عوامل مؤثر بر اقدام زنان به سقط جنین عمدی: تجربۀ زیستۀ زنان از سقط جنین در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت‌شناسی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی

چکیده

سقط جنین در ایران غیرقانونی است و زمانی که ادامۀ بارداری، سلامت مادر را به خطر بیندازد یا به تولد نوزادی بیمار یا معلول منتهی شود، سقط آن جایز است. با این حال بسیاری از زنان با حاملگی ناخواسته برای توقف بارداری، به‌طور مخفیانه و عموماً به‌صورت ناایمن اقدام به سقط جنین می‌‌کنند. از این رو در این مقاله، دلایل و نحوۀ اقدام به سقط جنین عمدی بررسی شد. مطالعه از نوع کیّفی است و داده‌‌ها از طریق مصاحبۀ عمیق با 50 زن که تجربۀ سقط جنین عمدی داشتند، در تیر و مرداد سال 1393جمع‌آوری شد. مصاحبه با افراد تا اشباع نظری ادامه یافت. یافته‌ها نشان داد دو گروه از زنان برای سقط مراجعه می‌کنند گروهی از زنان بدون فرزند و شامل دختران مجرد یا زنانی که در دوران عقد و نامزدی بسر می‌برند. گروه دوم زنانی بودند که دارای فرزند هستند. بر اساس یافته‌‌های این مطالعه، سقط جنین در فرایندی از ارزیابی هزینه – فایده و اجتناب از خطرات و آسیب‌های احتمالی در آینده رخ می‌دهد. در شرایطی- نظیر فرزندآوری خارج از عرف، اعتیاد همسر، اختلافات خانوادگی، احساس ناامنی در زندگی مشترک، مشکلات مالی و اقتصادی، مشارکت کم مردان در امور خانه و بچه‌داری و ناسازگاری کار و فرزندآوری، - هزینه‌‌های (مادی و غیر مادی) ادامه حاملگی و تولد فرزند ناخواسته، بیشتر از هزینه‌‌های سقط جنین ارزیابی می‌شود و افراد سقط جنین را کنشی عقلانی و برای اجتناب از پیامدها و آسیب‌های احتمالی در آینده در نظر می‎‌گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Associated with Induced Abortion: Lived Experiences of Women in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad 1
  • Elham Sanjari 2
1 Assistant Professor of demography, National Population Studies and Comprehensive Management Institute
2 MA in Demography
چکیده [English]

In Iran, induced abortion is prohibited unless the life of the mother is in danger or if her fetus is diagnosed with a disease or defect. However, many women with unwanted pregnancies who want to terminate their pregnancy, resort to unqualified practitioners and unsafe abortion. This study used qualitative research method and in-depth interviews to explore reasons for induced abortion in the city of Tehran, Iran. The required data were collected through in-depth interviews with 50 women who had experienced induced abortion during August and September 2014. Interviews continued to reach theoretical saturation. Results showed two group of women decide to terminate their pregnancies. First group is the childless women who are single or in the early months of their marriage. Others have one child or more. According to results, decisions are made within the framework of weighing costs and benefits and risk aversion. In circumstances like illegal pregnancy, addiction, family conflicts, insecurity and uncertainty in marital relation, financial and economic problems, low participation of men in housework and childcare and the incompatibility of work and childbearing, the cost (material and immaterial) of having an unwanted child is more than abortion. In this case women consider abortion a “rational action to avoid of aversion. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "abortion"
  • "cost and benefit"
  • "lived experience"
  • "unwanted pregnancy"
  • "contraceptive methods"
آخوندی، محمد مهدی و بهجتی اردکانی، زهره (1381). ضرورت بررسی ریشه‌ای ابعاد متنوع ابعاد سقط‌جنین در ایران، هشتمین سمینار تخصصی باروری و ناباروری بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: 26-27
بهجتی اردکانی، زهره.، آخوندی، محمد مهدی.، صادقی، محمدرضا و صدر اردکانی، هومن‌‌(1384). ضرورت بررسی ریشه‌ای ابعاد متنوع ابعاد سقط‌جنین در ایران، فصلنامه‌ باروری و ناباروری، 6(4): 320-299.
آقایاری هیر، توکل و مهریار، امیر هوشنگ (1386). برآورد غیر مستقیم میزان سقط جنین عمدی با استفاده از مدل تعیین کننده‌‌های بلافصل باروری در ایران، انجمن جمعیت شناسی ایران، 3: 91-61.
جلیلی، زهرا.، روحانی، علی‌اکبر.، محمدعلیزاده، محمد.، جعفری، صدیقه و شریفی، مهدیه‌(١۳٨٥). نظرات متخصصان زنان و زایمان و پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد سقط جنین (قانونی)، فصلنامه پایش، 5 (3): 75-169.
چینی چیان مریم و هلاکوئی نائینی، کورش (1386). مطالعه کیفی دلایل انجام سقط جنین عمدی در ایران، فصلنامه پایش، 6(3): ٢٣٢-٢١٩.
