مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت

2 استاد روانشناسی، دانشگاه گیلان،رشت

3 روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد خلق‌و‌خو و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بدکارکردی جنسی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به افسردگی مراجعه‌کننده به مراکز بالینی و درمانی شهر رشت در 6 ماهه دوم سال 1395 بود. نمونه پژوهش 215 بیمار مبتلا به افسردگی بر اساس تشخیص روان پزشک(117 نفر افسرده بدون بد کارکردی جنسی و 98 نفر افسردگی با بدکارکردی جنسی) بود به صورت هدفمند انتخاب شدند، سپس بر اساس پرسشنامه کارکردهای جنسی، به دو گروه با و بدون بدکارکردی جنسی تقسیم شدند. پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن و همانج (2002 )، پرسشنامه ابعاد خلق‌و‌خوی کلونینجر و همکاران (1994)، پرسشنامه نگرانی تصویر بدنی لیتلتون و ایکس‌سام (2005) برای جمع آوری داده ها به کار گرفته شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که زنان افسرده دارای بدکاری جنسی آسیب پرهیزی و نگرانی از تصویر بدنی بیشتر، و همکاری و خود راهبری کمتری در مقایسه با زنان بدون بدکارکردی جنسی دارند. در صورتی که بین میانگین نمرات دو گروه در پشتکار، نوجویی، پاداش وابستگی و خودفراروی تفاوت معنی‬داری بدست نیامد. این یافته ها حاکی از اهمیت برخی از متغیرهای ابعاد خلق‌و‌خو و نگرانی از تصویربدنی در زنان مبتلا به افسردگی دارای بدکارکردی جنسی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of mood demensions and physical body image concern in depressed women with and without sexual dysfunction

نویسندگان [English]

  • zahra ahmadpour torki 1
  • ABBAS ABOLGHASEMI 2
  • samane poorsoheili 3
1 Department of psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan. Rasht
2 DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, GUILAN UNIVERSITY, RASHT, GUILAN
3 CLINICAL PSYCHOLOGY, University of Mohaghegh Ardabili, ARDABIL
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the Dimensions of mood and worry about body image in depressed women with and without sexual dysfunction. The statistical population included all women with depression referring to clinical and therapeutic centers in Rasht. To this end, 215 patients with depressive disorder based on Psychiatrist’s diagnosis (score of over 30 in the Beck Depression Inventory) were selected as Purposive sampling. Subsequently, they were divided into two groups with and without sexual dysfunction according to sexual function questionnaire. Female Sexual Function Questionnaire (Rosen & Heiman, 2002), Cloninger's Tridimensional Personality Questionnaire (1994), Body Image Concern Inventory (Littleton & Axsom, 2005) were used for assessing variables of study. Findings of variance analysis showed that there is a significant difference between depressed women with and without sexual dysfunction in Harm Avoidance, Cooperativeness, self-directedness, and worry about body image and No significant difference was obtained in Persistence, Novelty Seeking, Reward Dependence and Self-Transcendence. The results indicated the importance of the variables of mood dimensions and worry about body image in depressed women with and without sexual dysfunction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mood demensions
  • body image concern
  • Depression
  • sexual dysfunction
اسپنس، سوزان اچ (1991). درمان اختلالات جنسی (دیدگاه شناختی رفتاری)، ترجمۀ حسن توزنده جانی و دیگران (1385)، تهران، پیک فرهنگ.
بیرامی، منصور و عبداله‌زاده‌ جدی، آیدا (1392). مطالعه مبتنی بر مدل کلونینجر: مقایسه عامل‌های سرشت و منش اقدام کنندگان به خودکشی با افراد بهنجار. مجله اصول بهداشت روانی. 14(4): 336-343.
پاشا، غلامرضا.،نادری، فرح.، اکبری، شیوا (1388). مقایسه تصویر بدنی، شاخص حجم بدنی، سلامت عمومی و خودپنداره بین افرادی که جراحی زیبائی انجام داده اند، افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد عادی شهرستان بهبهان. یافتههاینودرروانشناسی،7(2):61-80.
