آلکسیتمیا و ادراک تنهایی زنگ خطری برای گرایش دختران به رفتارهای پر خطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روان شناسی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

به دلایل چندگانه، رفتارهای پر خطر در سال‌های اخیر، بین دختران ایرانی افزایش یافته است. رفتارهای پر‌خطر، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعۀ نقش آلکسیتمیا و ادراک تنهایی در بروز رفتارهای پرخطر در دانشجویان دختر بود. پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. به منظور انجام این پژوهش، 530 نفر از دانشجویان دختر که در نیم سال تحصیلی اول 96-95 در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند، با استفاده از پرسشنامه‌های الکترونیک (از طریق شبکه‌های اجتماعی (تلگرام)) مطالعه شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس آلکسیتمیا تورنتو، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی و مقیاس احساس تنهایی اجتماعی عاطفی برای بزرگسالان دیتوماسو، برنن وبست بود. در پایان، از معادلات ساختاری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آلکسیتمیا مستقیم و به واسطۀ ادراک تنهایی بر گرایش به رفتارهای پرخطر تأثیر داشته است. اثر مستقیم و غیرمستقیم آلکسیتمیا بر گرایش به رفتارهای پرخطر مثبت و معنا‌دار بود. ادراک تنهایی بر گرایش به رفتارهای پرخطر اثر مستقیم داشت که این اثر منفی و معنا‌دار بود. آلکسیتمیا (مشکل در شناسایی و تنظیم هیجان ها) سبب می‌شود تا دختران در برقراری تعامل مشکل پیدا کنند و احساس تنهایی حاصل از آن در بروز رفتارهای پر‌خطر تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alexithymia and Perceived Loneliness: An Alarm for Girls' Tendency to High-Risk Behaviors

نویسنده [English]

  • Manijeh Firoozi
clinical psychology, management faculty, pardis farabi, University of Tehran
چکیده [English]

For several reasons, risk-taking behaviors have increased among Iranian girls in recent years. Risk-taking behaviors endanger their physical, mental, and social health. The purpose of this study was to investigate effect of alexithymia and loneliness on high risk behaviors in female college students. This is a descriptive and correlational study. In order to do this research 530female students were recruited to complete electronic questionnaires such as Toronto Twenty Item Alexithymia Scale, Iranian Adolescents Risk-taking Scale and the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S) using social networks (telegrams). Structural equations were used for data analysis. The results of this study showed that alexithymia both directly and with combination to perceived loneliness have impacted on risk-taking behaviors. Loneliness directly was negatively and significantly effective on the tendency toward high-risk behaviors. Alexithymia (difficulty in identifying and regulation of emotion) causes girls to find problem in communication, and their loneliness can lead to risk-taking behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia
  • Social Protection
  • risk behaviors
  • Girls
بشارت، محمدعلی.، افقی، زهرا و آقایی ثابت سارا (1392). نقش تعدیل‌کنندة راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطة بین ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی. فصلنامۀتازه‌های علومشناختی،15(4): 52-43.
بشارت، محمدعلی.، زاهدی تجریشی،کمیل و نوربالا، احمد علی (1392). مقایسۀ ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران جسمانی سازی، بیماران اضطرابی و افراد عادی، روانشناسیمعاصر، 8 (2):16-3 .
سلمانی، بهزاد.، حسنی، جعفر و آریانا کیا، المیرا (1393). بررسی نقش صفات شخصیتی (وظیفه شناسی، سازگاری و هیجان خواهی) در رفتارهای پرخطر، فصلنامهتازه‌های علومشناختی،16(1): 10-1.
عیسی زادگان، علی.، حسنی، محمد.، احمدیان، لیلا و امانی، جواد (1392). مقایسۀ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی، در افراد با نارسایی هیجانی و بدون نارسایی. پژوهش‌هایروانشناختی،16(1): 83-65.
فیروزآبادی، سید احمد.، دیباجی فروشانی، شکوه و سعیدیعلی اصغر (1393)‌‌. عوامل جامعه شناختی مؤثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 4:73-92.
کرمی، جهانگیرزکی‌یی، علی.، محمدی، امید و حق‌شناس، شریفه (1394). نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط، مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 13(3): 129-152.
گرمارودی، غلامرضا.، مکارم، جلیل.، علوی، شهره و عباسی، زینب (1388). عادات پرخطر بهداشتی در دانش‌آموزان شهر تهران، فصلنامهپایش، 9(‌1): 19-13.
محمدی، لیلا؛ تنها، زهرا و رحمانی، سوده (1394). رابطۀ بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رفتارهای پرخطر به واسطۀ حمایت اجتماعی ادراک شده، فصلنامۀ پژوهش‌های نوین روانشناختی،10(39): 187-161.
