نگاهی پدیدارشناختی به تمایل زنان به استفاده از خرید آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمان ، دانشکده بهداشت،،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران ، ایران

چکیده

خرید آنلاین یکی از شیوه‌های جدید خرید است که مزایای بی‌شماری دارد. در این راستا با توجه به جایگاه زنان به‌عنوان بازیگران اصلی تصمیم‌گیر خرید در خانواده، هدف پژوهش حاضر، شناسائی عوامل مؤثر بر تمایل زنان به استفاده از خرید آنلاین است. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای کیّفی از نوع پدیدارشناسی است. داده‌های میدانی با استفاده تکنیک مصاحبۀ عمیق و معیار اشباع نظری در بین 15نفر از زنان تهرانی که تجربۀ خرید آنلاین داشته‌اند، گردآوری شده‌است. مصاحبه‌های صورت گرفته ضبط و پس از پیاده‌سازی مرحلة تحلیل با استفاده از روش کلایزی و نرم افزار MAXQDA10 انجام شد. براساس تحلیل داده‌ها هفت مضمون اصلی امکانات و تسهیلات، سازگاری و پذیرش اجتماعی، پیشبردهای فروش، ویژگی‌های مشتری، ادراک از سیستم خرید آنلاین، ویژگی‌های وب و محصول و کامیابی در خرید از مصاحبه‌ها استخراج شد. نتایج به‌دست آمده بر لزوم اتخاذ تدابیری به‌منظور افزایش منافع زنان از خرید آنلاین و از طرفی کاهش ریسک ادراک شده به وسیله اعتماد‌سازی تأکید دارد؛ به‌علاوه فروشگاه‌های آنلاین ضروریست با استفاده از تکنیک‌های برای زنان کامیابی در خرید آنلاین ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Approach toward Women' s Tendency to Online Shopping

نویسندگان [English]

  • Esmaeil shokri 1
  • Kambiz Heydarzadeh Hanzaei 2
  • rouhollah zaboli 3
1 Department of Business Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Islamic Azad University- Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Baqiyatallah University of Medical Sciences, Faculty of Health, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the new shopping techniques that has many advantages is online shopping. In this regard, considering the position of women as the main actors of the process of decision making for purchasing goods in the family, this study intend to identify the factors affecting women's intention to use online shopping.The present study is a qualitative study of phenomenological type. Field data was collected using deep interview technique and theoretical saturation standard among 15 women from Tehran who have had online shopping experience. Interviews were recorded and after implementation of the analysis stages, were analyzed using Collaizz method and MAXQDA10 software.Based on the data analysis, seven main themes of facilities and equipment, social adaptation and acceptance, sales leads, customer characteristics, perception of the online shopping system, web and product features, and success to buying were extracted from interviews. The results point to the need to take measures to increase the interests of women to online shopping and to reduce perceived risk by trust building. In addition, online stores need to create techniques for winning successful online shopping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Shopping
  • Women
  • Phenomenology Approach
الفت، لعیا.، خسروانی، فرزانه وجلالی، رضا. (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از ANP فازی، مجله مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 3( 7): 36-19.
جعفر‌پور، محمود و رحمان سرشت، حسین‌ (1388). ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاههای کشور، فصلنامهپژوهشنامهبازرگانی،۵۲ : 247-211.
دهدشتی شاهرخ، زهره و تونکه نژاد، ماندنی (1385). نگرش مشتریان به نسبت به خریدهای اینترنتی در فروشگاههای زنجیره‌‌ای شهروند، فصلنامه مطالعات مدیریت، 51،43-.23
رندی، وحید.، خون سیاوش، محسن و معصومی، بهروز (1393). عوامل مؤثر بر رفتار خرید مشتریان اینترنتی در ایران با توجه به مدل پذیرش فناوری(TAM)، مجلهمدیریتتوسعهوتحول (ویژه نامه)،118-109
سولومون، مایکل آر‌(1393). رفتار مصرف‌کننده، خرید‌، داشتن‌، و بودن. ترجمۀ کامبیز حیدرزاده. تهران: بازاریابی.
عابدی، حیدر علی (1389). کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی، فصلنامه راهبرد‌، 19‌، 224-207.
لطیفی، فریبا و غفاری، لیلا‌(1387). بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در انگیزه‌های خرید الکترونیکی، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات زنان، 6 (‌1): 33-7.
محمدپور، احمد (1392).روشتحقیقکیفی ضد روش 2،چاپ دوم، تهران: جامعه‌شناسان
منصوریان، یزدان (1393). روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی، تهران:سمت
 
