پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

رشد روزافزون میزان طلاق، آن را به یک معضل مهم اجتماعی تبدیل کرده است و این امر توجه بسیاری از محققان را به بررسی علل و پیامدهای افزایش طلاق و لزوم سازگاری با شرایط پس از آن به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس ‌از طلاق زنان مطلقه انجام شد. در پژوهش حاضر روش تحقیق همبستگی بود و داده‌ها از طریق پرسشنامه، مطالعۀ میدانی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شد. جامعۀ آماری کلیۀ زنان مطلقه شهر تهران در سال 1395 بودند و نمونه‌گیری برحسب در دسترس بودن موارد دارای شرایط مورد نظر  انجام شد. تعداد نمونه، 150 زن مطلقه  با دامنۀ سنی بین 19-30سال بود. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامۀ سازگاری پس از طلاق فیشر و پرسشنامۀ حالات روان‌شناختی مثبت رجایی، خوی‌نژاد و نسائی استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندمتغیره برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های حاصل از رگرسیون چند‌متغیره نشان داد ضریب همبستگی چندگانه‌ای بین حالات روان‌شناختی مثبت با سازگاری طلاق وجود دارد. از بین حالات روان‌شناختی مثبت، خوش‌بینی، احساس‌کنترل، امیدواری، معنادار بودن زندگی و رضایت از زندگی می‌توانند 53 درصد از واریانس سازگاری طلاق در زنان مطلقه را پیش‌بینی کنند. به این ترتیب که با افزایش حالات روان‌شناختی همچون خوش‌بینی، احساس کنترل، امیدواری، معنادار بودن زندگی و رضایت از زندگی، میزان سازگاری بعد از طلاق نیز افزایش پیدا می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting positive psychological states in women’s post-divorce adjustment

نویسندگان [English]

  • mina akhondi 1
  • Masome Esmaeili 2
  • Somaye Kazemian 2
1 allame tabatabaei
2 Allame tabatabaei
چکیده [English]