حجت‌خواه، محسن.، محمدی، مژده و ولدبیگی، پیمان (1395). رابطۀ سبک‌های دلبستگی، ویژگی‌های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرازناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه. مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14(4): 228-209.
حسین دوست، فاطمه و حشمتی، رسول (1394). مقایسۀ ابعاد سرشت و منش شخصیت در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اختلال دو قطبی I و افراد بهنجار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23(7): 39-50.
حشمتی، رسول.، خداپرست کازرونی، سارا و کروغی‌پور، فاطمه (1395). بررسی نقش پیش‌بین تصویر بدنی و شاخص تودۀ بدن، بهوشیاری زمینه‌ای و ناگویی خلقی در رضایت‌مندی زناشویی زنان شاغل. مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14(4): 68-43.
درمحمدی، ملیحه.، جعفرنژاد، فرزانه.، افضل‌آقایی، منور و کاظمینی، بی‌بی حلیمه‌(1391). بررسی ارتباط عملکرد جنسی با چاقی در زنان. مجلهمامائیونازاییزنانایران، 24(15): 26-33.
عسگری، پرویز و شباکی، روشن‌(1389). نقش تصویر بدنی در کیّفیت از زندگی، رضایت از زندگی، نگرش نقش جنسی وعزت نفس، مجلهاندیشهورفتار،17(5): 9-18.
کاویانی، حسین و پورناصح، مهرانگیز‌(1384). اعتباریابی و هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر TCI در جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 63 (2): 98 – 89.
کریمی، داوود‌ (1388). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی نیروهای پلیس. نشریه توسعه انسانی پلیس، 24(6): 39-25.
نقی‌پور، لیلا.، زارع بهرام‌آبادی، مهدی.، تقی‌لو، صادق و حیدری، حسن (1391). مقایسۀ تصویر بدنی، رضایت جنسی و کیّفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه. مجلۀ مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 10(4): 62-41.
Ackard, D. M., Kearney‐Cooke, A. and Peterson, C. B. (2000). Effect of body image and self‐image on women's sexual behaviors. International Journal of Eating Disorders, 28(4), 422-429.
Adan, A., Serra-Grabulosa, J. M., Caci, H. and Natale, V. (2009). A reduced Temperament and Character Inventory (TCI-56). Psychometric properties in a non-clinical sample. Personality and Individual differences46(7): 687-692.
Akiskal, H. S., Hirschfeld, R. M. and Yerevanian, B. I. (1983). The relationship of personality to affective disorders: A critical review. Archives of general psychiatry40(7): 801-810.
Asano, T.and et al. (2015). "Temperament and character as predictors of recurrence in remitted patients with major depression: a 4-year prospective follow-up study." Psychiatry research 225(3): 322-325.
Asgari, P., and Shabaki, R. (2010). The role of body image in quality of life, life satisfaction, attitudes toward gender roles and self‑esteem. Andisheh va Raftar, 5(17): 9-18(Text In Persian).
Baams, L. and et al. (2014). On early starters and late bloomers: The development of sexual behavior in adolescence across personality types. The Journal of Sex Research. 51(7): 754-764.
Baams, L. and et al. (2015). "Adolescents’ and their friends’ sexual behavior and intention: Selection effects of personality dimensions. Journal of Research in personality, 54: 2-12.
Baldwin, D. S. (1996). Depression and sexual function. Journal of Psychopharmacology, 10: 30−34.
Bancroft, J. and et al. (2003). The relation between mood and sexuality in heterosexual men. Archives of sexual behavior, 32(3): 217-230.
Balkarli, A., Erol, M. K., Yalcinkaya, S. and Erol, R. S. (2017, March). Frequency of Erectile Dysfunction in Males with Central Serous Chorioretinopathy. In Seminars in ophthalmology (pp. 1-6). Taylor and Francis.
Beyrami, M. and Abdollahzadeh Jedi, A. (2013). A study based on Cloninger's model: Comparing suicide attempters temperament and character dimensions with normal individuals. Fundamentals of Health Journal, 14(4): 336-343(Text In Persian).
Bogg, T. and B. W. Roberts (2004). Conscientiousness and health-related behaviors: a meta-analysis of the leading behavioral contributors to mortality. Psychological bulletin 130(6): 887.
