پیش بینی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضایت از زندگی براساس ویژگی‌های شخصیتی(روان‌رنجوری، برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، سازگاری و مسئولیت‌پذیری) و مکانیسم‌های دفاعی(رشدیافته، رشدنیافته، روان‌آزرده) انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری شامل تمام دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطۀ دوم شهر قم به تعداد 19448 نفر بود. نمونه شامل 377 نفر بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای نمونه‌گیری ابتدا از بین نواحی شهر قم ناحیۀ 1، سپس از بین مدارس ناحیۀ سه مدرسۀ دخترانه و در آخر از هر مدرسه چهار کلاس همگی به تصادف انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های سبک‌های دفاعی اندروز و همکاران، ویژگی‌های شخصیتی نئو و رضایت از زندگی دینر پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند که ویژگی‌های شخصیتی روان‌رنجوری، برون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری و مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته و رشدنیافته توانایی پیش‌بینی رضایت از زندگی را داشتند (05/0 > P)؛ اما متغیرهای انعطاف‌پذیری، دلپذیر بودن و سبک دفاعی آزرده، قدرت پیش‌بینی رضایت از زندگی را نداشتند (05/0< p). لذا می‌توان با برنامه‌ریزی و آموزش‌های صحیح در راستای ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی؛ سطح رضایت از زندگی دانش‌آموزان را ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting of life satisfaction in terms of personality traits and defense mechanisms

نویسندگان [English]

  • Mohaddeseh Bita 1
  • Reza Jafariharandi 2
1 Masters of Educational psychology, Department of Educational Science, Faculty of Humanities and Literature, University of Qom, Iran
2 Associate Professor of Department of Educational Science, Faculty of Humanities and Literature, University of Qom, Iran
چکیده [English]

This study aims to predict life satisfaction based on personality traits (neuroticism, extroversion, agreeableness, Openness and conscientiousness) and defense mechanisms (mature mechanisms, immature mechanisms and neurotic mechanisms). The research method was descriptive-correlational and the statistical population included 19448 girl high school students in Qom. The sample included 377 students that were selected using multistage cluster sampling. For sampling, among educational districts in Qom, district 1 were selected at first, then among schools, 3 schools and finally from each school all classes were selected randomly and they responded to Defense style questionnaire, NEO_Personality Inventory and Satisfaction with life scale. Data were analyzed using correlation and multiple regression analysis method. Results showed that personality traits (neuroticism, extroversion and conscientiousness), defense mechanisms (mature mechanisms and immature mechanisms) could predict life satisfaction (p < 0.05) but a greeableness, openness and neurotic mechanisms could not predict life satisfaction (p > 0.05). Therefore, the life satisfaction of students can be elevated by proper planning and education in case of personality traits and defense mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defense mechanisms
  • Life satisfaction
  • Personality Traits
احمدوند، محمدعلی(1392). بهداشت روانی. تهران: دانشگاه پیام‌نور.
احمدی، محسن.، نجفی، محمود.، حسینی‌المدنی، سیدعلی و عاشوری، آلاله (1391). مقایسۀ سبک‌های دفاعی و ویژگی- های شخصیتی در افراد معتاد و عادی. فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوء مصرف مواد، 6(23): 39-51.
الماسی، مسعود. (1393). احساس شادکامی دختران شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن. مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 12(1): 7-30.
اناری، آسیه.، مظاهری، محمدعلی و طهماسیان، کارینه‌(1394). عوامل مرتبط با رضایت از زندگی دختران نوجوان. مجله راهبرد فرهنگ، 30(1):7-33.
بشارت، محمدعلی‌(1392). مقایسه مکانیسم‌های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال‌های اضطرابی و افراد عادی. پژوهشهای روان‌شناسی بالینی و مشاوره.3(1):41-54.
بشارت، محمدعلی (1391). نقش واسطه‌ای مکانیسم‌های دفاعی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 6(1): 7-22.
