مطالعة جامعه‌شناختی رابطة مدیریت بدن و ارزش سرمایة جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دکتری جامعه‌شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقالة حاضر با هدف مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ میان مدیریت بدن و ارزش سرمایۀ جنسی در بین زنان متولد دهة 60 شهر همدان اجرا شد. روش پژوهش در این تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی بود. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق نیز تمامی زنان متولد دهة 60 در همدان بودند که در زمان انجام تحقیق در این شهر سکونت داشته‌اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر برآورد شد و شیوة نمونه‌گیری هم خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. چارچوب نظری استفاده‌شده در این مقاله، نظریة سرمایة جنسی کاترین حکیم است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه،‌ بعد از کدگذاری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ­ تجزیه­و­تحلیل شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد میانگین میزان پرداختن به مدیریت بدن از سوی زنان جامعه موردمطالعه برابر با (­3/3 از 5) است که رقم جالب توجهی بود و آمار نسبتاً بالایی را به ما نشان می‌دهد و در این میان بعد سروصورت­ با میانگین (71/3 از 5) از وزن بالاتری نسبت به سایر ابعاد مدیریت بدن نزد جامعة موردمطالعه برخوردار است. میانگین ارزش سرمایۀ جنسی در بین پاسخگویان برابر با (­81/3 از 5­) است که از میانگین نسبتاً بالایی برخوردار است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که متغیر مستقل سرمایۀ جنسی در سطح معناداری (sig = 00/0) و با بتای (623/0) بر میزان انجام مدیریت بدن زنان متولد دهة 60 تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of Relationship between Body Management and Women Value of Erotic Capital: Case Study of Women Born in 1980s in Hamedan City

نویسندگان [English]

  • Soheila Sadeghi Fasaei 1
  • Reza Fazel 2
  • hossein rezaei 3
1 Associate Professor in Department of Social Sciences, Tehran University, ssadeghi@ut.ac.ir
2 Assistant Professor in Department of Social Sciences, Islamic Azad University (IAU), Central Tehran Branch, Rfazel49@gmail.com
3 Ph.D. in Sociology, titled “Studying Iran’s Social Issues”, Young Researchers and Elite Club, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, rezaii.hossein@yahoo.com
چکیده [English]

This research is a sociological study about relationship between body management and women Value of Erotic Capital among women who were born in Hamedan City in 1980s. The study method is descriptive-analytic survey and data collection was done through questionnaires using Likert scale. The research statistic community includes all women who were born in 1980s in Hamedan that lived there in time of research (August, 2015). The sample volume evaluated 400 people on the basis of Kukran formula and multistage clustering sampling. Theoretical frame in this research is the Katrin Hakim’s theory of erotic capital. Cronbach's alpha was used for research sustainability measurement which its coefficient for body management dimensions is (0.9) and (0.92) for Erotic Capital dimensions. The collected data from questionnaires were analyzed after coding by SPSS software. Results shows that the average rate for dealing with body management among women is (3.3 of 5) which is considerable and shows us almost high value; with head and face with total rate of (3.71 of 5) which are higher than the other dimensions in body management. The average of Erotic Capital value is (3.81 of 5) among respondent which is almost high. The results also show that independent variable of sexual capital is in meaningful level (sig=0/00) and with (beta= 0.623) effected on women body management rate who were born in 1980s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body sociological
  • Body Management
  • Erotic Capital
  • women who were born in 1980s
  • Hamedan City
احمدنیا، شیرین (1384). جامعه‌شناسی بدن و بدن زن، فصل زنان، شماره 5: به کوشش نوشین احمدی و پروانه اردلان.
اﺣﻤﺪی، ﺣﻤﻴﺪ (1382). ﻗﻮﻣﻴﺖ و ﻗﻮمﮔﺮاﻳﻲ در اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، ﻧﻲ.
ادیبی سده، مهدی، کوهی، کمال و علیزاده، مهستی (1390). تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در میان زنان، مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، 9(3): 59-84.
اعتمادی‌فرد، سید‌مهدی و امانی، ملیحه (1392). ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﺎﻣﻌ‌ﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﮕﯿﺰة زﻧﺎن از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ‌ﻫﺎی زﯾﺒﺎیی، پژوهش نامه زنان، 4(2): 1-22.
آبرکرامبی، نیکولاس، هیل، استفن و اس ترنر، برایان (1376). فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران: چاپخش.