Bradbury, T. N. and F. D. Fincham (1988). Individual difference variables in close relationships: A conTextual model of marriage as an integrative framework. Journal of Personality and Social Psychology,54(4): 713.
Celikel, F. C., et al. (2009). Cloninger's temperament and character dimensions of personality in patients with major depressive disorder. Comprehensive psychiatry, 50(6): 556-561.
Ciocca, G., Di Lorenzo, G., Comite, G., Limoncin, E., Mollaioli, D., Bianciardi, E., and Siracusano, A. (2017). Sexual functioning in male patients suffering from depression and anxiety disorders. European Psychiatry, 41, S848-S849.
Cloninger, C. R. and et al. (2006). "Can personality assessment predict future depression? A twelve-month follow-up of 631 subjects. Journal of affective disorders, 92(1): 35-44.
Cooper, M. L. and et al. (2000). A motivational perspective on risky behaviors: The role of personality and affect regulatory processes. Journal of personality. 68(6): 1059-1088.
Costa Jr, P. T. and et al. (1992). The five-factor model of personality and sexual functioning in outpatient men and women. Psychiatric medicine. 10(2): 199-215.
Costa, R. M. and et al. (2016). Self-transcendence is related to higher female sexual desire. Personality and Individual differences. 96: 191-197.
Cyranowski, J. M. and et al. (2004). Lifetime depression history and sexual function in women at midlife. Archives of sexual behavior,33(6): 539-548.
Cyranowski, J. M. and et al. (2004). Prospective assessment of sexual function in women treated for recurrent major depression. Journal of psychiatric research, 38(3): 267-273.
Davison, S. L. and et al. (2008). Sexual function in well women: stratification by sexual satisfaction, hormone use, and menopause status. The journal of sexual medicine, 5(5): 1214-1222.
Davison, T. E. and M. P. McCabe (2005). Relationships between men’s and women’s body image and their psychological, social, and sexual functioning. Sex Roles,52(7): 463-475.
de Boer, M. K. and et al. (2015). The facts about sexual (dys) function in schizophrenia: an overview of clinically relevant findings. Schizophrenia bulletin,41(3): 674-686.
Dormohammadi, M. Jafarnezad, F. Afzal Aghaee, M. and Kazemiani, B. H. (2012). Investigating the relationship between sexual function and obesity in Women. IJOGI, 15(24): 26-33(Text In Persian).
Elovainio, M., Kivima¨ki, M., Puttonen, S., Heponiemi, T., Pulkki, L.,Keltikangas-Ja¨rvinen, L. (2004). Temperament and depressive symptoms:a population-based longitudinal study of Cloninger’s psychobiological temperament model. J Affect Disord;83:227–232.
Eysenck, H. J. (1976). Sex and Personality. London: Open Books.
Eysenck, H. (1971). Hysterical personality and sexual adjustment, attitudes and behaviour. Journal of sex research,7(4): 274-281.
Faith, M. S. and M. L. Schare (1993). The role of body image in sexually avoidant behavior. Archives of sexual behavior, 22(4): 345-356.
Farmer, R. F. and J. R. Seeley (2009). Temperament and character predictors of depressed mood over a 4‐year interval. Depression and anxiety 26(4): 371-381.
FernáNdez, M. L. and Y. R. Castro (2003). The Big Five and sexual attitudes in Spanish students. Social Behavior and Personality: an international journal. 31(4): 357-362.
Fobair, P. and et al. (2006). Body image and sexual problems in young women with breast cancer, Psycho‐Oncology,15(7): 579-594.
Fredrickson, B. L. and T.-A. Roberts (1997). Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quarterly,21(2): 173-206.
Frohlich, P. and C. Meston (2002). Sexual functioning and self‐reported depressive symptoms among college women. Journal of sex research, 39(4): 321-325.
Goldsmith, K. M. and E. S. Byers (2016). Perceived impact of body feedback from romantic partners on young adults’ body image and sexual well-being. Body Image,17: 161-170.
