بررسی تجارب معنوی و مسئولیت پذیری زنان برانسجام خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور. ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور. ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تجارب معنوی با مسئولیت پذیری و انسجام خانواده در زنان سرپرست خانوار بود، روش پژوهش توصیفی- از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان تحت پوشش کمیته امداد منطقه یک شهرستان کرج در استان البرز به تعداد 2536 نفربود که 335 نفر از آنها به روش تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه‌های پژوهش شامل مقیاس انسجام خانواده (سامانی، 1381)، مقیاس تجارب معنوی روزانه (, اندروود و ترسی، 2002) و مسئولیت پذیری (نعمتی، 1386) بود. تحلیل رگرسیون چند متغیره دادهها بیانگر این است که بین تجارب معنوی با انسجام خانواده (05/0 P≤؛ 550/0r=) و نیز بین نمره کلی مسئولیت پذیری با انسجام خانواده (05/0 P≤؛ 571/0r=) و بین مؤلفه‌های مسئولیت پذیری در زنان و انسجام خانواده آنها نیز رابطه مثبت و معنی داری و جود داشت. همچنین مسئولیت پذیری و تجارب معنوی میتوانند و اریانس انسجام خانواده این را (746/112F=، 001/0P=)پیش بینی کنند. بیشترین سهم پیش بینی کننده مربوط به مسئولیت پذیری با ضریب بتا (395/0+) و بعد از آن تجارب معنوی با ضریب بتا (353/0+) بوده است. نتایج تحقیق بیانگر این بود که بین تجارب معنوی باانسجام خانواده درزنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد رابطه معنادار و جود دارد، بدین معنی که هرقدر سطح تجارب معنوی روزانه این زنان، بالاتر بوده به همان مقدار از انسجام خانوادگی بالاتری برخوردار بوده اند، نیز با افزایش مسئولیت پذیری، میزان انسجام خانوادگی افزایش نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Spiritual Experiences and Accountability with Family Cohesion in Female Heads of Households

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Fatemi aqda 1
  • ljghan h 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual experiences with responsibility and family cohesion in female headed households.The research method was descriptive-correlational and the statistical population included all women covered by the Rescue Committee of the district of Karaj city in Alborz province with 2536 people, 335 They were selected randomly as a sample. The research questionnaires included family solidarity scale (Samani, 2002), daily spiritual experiences scale (Androod and Terris, 2002) and accountability (Nemati, 2007). The multivariate regression analysis shows that between spiritual experiences with family cohesion (r = 0.55; p≤0.05) and between general score of accountability with family cohesion (p≤0.05; r = 571) and There was a positive, meaningful relationship between the components of responsibility in women and their family cohesion. Also, responsibility and spiritual experiences can predict women's family cohesion (FF = 746 / 0P = 0 / P), with the highest predictor of accountability with the beta coefficient (+ 395.0) and later Spiritual experiences with beta coefficient (+35.33). The results of the research indicated that there is a significant relationship between the spiritual experiences of the family in the community covered by the Relief Committee, which means that the level of spiritual experiences of these women has been higher The same amount of family solidarity has been observed, with increasing responsibility, the degree of family cohesion increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Experience
  • Accountability
  • Family Cohesion
  • Female-headed households
ابراهیمی، امرا.، سموعی، راحله.، آرمان، سرور.، میرزایی، فرزانه و نوریان، ابراهیم (1390). بررسی رابطه تجارب مذهبی/معنوی با آسیب های رفتاری-اجتماعی زنان شاغل. طرح پژوهشی.
اسدی، مریم.، اسد زندی، مینو و عبادی، عباس (1392). تأثیر مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر تجارب معنوی بیماران تحت عمل بای پس عروق کرونر، نشریه پرستاری قلب و عروق، 2(2): 40-30.
ایمانی، علی مراد (1394). بررسی رابطه بین پیوند معنوی و سرمایه روانشناختی با بهزیستی معنوی پرستاران بخش ویژه، پایان نامه رشته پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
بهدابی، سوسن.، دستجردی، رضا و شریف زاده، غلامرضا (1391). رابطۀ توکل به خدا و خودکارآمدی با سلامت روان بیماران دیابتی تیپ 2، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 19،(3): 311-302.
پذیرش، فاطمه. (1393). مقایسه باور‌های غیر منطقی، ناگویی خلقی و تجارب معنوی در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه شیراز.
جمشیدی، بهنام.، رزمی، محمدرضا.، حقیقت، شهربانو و سامانی، سیامک (1387). رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانواده با ابعاد کمال‌گرایی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی، 14(2): 205-199.