آزاد ارمکـی، تقـی و غفـاری، غلامرضـا (1383). جامعه‌شناسی نسلی، تهران: پژوهشـکده علـوم انسـانی و اجتماعی، جهاد دانشگاهی.
بارکر، کریس (1387).  مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد، ترجمۀ مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ببی، ارل (1381). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ج2، ترجمۀرضا فاضل، تهران: سمت.
بهار، مهری و وکیلی قاضی‌جهانی، محمدرضا (1391). تحلیل گفتمان جراحی‌های زیبایی صورت، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 9(1): 63-92.
پاک سرشت، سلیمان.، حسینی، حاتم و اینانلو، مریم (1391). تحلیل تماتیک رفتارهای بدنی در بین دختران و زنان تهرانی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 8(28):‌147-169.
جلائی‌پور، حمیدرضا و محمدی، جمال (1388). نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی، تهران، نی.
جواهری، فاطمه (1387). بدن و دلالت‌های فرهنگی- اجتماعی آن، نامه پژوهش فرهنگی،9(1): 37-80.
حکیم، کاترین (1391). سرمایه جنسی و نقش آن در مناسبات قدرت جامعه، ترجمۀ ژیلا سرابی، آمستردام.
حمیدی، نفیسه (1385). بدن زنانه و زندگی روزمره، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
حیدری چروده، مجید و کرمانی، مهدی (1389). رابطه باورهای زیبایی شناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوۀ مدیریت ظاهر در جوانان، موردمطالعه: جوان 18 تا 30 ساله ساکن شهر مشهد، مطالعات اجتماعی ایران،4(4): 30-50.
خزیر، زهرا.، دهداری، طاهره و محمودی، محمود (1392). ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم پزشکی رازی،20(117): 1-9.
خواجه نوری، بیژن.، روحانی، علی و هاشمی، سمیه (1391). رابطة سبک زندگی و تصور بدن؛ مطالعة موردی زنان شهر شیراز، فصلنامهتحقیقاتفرهنگی، 4(1): 79-103.
درگاه ملّی آمار ایران (1390). گزیدة نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390، تهران: سایت مرکز آمار ایران  (Online) http://www.amar.org.ir
دواس، دی.ای (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمة هوشنگ نایبی، تهران: نی.
ذکایی، محمد سعید (1386‌). تحول الگو‌های سبک زندگی جوانان در ایران‌، در الگو‌های سبک زندگی ایرانیان‌، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام‌، مرکز تحقیقات استراتژیک‌.
ذکائی، محمد سعید (1385). فرهنگمطالعاتجوانان، تهران: آگه.
ذکائی، محمد سعید (1386). جوانان، بدن و فرهنگ تناسب، فصلنامهتحقیقاتفرهنگی،1(1): 117-141.
ذکائی، محمد سعید و اﻣﻦ ﭘﻮر، ﻣﺮﯾـﻢ (1392). درآﻣـﺪى ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺪن، تهران: ﺗﯿﺴـﺎ.
رابینگتن، ارل و واینبرگ، مارتین (1390). رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمۀ رحمت الله صدیق سروستانی، چ ششم، تهران: دانشگاه تهران.
راسخ، کرامت اله.، مبری، معصومه و ماجدی، سید مسعود (1389). بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، زن و مطالعات خانواده،3(9): 57-81.
رستگار خالد، امیر و کاوه، مهدی (1392). زنان و پروژه زیبایی (مطالعه معانی ذهنی عمل جراحی زیبایی)، زن در توسعه و سیاست،11(4): 453-478.
رفعت جاه، مریم و سیارپور، فاطمه (1390). عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،7(23): 73-96.
رنجبر، هادی و همکاران (1390). نمونه‌گیری در پژوهش‌ها‌ی کیّفی: راهنمایی برای شروع، ‌مجله ‌علمی پژوهشی‌ د‌انشگاه علوم پزشکی ‌ارتش جمهوری ‌‌‌‌اسلامی‌ ایران،10(3): 238-250.
سرمد، زهره و همکاران (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه.
سفیری، خدیجه و قبادی، مهناز (1392). فرهنگ زیبایی و جامعة مصرفی (با تأکید بر مصرف گرایی در لوازم‌آرایشی)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،2(2): 247-267.
