روسپی‌گری زنان (مورد پژوهی روسپی‌گری زنان کولی در محله حکمت‌آباد کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه(ACECR)

چکیده

امروزه بیشتر جرائم در همه جای دنیا متعلق به مردان است و زنان جرایم کم‌تری مرتکب می‌شوند؛ حتی نوع جرائمی که زنان و مردان مرتکب می‌شوند نیز با هم متفاوت است. ورود زنان به جامعه، نه تنها موجب مشکلات بیشتر برای زنان شده، بلکه در برخی مواقع با مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را به سمت ارتکاب جرم سوق داده است. هدف پژوهش کیّفی حاضر، مطالعۀ دلایلی است که زنان محله حکمت‌آباد کرمانشاه را به سوی روسپی‌گری هدایت می‌کند. نمونۀ آماری، زنان روسپی اعم از کولی و در مواردی غیر کولی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و در مواردی، با روش گلوله‌برفی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبۀ عمیق، گروه متمرکز و روش‌هایی مانند؛ مطالعۀ اسناد کتابخانه‌ای و اینترنتی جمع‌آوری شدند. مطالعۀ مذکور نشان داد چهار عامل فقر اقتصادی خانواده، اجبار از جانب همسر برای تأمین مواد مخدر، جنبۀ تفریحی به خاطر قمار، کسب درآمد بیشتر و در نظر گرفتن آن به عنوان یک شغل همانند شغل‌های دیگر دلایل روسپی‌گری هستند. با در نظر گرفتن نتیجۀ مطالعه به نظر می‌رسد این پدیده از فقر فرهنگی بیشتر از فقر اقتصادی متأثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Prostitution: Case Study of Gypsy Women in Hekmatabad district of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Alieh Shekarbeigi 1
  • Zhila ghazvineh 2
1 Sociology of social science, assistant professor
2 Faculty member at Department of Sociology,Jahad-e- daneshgahi Kermanshah
چکیده [English]

All over the world it’s mostly men who commit crimes and women commit less crimes and the types of crimes of men and women commit are also different. Entering society, Not only has caused more problems for women but at the same times has led them to commit crimes because of social and economic problems. The purpose of this qualitative research Study is to find out what leads women in Hekmatabad of Kermanshah province to prostitution.  The statistical sample were gypsy and non-gypsy prostitutes selected through purposeful and snowball sampling methods. Data Were collected Through in-depth interview, Focused group and methods like library and internet documents. The study showed that four factors are causes of prostitution: 1. Household Economic Poverty 2. Coercion by husband for the supply of drugs 3. Recreational aspects for gambling 4. Earning more money 5. considering it as a job like other jobs. Considering the results of the study prostitution seems to be affected by phenomenon of cultural poverty more than economic poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prostitution
  • Gypsy women
  • marginalized
  • Kermanshah
اخگری اسلامی، محمدرضا(1381). بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده نوجوانان بزهکارکانون اصلاح و تربیت مشهد در سال 81-80، مشهد: اداره کل زندان‌های خراسان رضوی.
اسدالهی، عبدالرحیم.، محسنی تبریزی، علیرضا و براتوند محمود(1384). نقش مرکز مراقبت بعد از خروج در اشتغالزایی و پیشگیری از بروز جرم در زنان زندانی، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 10(34): 355-349.
براتوند، محمود واسداللهی، عبدالرحیم(بی‌تا). روند پژوهی دوازه ساله جرایم در شهر اهواز، بر مبنای مطالعه و بررسی منطقه‌ای و جمعیت شناختی، بازیابی از سایت انجمن جامعه شناسی ایران.
بیرو، آلن(1380). فرهنگ علوم اجتماعی،چاپ چهارم. ترجمۀ باقر ساروخانی. تهران: کیهان.
پوراحمد، احمد.، رهنمایی محمدتقی و کلانتری محسن (1382). بررسی جغرافیایی جرایم درشهر تهران، مجلۀ پژوهش‌های جغرافیایی، 44‌: 98-.81
پولادی، محمدعلی و همکاران(1378). بررسی عوامل بروز جرم در زنان زندانی خوزستان، طرح پژوهشی، اهواز: اداره کل زندان‌های خوزستان.
