اثر میانجی سبک زندگی سلامت محور در رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعۀ روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر میانجی سبک زندگی سلامت‌محور در رابطه بین سواد سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی بود. جامعه آماری پژوهش را 13835 نفر از زنان روستایی 15 تا 64 سال شهرستان اسلام‌آباد غرب تشکیل دادند که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، 250 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای جهت انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‎های استاندارد (پس از متناسب‌سازی با زمینه مرتبط با پژوهش) استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان تأیید و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن با برآورد مدل اندازه‌گیری به دست آمد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به منظور آزمون اثر میانجی، از روش چندمنظوره خودگردان‌سازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که سواد سلامت اثر مثبت و معنی‌داری بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی داشته (001/0=ρ-value، 518/0=β) و در حدود 27 درصد از واریانس آن را تبیین کرد. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مجموع اثر غیرمستقیم سواد سلامت بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت از طریق سبک زندگی سلامت‌محور معنی‎دار بوده (001/0=ρ-value، 175/0=β) و متغیر سبک زندگی سلامت‌محور در رابطه بین سواد سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اثر میانجی جزئی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediation Effect of Healthy Lifestyle in the Relationship between Health Literacy and Rural Women’ s Health-Related Quality of Life in West Islam Abad Township

نویسندگان [English]

  • Sepideh Norozi 1
  • Rohollah Rezaei 2
  • Leila Safa 3
1 MSc Graduate, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
2 Associate professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
3 Assistant professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediation effect of Healthy Life Style (HLS) in the relationship between Health Literacy (HL) and Rural Women’ s Health Related Quality of Life (HRQL). The statistical population of the study consisted of 13835 rural women aged from 15 to 64 years old in West Islam Abad Township. According to Bartlett, Kotrlik & Higgins’ Table (2001), 250 person of the them were selected using multiple stage sampling method for doing study. Standard questionnaires (after adjusting the questions with the field of research) were employed for data collection. Content validity of the questionnaires confirmed by experts and construct validity and composite reliability of the questionnaires satisfied by estimating the measurement model. Collected data was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique and the Bootstrapping method was used for testing mediating effect. The results showed that HL had a positive and significant effect on HRQL (β=0.518, ρ-value=0.001) and explained about 27 percent of its variances. Moreover, the results indicated that sum of indirect effect of HL on HRQL through the variable of HLS was significant (β=0.175, ρ-value=0.001) and HLS partially mediated positive effect of HL on HRQL.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural women
  • Health Related Quality of Life
  • Healthy Life Style
  • Health literacy
بزی، خدارحم و رئیسی، اسلام (1391). ارزیابی جایگاه و نقش زنان در فرآیند توسعه روستایی و کشاورزی ایران، مجموعه مقالات همایش ملی توسعۀ روستایی، رشت، 14 و 15 شهریور ماه 1391، 1-17.
بساطی، مرزبان (1391). بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر محیط یادگیری تلفیقی (تعاملی- تجربی) بر میزان سواد سلامت دانش‌آموزان، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها، شیراز، 1 مهر ماه 1393، 1-8.
پهلوان‌شریف، سعید و مهدویان، وحید (1394). مدل‌سازی معادلات ساختاری با AMOS، تهران: بیشه.
توسلی، زهرا و نوا، فاطمه (1396). بررسی میزان سواد سلامت با رضایت زناشویی و کیّفیت زندگی زنان متأهل 30 تا 40 مشهد، فصلنامه سواد سلامت، 2(1):31-38.
توکلی، ماهگل و عمادی، زهرا (1394). پیش‌بینی سبک ارتقاء بخش سلامت برمبنای متغیرهای سلامت روان، سبک‌های مقابله‌ای و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 13(1):64-78.
چرمچیان لنگرودی، مهدی و علی بیگی، امیرحسین (1392). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی، فصلنامه زن و جامعه، 4(1):165-192.
حسینی، فاطمه.، میرزایی، طیبه.، راوری، علی و اکبری، علی (1395). ارتباط سواد سلامت و کیّفیت زندگی در بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، فصلنامه سواد سلامت، 1(2):92-99.
خزان، نگار و وثوقی، منصور (1395). تبیین جامعه‌شناختی تأثیرات مردسالاری بر احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی زنان از خود و از زندگی زناشویی، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 7(1):57-98.
