بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شهرستان چرداول استان ایلام است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع علی- ارتباطی است. جامعۀ آماری تحقیق کلیه زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد روستایی شهرستان چرداول به تعداد 70 نفر بود که همگی آنها به شیوه سرشماری در مطالعه شرکت نمودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که برای تأمین روایی آن از نظر کارشناسان مربوط استفاده شد. جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (86/0>α>70/0)که از نظر آماری مقدار قابل قبولی است. یافته‌های پژوهش نشان دادند که بین متغیرهای مستقل میزان درآمد ماهیانه خانوار، برگزاری کلاس‌های حرفه‌آموزی و آموزش‌های ‌تخصصی، میزان اولویت ‌به مشارکت فعال زنان در طرح‌های خودکفایی، مشاوره‌های اجتماعی، شغلی و تنوع‌سازی درآمد و ایجاد اشتغال و فرصت‌های کسب درآمد با متغیر وابسته میزان توانمندی اقتصادی زنان روستایی عضو صندوق رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین، در مجموع، متغیرهای "ایجاد اشتغال و فرصت‌های کسب درآمد برای زنان روستایی توسط صندوق"، "برگزاری کلاس‌های حرفه‌آموزی و آموزش‌های تخصصی" و "مشاوره‌های اجتماعی، شغلی و تنوع‌سازی درآمد" 3/49 درصد از واریانس متغیر توانمندی اقتصادی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Micro-Credit Fund on the Economic Empowerment of Rural Women (The case study: Chardavol Township, Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • Masomeh Saeidi 1
  • Hamed Chaharsoughi Amin 2
  • Hadi Moumenihelali 3
  • Alireza Norouzi 3
  • Marjan Vahedi 4
1 Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Isalmic Azad University, Ilam. Iran
2 Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Isalmic Azad University, Ilam. Iran
3 PhD student of Agricultural Extension and Education, Tarbiat ModaresUniversity, Tehran, Iran
4 Islamic Azad University, Ilam Branch
چکیده [English]

The purpose of this cross-sectional survey research was to investigate the role of micro-credit fund on the economic empowerment of rural women in Chardavol Township, so that, in the planning to achieve this end it will be taken into account. The statistical population of this study was composed of All rural women of rural micro-credit fund (N=70), that they all participated in the study by census method. They validity questionnaire was confirmed by a panel of expert and to determine the reliability of different parts of the questionnaire Cronbachs' alpha (0/7<α<0.86) was used. To achieve the purpose of the study, descriptive and inferential statistics were employed. The findings of the study showed that there is a significant relationship between family income, holding vocational and specialized training classes, the priority of the active participation of women in self-sufficiency projects, social and job consultants, income diversification, jobs and opportunities to earn with extent of economic empowerment of rural women Fund. Also, in total, variables of jobs and opportunities to earn, holding vocational and specialized training classes, social and job consultants and income diversification %49.3 of the explained variance in economic empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural micro-credit fund
  • economics empowerment
  • rural women
  • Chardavol Township
ازکیا، مصطفی و ایمانی، علی (1384). نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی و ایجاد اشتغال زندانیان آزاد شده. مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد روستایی و فقرزدایی بانک کشاورزی، مرکز تحقیقات اقتصادی.
پاملا، ابوت و کلر، والاس (1385). جامعه‌شناسی زنان. برگردان: منیژه نجم ‌عراقی، چاپ 4. تهران: نی.
حسن‌زاده، علی و قویدل، صالح (1384). چالش‌های تأمین مالی خرد روستایی در ایران: مقایسه‌ی تطبیقی‌ صندوق‌های قرض‌الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش. اقتصاد کشاورزی و توسعه،13(49): 169-141.
حیدرزاده، زهرا (1376). موانع مشارکت اجتماعی زنان با تأکید بر جوامع روستایی. خلاصه گزارش گروهی مطالعاتی گردهمایی زنان، مشارکت و کشاورزی 1400، جلد اول، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، 98-1.
رحمانی، مریم.، رفیع‌پورگاوگانی، سعی.د، زندرضوی، سیامک.، ادیبی، مهدی و ربانی، علی (1389).اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم. فصلنامه روستا و توسعه، 13(‌3):83-51.
