بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در ارزش‌های فرهنگی ازدواج به تفکیک جنسیت انجام شد. تعداد 350 دانشجو (160 مرد و 190 زن) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه ارزش‌های ازدواج (دلخموش، 1386)، پرسش‌نامه‌ شخصیت نئو (مک کرا و کاستا، 1985) و پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگ‌سالان (هزن و شیور، 1987) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که زنان و مردان الگوهای نسبتاً متفاوتی از رابطه بین سبک‌های دلبستگی، عامل‌های شخصیت و ارزش‌های فرهنگی ازدواج را نشان می‌دهند و نقش سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در پیش بینی ارزش‌های فرهنگی ازدواج بر اساس جنسیت متفاوت است. یافته‌ها تأثیر سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی را بر ارزش‌های فرهنگی ازدواج برجسته ساخت و در مجموع از تعامل بین ویژگی‌های درون فردی و تجربیات محیط اجتماعی در شکل دادن به رفتار انسان حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the anticipative role of the attachment styles and personality traits in cultural values of marriage in in men and women

نویسندگان [English]

  • Hashem Jebraeili
  • Jafar Hasani
Kharazmi University
چکیده [English]

Present study was conducted with the goal of the investigating of the role of attachment styles and personality traits in cultural values of marriage in discrimination of the gender. The number of 350 (160 mal and 190 female) students were selected through availability sampling among the students of Kharazmi university and were assessed employing Marriage Values Questionnaire (Delkhamoush, 2008), NEO Personality Questionnaire (McCrae & Costa, 1985), and Adult Attachment Styles Questionnaire (Hazan & Shaver, 1987). The data of the research was analyzed using the statistical methods of Pearson correlation and multiple regression analysis. The results indicated that men and women show different patterns of relationship between attachment styles, personality factors, and cultural values of marriage and the role of attachment styles and personality traits in anticipation of cultural values of marriage vary basis on gender. The findings highlighted the effect of attachment styles and personality traits on cultural values of marriage, and overall, suggest the interaction between the interpersonal characteristics and social environment experiences in shaping to human behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural values
  • Marriage
  • attachment styles
  • Personality
پاکدامن، شهلا‌(1380). بررسی رابطه بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان‌نامۀ دکترای روان‌شناسی، دانشگاه تهران.
جبرائیلی، هاشم.، زاده‌محمدی، علی و حیدری، محمود‌(1392). نقش ارزش‌های فرهنگی ازدواج و تفاوت‌های جنسیّتی در ملاک‌های انتخاب همسر. فصلنامه روان شناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 9(36): 389-377.
جبرائیلی، هاشم.، زاده‌محمدی، علی.، حیدری، محمود و حبیبی، مجتبی‌(1393). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تفاوت‌های جنسیّتی در مصالحه برای انتخاب همسر. فصلنامه پژوهش در علوم رفتاری، 12(4): 509-500.
جبرائیلی، هاشم.، زاده‌محمدی، علی.، حیدری، محمود و حبیبی، مجتبی (1393). نقش ویژگی‌های شخصیتی در ملاک‌های انتخاب همسر. مجله اصول بهداشت روان، 16(2):501-492.
دلخموش، محمد تقی‌(1386). ارزش‌های ازدواج در جوانان ایرانی. فصلنامه روان‌شناسان ایرانی، 3 (12):299- 309.
دلخموش، محمد تقی‌(1388). سلسله مراتب ارزش‌های ازدواج در جوانان ایرانی. فصلنامه خانواده پژوهی، 5 (18):230- 207.
کیامهر، جواد‌(1381). ارزشیابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو و بررسی ساختار عاملی آن در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه‌های تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
نوری، نسیم.، جان‌بزرگی، مسعود‌(1390). رابطه بین سبک‌های دلبستگی و نگرش افراد به عشق با ارزش‌های ازدواج. مجله علوم رفتاری، 5 (3): 233-225.