بهزادمقدم، راضیه‌ (1395). پیشبینی رضایت از زندگی براساس صفات شخصیتی، حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان.
بیرامی، منصور، قلی‌زاده، حسین‌(1390). عامل‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بینی‌کننده افسردگی و رضایت از زندگی. مجله پزشکی ارومیه، ۲۲(۲):۹۲-۹۸.
خدابخش، روشنک.، کلانی، نیلوفر و پیوسته‌گر، مهرانگیز‌ (1393). رابطۀ رضایت از زندگی و عوامل برون‌گرایی شخصیت در آزمون‌های نئو و آیزنک در دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه‌های تهران. مجله مطالعات روان‌شناختی، 10(4):101-107.
رحمانی، سوده.، غلامعلی‌لواسانی، مسعود و تنها، زهرا. (1394). تفاوت‌های جنسیّتی در شخصیت و هیجان‌خواهی دانشجویان دانشگاه تهران. مجله مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 13(3): 153-174.
زندی، سعید.، شهابی، زهرا و برهان، اعظم. (1396). پیش‌بینی سطوح مختلف مکانیسم‌های دفاعی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان. مجله علوم پزشکی زانکو، 18(56):21-32.
سالاری، سوسن.، روشن، رسول و مقدسین، مریم‌(1395). پنج عامل بزرگ شخصیت و مکانیسم‌های دفاعی در پیش‌بینی کیّفیت زندگی زنان دارای اختلال بدکارکردی جنسی. مجله پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری، 5(1):37-50.
شولتز، دوان‌پی، شولتز، الن‌سیدنی. (1396). نظریههای شخصیت، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی. تهران: ارسباران.
صابر، فاطمه.، موسوی، ولی‌اله و صالحی، ایرج‌ (1390). مقایسۀ ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های حل مسأله در مردان معتاد و غیرمعتاد. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی، 5(19):55-39.
صدری، شمین.، پزشک، شهلا و طیب‌لی، معصومه‌(1395). ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی بزهکاران پسر کانون اصلاح و تربیت بر اساس نوع جرم، فصلنامه افراد استثنایی، 6(23):179-197.
فاضلی، پژمان‌(1389). رابطۀ بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت از زندگی و خودمتمایزسازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاور مدرسه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی.
کاظمی، شهرام و خسروی، صدراله‌(۱۳۹۵). پیش‌بینی مکانیسم‌های دفاعی بر اساس طرح‌واره‌های شناختی ناکارآمد کارمندان دانشگاه. سومین کنفرانس بینالمللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه.
کرمی‌جویانی، فاطمه.، سروقد، سیروس و بقولی، حسین (1394). رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویّتی با رضایت از زندگی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6(4): 115-128.
کمری، سامان و فولادچنگ، محبوبه‌(1395). اثربخشی آموزش معنویت درمانی مبتنی بر مثبت‌نگری بر میزان امید به زندگی و رضایت از زندگی نوجوانان. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، 6(1): 5-23.
مجتهدی، مهشید، عاشوری، جمال‌(۱۳۹۴). نقش صفات شخصیت و الگوهای ارتباطی خانواده در پیش‌بینی کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان های شهید مفتح و پانزده خرداد شهرستان ورامین. مجله علمی پژوهان، ۱۴(۳):۲۰-۲۹.
محمدپناه، عذرا.، یعقوبی، حسن و یوسفی، رحیم. (1391). صفات شخصیت و سبک‌های دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیبایی. پوست و زیبایی، ۳(۲):۷۲-۸۲.
محمدی ‌حسینی‌نژاد، الهه‌ (1391). نقش واسطهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی، خشم و نشخوار فکری با سبکهای دفاعی من. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رواشناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
مرعشی، سیدعلی.، محرابیان، طاهره و مسلمان، مهسا (1395). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در کارکنان یک شرکت صنعتی در ایلام. مجله علوم مراقبتی نظامی، 3(1): 48-55.
