تجارب روابط دوستی دختر و پسردانشجو» با رویکردی پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

 
همزمان با ورود جامعۀ ایرانی به نظام مدرن، نهاد خانواده و ازدواج تحولات مهمی را از سر گذرانده است. از جمله این تحولات، افزایش روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج است. جامعۀ ایرانی- اسلامی همواره برای استحکام نهاد خانواده در تلاش بود تا افراد را از هرگونه روابطی برحذر دارد که می‌تواند بر این نهاد مقدس آثار زیانباری داشته باشد. هدف این پژوهش واکاوی تجارب روابط دوستی دختر و پسر در دانشگاه بود. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای کیّفی از نوع پدیدارشناسی بود. این پژوهش با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و نمونه‌گیری غیر تصادفی گلوله برفی(زنجیره‌ای) اجرا شد. نمونه‌ها شامل25نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور اردبیل، تجربیات خود را پیرامون مسئلۀ مورد نظر بیان کردند. مکالمات ثبت و سپس با استفاده از روش کلایزی تحلیل شد. طی این پژوهش، هفت مضمون اصلی استخراج شد که هر کدام حاوی مضامین فرعی متعددی بودند. مضامین اصلی نیازهای عاطفی و روانی، حس کنجکاوی بیشتر، فشار محیطی و همسالان، حس استقلال‌طلبی، حس انتقام‌جویی و تشفی خاطر، ضعف باورها و اعتقادات، وسایل ارتباط جمعی بودند. در زمینۀ درک آن‌ها از مضامین مطرح شده در تجربۀ رابطۀ دوستی با جنس مقابل، پاسخ‌های دانشجویان حول دو محور ارضای « نیاز عاطفی» و ارضای « نیاز جنسی» بود. به نظر می‌رسد دانشجویان اعتقاد دارند، اهمیت مضمون‌های اشاره شده باعث گرایش آن‌ها به این رابطه شده و با برقراری آن می‌توانستند نیاز جنسی و عاطفی خود را ارضاء کنند تا در زندگی احساس آرامش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Male and Female Students’ Friendship Relationships: A Phenomenological Approach Case Study of Ardabil Payam-e-Noor University

نویسندگان [English]

  • kadeja Azar 1
  • yosaf namvar 2
1 Young Researchers and Elite Club, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Department of Educational Sciences,Ardabil Branch,Islamic Azad University,Ardabil,Iran
چکیده [English]

Upon entering modern era, families in Iran have gone through important changes. One of these changes is the increasing friendship relationships between boys and girls before marriage. Iran Islamic society has always put great emphasis on strong family ties, to keep away any relationships that might harm this bond. This study was a qualitative phenomenological one using semi-structured interviews and snowball(chain) random sampling. Sample included 25 female and male participants. These were Ardebil Payam-e-Noor University students who set forth their experiences about the problems. The conversations were recorded and analyzed using collaizz method. In this study seven main themes, each including sub-themes were extracted. Main themes were emotional and psychological needs, Curiosity, environmental and peer pressures, sense of independence, revenge and relief, weakness of belief and faith, and mass media.
In their understanding of the issues of “friendship with opposite sex”, students' answers were about two aspects of satisfying the “emotional need” and satisfying the “sexual need”. Students seemed to believe that friendship with opposite sex can satisfy their sexual and emotional needand to make them feel calm in life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friendship Experiences of Boys and Girls
  • university students
  • Phenomenological Approach
احمدپور، علی(1394). آسیب‌های اخلاقی رابطه پیر و دختر، فصلنامه معرفت، 24 (20):130-118.
احمدنیا، شیرین و مهریار، هوشنگ(1383). نگرش و ایده آل های نوجوانان تهران در زمینه همسر گزینی،فرزند آوری و تنظیم خانواده. مقاله ارائه شده در همایش انجمن جمعیت شناسی ایران با تأکید بر جوانان، شیراز.
آزاد ارمکی، تقی و شریفی ساعی، محمد حسین (1390). تعیین جمعیت شناختی روابط جنسی آنومیک ایران، جامعه پژوهی فرهنگی، 2: 435-446
اسدیان، داود.، محمدزاده، علی و نجفی، محمود(1394). بررسی نگرش به دوستی با جنس مخالف در بین دانشجویان دختر و پسر، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13‌(3):518-509.