Gómez-Gil, E., Zubiaurre-Elorza, L., Esteva, I., Guillamon, A., Godás, T., Almaraz, M. C. and Salamero, M. (2012). Hormone-treated transsexuals report less social distress, anxiety and depression. Psychoneuroendocrinology, 37(5): 662-670.
Gottman, J. M. (2014). What predicts divorce?: The relationship between marital processes and marital outcomes, Psychology Press.
Gray, J. A. and McNaughton, N. (2000). The neuropsychology of anxiety, Oxford University Press, in the press.
Hajirezaei, S., Mohammadi, A., Soleimani, M., Rahiminezhad, F., Mohammadi, M. R. and Cloninger, C. R. (2017). Comparing the Profile of Temperament and Character Dimensions in Patients with Major Depressive Disorder and Bipolar Mood Disorder with a Control Group. Iranian journal of psychiatry, 12(3): 147.
Heshmati, R., khodaparast kazerooni, S. and koroghipoor, F (2017). The predictive role of body image, body mass index, dispositional mindfulness and alexithymia in marital satisfaction of employed women. Women Social Psychological Studies, 14(4): 43-68(Text in persian).
Hojat khah, M., Mohamadi, M. and Valad Beygi, P. (2017). The Relationship Between Attachment Styles, Personality Traits, and Forgiveness to The Attitude Towards Extramarital Relations in The Married Couples of The City of  Kermanshah. Women Social Psychological Stidies, 14(4): 209-228(Text in persian).
Holsen, I. and et al. (2001). The relationship between body image and depressed mood in adolescence: A 5-year longitudinal panel study. Journal of Health Psychology, 6(6): 613-627.
Hordern, A. (2000). Intimacy and sexuality for the woman with breast cancer. Cancer nursing, 23(3): 230-236.
Hosein Dost, F. and Heshmati, R. (2016). A Comparative  study of temperament and character dimensions of personality in patient with Major Depressive Disorder, Bipolar I Disorder and Normal people. Medical university of Ilam Journal, 23(7), 39-50(Text in persian).
HoseiniTabaghdehi M., haji kazemi E., Hoseini F. (2012). The Relative Frequency of Sexual Dysfunction and Some related Factors in the Women Referred to the Health Centers of Sari City. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 22(91):102-7.
Hoyle, R. H. and et al. (2000). Personality and sexual risk taking: A quantitative review. Journal of personality. 68(6): 1203-1231.
Ingleton, C. and et al. (2011). The role of health care assistants in supporting district nurses and family carers to deliver palliative care at home: findings from an evaluation project. Journal of clinical nursing, 20(13‐14): 2043-2052.
Johnson, S. D. and et al. (2004). The association of sexual dysfunction and substance use among a community epidemiological sample. Archives of sexual behavior,33(1): 55-63.
Karimi, D. (2009). The relationship between personality characteristics and performance of police officers. police human development, 6(24): 25-39(Text in persian).
Kaviani, H. and Poor Naseh M.(2005). Validation Of Temperament And Character Inventory (TCI) In Iranian Population: Normative Data. Tehran University Medical Journal. 63(2): 89-98(Text in persian).
Keating, C. F. (2016). The life and times of nonverbal communication theory andresearch: Past, present, future. In D. Matsumo, H. C. Hwang and M. G. Frank (Eds.),APA Handbook of Nonverbal Communication (pp. 17–42). Washington, DC: Amer-ican Psychological Association.
Kërqeli, A. and et al. (2013). Dysfunctional attitudes and their effect on depression. Procedia-Social and Behavioral Sciences,84: 196-204.
Kim, S. S., Hayward, R. D. and Gil, M. (2017). Family Interdependence, Spiritual Perspective, Self-Transcendence, and Depression Among Korean College Students. Journal of religion and health, 1-13.
Koch, P. B. and et al. (2005). “Feeling frumpy”: The relationships between body image and sexual response changes in midlife women. Journal of sex research 42(3): 215-223.
Laumann, E. O. and et al. (2006). A cross-national study of subjective sexual well-being among older women and men: findings from the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors. Archives of sexual behavior.35(2): 143-159.
Littleton, H. L., Axsom, D. and Pury, C. L. (2005). Development of the body image concern inventory. Behaviour Research and therapy, 43(2): 229-241.