شهابی، محمود (1384). تکنولوژی- فرهنگ ظاهرآرایی و زیبا‌سازی بدن در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
صادقی فسائی، سهیلا و ایثاری، مریم (1391). تحلیل جنسیّتی از زندگی پس از طلاق: مطالعه کیفی، زن در توسعه و سیاست،10(3): 5-30.
صادقی فسائی، سهیلا و خیرخواه زاده، سید احسان (1390). ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴّﻔﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮﻫﻨﺠﺎرﻣﻨﺪ، فصلنامه دانش انتظامی،13(2): 112-136.
صادقی فسائی، سهیلا و ناصری راد، محسن (1391. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: ﻫﺴﺘﻲ شناسی، ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، روش‌ﺷﻨﺎﺳﻲ و روش، مجله مطالعات اجتماعی ایران،5(2): 79-100.
عباس زاده، محمد.، محمود مولایی کرمانی، بتول و اقدسی علمداری، فرانک (1393). مطالعه جامعه‌شناختی نقش مداخله‌گرایانه متغیر پذیرش اجتماعی در تأثیرگزاری رسانه‌ها بر گرایش زنان به زیبایی با عمل جراحی، فصلنامۀ علمی پژوهشی زن و جامعه،5(3): 47-66.
فاتحی، ابوالقاسم و اخلاصی، ابراهیم (1387). مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن، مطالعه موردی زنان شهر شیراز، مطالعات راهبری زنان، 11(41): 9-42.
قادرزاده، امید.، خالق پناه، کمال و خزایی، سارا (1393). تحلیل تجربه‌های زنانه از جراحی زیبایی (مطالعه کیّفی دلایل و پیامدهای جراحی زبیایی)، زن در توسعه و سیاست، 12(1): 1-20.
کبیری، افشار و قربانعلیزاده، مینا (1392). تحلیل جامعه‌شناختی گرایش دختران جوان به مصرف لوازم‌آرایشی، مطالعۀ دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ارومیه، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان غربی، 6(19): 53-71.
کوهی، کمال (1390). ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪن در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ، رساله دکتری جامعه‌‌شناسی، داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دانشگاه اصفهان.
گال، مردیت، بورگ، والتر و گال، جویس (1386). روش‌های تحقیق کمّی و کیّفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ج دوم، مترجمان، احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی و دیگران، تهران، سمت با همکاری دانشگاه شهید بهشتی.
گیدنز، آنتونی (1387). تجدد و تشخص: جامعه و هویـّت شخـصی در عـصر جدید، ترجمة ناصر موفقیان، تهران، نی.
لو برتون، داوﯾـﺪ (1392). جامعه‌شناسی بدن، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، ثالث.
ﻣﺎرﺷﺎل، ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ و راﺳﻤﻦ، ﮔﺮﭼﻦ (1381). روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴّﻔﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﭘﺎرﺳـﺎﺋﻴﺎن و ﺳـﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑـﻲ، ﺗﻬﺮان، دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
محمد پور، احمد و رضایی، مهدی (1387). «درک معنایی پیامدهای ورود نوسازی به منطقۀ اورامان کردستان ایران به شیوۀ پژوهش زمینه‌ای»، مجله جامعه‌شناسی ایران،9(1و2): 3-33.
مقصودی، سوده.، آراسته، مژده و تندولی، سمیرا (1392). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان و دختران دانشجو به آرایش چهره (موردمطالعه: دانشگاه‌های شهر کرمان)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،2(2):295-314.
موحد، مجید و حسینی‌، مریم (1395). کندوکاو و راهبرهای مقابله‌ای زنان میان‌سال در مواجهه با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن، مطالعات اجتماعی- روان‌شناختی زنان،14(4): 7-42.
موحد، مجید.، غفاری نسب، اسفندیار و حسینی‌، مریم (1389). آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 8(‌1): 79-105.
میلر، دلبرت (1380). راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران: نی.
نوغانی، محسن، مظلوم خراسانی، محمد و ورشوی، سمیه (1389). عوامل اجتماعی مؤثر بر انجام جراحی زیبایی زنان، مطالعات اجتماعی- روان‌شناختی زنان، 8(4): 75-101.
ویمــر، راجــر دی و دومینیک، جوزف آر (۱۳۸۴). تحقیق در رســانه‌های جمعی، ترجمة دکتر کاووس سیدامامی، تهران: سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای.
Ahmed, S & J. Stacy (2001). Thinking Through the Skin, London: Rutledge.
