تعیین علت های جدایی مطرح شده از زنان در آستانه طلاق براساس سناریوهای زندگی آن ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین علت‌های جدایی مطرح‌شده از زنان در آستانه‌ی طلاق بر اساس سناریوهای زندگی آن‌ها انجام گرفت. روش پژوهش حاضر کیفی بود که به روش مطالعه تماتیک از نوع مقوله‌ای انجام گرفت و جامعه‌ی آن شامل کلیه‌ی زنان در آستانه‌ی طلاق شهر اصفهان بودند. مشارکت‌کنندگان این تحقیق با روش تعیین حجم نمونه با روش اشباع 21 نفر تعیین شدند. روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته بود که از سه قسمت اطلاعات جمعیت شناختی، شناسایی دلایل طلاق و شناسایی و کشف سناریوهای زندگی تشکیل‌شده بود و برای تعیین میزان استاندارد آن از روش سه سوسازی (پژوهشگر، استاد راهنما و مشاوران هم‌تراز) استفاده گردید. روش تجزیه تحلیل یافته‌های این پژوهش به‌صورت بررسی محتوای آشکار و پنهان داده‌های به‌دست‌آمده از گفته‌ها و نوشته‌ها به شیوه کدگذاری دستی انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد در دلیل جدایی روابط آزاد با جنس مخالف سناریوهای « فکر نکن» و « متعلق نباش»، در خشونت همسر، سناریو‌های « مهم نباش» و « راضی کن»، در بی توجهی همسر نسبت به خواسته ها، سناریو‌های « نباش» و « راضی کن»، در تفویض جایگاه زن و مرد و بی مسئولیتی همسر، سناریوی « بچه نباش»، در مورد ذهنیت غلط نسبت به مردان، سناریوی « نزدیک نباش» و در مورد ازدواج مجدد همسر سناریوی « مهم نباش» نقش دارند. در نتیجه می‌توان بیان داشت سناریوهای زندگی افراد مانند دیگر ویژگی‌های شخصیتی بر دلایل جدایی آن‌ها تأثیر دارد و می‌تواند با جهت‌دهی به رفتارهای زنان در آستانه‌ی طلاق دلایل مشخصی را در آن‌ها به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of life scripts role based on the view Transactional Analysis on the reasons of women's divorce

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Rahmati 1
  • Sayed Esmaeel Mosavi 2
1 Graduate Student, Family Counseling, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Isfahan, Iran
2 Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch. Consulting and guidance group, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The current study established to figure out the divorce causes of women who are on the verge of divorce based on their life scenarios. The qualitative method, the case study, was used to explore the causes. Twenty-one subjects were drawn from the population, including all women on the verge of divorce in Isfahan City, via the saturation sampling method. Data were collected using the semi-structured interviews within three parts; (1) the demographic information; (2) the divorce causes; and (3) the lived scenarios. The three-way method (e.g., researchers, supervisors, and counselors) was applied to standardize properties of interviews. The data were analyzed by the manually coding, in which data were examined by the explicit and implicit contents. The findings of the study showed that in the reason of the separation of free-sex relations with the opposite gender, “don’t think” and “don’t belong to” scripts, in the violence of the spouse, “don't be important” and “satisfy” scripts, in the spouse’s neglect of desires, “don't be” and “satisfy” scripts, in the assignment of the wife and the husband’s position and the spouse’s irresponsibility, “don't be child” script, about the wrong thought to men, “don’t be close” script, and about the spouse’s remarriage “don't be important” script are involved. Thus it can be said that the life scripts impact on causes of the divorce, and these reasons are more likely to provide the direction and specific reasons for these women’s behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce Causes
  • Women on the Verge of Divorce
  • Life Scenarios
اخوی ثمرین، زهرا(1392) سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی. مطالعات زنان. 11(2): 82-55.

استاینر، کلود (1395). پیش‌نویس‌های زندگی در تحلیل رفتار متقابل. ترجمۀ علی بابازاد، تهران: آویسا.

استوارت، یان(1390). گام‌های درمـان در تحلیـل رفتـار متقابـل. برگردان اسماعیل زیارتی و روح انگیزکمالی. تهران: ذهن آویز.

آخوندی درزی، مینا.، اسمعیلی، معصومه و کاظمیان، سمیه(1396). پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه مجله: مطالعات اجتماعی - روان‌شناختی زنان. سال 15(2): 62-37.

بولتون، رابرت (1394). روان‌شناسی روابط انسانی (مهارت‌های مردمی): چگونه ابراز وجود کنید، چگونه به صحبت‌های دیگران گوش فرا دهید، چگونه تعارض‌ها و تضادها را رفع کنید. ترجمۀ حمیدرضا سهرابی و افسانه حیات روشنایی. تهران: رشد.

خیاط غیاثی، پروین (1389).بررسی علل اجتماعی گرایش به طلاق در بین زنـان مراجعـه کننده به دادگاه خانواده شیراز. فصلنامه زن و جامعه، 3(11): 737-749.

فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم.، نظری، علی‌محمد (1390). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بـر گـرایش زوجـین بـه طلاق در استان اصفهان. مطالعات امنیت اجتماعی، 25: 13-54.

ناصر یوسفی، محمد علی کیانی (1391) بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش نسبت به عشق. انجمن مشاوره ایران. جلد11( 43): 77-55.

نریمانی، محمد.، عباسی، مسلم.، بگیان کوله مرز، محمدجواد و بختی، مجتبی (1393). مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و روایت درمانی گروهی بر تعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طالق. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4(1): 1-28.

نصرالهی، زهرا (2013). عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی. مجله مطالعات روان‌شناسی زنان، 11(4): 165-186.

نظری، علی‌محمد.، سلیمی، هادی و محسن‌زاده، فرشاد(1394). پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس عوامل فرایندی و محتوایی خانواده در معلمان ابتدایی شهر کرج. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. ۱۶ (۲):۸۴-۹۲.

یوسفی، ناصر و کیانی، محمد‌علی (1391). تأثیر گشتالت درمانگری و معنادرمانگری برکاهش میل به طلاق مردان متقاضی مشاوره، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 150-158.

 

Akhavi Samorin, Zahra (2013). Attachment styles and amount of forgiveness among female applicants for divorce and normal women. Journal of Social Psychological Studies of Women, 11(2): 55-82)‌Text in Persian(.

Akhondi, Mina., Esmaeil, Masoomeh. and Kazemian, Somayeh(2017).Predicting positive psychological states in women’s post-divorce adjustment. Journal of Social Psychological Studies of Women, 15(2): 137-154)‌Text in Persian(.

Barrow, Giles. (2007). Transactional analysis, pastoral care and education. Pastoral Care in Education, 25(1): 21-25.

Berne, Eric. (2016). Transactional Analysis in Psychotherapy: A Systematic Individual and Social Psychiatry, Ravenio Books.

Bolton, Robert (2003). Psychology of human relationships (popular skills): How to express yourself, how to listen to others' speeches, how to eliminate conflicts and contradictions?: translate by Sohrabi & Hayat (2016), published Roshd)‌Text in Persian(.

Clarkson, Petruska (2013). Transactional analysis psychotherapy: An integrated approach, Routledge.

Fatehi Dehaghani, Abolghasem and Nazari, AliMohammad. (2011). Sociological analysis of factors affecting couples' approach to divorce in Isfahan province. Social studies, 25: 13-54)‌Text in Persian(.

Goulding, Robert, and Goulding, Mary. (1976). Injunctions, decisions, and redecisions. Transactional Analysis Bulletin, 6(1): 41-48.

Hartman, Cherry. and Narboe, Nan. (1974). Catastrophic injunctions. Transactional Analysis Bulletin, 4(2): 10-12.

Karney and Bradbury. (1997). Neuroticism, marital interaction, and the trajectory of marital satisfaction. Journal of personality and social psychology, 72(5): 1075.

Khaiat ghiasie, Parvin (2010). Study of social causes of divorce tendency among women referring to Shiraz family court. Journal of Women and Society, 3(11): 737-749)‌Text in Persian(.

Kurtz,E.I(2010). Life script option, existential life position, and differentiation of self: A test of transactional analysis theory. university of texas,39.

 Narimani, Mohammad., Abbasi, Moslem., Bagiyan Koleh Marz, MohammadJavad and Baktay, Mojtaba. (2014). Comparison of the effectiveness of two approaches based on acceptance and commitment (ACT) and group therapy narrative therapy on the adjustment of early maladaptive schemas in clients applying for divorce. Quarterly Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 4 (1): 1-28)‌Text in Persian(.

Nasralahi, Zahra (2013). The determinants of divorce in Iran with an emphasis on economic factors. Journal of Social Psychological Studies of Women,11(4): 165-186)‌Text in Persian(.

Nazari, Ali Mohammad, Salimi, Hadi. and Mohsenzadeh, Farshad. (2015). Prediction of marital satisfaction based on family process and content factors in primary school teachers in Karaj. Knowledge and research in applied psychology. 16 (2): 84-92. Text in Persian

Rindfuss, Ronald., & Morgan, Philip. (1983). Marriage, sex, and the first birth interval: The quiet revolution in Asia. Population and Development Review,259-278.

Singh, Ranbir. (2013). How to Get a Preliminary Injunction in India. Managing Intell. Prop., 230, 24.

Steiner,  Claude  (1990). Scripts people live: Transactional analysis of life scripts: translated by Babazade(2016), published Avisa.

Stewart, Ian (2011). Treatment steps in the Transactional Analysis . Ismail Ziarati and Roohangiz Kamali, ZehnAviz Publishing)‌Text in Persian(.

Widdowson, Mark (2009). Transactional analysis: 100 key points and techniques, Routledge.

Wilson, Sandra (2006). Using transactional analysis as a psychotherapist: how to use TA in clinical situations. Paper presented at the International Congress Series.

Yousefi, Naser. and Kiani, MohammadAli (2012). The effect of therapeutic and therapeutic meanings on reducing the desire for divorce of men seeking counseling. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 150-158)‌Text in Persian(.