Littleton, H. and Breitkopf, C. R. (2008). The Body Image Concern Inventory: Validation in a multiethnic sample and initial development of a Spanish language version. Body Image, 5(4): 381-388.
LourençO, M. and et al. (2010). Depression and sexual desire: an exploratory study in psychiatric patients. Journal of sex and marital therapy,37(1): 32-44.
Low, W.-Y. and et al. (2006). Depression, hormonal status and erectile dysfunction in the aging male: results from a community study in Malaysia. The journal of men's health and gender, 3(3): 263-270.
Lowenstein, L. and et al. (2009). Sexual function is related to body image perception in women with pelvic organ prolapse. The journal of sexual medicine,6(8): 2286-2291.
Lowery, S. E. and et al. (2005). Body image, self-esteem, and health-related behaviors among male and female first year college students. Journal of College Student Development,46(6): 612-623.
Macdonald, S. and et al. (2003). Nithsdale schizophrenia surveys 24: sexual dysfunction. The British Journal of Psychiatry,182(1): 50-56.
Malik, P. and et al. (2011). Sexual dysfunction in first-episode schizophrenia patients: results from European First Episode Schizophrenia Trial. Journal of clinical psychopharmacology,31(3): 274-280.
Marcus, S. M. and et al. (2005). Gender differences in depression: findings from the STAR D study. Journal of affective disorders,87(2-3): 141-150.
McCabe, M. P. and et al. (2016). Definitions of sexual dysfunctions in women and men: a consensus statement from the Fourth International Consultation on Sexual Medicine 2015. The journal of sexual medicine,13(2): 135-143.
McCabe, M. P. and et al. (2016). Risk factors for sexual dysfunction among women and men: a consensus statement from the Fourth International Consultation on Sexual Medicine 2015. The journal of sexual medicine,13(2): 153-167.
McCown, W. (1991). Contributions of the EPN paradigm to HIV prevention: A preliminary study. Personality and Individual differences,12(12): 1301-1303.
Micò, U. and et al. (2013). The relationship between personality and sexual motivation: an investigation based on Cloninger’s model in nonclinical Italian subjects. Rivista di psichiatria,48(4): 307-314.
Milhausen, R. R. and et al. (2015). Relationships between body image, body composition, sexual functioning, and sexual satisfaction among heterosexual young adults. Archives of sexual behavior,44(6): 1621-1633.
Miller, J. D. and et al. (2004). The utility of the Five Factor Model in understanding risky sexual behavior. Personality and Individual differences,36(7): 1611-1626.
Murphy, J. A., Sarris, J. and Byrne, G. J. (2017). A review of the conceptualisation and risk factors associated with treatment-resistant depression. Depression research and treatment. doi: 10.1155/2017/4176825.
Naqipour, L. Zare Bahram Abadi, M. Taqiloo, S. and Heydari, H (2012). Comparing Body Image, Sexual Satisfaction and Quality of Life in Women with Breast Cancer. Women Social Psychological Studies, 10(4): 41-62(Text in persian).
Nicolosi, A. and et al. (2004). A population study of the association between sexual function, sexual satisfaction and depressive symptoms in men. Journal of affective disorders, 82(2): 235-243.
Pasha, Gh. and Akbari. F. (2010). Comparing body image, Body mass, General health and self-concept between those who have done cosmetic surgery, those demanding cosmetic surgery and ordinary people in Behbahan. New Findings in Psychology Journal, 2(7), 61-80(Text in persian).
Pujols, Yasisca, Cindy M. Meston and Brooke N. Seal. (2010). The association between sexual satisfaction and body image in women. The journal of sexual medicine,7.2pt2: 905-916.
Raynor, D. A. and H. Levine (2009). Associations between the five-factor model of personality and health behaviors among college students. Journal of American College Health, 58(1): 73-82.
Rettenberger, M., Klein, V. and Briken, P. (2016). The relationship between hypersexual behavior, sexual excitation, sexual inhibition, and personality traits. Archives of sexual behavior, 45(1): 219-233.