Abazari, Yosef & Hamidi, Nafise (2008). Jameeshenasy-e Badan va Parhay-e Monagheshat, Pazhohesh-e Zanan, 6th period, No.4, PP127-160(Text in Persian).
Abbaszade, Mohammad, Mahmoudmolaie Kermani, Batool va Aghdasi Alamdari, Faranak (2014). Motaleye Jameyeshenakhti-e naghshe modakhelegarayaneye moteghayer pazireshe ejtemaie da tasirgozarie resaneha bar gerayeshe zanan be zibaie baa male jarahi, journal of Zan va jameye, 5th year, No. 3. PP47-66(Text in Persian).
Aberkerambi, Nicolas, Hill, Stephen & Sterner, Brayan (1997). Farhang-e Jameeshenasi, Hasan Poyan, Trans. Iran, Tehran, Nashre Chpakhsh(Text in Persian).
Aberkerambi, Nicolas, Hill, Stephen, Sterner, Brayan (1998). Farhang-e Jameeshenasi, Hasan Poyan, Trans, Iran, Tehran, Nashr-e Cha]akhsh.
Adibi Sadah, Mehdi, Kohi, Kamal and Alizadeh, Mahasti (2011). Tabein Jameeshenakhti modiriat badan dar miyan-e zanan ,[Sociological Explanation of Body Management among Women], Faslnāme-e Motāle'āt-e Ravānšenāxti-e Zanān/ Women’s Studies Sociological and Psychological, , 9th year, No. 3. pp 59-84(Text in Persian). 
Ahmadi, Hamid (2003). Ghomiyat va Ghomgerayi ar Iran, Tehran, Nashr-e Ney(Text in Persian).
Ahmadniya, Shirin, (2005). Jameeshenasiy-e Badan Va Badane zan, Fasl-e Zanan, No.5: Be Kooshese Nooshin Ahmadi &Parvane Ardalan(Text in Persian).
Ashley L. Merianos, Rebecca A. Vidourek, and Keith A. King (2013).  Medicalization of Female Beauty: A Content Analysis of Cosmetic Procedures, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, USA , ISSN 1529-5036 (print)/ISSN 1479-5809 (online) # 2010 National Communication Association ,DOI: 10.1080/15295030903583515.
Atkinson, Michael (2008). “Explorin Male Feminity in the 'Crisis': Men and Cosmetic Surgery”, Body & Society, 14 (1): 67-87.
Azad Armki, Taghi & Ghafari, Gholamreza (2004). Jameeshenasy-e Nasli, Tehran, Pakhogeshkadey-e Oloom-e Ensani va Ejtemai, Entesharat-e Jahad-e Daneshgahi(Text in Persian).
Azad Armki, Taghi &Chavoshian, Hasan (2002). Badan Be Masabey-e Resaney-e Hoviyat, Majaleye Jmeeshaenasi-e Iran, 4th period, No.4, PP57-75(Text in Persian).
Bahar, Mehri& Vakili Ghazijahani, Mohammadreza (2012). Tahlile Goteman Jarahihaye Zibaie Sorat, Zan da Tose-e va Siasat (Pazhuheshe zanan), 9th period, No. 1, PP63-92(Text in Persian).
Balali, Esmaiel& Afsharkohan, Javad (2012). Zibaie va pool, Arayesh va Jarahi, Journal of Shoray-e Farhangi va Ejtemaie-e Zanan, 12th year, No. 47, PP99-140.
Boodriar, Zhan (2010). Jamey-eMasrafi, Pirooz Izadi Trans. Iran, Tehran, Nashr-e Sales.
Burgess, Robert G., ed.(1986). Key Variables in Social Investigation. London: Routledge.
Cockerham, William, C. (2001). The Blackwell Companion to Medical Sociology, Oxford: Blackwell  Publishers.
Dargahe Mellie Amare Iran (2011). Gozideye natayeje sarshomariye omoomiye nofos va maskan 2011, Iran, TehranL Site Markaze Amare Iran, http:/WWW. Amar.org.ir/
Dedi, Earl (2002). Raveshhaye Tahghigh da Oloome ejtemaie (2), Reza Fazel Trans. Iran, Tehran, Entesharat-e Samt.
Do se. D.E, (1997). Peymayesh dar Tahghighate ejtemaie, Houshange Naieni, Iran, Tehran, Nashr-e Ney(Text in Persian).
drifos, Hiubert va Rabino, Paol (1999). Micheal foko: Farasoye sakhtgaraie va hemenitik, Hossein Bashirie, Iran, Tehran, Nashr-e Ney.