رحیمی، علی و احمدیان ماژین، نسیبه (1395). بررسی سطح سواد سلامت و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک در پرستاران مراکز آموزشی درمانی غرب کشور در سال 1395، فصلنامه سواد سلامت، 2(1):54-61.
رستمی، فرحناز.، صحرایی، ماریه.، ملکی، طاهره.، ساسانی، فاطمه و شاهمرادی، مهنا (1393). آسیب‌شناسی چالش‌ها و مشکلات دختران در جوامع روستایی (مورد مطالعه: دهستان ماهی‌دشت شهرستان کرمانشاه)، فصلنامۀ زن و توسعه سیاست، 12(4):489-506.
رضائی، روح‌اله.، نوروزی، سپیده.، مجردی، غلامرضا و صفا، لیلا (1395). عوامل تأثیرگذار بر کیّفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام‌آباد غرب، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 14(2):181-202.
رئیسی، مهنوش.، جوادزاده، همام‌الدین.، مصطفوی، فیروزه.، توسلی، الهه و شریفی‌راد، غلامرضا (1392). سواد سلامت و رفتارهای ارتقاء‌دهنده سواد سلامت در سالمندان شهر اصفهان، فصلنامۀ تحقیقات نظام سلامت، 9(8): 827-836. 
زارع شاه‌آبادی، اکبر و خالویی، زهرا (1394). مقایسۀ سبک زندگی سلامت‌محوردر بین گروه‌های مختلف زنان شهر یزد (با تأکید بر زنان شاغل و غیرشاغل)، فصلنامه زن و جامعه، 6(4):1-18.
سجادی، حمیرا (1392). بررسی ارتباط سواد سلامت با سبک زندگی در زنان روستایی همسردار زیر پوشش پزشک خانواده مرکز بهداشت ایذه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
سجادی، حمیرا.، حسین‌پور، ناصر.، شریفیان ثانی، مریم و محمودی، زهره (1395). بررسی ارتباط بین سواد سلامت با سبک زندگی در زنان روستایی همسردار مرکز بهداشت ایذه در سال 1392، فصلنامه سلامت و بهداشت، 7(4): 480-489.
سعدی، حشمت‌اله.، یعقوبی فرانی، احمد.، زلیخایی سیار، لیلا و قهرمانی، فاطمه (1396). تحلیل موانع و محدودیت‌های اشتغال زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان تویسرکان)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 6(17):35-48.
سعیدی کوپایی، مرضیه و متقی، مینو (1395). مقایسۀ سواد سلامت دختران دبیرستانی و مادران آن‌ها دربارۀ سلامت زنان، فصلنامه سواد سلامت، 1(4):220-229.
ضاربان، ایرج، ایزدی‌راد، حسین و جدگال، خیر محمد (1395). بررسی میزان سواد سلامت، وضعیت سلامت عمومی و بهره‌مندی از خدمات سلامت در زنان منطقه سیستان و بلوچستان، فصلنامه سواد سلامت، 1(2): 71-82.
طاووسی، محمود.، عبادی، مهدی.، فتاحی، اسماعیل.، جهانگیری، لیلا.، هاشمی، اکرم.، هاشمی‌پرست، مینا و منتظری، علی (1394). ابزارهای سنجش سواد سلامت: یک مطالعه نظام‌مند، نشریۀ پایش، 14(4):485-496.
قاسمی، رامین.، رجبی‌گیلان، نادر.، رشادت، سهیلا.، توانگر، فاتح.، سعیدی، شهرام و صوفی، مسلم (1393). کیّفیت گذران اوقات فراغت در زنان حاشیه‌نشین و ارتباط آن با کیّفیت زندگی مرتیط با سلامت، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 23(12):14-24.
کلدی، علیرضا.، کبیران عین‌الدین.، حمیده، محققی کمال.، سید حسین و رضا سلطانی، پوریا (1393). بررسی رابطۀ بین سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت با کیّفیت زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1392)، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 6(4):96-87..
کوشیار، هادی.، شوروزی، مریم.، دلیر، زهرا و حسینی، مسعود (1392). بررسی رابطه سواد سلامت با تبعیت از رژیم درمانی و کیّفیت زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان مبتلا به دیابت ساکن جامعه، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 23(1):134-143.