Rosen, C. Brown, J. Heiman, S. Leiblum, C. Meston, R. Shabsigh, D. Ferguson, R. D'Agostino, R. (2000). The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of Sex andMarital Therapy, 26(2): 191-208.
Rosenström, T., Jylhä, P., Cloninger, C. R., Hintsanen, M., Elovainio, M., Mantere, O., and Isometsä, E. (2014). Temperament and character traits predict future burden of depression. Journal of affective disorders, 158: 139-147.
Sadock, B. J. and Sadock, V. A. (2011). Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry, Lippincott Williams and Wilkins.
Sansone, R. A. and et al. (2008). Borderline personality symptomatology and sexual impulsivity. The International Journal of Psychiatry in Medicine,38(1): 53-60.
Satinsky, S. and et al. (2012). An assessment of body appreciation and its relationship to sexual function in women. Body Image,9(1): 137-144.
Schmitt, D. P. (2004). The Big Five related to risky sexual behaviour across 10 world regions: Differential personality associations of sexual promiscuity and relationship infidelity. European Journal of personality, 18(4): 301-319.
Schreiner-Engel, P. and R. C. Schiavi (1986). Lifetime psychopathology in individuals with low sexual desire. The Journal of nervous and mental disease. 174(11): 646-651.
Shafer, A. B. (2001). The big five and sexuality trait terms as predictors of relationships and sex. Journal of Research in personality.35(3): 313-338.
Shaw, A. and et al. (2016). Body dysmorphic disorder symptoms and risk for suicide: The role of depression. Body Image 19: 169-174.
Shuper, P. A., Joharchi, N. and Rehm, J. (2014). Personality as a predictor of unprotected sexual behavior among people living with HIV/AIDS: a systematic review. AIDS and Behavior, 18(2): 398-410.
Slobodskaya, H. R. and E. A. Kozlova (2016). Early temperament as a predictor of later personality. Personality and Individual differences. 99: 127-132. 
Spence, S. H. (1991). Psychosexual therapy: A cognitive-behavioural Approach, (Tozandejani, H. and et al, trans. ). Tehran, Iran: Peyk-e Farhang Publications(Text in persian).
Stevens, S. D. and et al. (2016). Adult and childhood weight influence body image and depression through weight stigmatization. Journal of Health Psychology: 1359105315624749.
Svrakic, D. M. and et al. (1993). Differential diagnosis of personality disorders by the seven-factor model of temperament and character. Archives of general Psychiatry.50(12): 991-999.
Trabelsi, I. and et al. (2015). Sexual Dysfunction in Depressive Women. European Psychiatry. 30: 1771.
Trobst, K. K. and et al. (2002). Personality pathways to unsafe sex: Personality, condom use, and HIV risk behaviors. Journal of Research in personality, 36(2): 117-133.
Vermeersch, H. and et al. (2009). The relationship between sex steroid hormones and behavioural inhibition (BIS) and behavioural activation (BAS) in adolescent boys and girls. Personality and Individual differences 47(1): 3-7.
Vermeulen, E. and et al. (2016). The association between dietary patterns derived by reduced rank regression and depressive symptoms over time: the Invecchiare in Chianti (InCHIANTI) study. British Journal of Nutrition,115(12): 2145-2153.
Weaver, A. D. and E. S. Byers (2006). The relationships among body image, body mass index, exercise, and sexual functioning in heterosexual women. Psychology of Women Quarterly,30(4): 333-339.
Widiger, T. A. and P. T. Costa Jr (2013). Personality disorders and the five-factor model of personality.
Wiederman, M. W. and S. R. Hurst (1997). Physical attractiveness, body image, and women's sexual self‐schema. Psychology of Women Quarterly,21(4): 567-580.
Winch, C. J. and et al. (2016). You’re naked, you’re vulnerable: Sexual well-being and body image of women with lower limb lymphedema. Body Image,18: 123-134.
Woertman, L. and Van den Brink, F. (2012). Body image and female sexual functioning and behavior: a review. Journal of Sex Research, 49(2-3): 184-211.
Yamamiya, Y. and et al. (2006). Sexual experiences among college women: The differential effects of general versus conTextual body images on sexuality. Sex Roles,55(5-6): 421-427.