Etemadifar, S. Mahdi& Amani, Maklihe (2013). Motaley-e Jameshenakhti-e Angizey-e Zanan az gerayesh be Jarahihay-e Zibaie, Pazhuhwshname-ye zanan, 4th year, No. 2, PP1-22. Barker, Keris (2008). Motaleat-e Farhangi: Nazariye va Amalkard, Mahdi Faraji & Nafise AhmadiTrans. Tehran: Pazhuheshkadeye Motaleate Farhangi va Ejtemaie(Text in Persian).
Fatehi, Abolghasem va ekhlasi, Ebrahim (2008). Modiryate badan va rabeteye An ba Pazireshe ejtemaie badan, case study about zanan dar Shiraz, Motaleaate rahbordie zanan, 11th year, No. 41, PP9-42(Text in Persian).
Featherstone، M. (1991).“Consumer Cultural and Postmodernism”، London: Sage.
Foucault, M. (1980). ”The eye of power”, in C. Gordon (ed) Power and knowledge : Michael Power and knowledge : Michael Power and knowledge Foucault’s selected interviews and other writings, New York: Pantheon Books.
Frost, L. (2003).''Doing  Bodies  Directly ?Gender ,youth Aearance  and Damage'', journal  o youth   studies,vol 6,No.
Gal, Merdit, Borg, Valter& Gal,Jwees (2007). Raveshhaye Tahghighe Kammi va Keyfi da ollome tarbiyati va ravanshenasi,(2), Nasr and Arizi et.al Trans. Iran, Tehran, Entesharate Samt with Shahid Beheshti university Corporation(Text in Persian).
Darlington,Y.and Scott, D.(2002). Qualitative Research in Practice: Stories from the Field. Singapore, South Wind
Gimlin, Debra (2000). Cosmetic Surgery: Beauty as Commodity,  Qualitative Sociology, Vol. 23, No.1,77-98.
Gimlin, Debra (2006). “The Absent Body Project: Cosmetic Surgery as a Response to Bodily Dys-Appearance”, Sociology 40 (4): 699-716.
Gimlin, Debra (2006). “The Absent Body Project: Cosmetic Surgery as a Response to Bodily Dys-Appearance”, Sociology 40 (4): 699-716.
Glaser, Barney G., and Anselm L. Strauss.(1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. London, UK: Weidenfeld and Nicolson.
Grady MP.(1998). Qualitative and action research: A practitioner handbook. Phi Delta Kappa Intl Inc.
Grogan, Sarah (2000). Body Image, Women’s Health, Leicester: The British  Psychological Society. pp.363-356, in Jane M. Ussher (Ed.)
Grogan، Sarah & N.Wainwright (1996) "Growing up in the Culture of Stenderness" T Girls experience of body Dissatisfaction" ،  eye Keifi-e Dalayeye va Payamadhaye Jarahi/e zibaie), Zan da Tose va siyasat, 12th year, No.1. PP1-20.
Gidenz, Antiny (2008). Farhange oloome Ejtemi va hoViyate shakhsi da asre jadidi. Movafaghiyan Naser Trans. Iran, Tehran, Nashr-e Ney(Text in Persian).
Gold, Jolius& Colb, Viliam. L (2005). Farhange oloome ejtemaie. Groupm translators Trans. (2), Iran. Tehran, Entesharate mazyar.
Hakim, Katrin (2012). Sarmay-e Jensi va naghshe an da monasebate ghodrate jameye. Zhila Sarabi Trans, Amesterdam, (1st ed).
Hamidi, Nafise (1978). Badane Zanane va zendegie rozmare (Unpublished doctoral dissertation), Tehran University, Olume ejtemaie(Text in Persian).
Heidari Charode, Majid & Kermani, Mahdi (2010). Rabetey-e Bavarhaye Zibaieshenakhti ba tasvire zehni az badan na nahveye modiriyate zaher dar javanan, case study: Javane 18-30 Saken dar Mashhad, Motaleate ejtemaie Iran, 4th year, No. 4( 12): PP30-50(Text in Persian).
Heijin Lee, Sharon (2012). A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (American Culture), in The University of Michigan.
Holloway I, Wheeler S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. 3rd ed. Chichester, West Sussex, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell;.InMedellan, Colombia, 23 (2) (2011). MEDISCHE ANTROPO LOGIE, 343.
