل داده‌های به‌دست آمده نشان داد که در میان سبک‌های دلبستگی، سبک دلبستگی اجتنابی رابطۀ معناداری با احساس تنهایی دارد(05/0> P). همچنین سبک عشق استورگ نیز با احساس تنهایی رابطۀ معنادار داشته و هر دو متغیر پیش‌بینی معناداری برای احساس تنهایی در زنان داشتند، ولی رضایت جنسی رابطۀ معناداری با مؤلّفۀ احساس تنهایی برقرار نکرده و پیش‌بین معناداری برای احساس تنهایی نبود. این یافته‌ها از نیاز به تمرکز بر عوامل دلبستگی و عشق با احساس تنهایی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between attachment styles, love and sexual satisfaction with loneliness in women

نویسندگان [English]

  • Yasaman Damirchi 1
  • Afshin Salahyan 2
1 Psychology M.D, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Payame Noor University(PNU), Tehran, Iran
چکیده [English]

The current study tries to find out the causes of divorce in women who are on the verge of divorce based on their life scripts. The qualitative method, the case study, was used to explore the causes.  Twenty-one subjects were selected from the population that included all the women on the verge of divorce in Isfahan City, via the saturation sampling method. Data were collected using the semi-structured interviews within three parts; (1) the demographic information; (2) the divorce causes; and (3) the lived scenarios. The three-way method (e.g., researchers, supervisors, and counselors) was applied to standardize properties of interviews. The data were analyzed by manual coding, in which data were examined by the explicit and implicit contents. The findings showed that in the causes  of the separation of free-sex relations with the opposite gender, “don’t think” and “don’t belong to” scripts, in the violence of the spouse, “don't be important” and “satisfy” scripts, in the spouse’s neglect of desires, “don't be” and “satisfy” scripts, in the assignment of the wife and the husband’s position and the spouse’s irresponsibility, “don't be child” script, about the wrong thought to men, “don’t be close” script, and about the spouse’s remarriage “don't be important” script are involved. Thus, it can be said that the life scripts impact causes of the divorce and these causes are more likely to provide the direction and specific reasons for these women’s behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment style
  • Love style
  • Sexual satisfaction
  • Loneliness
  • Women
امان اللهی، عباس.، اصلانی، خالد.، تشکر، هاجر.، غوابش، سعاد و نکوئی، سمیه‌(1388). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 10 (3)67-86.
امانی، احمد(1393). اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و احساس تنهایی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشق. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره،49‌(2):25- 12.
بهرامی، نسیم (1386). بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه رضایت جنسی لارسون در زوجین. مجلۀ علوم پزشکی دانشگاه کرمان. 23 (3): 96- 74.
بوسکالیا، لئو (1372). زاده برای عشق. ترجمۀ انصاری فر. تهران: البرز. چاپ دوم.
پاکدامن، شهلا (1380). بررسی ارتباط بین سبک‌های دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی. رسالۀ دکتری دانشکدۀ روان‌شناسی دانشگاه تهران.
جدیدی، محسن (1393). مقایسه سبک‌های دلبستگی، احساس تنهایی و نشخوار ذهنی در دانشجویان. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان.23؛ 49- 32.
حجّت پناه، مینا و رنجبر‌کهن، زهره (1392). رابطه رضایت جنسی، رضایت زناشویی و رضایت زندگی زوجین. مجله چشم اندازِ امین در روانشناسی کاربردی.1(1): 29-12.
حسینی، فخر‌السادات و علوی لنگرودی، سید کاظم (1396). نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان. 15 (3): 9-8 .
شاه سیاه، مرضیه.، بهرامی، فاطمه و محبی، سیامک‌(1388). بررسی رابطۀ رضایت جنسی و تعهّد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی.11(3):233-238.
صادقی، سعیده (1379). ویژگی‌های شخصیتی تأثیرگذار بر رضایت زناشویی. پایان نامه دکتری روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
عسگری، پرویز (1388). راهنمای آزمون‌های روان‌شناختی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز.
علی اکبری دهکردی، مهناز.، مهمان نوازان، اشرف و کاکو جویباری، علی اصغر (1393). تأثیر سبک های دلبستگی، انطباق پذیری و پیوستگی در خانواده بر میزان تاب آوری و رابطه آن با احساس غم غربت در میان دانشجویان مقیم خوابگاه دانشگاه الزهراء. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان. 12(4)173-204.
عیدی، خانجانی (1384). تأثیر سبک‌های دلبستگی بر میزان رضایت زناشویی در زوجین. مجله روانشناسی. 6 (2): 75- 61.
معدنی پور، کبری (1390). رابطۀ سبک دلبستگی و خوشبینی با احساس تنهایی در دانش آموزان 9 الی 12 ساله شهرستان کرج. مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت، 3 (2): 10 – 1.