خدادادی سنگده، جواد.، احمدی، خدابخش و آموستی، فروغ (1394). شناسایی عوامل معنوی موثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی، مجله علوم مراقبتی نظامی، 3(3): 144-133.
سیما نعمتی، پری(1386). هنجاریابی پرسشنامۀ مسئولیت‌پذیری: ساخت و هنجاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی.
شفیع آبادی، عبدالله (1384). نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، تهران: نشر مرکز دانشگاهی.
طباطبایی، نفسیه.، طباطبایی، سیدشهاب الدین.، کاکایی، یزدان و محمدی آریا، علیرضا (1390). رابطۀ سبک‌های هویّت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشی در رفاه اجتماعی، 44(12): 42-23.
قمری، محمد (1390). مقایسه ابعاد عملکرد خانواده  و کیفیت زندگی و رابطه این متغیرها در بین افراد معتاد و غیر معتاد، فصلنامه اعتیاد پژوهشی، 5، 18: 68-55.
کری، جرالد.(1391). مشاوره و روان درمانی(نظریه و کاربست). ویراست نهم، ترجمۀ یحیی سید محمدی. تهران، ارسباران(تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2013).
نسابه، مریم (1384). بررسی نقش باورها و عقاید مذهبی در سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد، بخش روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز.
 یعقوبلو، علی (1394). اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر عزت نفس، عملکرد رفتاری و رضایت از زندگی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
همدان چی، آریا.، صحاف، رباب. فدای وطن، رضا. خانکه، حمیدرضا (1392). تجربه معنویت در سالمندان دارای فرزند معلول ذهنی؛ پژوهش پدیدارشناسی، مجله سالمندی ایران، 8(29): 78-71.
Agha, S., Zia, H., Irfan, S., (2013). Psychological problems and family functioning as risk factors in addiction, J Ayyub Med Coll Abbottabad, 1(2): 1-12.
Anroved, L. Teresi, H.  (2002). The Daily Spiritual Experience Scale: Development, Theoretical_Description, Reliability, Exploratory Factor Analysis, and Preliminary Construct Validity Using Health Related Data", Journal of Behavioral Medicine, 24)1.(
Asadi, M. Assad Zandi, M. Ebadi, A. (2013). Effect of Spiritual Care Based on Salim's Heart Model on the Spiritual Experiences of Patients under Coronary Artery Bypass Graft. Journal of Cardiovascular Nursing, 2) 2:( 40-30.
Barrick, M. R., Mount, M. K., & Judge, T. A. (2001). Personality and performance at the beginning of the new millennium: What do we know and where do we go next? International Journal of Selection and Assessment, 9, 9-30.
Barss, K. (2012). An affirming model for inclusive spiritual care. Journal of Holistic Nursing. 30(1): 24-34.
Behdabi S. Dastjerdi, R.&  Sharif Zadeh, Gh. (2012). Relationship between trust in God and self-efficacy with mental health of type 2 diabetic patients. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 19) 3:(311-302.
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84,822-848.
Ebrahimi, I. Samui, R. Arman, s. Mirzaei, F. Nourian, I. (2011). Investigating the Relationship between Religious / Spiritual Experiences and Social-Behavioral Damage of Employed Women. Research Project.
Fallah, R. (2010). Spirituality, Hope and Mental Health in Breast Cancer Patients Palliative medicine in the 21st century, Adelaide, Australia.
Fisher, J. (2011). The four domains model: Connecting spirituality, health and well-being. Religion; 2(1): 17-28.
Fisher, J. (2012). Staffs and family members, ‌ spiritual well-being in relation to help for residents with dementia. Journal of Nursing Education & Practice.2 (4): 77-85.
Frey, B. (2005). Measuring a Dimension of Spirituality for Health Research Validity of the Spirituality Index of Well-Being, research on aging, v 27.
Gamari, M. (2011). Comparing the dimensions of family function and quality of life and the relationship between these variables among addicted and non-addicted individuals. Quarterly Journal of Addiction Research,. 5, 18: 68-55.
Glaseer, W. (2005). Defining mental health as a public health issue: A new leadership role of the helping and reaching profession. Chatswoth, CA: William Glasser Institute.
Hamadanchi, A. Sahaf, R. Fadaye Vatan, R. & Khanka, H. (2013). Experiences of spirituality in elderly children with intellectual disabilities; phenomenological research. Iranian aging magazine. Eighth, No. 29, Pages 78-71.
Imani, A. (2015). Investigating the relationship between spiritual bond and psychological capital with spiritual well-being of nurses in special section. Nursing, Nursing Faculty, Kermanshah University of Medical Sciences.