Jalaiepour, Hamidreza& Mohammadi, Jamal (2009). Nazariehaye Moteakhere Jameyeshenasi, Iran, Tehran, Nashr-e Ney, (2nd ed) (Text in Persian).
Javaheri, Fateme, (2008). Badan va Delalathaye farhangi-Ejtemie-e An, Nameye Pazhuheshs farhangi, 9th year, No. 1, PP 37-80(Text in Persian).
Jung, J., & G. B. Forbes (2006). “Multidimensional Assessment of Body Dissatisfaction and Disordered Eating in Korean and U.S. College Women: A Comparative Study”, Sex Roles, 55 (1-2): 39-50.
Kabiri, Afshar va ghorbanalizade, Mina (2013). Tahlile JAmeshenakhti-e gerayeshe dokhtaran-e javanbe masrafe lavazeme arayeshi, Motaleye daneshjoyane dokhtare Orumiye Payamenour university, Journal of Daneshe entezamie Azarbayjane gharbi, 6th period, No. 19. PP53-71(Text in Persian).
Khajenoori, Bijan, Roohani, Ali& Hashemi, Somaye (2012). Rabeteye Sanke zendegi va Tasavore badan, case stufy about Zanan da Shiraz, Journal of Tahghighate Farhangi, 4th period, No. 1, PP79-103(Text in Persian).
Khazir, Zahra, Dehdari, Tahere & Mahmoudi, Mahmoud (2013). Barresi-e Negareshe daneshjouyan-e dokhtare ollome pezeshki nesbat be anjame jarahie zibaie va rabeteye an ba tasavor az badan, majaleye ollome pezeshkie razi, 20th year, No. 117, PP1-9(Text in Persian).
Kouhi, Kamal (2011). Tabiene jameyeshenakhtiye Modiryate badan da miyane Zanane shahre Tabriz, Thesis of doctoral of society, literatury faculty. Isfahan University(Text in Persian).
Lapassade Georges (1991). L’ethnosociologie. Paris, Merdiens Klincksieck. 
Lindberg L, Hjern A (2003). "Risk factors for anorexia nervosa: a national cohort study". Int J Eat Disord 34 (4): 397–408.
Lo Berton, David (2013). Jameyeshenasy-e Badan, Nase Fakuhi Trans, Iran, Tehran, Entesharate Sales(Text in Persian).
Maria Ochoa , Ana (2011). Gender, eating habits and body practices.
Marrakchi S. and Maibach, H.I.(2006).”Sodium lauryl sulfate- induced irritation in the human face : regional and age- related differences”, Skin Phrmacol Physiol, vol.19, No.3, pp.177-180
Martin, Brett A. S. and Robina Xavier (2010). "How do consumers react to physically larger models? Effects of model body size, weight control beliefs and product type on evaluations and body perceptions", Journal of Strategic Marketing, 8 (6), 489-501.
Martin, Brett A. S. and Robina Xavier (2010). "How do consumers react to physically larger models? Effects of model body size, weight control beliefs and product type on evaluations and body perceptions", Journal of Strategic Marketing,8(6):501-489.
Miriam Rachel Lowe (2007). Dissertation for MA in Communications Studies, Institute of Communications Studies, The University of Leeds, September 2007.
Morgan, Ashley (2005). “Evaluating Risk and Pain in Elective Cosmetic Surgery”, in http://inter- disciplinary.net/mso/hid/hid4/morgan%20paper.pdf
Maghsudi, Sude, Araste, Mojde& Tondvali, Samira (2013). Barasie Avamele Moaser Bar Gerayeshe Zanan va Dokhtarane Daneshju be Arayeshe Chehre (case Study about universitiws of Kerman), Motaleat va Tahghighate ejtemeie da Iran, 2nd Period, No. 2. PP295-314(Text in Persian).
Marsha, Katrin& RasmanT Gerchen (2002). Raveshe Tahghighe keyfi, Parsiyan Ali& Arabi. S. Mohammad, Trans. Iran, Tehran. Pazhuheshhaye Farhangi office,
Miller, Delbert (2001). Rahnamaye Sanjesh va tahghighate ejtemaie, Naebi Hooshang Trans, Iran, Tehran: Nashr-e Ney(Text in Persian).