محسنی، محبت.، خانجانی، نرگس.، ایرانپور، عابدین.، تابع، راحله و برهانی‌نژاد و حمیدرضا‌(1394). رابطۀ سواد سلامت و وضعیت سلامت جسمانی در سالمندان شهر کرمان 1392، مجله سالمند،10(2):146-155.
میرغفوروند، مژگان.، محمدعلیزاده چرندابی، سکینه.، بهروزی لک، طاهره و علی اصغری، فاطمه (1395). بررسی وضعیت سبک زندگی ارتقاء‌دهندۀ سلامت و پیش‌بینی کننده‌های فردی- اجتماعی آن در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، فصلنامه حیات، 22(4):394-407.
نقیبی، فوزیه، گلمکانی، ناهید، اسماعیلی، حبیب‌اله و محرری، فاطمه (1392). بررسی ارتباط سبک زندگی با کیّفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستان‌های شهرستان مشهد در سال تحصیلی 91-92، فصلنامه زنان مامایی و نازایی ایران، 16(61):9-19.
نوروزی، سپیده (1395). بررسی عوامل مؤثر بر کیّفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.
نوروزی‌نیا، روح‌انگیز.، آقابراری، مریم.، کهن، محمود و کریمی، مهرداد (1392). بررسی رفتارهای ارتقاء‌دهندۀ سلامت و همبستگی آن با میزان اضطراب و برخی مشخصات جمعیت‌شناسی دانشجویان علوم پزشکی البرز، فصلنامه مدیریت ارتقاء سلامت، 2(4):39-49.
ودادهیر، ابوعلی.، هانی ساداتی، سیدمحمد و احمدی، بتول (1387). سلامت زنان از منظر مجلات بهداشت و سلامت در ایران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 6(2):133-155.
Ahmadi, A. & Roosta, F. (2015). Health Knowledge and Health Promoting Lifestyle among Women of Childbearing Age in Shiraz. Women's Health Bulletin, 2(3):1-4.
Allahdadi, F. (2011). Towards Rural Women’s Empowerment and Poverty Reduction in Iran. Life Science Journal, 8(2):213-216.
Amoah, P., Phillips, D., Gyasi, R., Koduah, A. & Edusei, J. (2017). Health Literacy and Self-Perceived Health Status among Street Youth in Kumasi, Ghana. Cogent Medicine, 4,1-13.
Bartlett, J., Kotrlik, J. & Higgins, C. (2001). Organizational Research: Determining Appropriation Sample Size in Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1):43-50.
Basati, M. (2012). Investigating of the Effect of Education Based on Integrative Learning Environment on Amount of Students' Health Literacy. Proceeding of the 2nd International Conference on Challenges Management and Solutions, Shiraz, 23 September 2014, pp. 1-8(Text in Persian).
Bazzi, K. & Raesi, I. (2012). Assessment of the Position and Role of Women in the Process of Iran's Rural and Agriculture Development. Proceeding of theNational Conference on Rural Development, Rasht -،5 September 2012, pp. 1-17(Text in Persian).
Begoray, D. & Kawn, B. (2012). A Canadian Exploratory Study to Define a Measure of Health Literacy. Health Promotion International,10,1-10.
Budhathoki, S., Pokharel, P., Good, S., Limbu, S., Bhattachan, M. & Osborne, R. (2017). The Potential of Health Literacy to Address the Health-Related UN Sustainable Development Goal 3 (SDG3) in Nepal: A Rapid Review. BMC Health Services Research, 17,237-249.
Chang, C., Lee, L., Wang, J., Lee, C., Tai, C., Tang, T. & Lin, J. (2016). Health-Related Quality of Life in Patients with Barrett’s Esophagus. Health and Quality of Life Outcomes, 14,158-166.
Charmchian Langerodi, M. & Alibaygi, A. (2013). An Investigation of Effective Factors on Rural Women's Psychological Empowerment. Journal of Woman and Society, 4(1): 165-192(Text in Persian).
Chen, M., Lai, L., Chen, H. & Gaete, J. (2014). Development and Validation of the Short-Form Adolescent Health Promotion Scale. Bmc Public Health, 14,1-9.