آقایی، مریم(1388). بررسی اثربخشی آموزش رابطه سالم در افزایش آگاهی دانش آموزان متوسطه نسبت به روابط آسیب زای دختر و پسر شهر اصفهان، چکیده مقالات همایش آسیب‌های اجتماعی، شهر کرد، دانشگاه علوم پزشکی.
خواجه نوری، بیژن و دل‌آور، مریم السادات.(1391). عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهرشیراز با تأکید بر آیند جهانی شدن، جامعه‌شناسی کاربردی، 46(2): 46-41.
خلج آبادی، فریده.، کاظمی پور، شهلا و رحیمی، علی (1392). بررسی معاشرت با جنس مخالف پیش از ازدواج دردانشجویان تهران، خانواده پژوهی،33: 7-27.
سایت مرکز آمار ایران.(1390). دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری: www: amar.org.ir
سوزنچی، حسین(1392). ارائه چارچوبی اسلامی برای سلامت روابط جنسی دختران، فصلنامه تخصصی اسلام و مطالعات اجتماعی، 1 (1): 50-27.
شیخ دارانی، هما.، مهرابی، حسینعلی.، کجباف، محمدباقر و عابدی، محمدرضا(1387). تأثیر آموزش مبتنی بر افزایش آگاهی از آسیب‌های حاصل از روابط آسیب‌زای دختر و پسر بر نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی، (38): 62-41.
عابدی، حیدر علی (1388). کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی، فصلنامه راهبرد،19(54):224-207.
محمودیان، حسین و دراهکی، احمد(1393).عوامل مؤثر بر نگرش جوانان در رابطه روستی دختر و پسر قل از ازدواج، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی ورزشی و جوانان‌،23:81-64.
میرابی، سعیده.، یوسفی، علی و صدیق اورعی، غلامرضا(1394). پدیدار‌شناسی تجربه گناهان جنسی، مسائل اجتماعی ایران،6(2):173-194.
محمدی، فردین و محمدی، حسین(1395). مطالعۀ کیفی پیامدها ارتباط با جنس مخالف در میان نوجوانان دختر و پسر، مطالعات و تحقیقات اجتماعی درایران، 2(5):641-662.
محمدزاده، علی(1396).« بررسی آسیب‌های فرهنگی- روان‌شناختی اساسی در بین دانشجویان دختر و پسر»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی،7(ا): 74-57.
محمدپور، احمد(1390). روش تحقیق کیفی ضد روش(منطق و طرح در روش شناسی کیفی)،جلد اول، تهران: جامعه شناسان.
موحد، مجید.، مقدس، علی اصغر و عباسی شوازی، محمد تقی(1386). جوانان، خانواده و جامعه پذیری،نقش خانواده در نگرش دانشجویان به معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج، فصلنامه مطالعات جوانان، 9:54-33.
موحد، مجید و عباسی شوازی، محمد تقی (1385).بررسی رابطه جامعه پذیری نگرش دختران به ارزش های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پس از ازدواج، مجله مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، 10:100-67.
نوغانی، محسن و محمدی، فردین (1394). گرایش به ارتباط با جنس مخالف. مطالعه‌ای ازموردی نوجوانان پسر مشهد،7(1):163-184.
Ahmadpour, A. (2016). Ethical Damages of Old and Girl Relationship, Quarterly of Knowledge, 24 (20): 130-118.
Ahmadinia, Sh. & Mehryar, H. (2004). Attitudes and Ideas of Tehran Teens on the Spouse's Choice, Childbirth and Family Planning. The article presented at the conference of the Iranian Demographic Association with emphasis on youth, Shiraz.
Aghai, Maryam (2010). The Effectiveness of Healthy Relationship Training on Increasing the Awareness of High School Students toward the Male and Female Sexual Relations of Isfahan City, Abstract The articles of social harm congresses, Kurdistan University of Medical Sciences.
Azad Ermaki, T. & Sharifi Saei, M. (2012). Determination of the demographic profile of anomic sexual relations in Iran. Cultural Society, 2: 435-446.