رحمانی، مریم.، زندرضوی، سیامک.، ربانی، علی و ادیبی، مهدی (1387). نقش اعتبارات خرد در توان‌مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت‌رود بم. مطالعات زنان، 6(‌3): 132-105.
رکن‌الدین‌افتخاری، عبدالرضا و  عینالی. جمشید (1384). ارزیابی اعتبارات خرد بانک کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی شهرستان خدابنده). فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی،9(43): 202-179.
زاهدی، شمس‌السادات (1386). زن و توسعه. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
زنجانی‌زاده، هما (1386). مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، چالش‌های نوین. علوم اجتماعی، 9( 19): 106-89.
سلطانوا، خدیجه (1382). برنامه اعتبارات خرد در سازمان غیردولتی الگا تجربه قرقیزستان. تهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت ترویج، دفتر امور زنان، صص 74-1.
شاهرخی ساردو، صالح و کرمی، آیت‌اله (1395). تحلیل مؤلّفه‌های پیش برنده مشارکت و تأثیر آ نها بر عملکرد اقتصادی صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان جیرفت). مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14(‌2): 212-185.
صالحی، مجتبی، رحیمیان، مهدی و غلام رضایی، سعید (1396). تحلیل چالش های صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان. فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 10(‌2): 68-57.
کتابی، محمود.، یزدخواستی، بهجت و فرخی‌راستابی، زهرا (1386). توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه. پژوهش زنان، 1( 3): 30-5.
معظمی، میترا (1380). راهنمای آموزشی طراحی برنامه‌های مالی خرد. وزارت جهاد کشاورزی، دفتر امور زنان روستایی، صص 66-1.
مظفری، محمدمهدی و ضیائی، محمدصادق (1396). بررسی اثرات صندوق اعتبارات مالی خرد بر میزان توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه الموت). فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 6(‌24): 249-231.
موحدی، رضا و علی توکلی، فاطمه (1396). تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 15(1): 133-99.
نجفی، بهاالدین و یعقوبی، وحید (1384). تأمین مالی خرد، راه‌کارهای نوین برای کاهش فقر در جوامع روستایی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 13(49): 26-1.
نامجویان شیرازی، زهرا (1393). قابلیت صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی در توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1(‌3): 82-65.
نورائی، منصوره و سعدی، حشمت‌اله (1393). صندوق‌های اعتبارات خرد و توانمندی زنان روستایی، اولین همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی، صص 18-1.
وزارت جهاد کشاورزی. (1384). آمار و اطلاعات کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی.
 
Al-shami, S.S.A., Razali, R.M. and Rashid, N. (2017). The Effect of Microcredit on Women Empowerment in Welfare and Decisions Making in Malaysia. Available at: https://doi.org/10.1007/s11205-017-1632-2.
Azkia, M. and Imani, A. (2005). The role of micro-credit in empowerment and employment of released prisoners. Conference of Rural Micro-Credit and Poverty Reduction, Agricultural Bank, Economic Research Center(Text in Persian).
FAO. (2006). Rural development through diversification of Jobs and incomes, focus on gender-responsive micro finance. Report of the 19 the Expert Meeting on Gender and Rural Development. Available at: http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoSeur/New%20REU/resource/more/wpw/wpw_19_4.pdf.
Hasanzadeh, A. and Ghavidel, S. (2005). Rural Micro-finance Challenges in Iran: A Comparative Comparison of Rural Borrowings and Grameen Bank of Bangladesh. Agricultural Economics and Development, 13(49): 141-169(Text in Persian).
Heidarzadeh, Z. (1997). Barriers to women's social participation with an emphasis on rural communities. Meeting women, participation and Agriculture 1400, 1 Vol. Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute: 1-98(Text in Persian).
Ketabi, M., Yazd Khasti, B. and Farokhi Rastaee, Z. (2003). Empowering Women to Participate in Development. Quarterly Woman in Development and Politics (Women's Research), 1(7): 5-30. (In Persian).
Kumar, D., Hossain, A. and Gope, M.C. (2013). Role of Micro Credit Program in Empowering Rural Women in Bangladesh: A Study on Grameen Bank Bangladesh Limited. Asian Business Review, 3(4): 114-120.