Jamshidi, B. Razmi, M. Haghighat, Sh.&  Somoni, S. (2008). Relation of the coherence and flexibility of the family with the dimensions of perfectionism. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 2010, No. 2, Pages 205-199.
Kerry, Gerald (2012). Counseling and psychotherapy (theory and practice). Ninth edition Yahya Sayed Mohammadi translation. Tehran, Arasbaran Publishing (original release date, 2013).
Khodadadi, Sangheh, J. Ahmadi, Kh. Amosti, F. (2015). Identification of Spiritual Factors Affecting the Health of Military Families: A Qualitative Study. Journal of Military Science, 3 (3), 144-133.
Kinjerski, V. & Skrypnek, B.J. (2010). Measuring the intangible: Development of the spirit at work scale. Paper Presented at the Sixty-fifth Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
Kotrla, K., Dyer, P., & Stelzer, K. (2010). How clergy sexual misconduct happens: A qualitative study of first-hand accounts. Journal of the Scientific Study of Religion. (48) 4, 817-824.
Lingren, H. G. (2003). Creating sustainable families. Published by cooperative extension Institute of Agriculture and Natural Resources.University of Nebraska-Lincoln.
Mattes, R. (2013). Spiritual Need One: Spiritual Development: The Aging Process: A Journey of Lifelong Spiritual Formation, Journal of Religion, Spirituality & Aging, v 17.
Naomi, V. Ekas, S. Christine, K. Ghilain, H. Megan, L.  Pruitt, S. Seniz, H.  Celimli, K. Anibal, M.  Gutierrez, D. Michael, G.  Alessandri, R. (2016). The role of family cohesion in the psychological adjustment of non-Hispanic White and Hispanic mothers of children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 21, 10-24.
Nasabe, M. (2006). Investigating the Role of Religious Beliefs and Beliefs in Mental Health. Master's thesis, Department of Clinical Psychology, Shiraz University.
Olson, D. H. (2010). Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy, 22, 144-167.
Olson, D.H. (2000). FACES IV and the circumplex model: Validation study. Journal of Marital and Family Therapy. 37, 64-80.
Olson, DH. Olson-Sigg A., & Larson, PJ. (2008). The couple checkup: Find your relationship strengths. Nashville, TN: Thomas Nelson.
Paziresh, F. (2005). Comparison of irrational beliefs, mood and spiritual experiences in couples applying for divorce and normal couples. Master's Degree in Psychology, University of Shiraz.
Roland, J.P. (2010). The cross-cultural generalizability of the five-factor model of personality. New York, NY, USA: Kluwer Academic / Plenum Publishers.
Sawatzky, R., Ratner, P. A., & Chiu, L. (2014). A metaanalysis of relationship betweenspirituality and quality of life. Social Indicators Research, 72: 153-188.
Sessanna, L. Finnell, D. and Jezewski, M. (2008). Spirituality in nursing and health related literature. Journal of Holistic Nursing. 25(4): 252-62.
Shafi Abadi, A. (2006). Theories of counseling and psychotherapy, Tehran: Publication of the university center.
Sima Nemati, P. (2007). Standardization of the accountability questionnaire: construction and standardization. Allameh Tabatabaei University.
Tabatabai, N. Tabatabaee, S. Kaka, Y. Mohammadi Aria, A. (2012). Relationship between identity styles and accountability with academic achievement in adolescents aged 15 to 18 in Tehran. Quarterly Journal of Research in Social Welfare, 44, 12: 42-23.
Vaillanta, GJ. Templeton, M., Ardelt, S.E.  & Meyer. S. (2008). The Natural History of Male Mental Health: Health and Religious Involvement, Social Science & Medicine, 66, 221–231.
Vandita, L. Rajesh, G. Pamela, M. Diamond, H.Margaret, R. Spitz, K. Anna, V. Wilkinson, L. (2015). Smoking Initiation among Mexican Heritage Youth and the Roles of Family Cohesion and Conflict. Journal of Adolescent Health, 57, 1, 2015, Pages 24-30.
Villagomeza, L.R. (2008). Mending broken hearts: the role of spirituality in cardiac illness: a research synthesis. Holistic Nursing Practice. 20(4):169-86.
Wubbolding, R.E., Robey, P., & Brickell, J. (2014). A partial and tentative look at the future of choice theory, reality therapy and lead management. International journal of choice theory and reality therapy, 19(2): 25-34.
Yaghoblu, Ali. (1394). Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on self-esteem, behavioral behavior and life satisfaction in parents of mentally retarded children. Master's Degree in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Qom.