مرعشی، سیدعلی.، محرابیان، طاهره و طیبی، هاجر‌(1393). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی (5 عامل بزرگ)، رضایت از زندگی و هوش معنوی با آمادگی به اعتیاد مواد مخدر، در کارکنان یک شرکت صنعتی. مجلۀ دستآوردهای روانشناختی، 4(‌1):222-203.
مهربانیان، محمدمیلاد و سرافراز، مهدی‌رضا (1396). پیش‌بینی کیّفیت زندگی بر مبنای مکانیسم‌های دفاعی. دومین کنفرانس پژوهشهای نوین در روان‌شناسی و علوم اجتماعی. تهران.
نراقی‌زاده، افسانه‌(1395). مسائل نوجوانان و جوانان. تهران: مهراندیش.
نقوی، راضیه‌(1395). پیشبینی رضایت از زندگی براساس عاملهای شخصیتی و فرایندهای خانواده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد.
یوسفی، رحیم.، ادهمیان، الهام و عبدالمحمدی، کریم‌(1395). نقش طرحواره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر، مجله مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 14(3):171-190.
Ahmadi, M., Najafi, M., Hoseini, M. and Ashori, A. (2012). The comparison of defense mechanism styles and personality characteristics in addicts and healthy individuals. Journal of research on addiction, 23(6): 39-51(Text in Persian).
Ahmandvand, MohammadAli. (2005). Mental Health. Payam Noor Uni publications, Tehran( Text in Persian).
Almasi, M. (2016). A study on factors related to woman’s feeling of Security (case study of women living in Mehr Residential Complexes of Ilam). Women's Studies Sociological and Psychological, 14(1): 103-127(Text in Persian).
Anari, A., Mazaheri, M., Tahmasian, K. (2015). Family Factors Related to Life Satisfaction among Adolescent Girls. Journal of strategy for culture, 8(30): 7-33 (Text in Persian).
Antaramian, S. P., Huebner, E. S., Valois, R. F. (2008). Adolescent life satisfaction. Journal of applied psychology, 57(3): 112-126.
Bayrami, M. and Gholizadeh H. (2011). The personality factors as predictor for depression & life satisfaction. Journal of Uromia Univ Med Sci, 22 (2): 92-98. (Text in Persian).
Behzadmoghadam, R. (2016). Predicting life satisfaction from personality traits, social support and self-efficacy. (Master's thesis in psychology), Kashan University(Text in Persian).
Besier, T, Tim, G, Schmitz, B. and Goldbeck, L. (2009). Life satisfaction of adolescents and adults with cystic fibrosis: Impact of partnership and gender. Journal of Cystic Fibrosis, 8(2): 104–109.
Bifulco, A., Kwon, J., Jacobs, C., Moran, P. M., Bunn, A. and Beer, N. (2006). Adult attachment style as mediator between childhood neglect/abuse and adult depression and anxiety. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 41(10): 796-805.
Cappello, M., Nastri, L., Bravatà, I., Bonanno, B., Frenda, M., Massihnia, E., La Barbera, D. (2012). Personality profile, defense mechanisms and perception of quality of life (QOL) in patients with inflammatory bowel disease (IBD). Journal of Digestive and Liver Disease, 44(2), 195-220.
Cramer, P. (2003). Personality change in later adulthoods predicted by defense mechanism use in early adulthood. Journal of Research in Personality, 37(1): 76-104.
Cramer, P.and Porcerelli, J. H. (2016). Defense mechanisms, Encyclopedia of mental health. New York: Academy press.
De Haro J. M., Castejon J.L. and Gilar, R. (2013). General mental ability as moderator of personality traits as predictors of early career success. Journal of Vocational Behavior, 83(2): 171-180.
Delahaij, A., Gaillard, C. and Van Dam, P. (2010). Hope and Hardiness as related to life satisfaction. Journal of Positive Psychology. 3(8): 171-179
Duric, D., Celerlija, D. and Vujakovic, L. (2017). Life satisfaction, self-concept, defense mechanisms and coping strategy of persons with disabilities: Differences between satisfied and unsatisfied patients. Pepar presented at the 10th international congress and 15th national of clinical psychology, Santiago (Spain).