مهدی‌یار، فاطمه (1393). مقایسه سندرم آشیانه‌ خالی در والدین، قبل و بعد از ترک منزل توسّط فرزندان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 15 (4):3- 17.
نادری، حبییب‌الله (1395). رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی، خودپنداره و احساس تنهایی در میان دانش آموزان مقطع متوسّطه دوم. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت. 2(6): 15-1.
نبی پور، افسانه (1385). تأثیر آموزش مهارت‌های زناشویی بر افزایش رضایت زناشویی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
یوسفی، احمد و جهانگیر، پانته‌آ (1395). تأثیر آموزش و مشاوره در زمینه بهبود باورهای غیرمنطقی و احساس تنهایی بر روی دلزدگی زناشویی. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی.
Aikaterini, M. Juhee, K. Sunghuyup, S. H. and Xiao, X. F. (2018). The impact of brand authenticity on building brand love: an investigating of impression in memory and lifestyle-congruence. International journal of Hospitality management, 75: 38-47
Akdoğan, R. (2017). A model proposal on the relationships between loneliness, insecure attachment, and inferiority feelings. Personality and Individual Differences, 111, 19-24.
Ali akbari dehkordi, M. Mehman navazan, A. and Kako jooybari, A.A. (2014). The effectiveness of attachment styles, adaptability and continuity on resiliency in family and their relationship with roving sadness in Alzahra University students. Quarterly journal of woman’s studies Sociological and Psychological. 12 (4):173-204(Text in Persian).
Amani, A. (2014).  The effectiveness of group semantic therapy on resiliency and loneliness of female students with love Trauma syndrome. Journal of counseling research. 49 (2): 12-25(Text in Persian).
Amanollalhi, A. Aslani, Kh. Tashakkor, H. Ghavabesh, S. and Nekooei, S. (2009). The relationship between romantic attachment styles and love styles with marriage satisfaction. Quarterly journal of woman’s studies Sociological and Psychological. 10 (3):67-86 (Text in Persian).
Anderson, C. A. (1999). Attributional style, depression, and loneliness: A cross-cultural comparison of American and Chinese students. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(4): 482-499.
Asgari, P. (2009). Psychological examination guide. Ahvaz Azad University(Text in Persian).
Asher, S. R. & Paquette, J. A. (2003). Loneliness and peer relations in childhood. Current Directions in Psychological Science, 12(3): 75-78.
Bahrami, N. (2007). Validity and reliability of Larsson's sexual assistance test: Persian version in couples. Kerman Medical University. 23(3): 74-96(Text in Persian).
Belsky, J. and Nezworski, T. M. (Eds.). (2015). Clinical implications of attachment. Routledge.
Buscaglia, Leo. (1980). Born for love. Tehran. Alborz. Second edition(Text in Persian).
De Jong Gierveld, J., Van Tilburg, T. and Dykstra, P. (2016). Loneliness and social isolation.
DiTommaso, E., Fizell, S. R. and Robinson, B. A. (2015). 16 Chronic Loneliness within an Attachment Framework. Addressing Loneliness: Coping, Prevention and Clinical Interventions, 1: 241.
Eidi and Khanjani. (2005). The effectiveness of attachment styles on marriage satisfaction in couples. Psychology magazine of Tabriz University. 6 (2): 61-75(Text in Persian).
Fricker, J. and Moore, S. (2006). Predicting infidelity: The role of attachment styles, love styles, and the Investment Model. Swinburne University of Technology.
Goldberg, S., Muir, R. and Kerr, J. (Eds.). (2013). Attachment theory: Social, developmental, and clinical perspectives. Routledge.
Hendrick, S. S., Hendrick, C. (1987(. Love and sexual attitudes, self-disclosure and sensation seeking. Journal of Social and Personal Relationship, 4: 281-297
Hojjat panah, M. and Ranjbar kohan, Z. (2013). The relationship between sexual satisfaction, marriage satisfaction with life satisfaction in couples. Journal of Amin vision. 1 (1): 12-29(Text in Persian).
Holmes, J. (2014). The search for the secure base: Attachment theory and psychotherapy .
Honari, B. and Saremi, A. A. (2015). The study of relationship between attachment styles and obsessive love styles. Social and behavioral sciences. 165: 152-159.
Hosseini, F. Alavi Langroodi, K. (2017). The role of attachment styles and sexual satisfaction in marriage satisfaction due to loving. Quarterly journal of woman’s studies Sociological and Psychological. 15 (3): 8-9(Text in Persian).
Hudson, S. M. and Ward, T. (1997). Intimacy, loneliness, and attachment style in sexual offenders. Journal of Interpersonal Violence, 12(3): 323-339.
Jadidi, M. (2014). Comparison of attachment styles, loneliness and rumination in students. Quarterly journal of sports and youth strategic studies. 23: 32-49(Text in Persian).