Continuous growing of divorce rate, has made it an important social dilemma and this fact, has got lots of researcher’s attention to divorce increase consequences and necessity to adjustment with post-divorce conditions. This study was conducted to predict Positive psychological states in women’s post-divorce adjustment. In this study 150 divorced women from 19 to 65 years old were selected by random sampling method. In this article Fisher’s Divorce Adjustment Scale (FDAS) and predict Positive psychological states (PPS) were used. Pearson correlation and multivariate regression were used for data analysis. Multivariate regression findings showed that there is multiple correlation coefficient between Positive psychological states and post-divorce adjustment. Among positive psychological states Optimism, control, hope, meaningfulness of life and life satisfaction can predict 53 percent of women’s post-divorce adjustment Variance. It means with increasing in psychological states such as Optimism, control, hope, meaningfulness of life and life satisfaction post-divorce adjustment will increase too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • post-divorce adjustment
  • divorced women
  • Positive psychological states
اخوان تفتی، مهناز (1384). پیامدهای طلاق در گذار از مراحل آن. مطالعات زنان، سال 1(3): 125-152.
بلالی، طیبه؛ اعتمادی، عذرا. (1388). تأثیر جدایی و ناسازگاری پس از طلاق در ایجاد و ادامه تنش در خانواده‌ها. مجموعه مقالات پنجمین همایش مشاوره اسلامی. قم: موسسه مطالعاتی مشاوره اسلامی.
بلالی، طیبه.، اعتمادی، عذرا و فاتحی‌زاده، مریم السادات‌(1390). بررسی عوامل رابطه عوامل روانشناختی و جمعیت شناختی پیش بینی کننده سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان، نشریه فرهنگ مشاوره، 2(5): 29-53.
خجسته مهر، رضا.، افشاری، فرح.، رجبی، غلامرضا (1391). بررسی اثربخشی آموزش گذشته بر سازگاری زنان مطلقه. مجله مطالعات اجتماعی- روان شناختی زنان، 10‌(1): 37-60.
رجایی، علیرضا.، خوی نژاد، غلامرضا.، جوانمرد، جواد.، عبداله پور، میثم‌ (1394). رابطۀ حالت های روان‌شناختی مثبت با سبک های مقابله‌ای، مجله اصول بهداشت روانی، 18(1): 57-63.
الشریف، مرجان.، بهرامی، فاطمه و فاتحی زاده، مریم‌ (1391). اثربخشی آموزش گروهی مادران طلاق با رویکرد تلفیقی در شهر اصفهان بر سازگاری آنان، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال 3 (11):21-41.
صادقی فسایی، سهیلا و ایثاری، مریم‌ (1391). تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق: مطالعه کیفی، زن در توسعه و سیاست، 1(3): 30-5.
صدرالاشرافی، مسعود.، خندکدارطارسی، معصومه.، شمخانی، اژدر.، یوسفی افراشته، مجید‌(1391). آسیب شناسی طلاق (علل و عوامل) و راهکارهای پیش‌گیری از آن. مهندسی فرهنگی، سال 7 (73): 53-26.
ظهرالدین، علیرضا و خدایی فر، فاطمه (1382). بررسی نیم‌رخ‌های شخصیتی مراجعین طلاق به دادگاه خانواده تهران سال 1380، فصلنامه علمی- پژوهشی فیض، 25: 1-7.
کاظمیان، سمیه و اسماعیلی، معصومه (1391). اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش سازگاری نوجوانان خانواده‌های طلاق، پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، 2 (1):152-143.
کلانتری، عبدالحسین.، روشن فکر، پیام و جواهری، جلوه (1390). آثار و پیامدهای طلاق مرور نظام‌مند تحقیقات انجام شده در ایران با تأکید بر ملاحضات جنسیّتی (1376-1390)، زن در توسعه و سیاست، 9 (3): 111-131.
Akavan Takhti, M. (2005). Divorce consequences in transition of its stages. Women’ study.1(3): 125-152.
Alsharif, M, & Bahrami, F., & Fatehizadeh, M. (2012). The Effectiveness of Divorce Mothers' Group Training with Integrated Approach on Their adjustment in Isfahan City. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy culture, 3 (11): 21-41.
Balali, T., & Etemadi, O. (2009). Effects of divorce and its maladjustments on developing and continuing tension in families. Collection of the 5th Islamic Consultation Conference. Qom: Islamic Counseling studies institution.
Balali, T., & Etemadi, O., & Fatehizade, M. S. (2011). Investigating the relationship between psychological and demographical post-divorce adjustment predictors among Isfahan divorced women. Culture of counseling journal. 2(5): 29-53.
Kalantari, A., & Roshan Fekr, P., & Javaheri, J. (2011). Divorce’s effect and consequences Systematic review of research conducted in Iran with emphasis on gender considerations (1376-1390). Woman in development and politics. 9(3): 111-131.
Kazamiyan, S., & Esmaeili, M. (2011). Effectiveness of self-differentiation education on increasing divorced families’ adolescence compatibility. Clinical psychology and counseling research. 2(1): 143-152.
Khojaste Mehr, R., & Afshari, F., & Rajabi, Gh. (2012). Investigating the effectiveness of forgiveness Education on Divorced Woman Adjustment. Journal of Social-Psychological women’s study. 10 (1): 37-60.
Rajaei, A., & Khoy Nejad, Gh., & Javanmard, J., & Abdollah Pour, M. (2015). Relationship between positive psychological states with coping styles. Principles of Mental Health journal. 18(1): 57-63.
Sadeghi Fasaei, S., & Isari, M. (2012). Gender analysis of post-divorce life: qualitative study. Woman in development and politics. 1(3): 5-30.
Sadralashrafi, M., & Khonokdar Taresi, M., & Shamkhani, A., & Yosefi Ashrafte, M. (2012). Pathology of divorce (causes) and strategies to prevent them. Cultural Engineering, 7 (73): 56-53.
Zahraldin, A., & Khodaeifar, F. (2003).  Investigating the Personality Characteristics of Divorce Recipients to Tehran’s Family Court in 1380. Feyz Journal of medical science, 25, 1-7.
Faircloth, WB; Schermerhorn, A.C; Mitchell, P.M; Cummings, J.S; & Cummings Em. (2011). Testing the long term efficacy of a prevention program for improving marital conflict in community families. Journal of Applied Developmental Psychology, 32(4): 189-197.
Felix, D. S., Robinson, W. D., & Jarzynka, K. J. (2013). The influence of divorce on men's health. Journal of Men's Health, 10(1): 3-7.
Fisher, B. & Bierhaus, J. (1994). Facilitators manual for rebuilding: when your relationship ends. Co: fisher publishing co. (pp 6-25).
Fredrickson, B. L. (2001) The role of positive emotions in positive psychology, American Psychologist, 56, 218-226.
Goguen, K. (2015). The Mediating Effects of Positive Psychological States on the Relationships Between Hindrance Stressors and Organizational Citizenship Behaviors: A Multi-Level Approach.
Jerskey, B.A.; Panizzon, M.S.; Jacobson, K.C; Neale, M.C.; Grant, M.D.; Schultz, M.; Eisen S.A.; Tsuang, M.T. & Lyons, M.J. (2010). Marriage and divorce: A genetic perspective. Personality and Individual.
Krumrei, E. J., Mahoney, A., & Pargament, K. I. (2009). Divorce and the divine: The role of spirituality in adjustment to divorce. Journal of Marriage and Family, 71(2), 373-383.
Langlais, M. R., Anderson, E. R., & Greene, S. M. (2016). Consequences of Dating for Post-Divorce Maternal Well-being. Journal of Marriage and Family, 78(4), 1032-1046.
Mandemakers, J. J.; Monden, C.W.S. & Kalmijn M. (2010). Are the effects of divorce on psychological distress modified by familybackground? Advances in Life Course Research.
Perrig-chiello, P. Hutchison, S and Morselli, D. (2014). Patterns of psychological adaptation to divorce after a long-term marriage, Journal of Social and Personal Relationships, 1-20.
Phleps, C. A. (2001). Divorce adjustment and the co-parenting relationship: an exploration of the relationships between time, adjustment, communication and interaction. (Unpublished Dissertation for the degree of doctor of Philosophy school of Social Work).
Rawlins, R. N. (2012). African/Caribbean-Canadian women coping with divorce: Family perspectives (Doctoral dissertation, University of Toronto).
Rice, J. K. & Rice, D. G. (1986). Living Through Divorce. Guilford press. New York. (pp21-25).
Rohe-brown, J. D. (2005). The role of forgiveness and spiritual practice in divorce adjustment. (unpublished doctoral thesis. Fielding graduate university).