Mohammadpour, Ahmad & Mahdi (2008). Darke Manaie Payamadhaye Vorode nosazi be mantagheye oramane Kordestane Iran be Shiveye Pazhuhesh Zamineie, Majaleye Jameshenasie Iran, 9th period, No. 1&2. PP3-33(Text in Persian).
Movahed, Majid, Ghafarinasab, Esfandyar Hosseini, Maryam (2010). Arayesh va Zendegie Ejtemeie dokhtarane javan, Zan dar tose-e va siasat (Pazhuheshe zanan), 8th period, No. 1. PP79-105(Text in Persian).
Movahed, Majid. & Hosseini, Maryam (2016). Kandokav  va Rahbordhay  mukabeleei zanan dar movajehe ba peri va tagiirat badani mortabet ba on [Exploring the Middle-aged women's strategies to deal with aging and age-related physical changes], Women’s Studies Sociological and Psychological.
Nettelton, Sarah and Watson Jonathan (1998). The Body in EverydayLife, London: Routledge.
Nettleton, Sarah (1995). Sociology of health and Illness, Cambridge: UK: Polity Press.
NichollBerberick, Stephanie (2010). The Objectification of Women in Mass Media: Female Self-Image in Misogynist Culture, The New York Sociologist, 5, 2010, University at Buffalo.
Noghani, Mohsen, Mazlum Khorasani, Mohammad and Varshui, Somayeh (2010). Avamele ejtenmaie moaser bar anjam-e Jarahihay-e  Zibaie -e zanan [Social factors affecting women's cosmetic surgery], Women’s Studies Sociological and Psychological, 9‌(3): 59-84(Text in Persian).
Pakseresht, Soleyman, Hoseini, Hatam va Inanloo, Maryam (2012). Tahlile tematik-e Raftarhaye Badani da beyne Dokhtaran va zanan-e Tehrani, Journal of Anjoman-e Irani-e Motaleat-e Farhangi va Ertebatat, 8th year, No. 28, PP147-169.
Rabingten, Earl va vainberg, Martin (2011). Roykardhaye nazari haftgane da barrasi masaele ejtemaie, Rahmatollah sedigh sarvestan, 6th ed, Iran, Tehran, entesharate daneshgahe Tehran(Text in Persian).
Rafatjah, Maryam& Sayarpour, Fateme, (2011). Avamele ejtenmaie, Farhangie moaser bar baznamaie hoviyat az tarighe badan, Journal of anjomane iranie motaleate farhangi va ertebatat, 7th year, No. 23, PP73-96(Text in Persian).
Ranjbar, Hadi et.al (2011). Nemoonegiri Dar pazhuheshhaye keifi: Rahnamaie baraye shoru, majaleye elmi-pazhuheshi-e danaeshgahe oloome pezeshki-e arteshe jomhouriye eslamie iran, 10th year, No.3, PP238-250(Text in Persian).
Rasekh, Karamollah, Mobri, Masoume & Majedi, S.Masoud (2010). Barrasie negareshe zanan nesbat be modiryate badan (case study about daneshjouyane dokhtar of Azad Shiraz of university)T Zan va Motaleate khanevadeh, 3rd period, No. 9, PP57-81.
Rastegarkhaled, Amir, Kave, Mahdi (2013). Zanan va Prokhey-e zibaie (Motaleye maani zehny-e Amale jarahy-e zibaie). Zan da tosey-e va siasat, 11th period, No.4, PP453-478(Text in Persian).
Rudd, N.A. & Lennon, S.J. (2001). Body image and appearance management behaviors in collage women, Clothing and textile research jurnal, 19(3): 152- 162.
Rudd، Nancy A. &Lennon، Sharron J. (2000). “ Body  Image and appearance- Management Behaviors in College Women”، Clothing and Textiles Research journal, 15: 152- 162.
Ruggi, Lennita & Miriam Adelman (2008). “The Beautiful and the Abject, Gender, Identity and Constructions of the Body in Contemporary Brazilian Culture”, Current Sociology, 56 (4): 555-586.
Sadeghi Fasaie, Soheila va Isari, Maryam (2012). Tahlile Jensiyati az zendegi pas az talagh: Motaleye Keifi, zan da toseye siasat, 10th period, No3. PP5-30(Text in Persian).
Sadeghi Fasaie, Soheila va Kheirkhahzade, S. Ehsan (2011). Motaleye Keifi Ranandegi Gheyrehanjarmand, Journal of Danesh Entezami, 13th year, No. 2, PP112-136(Text in Persian).