Abedi, H, A., (2010) Application of phenomenological research method in clinical sciences. Strategic Journal,19, 207-224(Text in Persian).
Al-Somali, S., Gholami, R., & Clegg, B. (2009). An investigation into the acceptance of online banking in Saudi Arabia. Technovation, 29 (2): 130-141.
Akroush, M.N.& Al-Debei, M.M. (2015). An integrated model of factors affecting consumer attitudes towards online shopping, Business Process Management Journal, 21 (6): 13-30.
Alfat, L., Khosravani, F. & Jalali, R. (2011). Identifying the factors affecting internet purchasing and prioritizing them using fuzzy ANP. Journal of Commercial Management Faculty of Management University of Tehran,3,19-36(Text in Persian).
Bhatnagar, A., Misra, S. & Rao, H.R. (2000). On Risk, Convenience, and Internet Shopping Behavior. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, 43 (11): 98–110.
Bhatnagar, A. & Ghose, S. (2004). A Latent Class Segmentation Analysis of E-Shoppers. Journal of Business Research, 57(7): 758–767.
Celik,H. (2011). Influence of social norms, perceived playfulness and online shopping anxiety on customers’ adoption of online retail shopping An empirical study in the Turkish context. International Journal of Retail & Distribution Management, 39 (6).
Chang, M., Cheung,W. & Lai,V. (2005) .Literature derived reference models for the adoption of online shopping. Information & Management, 42, 543–559.
Chen, S. (1985). Gender and computers: the beneficial effects of experience on attitudes. paper presented at the 1985 Conference on Computers and Children, Ann Arbor, MI, 17-19.
Chiu, Y.B., Lin, C. p.& Tang, L.(2005).Gender differs: assessing a model of online purchase intentions in e-tail service. International Journal of Service Industry Management, 16 (5): 416-435.
Cyr, D. & Bonanni, C. (2005). Gender and website design in e-business, International Journal of Electronic Business, 3(6): 565–582.
Dittmar, H., Long, K. & Meek, R. (2004). Buying on the Internet: Gender Differences in On-line and Conventional Buying Motivations. Sex Roles, 50(5-6): 423–444.
Deaux, K. (1984). From individual differences to social categories: analysis of a decade’s research on gender, American Psychologist, 39 (2): 105-16.
Dehdashti, Sh., Z.& Tonke Nezhad, S., (2006). The attitude of customers toward online purchases in citizen chain stores. Journal of Management Studies,.51, 23-43(Text in Persian).
E-commerce statistics for individuals Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals
Forsythe, S., Shannon, D.& Gardner. L. (2006). Development of a scale to measure the perceived benefits and risks of online shopping. Journal of interactive marketing, 20 (2).
Jafarpour, M., and Rahman Seresht, H., (2009). Presenting a conceptual model of online book purchase and its evaluation in universities of the country. The Journal of Business Research, 52, 211-247(Text in Persian).
Gefen, D. (2000). E-commerce: the role of familiarity and trust. Omega-International Journal of Management Science, 28 (6): 725–737.
Gefen, D., Karahanna, E. & Straub, W. D.  (2003). Trust & TAM in Online Shopping: An Integrated Model. MIS Quarterly, 27(1): 51-90.
Gilligan, C. (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, Harvard University Press, Cambridge, MA.
Global Online Retail Spending – Statistics and Trends Retrieved fromhttps://www.invespcro.com/blog/global-online-retail-spending-statistics-and-trends/
Grabner-Kraeuter, S. (2002). The role of consumers’ trust in online shopping, Journal of Business Ethics, 39 (1–2), 43–50.
Ha, s., & Stoel, L. (2009). Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology acceptance model, Journal of Business Research, 62, 565–571
Hassanein, kh., & Head, M. (2007). Manipulating perceived social presence through the web interface and its impact on attitude towards online shopping, Human-Computer Studies, 65, 689–708.
Hausman, V. & Siekpe, J. m. (2009). The effect of web interface features on consumer online purchase intentions, Journal of Business Research ,62, 5–13.
Hernandez, B., Jimenez, J., and Martın, M. J. (2011). Age, gender and income: do they really moderate online shopping behavior?. Online Information Review, 35 (1): 113-133.