Mason, K. O. and Smith, H. (2003). Women's empowerment and social conText: Results from five Asian Countries. Available at: http://swaf.pop.upenn.edu/sites/www.pop.upenn.edu/files/WomensEmpowerment2Jan2003.pdf.
Ministry of Agriculture-Jihad. (2005). Agriculture Statistics. Ministry of Agriculture-Jihad(Text in Persian).
Moazami, M. (2001). Educational micro-finance program guide. Ministry of Agriculture-Jihad, Office of Rural Women’s Affairs(Text in Persian).
Movahedi, R. and Alitavakkoli, F. (2017). Analyzing the obstacles of mobilization micro-finance (MF) of women in rural women's cooperatives in Jiroft County. Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 15(1): 99-133(Text in Persian).
Mozaffari, M.M. and Ziaee, M.S. (2017). A Survey of the Effects of Micro-financed Credit Fund on the Rural Women’s Managerial Empowerment (Case Study: Alamout Region). Journal Management System, 6(24): 231-250(Text in Persian).
Najafi, B. and Yaghobi, V. (2005). Microfinance: New Strategies for Reducing Poverty in Rural Communities. Agricultural Economics and Development, 13(49): 1-26(Text in Persian).
Namjouyan Shirazi, Z. (2015). The role of micro-credit funds for promoting developing entrepreneurship and small businesses for rural women. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1(3): 65-82.
Noraee, M. and Saadi, H. (2014). Microfinance funds and rural women's empowerment. First National Women's Congress and Sustainable Rural Development(Text in Persian).
Pamela, A. and Claire, W. (2006). An introduction to sociology: Feminist perspectives. Translated to Persian by Najm Iraqi, M., Tehran: Nei publication(Text in Persian).
Rahmani, M., Rafipour Gavgani, A., Zandi Razavi, S., Adibi, M. and Rabbani, A. (2010). The Impacts of Micro Credits on Crisis Management in Iran: A Case Study of Rural Women’s Credit Funds in Poshtroud Village of Bam County. Village and Development, 13(3): 51-83(Text in Persian).
Rahmani, M., Zand Razavi, S., Rabbani, A. and Adibi, M. (2008). The Role of Micro-credit in Women Empowerment: A Case Study of the Village of Poshtroud. Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 6(3): 132-105(Text in Persian).
Robinson, M.S, (2001). The Microfinance Revolution; Sustainable Finance for the Poor. Washington, DC, World Bank.
Roknoddin Eftekhari, A.R. and Zeinali, J. (2005). Study of Microcredit of Agricultural Bank in Rural Economy Development (Case Study: Khodabandeh). Iranian Journal of Trade Studies, 9(34): 179-202(Text in Persian).
Salehi, M., Rahimian, M. and Gholamrezaei, S. (2017). Analysis of the Challenges of Micro-Credit Funds of Rural Women in Lorestan Province. Agricultural Extension and Education Research, 10(2): 57-68(Text in Persian).
Sanyang, S.E. and Huang W.C. (2008). Micro financing: Enhancing the role of women's group for poverty alleviation in rural Gambia. Journal of Agricultural Sciences, 4(6): 665-673.
Sathiabama, K. (2010). Rural Women’s Empowerment and Entrepreneurship Development. eSS Student papers Sathiabama/Women Empowerment. Available at: https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-en-paper-rural-women-empowerment-and-entrepreneurship-development-apr-2010.pdf.
Shahrokhi Sardoo, S. and Karami, A. (2016). The Analysis of participation accelerators and their influence on Economic performance of Micro-credit funds for Rural Women (The case of: Jiroft County). Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 14(2): 185-212(Text in Persian).
Sultanava, Kh. (2003). Micro-credit program in Olga's NGO, Kyrgyzstan experience. Ministry of Agriculture-Jihad, Extension Deputy, Office of Rural Women Affairs(Text in Persian).
Umashankar, D. (2006). Womens empowerment: Effect of participation in self-help groups. PhD Dissertation, Indiana Institute of Management Bangalore, Bangladesh.
Zahedi, S. (2007). Women and Development. Tehran, Iran: Cultural Studies Bureau(Text in Persian).
Zanjanizadeh, H. (2007). Political Participation of Women and Influential Social Elements in it: New Challenges. Social Science, 9(19): 89-106(Text in Persian).