Sadeghie fasaie, Soheila va Naserie rad, Mohsen (2012). Anasere bonyadin Pazhuheshe keifi dar ollome ejtemaie: Hastishenasi, Marefatshenasi, Raveshshenasi va ravesh, Majaleye Motaleate ejtemaie Iran, 5th Period, No. 2, PP79-100(Text in Persian).
Safiri, Khadije va Gjobadi, Mahnaz (2013). Farhange zibaie va jameye masrafi (ba Takid bar masrafgeraie da lavazem Arayeshi). Motakleat va Tahghighat da Iran, 2nd year, No. 2, PP247-267(Text in Persian).
Saie, Ali (2009). Daramadi bar Pazhuheshe Ejtemaie: Roykarde Tahlile Kammi da ollome ejtemaie ba Narmafzare SPSS, Iran, Tehram, Agah Institue.
Sarmad, Zohre et.al (2004). Raveshhaye Tahghigh da oloome raftari, Iran: Tehran: Nashr-e Agah(Text in Persian).
Saroukhani, Bagher. (2006). Raveshhaye tahghigh dar oloome ehtemaie(1), Iran, Tehraqn, Pazhuheshgahe oloome Ensani va Motaleate Farhangi.
Shahabi, Mahmoud (2005). Technology-Farhang Zaheraraie va zibasazy-e badan dar Iran: Tehran, Pazhuheshgahe Farhang, Honar va Ertebetat(Text in Persian).
Shilling, Chris (2003). The body and social theory. London: Sage Publications.
Sills, David L. (1968). International Encyclopedia of Social Sciences, USA: Macmillan.
Song, Julie, (2003). Saving Face: Asian American Women and the Politics of Cosmetic Surgery" Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Atlanta Hilton Hotel, Atlanta, GA, Aug 16, online at : http://www.allacademic.com/meta/p107479_index.html.
Streubert, H. & Carpenter D. (2007). Qualitative Research in Nursing, 4th ed. Philadelphia, Lippincot, Williams and Wilkins: 1-7.
Tiggemann, Marike. & Eha, Ruutel. (2001). A Cross-Cultural Comparision ofBody Dissatisfaction in Estonian and Australian Young Adult its Relationshipwith Media Exposvre. Journal of cross Cultural Psychology, 23, 6
Turner, Brayan, S. (1994). Regulating Bodies, Essay in Medical Sociology, London: Routledge.
Turner, Bryan S.(1996). The body and society: Explorations in social theory (second edition). London: Sage Publication, Inc.
University of Wisconsin-Oshkosh, lees@uwosh.edu, Naeemah Clark, Elon University, nclark3@elon.edu.
Vimer, Rajerdi & Dominik, Joseph. R (2005). Tahghigh da resanehaye Jamie, Dr. Seyedemami, Kavoos, Trans. Iran, Tehran: Soroush& Markaze Tahghighat, Motaleat& Sanjesh barnameie(Text in Persian).
W. Edmunds, Marilyn. (2008). The Portrayal of Cosmetic Surgery in Popular Magazines, Women Health Issues, Polonijo AN, Carpiano RM, 463-447.
W. Edmunds, Marilyn. (2008). The Portrayal of Cosmetic Surgery in Popular Magazines, Women Health Issues, Polonijo AN, Carpiano RM, 463-447.
Wykes, Maggie &Gunter,Barrie .(2005). The Media and Body Image,London: SAGE Publications.
Yueh Lee, Shu (2014). The Normalization of Cosmetic Surgery in Women’s Magazines from 1960 to 1989, Magazine & New Media Research, 1, Vol. 15, No. 1, Spring 2014.
Zokaie, Mohammadsaied (2006). Fargang-e Motaleat-e Javanan, Iran, Tehran Nashr-e Agah(Text in Persian).
Zokaie, Mohammadsaied (2007). Javanan, Badan va Farhange Tanasob, Journal of Tahghighate farhangi, 1st year, No.1. PP117-141(Text in Persian).
Zokaie, Mohammadsaied va Amnpour, Maryam (2013). Daramadi bar tarikhe Farhangi-e badan, Iran, Tehra, Entesharat-e Tisa(Text in Persian).
Zpkaie, Mohammadsaied (2007). Tahavole olgoohaye sabke zendegie javanan da Iran, da olgoohaye sabke zendegi-e Iranian, Entesharate Majmae Tashkhise maslahate Nezam, Markaze tahghighate steratezhik(Text in Persian).