Holbrook, M. B. (1986). Aims, concepts and methods for the representation of individual differences in aesthetic response to design features, Journal of Consumer Research ,13 (3):337-47.
Hsiao, M. H. (2009). Shopping mode choice: Physical store shopping versus e-shopping. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 45(1): 86-95.
Hsu, M. h., Chuang, L. W. & Hsu, C. S. (2014). Understanding online shopping intention: the roles of four types of trust and their antecedents. Internet Research, 24 (3): 332-352.
Kacen,J.J., Hess,D.J. & Chiang,K.V.(2013). Bricks or Clicks? Consumer Attitudes toward Traditional Stores and Online Stores, Global Economics and Management Review, 18, 12-21.
Latifi, F. & Ghaffari, L. (2008). Examining Gender Differences in Electronic Purchasing Motivations, Scientific Journal of Women Studies, 6 (1): 33-7(Text in Persian).
Li, H., Kuo, C. & Russell, M. G. (1999). The impact of perceived channel utilities, shopping orientations, and demographics on the consumer's online buying behavior, Journal of Computer-Mediated Communication, 5(2).
Lian, J. W. & Lin, T. M. (2008). Effects of consumer characteristics on their acceptance of online shopping: Comparisons among different product types, Computers in Human Behavior, 24, 48–65.
Liao. Z. & Cheung, M. T. (2001). Internet-based e-shopping and consumer attitudes: an empirical study, Information and Management ,38 (5): 299–306.
Mansourian, y. (2014). Research Method in Information Science and Science, Tehran: Position(Text in Persian).
McCole, P., Ramsey, E. & Williams, J. (2010). Trust considerations on attitudes towards online purchasing: The moderating effect of privacy and security concerns, Journal of Business Research, 63, 1018–1024.
Meyers-Levy, J. (1989). Priming effects on product judgments: a hemispheric interpretation, Journal of Consumer Research, 16 (1):76-86.
Mohammadpour, A., (2013). Qualitative research method of anti-method 2 .second edition, Tehran: Publications of Sociologists(Text in Persian).
Miyazaki, A. D., & Fernandez, A. (2001). Consumer perceptions of privacy and security risks for online shopping, The Journal of Consumer Affairs,35 (1): 27–44.
Online shopping Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Online_shopping
Phau, I., & Poon, S. M. (2000).Factors influencing the types of products and services purchased over the internet, Internet Research- Electronic Networking Applications and Policy,10 (2): 102–113.
Ranganathan, C. & Ganapathy, S. (2002). Key dimensions of business to- consumer websites, Information and Management, 39, 457–465.
Randy, V., Siavash khon, M. & Masoumi, B., (2014). Factors Affecting the Purchasing Customers' Behavior in Iran in Respect to the Technology Acceptance Model (TAM). Magazine Management Development and Development (Specialty issue), 109-118(Text in Persian).
Solomon, M, R., (2014). Consumer behavior, buying, having, and being. Translation by Kambiz Heydarzadeh, Tehran: Marketing Publishing(Text in Persian).
Shim, S., Eastlick, M.A., Lotz, S.L. & Warrington, P. (2001). An online pre purchase intentions model: the role of intention to search, Journal of Retailing, 77, 397–416.
Shin, D. H. (2009). Towards an understanding of the consumer acceptance of mobile wallet. Computers in Human Behavior, 25 (6): 1343-1354.
Thakur, R. & Srivastava, M. (2015). A study on the impact of consumer risk perception and innovativeness on online shopping in India, International Journal of Retail & Distribution Management, 43 (2): 148 – 166.
Vijayasarathy, L.R. & Jones, J.M. (2000). Print and internet catalog shopping: assessing attitudes and intentions, Internet Research- Electronic Networking Applications and Policy ,10 (3): 191–202.
Wong, S.L.& Hanafi, A. (2007). Gender differences in attitudes towards information technology among Malaysian student teachers: a case study at University Putra Malaysia, Educational Technology & Society, 10 (2): 158-169.
Zhou, L., Dai, L. & Zhang, D. (2007). Online shopping acceptance model – A critical survey of consumer factors in online shopping, Journal of Electronic Commerce Research, 8(1): 41–62.
Hassanein, kh. & Head, M. (2007). Manipulating perceived social presence through the web interface and its impact on attitude towards online shopping, Human-Computer Studies, 65, 689–708.