Chen, M., Wang, E., Yang R. & Liou, Y. (2003). Adolescent Health Promotion Scale: Development and Psychometric Testing. Public Health Nursing, 20,104-110.
Chiou, A., Hsu, M. & Hung, M. (2016). Predictors of Health-Promoting Behaviors in Taiwanese Patients with Coronary Artery Disease. Applied Nursing Research, 30,1-6.
Couture, E., Chouinard, M., Fortin, M. & Hudon, C. (2017). The Relationship between Health Literacy and Quality of Life among Frequent Users of Health Care Services: A Cross-Sectional Study. Health and Quality of Life Outcomes, 15,137-142.
Freire, T. & Ferreira, G. (2016). Health-Related Quality of Life of Adolescents: Relations with Positive and Negative Psychological Dimensions. International Journal of Adolescence and Youth, 21,1-14.
Ghasemi, R., Rjabi Gilan, G., Reshadat, S., Tavangar, F., Saedi, S. & Soofi, M. (2014). Quality of Leisure Time in Women Resident in Marginal Areas and its Relationship with Health Related Quality of Life. Journal of Gilan University of Medical Sciences, 24(12), 14-24(Text in Persian).
Hayes, A. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. New York, Gilford Press(Text in Persian).
Hosieni, F., Mirzaei, T., Ravari, A. & Akbary, A. (2016). The Relationship Between Health Literacy and Quality of Life in Retirees of Medical Sciences Rafsanjan University. Journal of Health Literacy, 1(2): 92-99.
Jahanlou A. & Alishan Karami, N. (2011). WHO Quality of Life-BREF 26 Questionnaire: Reliability and Validity of the Persian Version and Compare it with Iranian Diabetics Quality of Life Questionnaire in Diabetic Patients. Prim Care Diabetes, 5(2):103-107.
Kaldi, A., Kabiran Einoddin, H., Mohagheghi Kamal, H. &Reza Soltani, P. (2014). The Relationship between Health-Promoting Lifestyle and Quality of Life (Case of Study: Students of University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences in Tehran, 2013). Journal of Iranian Social Development Studies, 6(4): 87-96(Text in Persian).
Karmakar, N., Majumdar, S., Dasgupta, A. & Das, S. (2017). Quality of Life among Menopausal Women: A Community-Based Study in a Rural Area of West Bengal. Journal of Mid-life Health, 8,21-27.
Khazan, N. & Vosooghi, M. (2016). Sociological Explanation of the Impact of Patriarchy on Women’s Perceived Relative Deprivation and Alienation of Marital Life. Journal of Social Issues of Iran, 7 (1): 57-98(Text in Persian).
Koshyar, H., Shoorvazi, M., Dalir, Z. & Hosseini, M. (2014). Health Literacy and its Relationship with Medical Adherence and Health-Related Quality of Life in Diabetic Elderly. Journal Mazandaran University Medical Science, 23(1): 134-143(Text in Persian).
Kudo, N., Yokokawa, H., Fukuda, H., Hisaoka, T., Isonuma, H. & Naito, T. (2016). Analysis of Associations between Health Literacy and Healthy Lifestyle Characteristics among Japanese Outpatients with Lifestyle-Related Disorders. Journal of General and Family Medicine, 17(4):299-306.
Lin, X., Lin, I. & Fan, S. (2013). Methodological Issues in Measuring Health-Related Quality of Life. Tzu Chi Medical Journal, 25,8-12.
Mirghafourvand, M., Mohammad-Alizadeh Charandabi, S., Behroozi Lak, T. & Aliasghari, F. (2016). Study of Health Promoting Lifestyle Status and its Socio-demographic Predictors Among Women with Polycystic Ovarian Syndrome. Journal of HAYAT, 22(4): 394-407(Text in Persian).
Mohseni, M., Khanjani, N., Iranpour, A., Tabe, R. & Borhaninejad, V. (2015). The Relationship between Health Literacy and Health Status Among Elderly People in Kerman, 2013. Journal of Salmand, 10(2): 146-155(Text in Persian).
Muliira, R., Salas, A. & O’Brien, B. (2017). Quality of Life among Female Cancer Survivors in Africa: An Integrative Literature Review. Asia Pac J Oncol Nurs, 4,6-17.