Elkins, R. K., Kassenboehmer, S. C., Schurer, S. (2017). The stability of personality traits in adolescence and young adulthood. Journal of economic psychology, 60(6), 37-52.
Epley, D. R., & Menon, M. (2008). A method of assembling cross-sectional indicators into a community quality of life. Social indicators research, 88(2): 281-296.
Farjad, M., Mohammady, N., Rahimi, C., Hadianfar, H. (2013). The relationship between personality organization and defense mechanisms. Journal of psychology, 17(2): 18-32(Text in Persian).
Fazeli, P. (2010). The Relationship between personality traits and life satisfaction and differentiation of self. (Master's thesis in psychology), Allameh Tabataba'i University, Tehran(Text in Persian).
Gusevik, E. A. (2013). Life satisfaction in adolescence: a longitudinal study of associations with body image, negative emotionality, social support and life events. (Master of philosophy of psychology thesis), University of Olso. 
Hahn, E., Johnson, W. and Spinath, F.M. (2013). Beyond the heritability of life satisfaction: The roles of personality and twin-specific influences. Journal of Research in Personality, 47(1): 757–767.
Heimeier, H. and Goritz, A. S. (2016). Investigating individual differences in the relationship between the big five traits and life satisfaction. Journal of happiness, 17(6): 596-612.
Hu, L. and Bentler, P. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1): 1-55.
Huemer, j., Shaw, R., Prunas, A., Hall, R., Gross, J. and Steiner, H. (2015). Adolescent defense style as correlate of problem behavior. Zeitschrift fuer kinder-und jugendpsychiarie und psychotherapie, 43(5): 345-350.
Kamary, S. and Fooladchang, M. (2016). Effectiveness of spirituality therapy training based on positivity on life expectancy and life satisfaction in adolescents. Journal of research in clinical psychology and counselings, 6(1): 5-23(Text in Persian).
Karami, F., Sarvghad, S. and Baghouli, H. (2016). The relationship of secondary grade students’ personality and identity styles with their life satisfaction. Journal of management system, 6(24), 115-128(Text in Persian).
Kazemi, Sh. and Khosravi S. (2016, August). Predicting defense mechanisms from personality traits in university employees. Paper presented at the Conference of psychology and social science, Tehran(Text in Persian).
Kim, H., Schmack, U., Oishi, S. and Tsutsui, Y. (2017). Extraversion and life satisfaction: A cross cultural examination of student and nationally representative sample. Journal of personality, 4(2): 2-46.
Lyke, Jennifer. (2016). Defense style predicts subjective well-being in a non-clinical sample. Journal of happiness and well-being. 4(1): 62-71.
Marashi SA, Mehrabiyan T, Tayebi H. (2014). The relationship between personality traits (the big 5), life satisfaction and spiritual intelligence with addiction drug in employees of an industrial company. Journal of psychology achievement, 21(1):203-222(Text in Persian).
Marashi. SA and Mehrabiyan. T, Mosalman. (2016). The relationship of personality traits and spiritual intelligence with life satisfaction in an Industrial Company in Ilam, Iran. Military Caring Sciences, 3(1):48-55(Text in Persian).
Mehrabanian, M. and Sarafraz, M. (2017, June). Predicting quality of life based on defense mechanisms. Paper presented at Second international conference on new research in psychology and social science, Tehran(Text in Persian).
Minch, D, R. (2009). Interrelationship among personality, perceived classmate support, and life satisfaction in adolescents. (Master's thesis in psychology), University of south Florida. 
Miranda, B. and Louza, M.R. (2015). The physician's quality of life: Relationship with ego defense mechanisms and object relations. Journal of comprehensive psychiatry, 63(1): 22-29.
Mohammadi, Hoseini and Nezhad, E. (2012). The mediating role of cognitive emotion regulation strategies on the relationship between alexithymia, anger and anger rumination with ego defense styles. (Master's thesis in psychology), Tehran University(Text in Persian).