Ainsworth, M. D. S. and Wittig, B. A. (1969). Attachment and the exploratory behavior of one year- olds in a strange situation. Determinants of infant behavior, 4: 113–136.
Baker, L. and McNulty, J. K. (2010). Shyness and Marriage: Does Shyness Shape Even Established Relationships?. Personality and Social Psychology Bulletin, 36: 665 –676.
Barker, G. G. (2015). Choosing the best of both worlds: The acculturation process revisited. International Journal of Intercultural Relations, 45: 56-69.
Bartholomew, K. and Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61: 226-224.
Borkenau, P., McCrae, R. R. and Terracciano. A. (2013). Do men vary more than women in personality? A study in 51 cultures. Journal of Research in Personality, 47 (2): 135-144.
Bourdieu, P. (1972). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Attachment (Vol. 1). New York: Basic Books.
Chui, W. Y. and Leung, M. T. (2016). Adult attachment internal working model of self and other in Chinese culture: Measured by the Attachment Style Questionnaire- Short Form (ASQ-SF) by confirmatory factor analysis (CFA) and item response theory (IRT). Personality and Individual Differences, 96, 55-64.
Claxton, A., O'Rourke, N., Smith, J. Z. and DeLongis, A. (2011). Personality traits and marital satisfaction within enduring relationships: An intra-couple discrepancy approach. Journal of Social and Personal Relationships, 29, 375–396.
Costa, P. T., Terracciano, A. and McCrae, R. R. (2001). Gender differences in personality traits across cultures: Robust and surprising findings. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 322-331.
Delkhamoush, M. T. (2007). Iranian Youth Marital Values. Journal of Iranian Psychologists, 3(12), 299-309(Text In Persian).
Delkhamoush, M. T. (2009). Hierarchy of Marriage Values among the Iranian Youth. Journal of Family Research, 5(2), 207-230(Text In Persian).
Erez, M. and Gati, E. (2004). A dynamic, multi-level model of culture: From the micro level of the individual to the macro level of a global culture. Applied Psychology: An International Review, 53: 583-598.
Fischer, R. and Boer, D. (2016). Values: the dynamic nexus between biology, ecology and culture. Current Opinion in Psychology, 8: 155-160.
Guzmn-Gonzlez, M., Lafontaine, M. F. and Levesque, C. (2016). Romantic Attachment and Physical Intimate Partner Violence Perpetration in a Chilean Sample: The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties. Violence Vict, 31(5): 854-868.
Gyuris, P., Járai, R. and Bereczkei, T. (2010). The effect of childhood experiences on mate choice in personality traits: Homogamy and sexual imprinting. Personality and Individual Differences, 49: 467–472.
Hazan, C. and Shaver, P. R. (1987). Attachment as an organizational framework for research on close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 5: 1-22.
He, S. and Tsang, S. (2014). Male partners' attachment styles as predictors of women's coerced first sexual intercourse in Chinese college students' dating relationships. Violence Vict, 29(5): 771-783.
Hofstede, G. and McCrae, R. R. (2004). Personality and Culture Revisited: Linking Traits and Dimensions of Culture. Cross-Cultural Research, 38: 52-88.
Hoseini, F. and Alavi Langroodi, S. K. (2017). The role of attachment styles and marital satisfaction on sexual satisfaction through the mediation of love among married. Women's Sociological and Psychological Studies, 15(3): 8-9(Text In Persian).
IJzendoorn, M. H. and Bakermans-Kranenburg, M. J. (2010). Invariance of adult attachment across gender, age, culture, and socioeconomic status?. Journal of Social and Personal Relationships, 27, 200-208.
Jebraeili, H., Zademohammadi, A. and Heydari, M. (2013). The Role of Cultural Values of Marriage and Sex Differences in Mate-Selection. Developmental Psychology: Iranian Psychologists, 9(36): 377-388(Text In Persian).
Jebraeili, H., Zademohammadi, A., Heydari, M. and Hababi, M. (2014). The relationship between personality traits and gender differences in compromise for selecting spouse. Journal of Behavioral Science Research, 14(4), 500-509(Text In Persian).
