تجربه کنارگذاری فضایی زنان بر حسب نوع پوشش در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تجربه کنارگذاری فضایی زنان در شهر تهران می پردازد. پس از صورت گرفتن 20 مصاحبه از زنانی با سن 18-50 سال -که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند- و دسترسی به اشباع نظری، گروه های مختلفی از سنخ های پوشش و جایگاه های اجتماعی تحت پوشش قرار گرفتند. سپس داده های به دست آمده با استفاده از روش نظریه مبنایی مقوله بندی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. مقوله محوری "تمایل به قبض و بسط فضایی قلمروی هویت" نام گرفت. تمام زنان اعم از محجبه و شل حجاب، آراسته و نامرتب یا با پوشش های خارج از عرف مدعی داشتن چنین تجربه ای از طرف زنان و مردان دیگر متعلق به سطوح گوناگون سواد و طبقه اجتماعی بودند و با توجه به سن و روحیه و تجربه های قبلی خود راهکارهای متنوعی را در زندگی روزمره به کار می گرفتند که شامل پرهیز از موقعیت یا بی اعتنایی به آن، برقراری گفتگو، مشاجره و مانند آن می شد. با تمام این اوصاف تجربه کنارگذاری به بخش مسلمی از زندگی روزمره بدل می شود که زنان به مرور به آن خو می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Exclusion of Women Based on Their Clothing in Tehran

نویسندگان [English]

  • Niloufar Baghban Moshiri 1
  • Mahmood Shahabi 2
1 Ph.D. Student at Tarbiat Modares University
2 Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The present study deals with spatial exclusion of women in Tehran. Twenty women with different types of clothing and social status were selected by purposive sampling. Their age varied between 18-50 years old. The women had different occupation: students, teachers, housewives, employees etc. They were interviewed until theoretical saturation was gained. Grounded theory has been used for analyzing and categorizing data. The core category is described as “a tendency toward extending the spatial domain of identity” which refers to women’s effort for securing their identity as a belonging. All the women -including veiled and unveiled, with spruce and sloppy, childish, boyish or any unusual types of dressing- had experienced such exclusions and applied various methods for dealing with this problem in their every-day life such as ignoring or avoiding some situations, making dialogues or disputes. Nevertheless exclusion turns into an obvious part of their life and little by little they get used to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial exclusion
  • women clothing
  • Grounded Theory
اباذری، یوسف.، صادقی فسایی، سهیلا و حمیدی، نفیسه(1387). احساس ناامنی در تجربۀ زنانه از زندگی روزمره، پژوهش زنان، 6(1): 75-103.
بشیریه، حسین(1389). موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو.
حمیدی، نفیسه و فرجی، مهدی(1386). سبک زندگی و پوشش زنان در تهران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1(1):65-92.
علینقیان، شیوا.، شهابی، محمود و جواهری، فاطمه(1392). نظریه‌پردازی مبنایی دلالت‌های فرهنگی تنوع پوشش‌های زنانه در شهر تهران، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، 7(4): 55-82.
کوربین، جولیت و استراوس، آنسلم (1387). اصول روش تحقیق کیّفی، نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Abazari, Y., Sadeghi Fasaei, S. & Hamidi, N. (1999). Insecurity Feeling in Female Experience of Everyday Life, Journal of Women in Development & Politics, 6 (1): 75-103(Text in Persian).
Alinaghian, Sh., Shahabi, M. & Javaheri, F. (2013). Grounded theory of cultural significations of women clothing in Tehran, Iranian Journal of Social Studies, Iran’s Sociological Association, 7 (4): 55-82(Text in Persian).
Bashirieh, H. (2001). Obstacles to political development in Iran, Tehran, publication of Gham-e-Noo.
Burke, P. J. & Stets, J. E. (2009). A Sociological Approach to Self and Identity, edited by Mark Leary and June Tangney, Department of Sociology, Washington State University, Guilford Press
Corbin, J. & Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, fourth edition © 2015 | 456 pages | SAGE Publications, Inc.
Hamidi, N. & Faraji, M, (1998). Lifestyle and Women’s Clothing in Tehran, Iranian Journal of Cultural Research, 1 (1): 65-92(Text in Persian).
MacLeod, G. (2002). From Urban Entrepreneurialism to a “Revanchist City”? On the Spatial Injustices of Glasgow’s Renaissance, editorial board of antipode.
Malone, K. (2002). Street life: youth, culture and competing uses of public space, Environment &Urbanization, Vol. 14, No. 2, October.
Maša F. H., Valentina H. & Matic K. (2012). The Social Exclusion of the Elderly: A Mixed-Methods Study in Slovenia, University of Ljubljana, Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 48, No. 6: 1051–1074.
McAuliffe, C. (2013). Legal Walls and Professional Paths: The Mobilities of Graffiti Writers in Sydney, Urban Studies,. 50(3): 518–537.
Winkler, T. (2009), Prolonging the Global Age of Gentrification: Johannesburg’s Regeneration Policies, Sage pub, 8(4): 362–381.