Naghibi, F., Golmakani, N., Ismaeili, H. &  Moharari, F. (2013). Studying the Relationship between Life Style and Health Related Quality of Life Among the Female Students of High Schools in Mashhad, 2012-2013. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 16 (61): 9-19(Text in Persian).
Namdar, A., Naghizadeh, M., Zamani, M., Yaghmaei, F. & Sameni, M. (2017). Quality of Life and General Health of Infertile Women. Health and Quality of Life Outcomes, 15,139-146.
Nedjat, S., Montazeri, A., Mohammad, K. & Majdzadeh, S. (2007). The World Health Organization Quality of Life (WHOQOLBREF) Questionnaire: Translation and Validation Study of the Iranian Version. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 4(4):1-12.
Noroozi, S. (2016). Investigating of Factors Affecting the Rural Women’ Health related Quality of Life. MSc Thesis, Faculty of Agriculture, University of Zanjan(Text in Persian).
Norouzinia, R., Aghabarari, M., Kohan, M. & Karimi, M. (2013). Health Promotion Behaviors and its Relationship with Anxiety and Some Students’ Demographic Factors in University of Alborz Medical Sciences. Journal of Health Promotion Management, 2 (4): 39-49(Text in Persian).
Oyama, Y. & Fukahori H. (2015). A Literature Review of Factors related to Hospital Nurses' Health‐Related Quality of Life. Journal of Nursing Management, 23(5):661-673.
Pahlavan Sharif, S. & Mahdavian, V. (2015). Modeling of structural equations with AMOS. Tehran: Bisheh Publisher(Text in Persian).
Preacher, K., Rucker, D. & Hayes, A. (2007). Assessing Moderated Mediation Hypotheses: Theory, Methods, and Prescriptions. Multivariate Behavioral Research, 42,185-227.
Preacher, L. & Hayes, A. (2008). Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models. Behavior Research Methods, 40(3):879-891.
Rahimi, A. & Ahmadian Majin, N. (2016). Investigating Health Literacy Level and its Relation to Demographic Factors of Nurses in Educational Hospitals at West Cities of Iran 2016. Journal of Health Literacy, 2(1): 54-61(Text in Persian).
Rakhshani, T., Shojaiezadeh, D., Bagheri Lankarani, K., Rakhshani, F., Kaveh, M. & Zare, N. (2014). The Association of Health-Promoting Lifestyle with Quality of Life among the Iranian Elderly. IranianRed Crescent Medical Journal, 16(9):1-6.
Reddy, P. & Frantz, J. (2017). The Quality of Life of HIV-Infected and Non-Infected Women Post-Caesarean Section Delivery. Health Sa Gesondheid, 22,87-92.
Reisi, M., Javadzade, H., Mostafavi, F., Tavassoli, E. & Sharifirad, G. (2013). Health Literacy and Health Promoting Behaviors Among Older Adults in City of Isfahan. Journal Health System Studies, 9 (8): 827-836(Text in Persian).
Reisi, M., Javadzadeh, M.,  Babaei Heydarabadi, A., Mostafavi, F., Tavassoli, E. & Gholamrezaei, S. (2014). The Relationship between Functional Health Literacy and Health Promoting Behaviors among Older Adults. Journal of Education and Health Promotion, 3,109-119.
Rezaei, R., Noroozi, S., Mojaradi, G. & Safa, L. (2016). Factors Affecting Rural Women’s Health-Related Quality of Life in West Islam Abad Township. Women in Development and Policy, 14 (2): 181- 202(Text in Persian).
Rostami, F., Sahraee, M.,  Maleki, T., Sasani, F. & Shahmoradi, M. (2014). Study of the Challenges and Barriers Face Girls in Rural Communities (Case study: Mahidasht Rural District of Kermanshah County). Women in Development and Policy, 12 (4): 489-506(Text in Persian).
Saadi, H., Yaghoubi Farani, A., Zoleikhaei Sayyar, L. & Ghahremani, F. (2017). Analyzing the Barriers and Limitations of Rural Women Employment (Case Study: Tuyserkan County). Journal of Research and Rural Planning, 6(17): 35-48(Text in Persian).
Saeedi Koupai, M. & Motaghi, M. (2016). Comparing the Health Literacy of High School Female Students and Their Mothers Regarding Women’s Health. Journal of Health Literacy, 1(4): 220-229(Text in Persian).