Mohammadpanah, A., Yaghoobi, H and Yusefi, R. (2012). Personality traits and defense mechanisms in patients seeking for cosmetic surgery. JDC, 3(2): 72-82(Text in Persian).
Mojtahedi, M and Ashoori, J. (2016). The role of personality traits and family communication patterns in prediction of qualityof life among nurses of Shahid Mofatteh and 15 Khordad hospitals. Pajouhan Scientific Journal, 14(3): 20-29(Text in Persian).
Naghavi R. (2016). Predicting life satisfaction from personality traits and Family processes. (Master's thesis in psychology), Azad University. Text in Persian  
Naraghizadeh, A. (2015). Adolescents and Youth issues. Tehran: Merandiz Publications(Text in Persian).
Rahmani, S., Gholamali Lavasani, M., Tanha, Z. (2015). Gender Differences in Personality and Sensation Seeking of Tehran University Students. Women's Studies Sociological and Psychological, 13(3): 153-174(Text in Persian).
Rychman, R., M. (2007). Theories of personality. New York, NY: Cengage learning Publication.
Sadri, S., Pezeshk, S., Tayebli, M. (2016). Personality Traits and Defense Mechanisms of Delinquent Boys in Correction and Rehabilitation Centers According to Types of Crime. Psychology of Exceptional Individuals, 6(23): 179-197(Text in Persian).
Salary, S., Roshan, R. and Moghadathin M. (2015). The role of big five personality factors and defense mechanisms in predicting quality of life in sexually dysfunctional female patients. Journal of cognitive- behavioral science, 5(1): 37-50(Text in Persian).
Schultz, D., P. & Schultz, S., E. (2017). Theories of personality. Translated by Yahya Seyed Mohammadi. Terhan: Virayesh publications(Text in Persian).
Schumacker, R. E. and Lomax, R.G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Association.
Shaghabi M. (2011). The relationship between personality traits, emotional intelligence and self-directed learning with life satisfaction and academic performance in female students in the third year of high school in Bushehr. (Master's thesis in psychology), Shahid Chamran University, Ahvaz(Text in Persian).
Shamloo S. (2016). Schools and theories in personality psychology. Tehran: Roshd Publications(Text in Persian).
Suldo, M. S., Minch, R. D. and Hearson, V. B. (2015). Adolescence satisfaction and personality characteristic .Journal of happiness studies, 16(4): 965-983.
Swami, V., Chamorro Premuzic, T. and Bridges S, Furnham A. (2009). Acceptance of cosmetic Surgery: Personality and individual difference predictors. Body Image, 6(1): 7-13.
Suldo, S. M. and Huebner, E, S. (2006). Is extremely high life satisfaction during adolescence advantageous? Social indicators research, 78(2): 179-203.
Weber, M., Huebner, E. S. (2015). Early adolescents’ personality and life satisfaction: A closer look at global vs. domain-specific satisfaction. Journal of personality and individual differences, 83(1):31-36.
Wong, M. Y. and Chui, W. H. (2015). Gender differences in happiness and life satisfaction among adolescents in Hong Kong. Social indicators research, 125(3):1035-1051.
Yousefi, R., adhamahian, A. and afnhglmhamane, K. (2016). The role of early maladaptive schemas, personality traits and attachment styles in prediction symptoms of female students love trauma syndrome. Women's Studies Sociological and Psychological, 14(3): 171-190(Text in Persian).
Zandi, S., Shahabi, Z. and Borhan, A. (2017). Predicting defense mechanisms based on big five personality traits among university Students. Zanko J Med Sci, 18 (56),21-32(Text in Persian).
Zarei, Surosh. (2016). Predicting marital satisfaction based on attachment style, defense mechanisms and quality of life in married student in Iran. The captain sea Journal, 10(1): 12-16(Text in Persian).
Zhang, D. (2010). Personality traits and life satisfaction: A Chinese Case study. Journal of Social Behavior and Personality, 38(3): 1119-1122.