Jebraeili, H., Zademohammadi, A., Heydari, M., and Hababi, M. (2014). The role of personality characteristics the Criteria of spouse-selection. Journal of Fundamentals of Mental Health, 16(2), 233-243(Text In Persian).
Keller, H. (2013). Attachment and Culture. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44, 175-194.
Kemmelmeier, M., Danilson, C. and Batten, J. (2005). What’s in a grade? Academic success and political orientation. Personality and Social Psychology Bulletin, 31: 1386-99.
Kianmehr, J. (2001). The Standardization of the short form of five-factor NEO.FFI questionnaire and studying the factor structure of it among the students of Tehran University. (MA. Thesis), Tehran University, Tehran( Text In Persian).
Madhyastha, S., Latha, K. S. and Kamath, A. (2014). Stress, Coping and Gender Differences in Third Year Medical Students. Journal of Health Management, 16: 315–326.
Markus, H. and Kitayama, S. (1991). Culture and self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Bulletin, 102: 72–90.
McCrae, R. R. Willemsen, G. and Boomsma, D. I. (2012). Are parental personality traits a basis for mate selection?. Journal of Research in Personality, 46 (4): 455-457.
McCrae, R. R., Chan, W., Jussim, L., De Fruyt, F., Löckenhoff, C. E. and De Bolle, M. (2013). The inaccuracy of national character stereotypes. Journal of Research in Personality, 47(6): 831-842.
McCrae, R. R. and Costa, P. T. (1985). Comparison of EPI and psychoticism scales with measures of the Five factor model of personality. Journal of Individual Differences, 6: 587-97.
McCrae, R. R. and Costa, P. T. (1997). Conceptions and correlates of openness to experience. San Diego: Hogan R, Johnson J and Briggs S Editors.
McCrae, R. R. and Costa, P. T. (2003). Personality in adulthood: A Five Factor Theory perspective (2nd. ed.). New York: Guilford.
McCrae, R. R. and Costa, P. T. (2004). A contemplated revision NEO five factor inventory. Journal of Individual differences, 36: 578-96.
McCrae, R. R., Costa, P. T., Lima, M. P., Simões, A., Ostendorf, F., Angleitner, A., et al. (1999). Age differences in personality across the adult life span: Parallels in five cultures. Developmental Psychology, 35: 466-477.
Monteoliva, A., Garcia-Martinez, J. M. and Calvo-Salguero, A. (2016). Perceived Benefits and Costs of Romantic Relationships for Young People: Differences by Adult Attachment Style. J Psychol, 150(8): 931-948.
N., N. and M., J. (2011). The relationship between attachment styles, personal love attitudes, and marital values. Journal of Behavioral Sciences, 5(3): 225-233(Text In Persian).
Pakdaman, S. (2001). A Study of the Relationship between Attachment and Communication in Adolescence. (PhD Dissertation), Tehran University, Tehran (Text In Persian).
Rothbaum, F., Weisz, J., Pott, M., Miyake, K. and Morelli, G. (2000). Attachment and culture: Security in the United States and Japan. American Psychologist, 55, 1093-1104.
Schultz, D. P. and Schultz S. E. (2013). Personality theories 10th ed. Belmont: wadsworth cengage learning.
Schwartz, S. H. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Journal of applied psychology: an international review, 48: 23–47.
Schwartz, S. H. and Ros, M. (1995). Values in the west: A theoretical and empirical challenge to the individualism-collectivism cultural dimension. World Psychology, 1, 99-122.
Stuart, J. E. (2012). Pathways to Positive Development Verkuyten. M. (2007a). Religious Group Identification and Inter-religious Relations: A Study among Turkish-Dutch Muslims. Group Processes and Intergroup Relations, 10, 341-357.
Yousefi, R., Adhamian, E. and Abdolmohammadi, K. (2016). The Role of Early Maladaptive Schemas, Personality Traits and Attachment Styles in Prediction of Female Students Love Trauma Syndrome. Women's Sociological and Psychological Studies, 14(3): 171-190(Text In Persian).