تقوایی،مسعود(1389). بررسی و مقایسه شاخص‌های ششگانه جرم درسطح مناطق مختلف شهرشیراز، جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران) دورۀ جدید، 8(26): 133-105.
زنگی آبادی، نادر(1390). تحلیل جغرافیایی کانونهای جرم خیز جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهرکرمانشاه، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای سال سوم، 11(4(: 96-75.
مرکز آمار ایران (1390). سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کرمانشاه، سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی.
صدیق سروستانی، رحمت اله (1372). فاصلۀ فروماندگی تا فرومایگی، طرح پژوهشی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
فرجاد، محمدحسین(1375). آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی انحرافات،چاپ هفتم، تهران: دفتر تحقیقات ‌و ‌بدر.
فرمانفرماییان، ستاره(1349). پیرامونتن فروشگریدرشهرتهران، طرح پژوهشی. تهران: آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی.‌
کامکار، مهدیس.، جباریان، بتول و فتاحی، مجتبی(1381). روسپیگری و بی‌مبالاتی جنسی تفاوت و تشابه، مقالات اولین همایش ملّی آسیب‌های اجتماعی در ایران، خرداد‌. تهران: آگه.
کوئن بروس (1378). درآمدی بر جامعه‌شناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: توتیا.
گیدنز، آنتونی(1386). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری‌، تهران‌: نی.
ملکمیان لینا‌ و شریفیان، سعید(1388). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم در زنان زندانی. فصلنامۀپژوهشاجتماعی،2(5): 169-.143
مشاور تدبیر شهر(1382). امکان سنجی بهسازی شهر‌نگر و توانمندسازی اجتماعی شهر کرمانشاه، سازمان ملّی زمین و مسکن: سازمان عمران و بهسازی شهری.
میرکتولی، جعفر و عبدی ،امیر‌(1390). استفاده از الگوهای GISدر تحلیل مکانی نقطه داغ‌ جرم شهری (نمونه: شهر گرگان)، مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای، پاییز و زمستان، هفدهم :93-81
Akhgari e Eslami & Mohammad Reza. (2002). Investigation socioeconomic status of family of delinquent juvenile of detention center of Mashhad city during (2001-2002). Mashhad city: general office of Khorasan Razavi province's jail(Text in Persian).  
Asadollahy, Abdol Rahim., Mohseni Tabrizi, Ali Reza & Baratvand, Mohamoud. (2005). The role of Post-Exit Care Center in creating jobs and preventing crime in prisoned women. Scientific-research journal of social welfare. 10 (34): 349-355(Text in Persian).
Adler, Freda. (1975). Sisters in Crime. New York, NY, USA: McGraw-Hill.
Arunachalam, Raj and Manisha Shah (2008)"Prostitutes and Brides?", American Economic Review, 98 (2): 516-522.
Baratvand, Mohamoud. & Asadollahy, Abdol Rahim (not deta). Twelve-year investigation of crime in Ahwaz, based on regional and demographic study. Recovered from Iranian Society of Sociology web site(Text in Persian).
Brous, Koen. (1999). A review on sociology, translated by Mohsen Salasi, Tehran: Totia publication.
Balkan, Shiela, and Ronald Berger(1979). The Changing Nature of Female elinquency.”Pp. 207-227 in Becoming Female: Perspectives on Development, edited by Claire B. Kopp, in collaboration with Martha Kirkpatrick. New York, NY, USA: Plenum Press.
Bertrand, Marie-Andree. (1969) “Self-Image and Delinquency: A Contribution to the Study of Female Criminality and Woman’s Image.” Acta Criminologica 2(1):71–144.
Bindel, J & et al ( n.d). Breaking down the barriers:A study of how women exit prostitution,  Eaves and London South Bank University (LSBU)
Biro, Alen. (2001). Dictionary of social sciences. Chahrom printing. Translated by Bagher  Sarookhani, Tehran. Kayhan publication(Text in Persian).