Khajeh Noori, Bijan & Dalavar, Maryam Sadat (2012). Effective factors on boyfriend's friendship among young people in Shiraz city with emphasis on globalization, applied sociology, 46 (2): 46-41
Khalaj Abadi, F. Kazemipur, Sh. & Rahimi, A. (2014). Investigation of premarital interaction with opposite sex among Tehran's students. Family Research, 33: 7-27.
Suzanchi, H. (2013). Providing an Islamic Framework for Girls' Sexual Health, Specialist Quarterly of Islam and Social Studies, 1 (1): 50-27
Sheikh Darani, H. Mehrabi, H. Kajbaf, M. & Abedi, M. (2008). The Effect of Education Based on Increasing Knowledge about the Damage Caused by Opposite Sex Relationships on the Attitude of High School Girl Students, Journal of Science and Research in Psychology, (38): 62-41.
Mahmoudian, H. & Drähki, A. (2015). Effective factors on youth attitudes in opposite sex relationship before marriage, Journal of Strategic Studies in Sports and Youth, 23: 81-64.
Asadian, D. Mohammadzadeh, A. and Najafi, M. (2014). Attitude toward friendship with the opposite sex among male and female students, Journal of Behavioral Sciences Research, 13 (3): 518-509.
Mirabi, S. Yousefi, A. & Sadiq Oraie, Gh. (2014). The phenomenon of the experience of sexual sins. Social Issues of Iran, 6 (2): 173-194
Mohammadi, F. & Mohammadi, H. (2016), Qualitative study of outcomes of relationship with the opposite sex among girls and boys. Social Studies and Research in Iran, 2 (5): 641-662
Mohammadzadeh, A. (2017). Study of Cultural-Psychological Damage Among Male and Female Students. Culture at Islamic University 7 (s): 74-57
Mowahed, M. Moghaddas, A. & Abbasishavazi, M. (2007). Youth, Family, and Socialization, Family Role in Students' Attitudes Toward Pre-Marriage Interaction, Journal of Touth Studies, 9: 54-33.
Muwahed, M. & Abbasi Shavazi, M. (2006). A survey on the relationship between socialization and the attitude of girls towards traditional and modern values in the context of marital interpersonal relationships. Journal of Social and Psychological Studies of Women, 10: 100-67.
Noghani, M. & Mohammadi, F. (2015). Tendency to communicate with the opposite sex. A Study of Adolescents in Mashhad, (1): 163-184
Iranian Center for Statistics (2011). Population and Labor Statistics and Census Bureau: www: amar.org.ir
Abedi, H. (2010). Application of Phenomenology Research Method in Clinical Sciences. Strategic Quarterly 19 (54): 207-224
Blesk, A.L. & Buss, D.M. (2001). Opposite-Sex Friendship: Sex Differences and Similarities in Initiation, Selection and Dissolution. Personal and Soc Psychol Bull; 27: 1310-23.
Buss, p. Fishein, M., Blea, A. (2012). The Role of communication with friends in sexual initiation, Communication Reaserch,37(2):239-255.
Ghani, S., Abdolla, S., Marayam, S. & Nordin, S. (2014). Muslim Adolescents Moral Value and Coping Strategy among Muslim Female Adolescent in Premarital Sex, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 114: 427–433.
Gue, W., Wu, Z. Qiu, Y., Chen, G. & Zhang, X. (2012). The Timing of Sexual among Chinese Youth, International Perspective on Sexual andReproductive Health, 38: 196- 204.
Leonard, K. & Scott-Jones, P. (2012). A Belief Behavior Gap? Exploring Religiosity and Sexual Activity among high school Seniors, Journal of Adolescent Research, 25(4): 578-600.
Ramakishna,I. Karoptt, M. & Murthy, R. S.(2006).Experiences of sexual coercion among street boys in Bangalore, India. http//www.who.int/reproductive health/publications/towards adulthood/14.
Rostosky, S.S.; Wilcox, B.; Wright, M. & Randall, BA. (2004), The impact of religiosity on adolescent sexual behavior: A review of the evidence. Journal of Adolescent Research; 19:677–97.
Whitty, M.T. (2008). Liberating or debilitating? An examination of romantic relationships, sexual relationships and friendships on the Net, Computers in Human Behavior, 24:1837–1850