همتی، رضا حاجیلری، آمنه و اصلانی شهناز(1395). دانشجویان دختر و تجربه فیسبوک: یک پژوهش کیفی   فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 6(1):45-80.  
Arab, A. (2015). The Relationship between Sensation Seeking and Risky Behaviors in Addicts.
Bakkaloglu H. A comparison of the loneliness levels of mainstreamed primary students according to their sociometric status, Behavioral Sciences, 2(2):330-36.
Besharat, M. A. (2010). Relationship of alexithymia with coping styles and interpersonal problems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 614-618(Text in Persian).
Besharat, M. A. (2015). Psychometric characteristics of Persian version of the Toronto Alexithymia scale-20 in clinical and non-clinical samples. Iranian Journal of Medical Sciences, 33(1): 1-6(Text in Persian).
Besharat, M. A., Zahedi, T., Tajrishi, B., Kamil, S. & Nourbala, A. A. (2013). Comparison of Alexithymia and emotional regulation strategies in patients with somatization signs, anxious patients and normal people. Contemporary Psychology, 8 (2): 3-16.
Bilotta, E., Giacomantonio, M., Leone, L., Mancini, F., & Coriale, G. (2016). Being alexithymic: Necessity or convenience. Negative emotionality× avoidant coping interactions and alexithymia. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 89(3): 261-275.
Black, S. R., Schmiege, S. & Bull, S. (2013). Actual versus perceived peer sexual risk behavior in online youth social networks. Translational behavioral medicine, 3(3): 312-319.
Brooks, T. L., Harris, S. K., Thrall, J. S. & Woods, E. R. (2002). Association of adolescent risk behaviors with mental health symptoms in high school students, Journal of Adolescent Health, 31(3): 240-246.
Bujarski, S. J., Klanecky, A. K. & McChargue, D. E. (2010). The relationship between alexithymia and alcohol-related risk perceptions: The moderating effect of general trauma in a college population, Addictive behaviors, 35(4): 363-366. ‏
Coriale, G., Bilotta, E., & Leone, L. (2012). Avoidance coping strategies, alexithymia and alcohol abuse: a mediation analysis, Addictive behaviors, 37(11): 1224-1229. ‏
Cornet, L. J., Kogel, C. H., Nijman, H. L., Raine, A. & Laan, P. H. (2015). Neurobiological changes after intervention in individuals with anti‐social behavior: A literature review. Criminal Behaviour and Mental Health, 25(1): 10-27.
Costa, F. M., Jessor, R. & Turbin, M. S. (2005). The role of social contexts in adolescence: Context protection and context risk in the United States and China. Applied developmental science, 9(2): 67-85. ‏
Fantini-Hauwel, C., Boudoukha, A. H. & Arciszewski, T. (2012). Adult attachment and emotional awareness impairment: a multimethod assessment. Socio affective neuroscience & psychology, 2(1): 10744.
Firouzabadi, S. A., Dibaji S, S. & Saeedi A. A. (2013). Sociological factors affecting smoking among women and girls in Tehran. Social Investigating, 44(9): 174-187(Text in Persian).
Gardner, W. L., Pickett, C. L., Jefferis, V. & Knowles, M. (2005). On the outside looking in: Loneliness and social monitoring, Personality and Social Psychology Bulletin,31, 1549–1560.
Garmaroodi, G., Makarem, J., Alavi, S. & Abbasi, Z. (2009). High Risk Hygienic Habits in Students in Tehran, Journal of Monitoring, 2(2):330-36(Text in Persian).
Gentina, E., Rose, G. M. & Vitell, S. J. (2015). Ethics during adolescence: A social networks perspective, Journal of Business Ethics, 1-13.
Gonzalez‐Blanks, A., & Yates, T. M. (2016). Sexual Risk‐Taking Among Recently Emancipated Female Foster Youth: Sexual Trauma and Failed Family Reunification Experiences, Journal of research on adolescence, 26(4): 819-829.
Heinrich, L. M., & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review, Clinical Psychology Review.26, 695–671.
Hemati, R., Hajilari, A. & Aslani, S. (2017). The girl students and Facebook experience: A Qualitative Study of Culture at the Islamic University, Culture in Islamic University,3(3): 312-319(Text in Persian).
Igra, V. & Irwin Jr, C. E. (1996). Theories of adolescent risk-taking behavior. In Handbook of adolescent health risk behavior (pp. 35-51). Springer US. ‏
Imperatori, C., Della Marca, G., Brunetti, R., Carbone, G. A., Massullo, C. & Farina, B. (2016). Default Mode Network alterations in alexithymia: an EEG power spectra and connectivity study. Scientific Reports, 6.