Krasuski, T. Jedrzejczak, J. Rysz, A and Owczarek, K. (2018). Sexual satisfaction of patients after the resection focus. Interdisciplinary Neurosurgery. 13: 104-108.
Lacey, R. S., Reifman, A., Scott, J. P., Harris, S. M. and Fitzpatrick, J. (2004). Sexual‐moral attitudes, love styles, and mate selection. Journal of sex research, 41(2): 121-128.
Lee, J. A. (1998). Ideological of love style and sex style. In V. C. deMunk (ED.), Romantic love and sexual behavior: Perspectives from the social sciences (pp. 33-76). Westernport, Connecticut: Preager.
Lee, Y. and Ko, Y. G. (2017). Feeling lonely when not socially isolated: Social isolation moderates the association between loneliness and daily social interaction. Journal of Social and Personal Relationships, 0265407517712902.
Levine, T. R., Aune, K. S. and Park, H. S. (2006). Love styles and communication in relationships: Partner preferences, initiation, and intensification. Communication Quarterly, 54(4): 465-486.
Lopez, A. M. and Soriano-Ayala E. (2014). Sexual satisfaction of alcoholic patients in rehabilitation. Social and behavioral sciences. 132: 142-147.
Maadani poor, K. (2011). The relationship between attachment styles and optimism with loneliness in Karaj among 9-12 years old students. Shenakht journal of Psychology and Psychiatry. 3(2): 1-10(Text in Persian).
Mahdi Yar, F. (2014). Comparison of empty nest syndrome in parents, before and after leaving home by children. Knowledge and research in Applied Psychology. 15 (4): 3-17(Text in Persian).
Montgomery, M. J. and Sorell, G. T. (1997). Differences in love attitudes across family life stages. Family Relations, 55-61.
Nabipoor, A. (2006). The effectiveness of marriage skills teaching on increasing marriage satisfaction. M.A Thesis. Roudehen Azad University(Text in Persian).
Naderi, H. (2016). The relationship between attachment styles, self-concept and loneliness in high school students. Shenakht journal of Psychology and Psychiatry. 2 (6). 1-15(Text in Persian).
Nichols, M. P. (2005). Concurrent discriminant validity of the Kansas marital satisfaction scale. Journal of marriage and the family. 48(2): 381-387.
Pakdaman, Sh. (2001). The relationship between attachment styles and Socialism in adolescence. Ph.D. Thesis. University of Tehran(Text in Persian).
Peplau, L. A. and Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of personality and social Psychology, 39(3): 472-480.
Perron, J. L., Cleverley, K. and Kidd, S. A. (2014). Resilience, loneliness, and psychological distress among homeless youth. Archives of psychiatric nursing, 28(4), 226-229.
Rotenberg, K. J., Makdonald, K., Keltie, K., Jing, V. and Emily, F. (2004). The relationship between loneliness and interpersonal trust during childhood. Journal of Genetic Psychology, 6, 16-20.
Sadeghi, S. (2000). The effective characters on marriage satisfaction. Psychology Ph.D. Thesis. Iran University of Medical Sciences(Text in Persian).
Shah‌Siah, M., Bahrami, F. and Mohebi., S. (2009). The relationship between sexual satisfaction and marital commitment in Shahreza couples. Journal of fundamentals of mental health. 11(3):233-238(Text in Persian).
Stickley, A., Koyanagi, A., Koposov, R., Schwab-Stone, M., & Ruchkin, V. (2014). Loneliness and health risk behaviours among Russian and US adolescents: a cross-sectional study. BMC public health, 14(1):366.
Tough, H. Brinkhof, M. W. G. Siegrist, J. and Fekete, C. (2018). The impact of loneliness and relationship quality on life satisfaction: A longitudinal dyadic analysis in persons with physical disabilities and their parents. Journal of psychosomatic research, 110: 61-67
Utz, R. L., Swenson, K. L., Caserta, M., Lund, D. and DeVries, B. (2013). Feeling lonely versus being alone: loneliness and social support among recently bereaved persons. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 69(1): 85-94.
Van Baarsen, B., Snijders, T. A., Smit, J. H. and Van Duijn, M. A. (2001). Lonely but not alone: Emotional isolation and social isolation as two distinct dimensions of loneliness in older people. Educational and Psychological Measurement, 61(1): 119-135.
Wong, N. M., Yeung, P. P. and Lee, T. M. (2016). A developmental social neuroscience model for understanding loneliness in adolescence. Social neuroscience, 1-10.
Yousefi, A., Jahangir, P. (2016). The effectiveness of improving irrational beliefs and loneliness on marriage boredom by teaching and consulting. First International Conference on Psychology and Social Sciences(Text in Persian).
Zeigler-Hill, V., Britton, M., Holden, C. J. and Besser, A. (2015). How will I love you? Self-esteem instability moderates the association between self-esteem level and romantic love styles. Self and Identity, 14(1): 118-134.