رازقی نصرآباد، حجیه بی‌بی.، علی مندگاری، ملیحه و محمدی پور ندوشن، علی (1394). بررسی تعارض کار- خانواده و رابطه آن با رفتار باروری (مطالعه‌ای در بین زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر یزد)، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران،10(19): 193-165.
راسخ، محمد (1383). جدال حیات بررسی اجمالی تئوری‌‌های سقط جنین، فصلنامه باروری و ناباروری، 4(3): 236-220
سرایی، حسن و روشن شمال، پگاه (1391). سنجش عوامل اجنماعی مؤثر بر نگرش زنان باردار به سقط جنین، زن در توسعه و سیاست، 1(2): 23-5.
شمشیری میلانی، حوریه (1381). سلامت، ابعاد سلامت و جایگاه سقط جنین در ارتباط با آن. هشتمین سمینار تخصصی باروری و ناباروری بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
صانعی، الشرف السادات و نیکبخت نصرآبادی، علیرضا (1383). روش‌شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی، تهران: برای فردا.
ظفری، دیزجی (1393). تجربه زیسته زنان در سقط جنین ارادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا.
عباسی شوازی، محمد جلال و خانی، سعید (1395). ناامنی اقتصادی، ایده آل‌های ازدواج و باروری: مطالعه دو نسل مادران و فرزندان در شهرستان سنندج، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، 1(2): 101-63.
عباسی شوازی، محمد جلال و حسینی چاووشی، میمنت (1392). روند و سطح باروری طی چهار دهه اخیر در ایران: کاربرد روش فرزندان خود در برآورد باروری در سرشماری‌های 1365 و 1390، گزارش تحقیقاتی، پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران.
عباسی شوازی، محمدجلال و حسینی چاووشی، میمنت (1390). تنظیم خانواده، باروری و تحول سیاست‌های جمعیتی در ایران، مجله معرفت در دانشگاه اسلامی، 15(3): 26- 8.
عبدالجباری، مرتضی.، کرمخانی، مرضیه.، سحرخیز، نسرین.، امین‌پور‌حسینقلی، محمد و شکری خوبستانی، معصومه (1395). بررسی عوامل موثر در تصمیم گیری زنان برای سقط عمدی جنین و نگرش اعتقادی و شرعی آنان در اینباره، مجله پژوهش در دین و سلامت، 2(4): 54-44.
عبدالهیان حمید و فلاح، مریم (1387). تحلیل کیفی سقط جنین‌‌های ارادی و پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان: مطالعه موردی درباره زنان ساکن تهران، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 3(5): 55-80
علی مندگاری، ملیحه و رازقی نصرآباد، حجیه بی‌بی (1395). بستر‌های اقتصادی موثر بر تصمیم گیری زوجین به طلاق: مطالعه موردی شهر تهران، پژوهش نامه زنان، 7(3): 145-117.
Abbasi Shavazi , Mj, Hosseini Chavoshi, M .(2011). Fertility, Family Planning, and Population Policies in Iran, Maarefat, Quarterly in Islamic University, 15(3): 8-26.
Abbasi Shavazi, Mj., Khani, S. (2016). Economic Insecurity, Marriage and Fertility Ideals: A study among Mothers and Children Generation in Sanandaj District, Journal of Population Studies, 1(2): 63-99.
Abbasi‐Shavazi, M. J. & M. Hosseini‐Chavoshi (2013). The Fertility Transition in Iran in Last Four Decades. Tehran: Iran, The Statistical Centre of Iran.
Abdolahian, H., Fallah, M. (2008). A Qualitative Analysis of Intentional Abortion and Phenomenology of Women’s Lived Experience: Some Case Studied of Women in Tehran, Journal of the Population Association of Iran,3(5): 55-80.
Abdoljabbari M, Karamkhani M, Saharkhiz N, Pourhosseingholi M, Shokri Khoubestani M. (2016). Study of the Effective Factors in Women’s Decision to Make Abortion and Their Belief and Religious Views in this Regard, Journal of Research on Religion & Health, 2(4): 44- 54.
Agha Yari Hir T, Mehryar AH. (2007). Estimation of Induced Abortion rates in Iran: Application of proximate determinants model, Journal of Population Association of Iran. 1(2): 61-91.
Ahmed S, Ialam A. (1999). Induced Abortion: what's Happening in Rural Bangladesh, Reproductive Health Matters, 7: 19-29.
Akhondi M. A, Behjati Ardakani Z. (2003). The Necessity of Comprehensive Assessment of Dimensional Aspects of Abortion in Iran, (8th Specialized Seminar of Fertility and Infertility (Study the Complete Dimension of Abortion in Iran), Iran Kermanshah, Iran, 26-27 Feb.
Alimondegari M. & Razeghi Nasrabad, H. (2016). Economic Factors Affecting Couples’ Decision for Divorce: The Case of Tehran City, Women’s Study, 7(13): 117-145.
Andorka, R. (1978). Determinants of fertility in Advanced Societies, Methuen and Co Ltd, London.