Isazadegan, A., Hasani, M., Ahmadian, L. & Amani, J. (2012). Comparison of emotional and general health cognitive management strategies in people with and without emotional deficiency. Journal of Cognitive Researches, 3(3): 312-319(Text in Persian).
Izadi, N., Khoramdad, M. & Jamshidi. (2016). Epidemiological Pattern and Mortality Rate Trend of Road Traffic Injuries in Kermanshah Province (2009-2014). Journals of Community Health Research, 5(3): 158-168.
Jessor, R., & Jessor, S. L. (2007). Problem behavior and psychosocial development: A longitudinal study of youth. New York, NY: Academic Press.
Johnson, S. L., Carver, C. S., Joormann, J., & Cuccaro, M. L. (2016). Genetic polymorphisms related to behavioral approach and behavioral inhibition scales. Personality and Individual Differences, 88, 251-255.
Jowkar B, Salimi A. Psychometric properties of the short form of the social and emotional loneliness scale for adults (SELSA-S). Journal of Behavioral Sciences. 2011; 5 (4) :7-8.
Kahn, R. E., Holmes, C., Farley, J. P., & Kim-Spoon, J. (2015). Delay discounting mediates parent–adolescent relationship quality and risky sexual behavior for low self-control adolescents. Journal of youth and adolescence, 44(9): 1674-1687.
Karami, J., Zakiyi, A., Mohammadi, O. & Haghshenas, S. (2015). The role of psychosocial factors in predicting attitudes toward relationships outside the marital framework in married women and presenting a model based on related factors. Psychological social studies of women, 26, 695–671(Text in Persian).
Kouhbanani, S. S., Khosrorad, R., & Sani, A. R. (2014). THE COMPARISON OF MOTOR-COORDINATED SKILL IN STUDENTS WITH DYSGRAPHIA DISORDER AND NORMAL ONES. Journal of Current Research in Science, 2(6): 977.
Mazzaferro, K. E., Murray, P. J., Ness, R. B., & Bass. (2006). Depression, stress, and social support as predictors of high-risk sexual behaviors and STIs in young women. Journal of Adolescent health, 39(4): 601-603.
Menting, B., Van Lier, P. A., Koot, H. M., Pardini, D., & Loeber, R. (2016). Cognitive impulsivity and the development of delinquency from late childhood to early adulthood: Moderating effects of parenting behavior and peer relationships. Development and psychopathology, 28(01), 167-183.
Mohammadi, L., Tanha, Z., & Rahmani, S. (2015). The relationship between cognitive-emotional regulation and take-risk behaviors based on perceived social support. New Psychological Research, 25(1): 10-27(Text in Persian).
Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2013). Loneliness and social uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 19(6): 659-671.
Neppl, T. K., Dhalewadikar, J., & Lohman, B. J. (2015). Harsh Parenting, Deviant Peers, Adolescent Risky Behavior: Understanding the Meditational Effect of Attitudes and Intentions. Journal of Research on Adolescence. 26: 538–551
Parker, J. D., Taylor, G. J., & Bagby, R. M. (2010). The relationship between emotional intelligence and alexithymia. Personality and Individual differences, 30(1): 107-115
Pearson, C. M., Wonderlich, S. A., & Smith, G. T. (2015). A risk and maintenance model for bulimia nervosa: From impulsive action to compulsive behavior. Psychological review, 122(3): 516.
Ritchwood, T. D., DeCoster, J., Metzger, I. W., Bolland, J. M., & Danielson, C. K. (2016). Does it really matter which drug you choose? An examination of the influence of type of drug on type of risky sexual behavior. Addictive behaviors, 60, 97-102.
Salmani, B., Hasani, J., & Ariana K. E. (2014). Investigating the role of personality traits (agreeableness, conscientiousness and extraversion) in high-risk behaviors. Journal of Cognitive Science, 35(4): 363-366(Text in Persian).
Soori H, Hasani J, Entezami N, Hosseini S, Rafiei E. (2017). Assessment of Millennium Development Goals Indicators (MDGs) in Iran, Eastern Mediterranean Region, and the World: A Study Emerging from The MDGs Report Iranian journal of Epidemiology. 13 (1) :41-51.
Smith, S. J. (2015). Risky sexual behavior among young adult Latinas: are acculturation and religiosity protective? The Journal of Sex Research, 52(1): 43-54.
Uzun, Ö. (2013). Alexithymia in male alcoholics: study in a Turkish sample. Comprehensive psychiatry, 44(4): 349-352.
Zhang, L., Zhang, C., & Shang, L. (2016). Sensation-seeking and domain-specific risk-taking behavior among adolescents: Risk perceptions and expected benefits as mediators. Personality and Individual Differences, 101, 299-305.