Sajjadi, H. (2013). Investigation of the Relationship between Health Literacy and Life Style of Married Rural Women Under Supervision of Family Medicine in Izeh Health Center. MSc Thesis, Faculty of Rehabilitation Sciences, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences(Text in Persian).
Sajjadi, H., Hosseinpour, N., Sharifian Sani, M. & Mahmoodi, Z. (2016). Studying the Relationship Between Health Literacy and Life Style in Married Rural Women in Izeh, 2013. Journal of Health, 7(4): 480-489(Text in Persian).
Şenol, V., Ünalan, D., Soyuer, F. & Argün, M. (2014). The Relationship between Health Promoting Behaviors and Quality of Life in Nursing Home Residents in Kayseri. Journal of Geriatrics, 1,1-9.
Tavakoli, M. & Emadi, Z. (2015). Prediction of Health-promoting Lifestyle Based on Mental Health, Coping Styles and Religious Orientation Among Students of Isfahan University. Journal Research Behavioral Sciences, 13 (1): 64-78(Text in Persian).
Tavasoli, Z. & Nava, F. (2017).  The Relationship Between Health Literacy and Marital Satisfaction and Quality of Life of Married Women Aged 30 to 40 in Mashhad. Journal of Health Literacy, 2 (1): 31-38(Text in Persian).
Tavousi, M., Ebadi, M., Fattahi, I., Jahangiry, L., Hashemi, A., Hashemiparast, M. & Montazeri, A. (2015). Health Literacy Measures: A Systematic Review. Payesh Journal, 14(4): 485-496(Text in Persian).
Theofilou, P. (2013). Quality of Life: Definition and Measurement. Europe’s Journal of Psychology, 9(1):150-162.
Vedadhir, A., Hani Sadati, M. & Ahmadi, B. (2008). Women's Health from the Perspective of Hygiene and Health Magazines in Iran. Women in Development and Policy, 6(2): 133-155(Text in Persian).
Wagner, K. & Brath, H. (2012). A Global View on the Development of Non-Communicable Diseases. Preventive Medicine, 54,38-41.
Wang, C., Kane, R., Xu, D. & Meng, Q. (2015). Health Literacy as a Moderator of Health-Related Quality of Life Responses to Chronic Disease among Chinese Rural Women. BMC Women's Health, 15(34):1-8.
WHO (1996). WHOQOL-BREF: Introduction, Administration, Scoring and Generic Version of the Assessment. Research Report, World Health Organization, Geneva.
Wong, C., Fung, C., Siu, C., Wong, K., Lo, Y. & Fong, Y. (2012). The Impact of Work Nature, Lifestyle, and Obesity on Health-Related Quality of Life in Chinese Professional Drivers. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 54,989-994.
Yang, H., He, F., Wang, T., Liu., Y., Shen, Y. & Gong, J. (2015). Health-Related Lifestyle Behaviors among Male and Female Rural-to-Urban Migrant Workers in Shanghai, China. PLOS One, 10(2):1-14.
Yi, J., Zhong, B. & Yao, S. (2014). Health-Related Quality of Life and Influencing Factors among Rural Left-Behind Wives in Liuyang, China. BMC Women’s Health, 14,67-71.
Yokokawa, H., Fukuda, H., Yuasa, M., Sanada, H., Hisaoka, T. & Naito, T. (2016). Association between Health Literacy and Metabolic Syndrome or Healthy Lifestyle Characteristics among Community‑dwelling Japanese People. Diabetology & Metabolic Syndrome, 8,30-38.
Younsi, M. (2015). Health-Related Quality-of-Life Measures: Evidence from Tunisian Population Using the SF-12 Health Survey. Value in Health Regional Issue, 7,54-66.
Zare Shahababadi, A. & Khaluei, Z. (2015). Comparing the Healthy Lifestyle Among Different Groups of Women in Yazd (with Emphasis on Employed and Unemployed Women). Journal of Woman and Society, 6 (4): 1- 18(Text in Persian).
Zareban, I., Izadirad, H. & Jadgal, K. (2016). Study of Health Literacy, General Health Status and Health Services in Women of Sistan and Baluchestan Region. Journal of Health Literacy, 1(2): 71- 82(Text in Persian).