Becker, G. S. (1960). An Economic Analysis of Fertility, In National Bureau of Economic Research (Ed.), Demographic and Economic Change in Developed Countries, Pp. 209-240, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Becker, G.S. (1992). Fertility and the Economy, Population Economics, 5: 185-201.
Behjati Ardakani Z, Akhondi M.A, Sadeghi M.R, Sadri Ardekani H. (2005). The necessity of Comprehensive Study on Abortion in Iran, Journal of Reproductive and Infertility, 6(4): 299-320.
Chinichian M, Halakooii-Naiini K, Rafaii-Shirpak K. (2007). Voluntary Abortion in Iran: a qualitative study, Journal of Payesh, 6(3): 219-32.
Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Edwards, M.E. (2002). Education and Occupations: Reexamining the Conventional Wisdom about Later First Births among American Mothers, Sociological Forum 17:423-43.
Erfani A.& McQuillan K. (2008). Rates of induced abortion in Iran: the roles of contraceptive use and religiosity. Studies in Family Planning; 39(2):111–22.
Finer L, Forhwirth F, Dauphiness L. (2005). Reasons U.S. women have abortions: quantitative and qualitative perspectives. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 37:18-110.
Fiori, F., Rinesi, F., Pinnelli, A. & Prati S. (2013). Economic Insecurity and the Fertility Intentions of Italian Women with One Child, Population Research and Policy Review, Volume 32, Issue 3, Pp. 373-413, DOI 10.1007/s11113-013-9266-9.
Hoem, J.M. (1986). The impact of education on modern family-union initiation. European Journal of Population, 2: 113-133.
Hosseini-Chavoshi M., Abbasi-Shavazi, M.J., Glazebrook, D, and McDonald P. (2012). "Social and psychological consequences of abortion in Iran", International Journal of Gynecology and Obstetrics 118, Supplement: 2 S172–S177.
Jalili Z, Rouhani AA, Mohammad Alizadeh S, Jafari S. & Sharifi M. (2006). Perceptions of gynecologists and general physicians about therapeutic (legal) abortion: A study from Kerman, Iran, Journal of Payesh, 5(3):169–75.
Rasekh, M. (2003). Battle of Life: A Brief Study of Theories on Abortion, Journal of Reproductive and Infertility, 4(3): 220-236.
Maxwell, J. (1997). Designing a Qualitative Study. In L. Bickman and D. J. Rog (Eds). Handbook of applied Social Research Methods. Thousand Oas, CA: Sage: 69-100.
McDonald, P. (2002). Sustaining Fertility through Public Policy: The Range of Options, Population (English Edition), 57(3): 417-446.
McDonald, P. (2006). Low Fertility and the State: The Efficacy of Policy, Population and Development Review, 32(3): 485-510.
Motaghi Z, Poorolajal J, Keramat A, Shariati M, Yunesian M, Masoumi SZ. (2013). Induced Abortion Rate in Iran: A Meta-analysis. Arch Iran Med. 16(10): 594 – 598.
Osborne, j. (1994). Some Similarities and Differences among Phenomenological and other Methods of Psychological Qualitative Research, Canadian Journal of Counselling, (24): 79-91.
Razeghi Nasrabad, H., Alimandegari, M., Mohammadi Nadoshan, A. (2015) Family-Work Conflict and its Relation to Fertility Behavior A study among employed women in education section in the city of Yazd, Journal of Population Association of Iran, 10 (19): 165-193.
Sanei A, Nikbakht Naserabady A. (2002). Qualitative methodology in medical science. Tehrān, Iran: Entešārāt-e Farda
Sarayi H , Roshanshomal P. (2012). Examining Social Factors Affecting Pregnant Women’s Attitude towards Induced Abortion,Women in Development and Politics, 10(2): 5-23.
Shahbazi, S. Fathizadeh, N, and F., Taleghani (2011). Illegal abortions in Iran: a qualitative study, Journal of Advanced Nursing, ced Nursing doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05246. x.
Shamshiri Milani H. (2003). Health, Health and Status of Abortion in Relation to it. 8th Specialized Seminar of Fertility and Infertility (Study the Complete Dimension of Abortion in Iran), Kermānšāh, Iran.
Sobotka, T., Skirbekk, V. and Philipov, D. (2010). Economic Recession and Fertility in the Developed World: A Literature Review, European Commission, Directorate-General “Employment, Social Affairs and Equal Opportunities”, Unit E1-Social and Demographic Analysis, Vienna Institute Demography.
United Nations. (1994). Report of the International Conference on Population and Development (Cairo, 5-13 September). A/CONF.171/13. New York.
Van Manen, M. (1997). Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy (2nd ed). London, Ontario, Canada: Althouse Press.
Watters W.W.  (1976). The truth about Abortion. Compulsory Parenthood, McClelland and Stewart, Toronto .
Zafari Dizaji, A. (2014). Women’s Experiences in Connection with Elective Abortion [in Persian; master’s thesis]. Tehran, Iran: Dāneŝgah-e Alzahrā  Daneŝkade-e Olum-e Eqtesadi va Ejtemā'i/ Alzahra University, Faculty of Social Science& Economics. Tehrān, Iran.