City Advisor consult. (2003). The feasibility of urban regeneration enhancement and social empowerment of Kermanshah. National organization of land and building: Civil and Urban Improvement Organization(Text in Persian).
Ejtehadi, Mostafa. (2003). encyclopedia of Iranian woman. Volume 3, Edition 1. Foundation of Farsi encyclopedia. Tehran. Ministry of Science, research and technology with cooperation of women participation center of presidential office(Text in Persian).
Farjad, Mohammad Hossien. (1996). Social and Sociology Pathology of Deviations. Edition 7th, Tehran city: research and publication office of Badr(Text in Persian).
Farmanfarmayan, Setare. (1970). About Prostitution in Tehran city. Research plan. Tehran: higher educational institution of social services(Text in Persian).
Kamkar, Mahdis. Jabarian, Batoul. Fatahi, Mojtab. (2002). Prostitution and sexual immorality Differences and similarities. First national conference of social harm in Iran. Tehran: Aghah publication(Text in Persian). 
Heidensohn, Frances. (1990) “The Deviance of Woman: A Critique and an Enquiry.” British.
Hollin, C. L. (1996). Psychology and crime: An introduction to criminological psychology (5thed). London: Routledge.
Levitt, S. D. and Sudhir Alladi Venkatesh (2007) An Empirical Analysis of  Street-Level Prostitution  Chicago:University Of Chicago,  http://economics.uchicago.edu/pdf/Prostitution%205.pdf.
Malakmian, Lina. Sharifian, Saeid. (2009). Investigation of Social Factors Affecting Crime in Prisoned Women. Journal of social research, second year, winter. No, 5. Pp 143-169(Text in Persian).
Maniyar, Mridual. (2004) Women Criminals and Their Life Style. New Delhi: Kaveri Books.
Mirtavakoli, Jafar. Abdi, Amir. (2011). Use of GIS patterns in the spatial analysis of the hot spot of urban crime (Case study: Gorgan city), journal of Geography and regional development, autumn and winter. No, 17. Pp 81-93(Text in Persian).  
Monto, M. A. (2000).Focusing on the Clients of Street Prostitutes: A Creative Approach to Reducing Violence Against Women – Final Report, University of portland.
Prakash, Haveripeth(2013)  Prostitution and Its Impact on Society-A Criminological Perspective, International Research Journal of Social Sciences, 2(3): 31-39, March.
Pour Ahmad, Ahmad., Rahnamaei, Mohammad Taghi & Kalantari, Mohsen. (2003). Geographical investigation of crimes in the city of Tehran, Journal of Geographical research. 44, 81-98(Text in Persian).  
Pouladi, Mohammad Ali and et al. (1999). Investigating the incidence of crime in prisoner women in Khuzestan province. Research plan. Ahvaz city: general office of Khuzestan province jail(Text in Persian).  
Raymond, J. G. (2004). "Prostitution on Demand Legalizing the Buyers as Sexual Consumers", Coalition Against Trafficking in Women, Violence Against Women, 10 (10): 1156-1186.
Statistic center of Iran. (2006). Population and Housing Census of Kermanshah Province.
Sedigh Sarvestani, Rahmat allah. (1993). Distance between Flurry and Frivolity. Research plan. Tehran city: institution of social study and research(Text in Persian).
Sarode, Smt. S. R. (2015). Historical Study of Prostate Tract in India: Past and Present, University Grants Committee.
Shelley, Louise L)1981). Crime and Modernization: The Impact of Industrialization and Urbanization on Crime. Carbondale, PA, USA: Southern Illinois University Press.
Smart, Carol. (1977). Women, Crime, and Criminology: A Feminist Critique. London, UK: Routledge and Kegan Paul.
Simon, Rita James. )1975). Women and Crime. Lexington, DC, USA: Heath and Company.
Taghvaei, Masoud. (2010). Investigation and comparison of six crime indicators in different regions of Shiraz. Scientific-Research Journal of Iranian Geographic Society, New period, 8(26): 105-133(Text in Persian).
Zangi Abadi, Nader. (2011). Geographic analysis of drug-related crimes centers in Kermanshah city. Journal of regional and city research, Year 3th, winter. No, 11. Pp 75-96(Text in Persian).