عوامل تعیین کننده مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای منتخب (تحلیل پنل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 استاد تمام دانشگاه الزهرا

چکیده

در این پژوهش با بهره گیری از داده های پنل به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در 120 کشور جهان در دوره زمانی سالهای 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های پنل پرداخته شده است. متغیر وابسته مدل رگرسیون، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار است که با درصد نیروی کار زنان به کل نیروی کار سنجیده می شود. متغیرهای مستقل مدل عبارتند از نرخ باروری، سالهای تحصیل زنان، تفاوت متوسط سالهای تحصیل زنان و مردان، سرمایه سرانه، رانت نفتی، درصد جمعیت ساکن در مناطق شهری، متغیرهای مجازی در برگیرنده سطح درآمد و نوع مذهب غالب کشورها. در تمامی برآورد های انجام شده رابطه مثبت و معنا داری بین نرخ باروری و نرخ مشارکت زنان در نیروی کاردرکشورهای کم درآمد وجود دارد. به علاوه نتایج حاکی از آن است که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای مسلمان به طور معنا دارکمتر از سایر کشورها است. سایر ضرایب برآورد شده متغیرهای اقتصادی رگرسیون، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.
کلید واژه ها: نرخ مشارکت زنان در نیروی کار، نرخ باروری، مذهب، داده های پنل
طبقه بندی GEL: J22، J13، Z12، C33.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determinants of Female Labor Force Participation in Selected Countries (A Panel Data Analysis)

نویسندگان [English]

  • Raha Komaee 1
  • Zahra Afshari 2
1 master of science
2 professor
چکیده [English]

This article uses a panel data set together with panel data estimation methods to investigate the determinants of female labor force participation rates of 120 countries over the period of 1990-2010. Our dependent variable is female labor force participation as the percentage of the total labor force. Our independent variables are fertility rate, average education years of women, the difference between average education years of women and that of men, physical capital per person, Oil and natural gas rents (% of GDP), the percentage of population living in urban areas, and several dummy variables capturing countries’ income levels and dominant religion. Our estimates indicate a positive and significant relationship between fertility and female labor force participation for low income countries. Moreover, our results suggest that female labor force participation in Muslim countries is significantly less than that of others. The estimated coefficients for the rest of our economic variables are not statistically significant in our regressions.
Keywords: Female labor force participation, Fertility, Religion, Panel data
GEL Classification: J22, J13, Z12, C33

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Female labor force participation"
  • " Fertility"
  • " Religion"
  • " Panel data"
زراء نژاد، منصور و منتظر حجت، امیرحسین(1385). عوامل مؤثر بر عرضۀ نیروی کار زنان در گروههای سنی مختلف (مطالعه موردی استان خوزستان)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی.

مشفق، زهرا.، طایی، حسین و محمدی، تیمور(1393). بررسی اثر حداقل دستمزد بر عرضۀ نیروی کار زنان، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی و بودجه،19(3):23-46.

چگینی، زهرا.، و سرایی، حسن(1392). عوامل مؤثر بر مشارکت زنان شهر تهران در نیروی کار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی.

Abbasi-Shavazi, MJ., McDonald, P., Hosseini-Chavoshi, M. (2009). The Fertility Transition in Iran. Revolution and Reproduction.

Adsera, A. (2004). Changing Fertility Rates in Developed Countries: the Impact of Labor Market Institutions. Journal of Population Economics. 17 (1): 17-43.          

Adsera, A. (2005). Vanishing Children: from High Unemployment to Low Fertility in Developed Countries. American Economic Review. 95 (2): 189-93.

Aghajanian, A. (1995). A New Direction in Population Policy and Family Planning in the Islamic Republic of Iran. Asis Pacific Population Journal. United Nations. 10 (1): 3-20.

Aguirre, D., Hoteit, L., Rupp C. & Sabbagh, K. (2012). Empowering the Third Billion. Women and the World of Work in 2012. Booz and Company.             

Ahn, N.& Mira, P. (2001) Job Bust, Baby Bust? Evidence from Spain. Journal of Population Economics.14 (3): 505-21.       

Apps, P., Rees, R. (2005). Gender, Time Use, and Public Policy over the Life Cycle. Oxford Review of Economic Policy. 21 (3): 439-61.   

Azimi, E. (2015). The Effect of Children on Female Labor Force Participation in Urban Iran. IZA Journal of Labor and Development. 4 (5).

Baltagi, B. (2013). Econometric Analysis of Panel Data (5th Edition). Chichester United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.

Baltagi, B. (2000). Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels. Advances in Econometrics 15. Amsterdam: Elsevier Science.           

Bayanpourtehrani, G. & Sylwester, K. (2012). Female Labor Force Participation and Religion: a Cross Country Analysis. Bulletin of Economic Research, 65 (2): 107-134.                      

Bloom, E., Canning, D., Fink G.& Finlay, J. (2009). Fertility, Female Labor Force Participation, and the Demographic Dividend. Journal of Economic Growth. 14: 79-101.

Nezamivand Chegini, Z. & Soraee, H. (2013). Factors Affecting the Labor Supply of Women in Tehran. The Research Center for Human Sciences and Cultural Studies. Comprehensive Portal of Human Sciences.

Cuberes, D., & Teignier, M. (2012). Gender Gaps in the Labor Market and Aggregate Productivity. Sheffield Economic Research Paper SERP 2012017.

De Laat, J. & Sevilla-Sanz, A. (2011). The Fertility and Women’s Labor Force Participation Puzzle in OECD Countries: the Role of Men’s Home Production. Feminist Economics.17 (2): 87-119.

Del Boca, D., Pasqua, S., & Pronzato, C. (2009). Motherhood and Market Work Decisions in Institutional Context: A European Perspective. Oxford Economic Papers. 61 (Suppl): i47-i71.

Dollar, D. & Gatti, R. (1999). Gender Inequality, Income, and Growth. Are Good Times Good for Women? World Bank Gender and Development Working Paper no 1.

Engelhardt, H. & Prskawetz, A. (2004). On the Changing Correlation Between Fertility and Female Employment Over Space and Time. European Journal of Population. 20: 35-62.

Fernandez, R., Fogli, A., and Olivetti, C. (2002). Marring Your Mom: Preference Transmission and Women’s Labor and Education Choices. NBER Working Paper 9234.

Galor, O., and Weil, D. N. (1996). The Gender Gap, Fertility, and Growth. American Economic Review, 86 (3): 374-387.

Goldin, C. (2006). The Quiet Revolution that Transformed Women’s Employment, Education, and Family. Richard T. Ely Lecture.

Goldin, C., Katz, L. (2000). The Power of the Pill: Oral Contraceptives and Women’s Carrier and Marriage Decisions. NBER Working Paper.

Greenwood, J., Seshadri, A. & Yorukoglu, M. (2005). Engines of Liberation. Review of Economic Studies. 72: 109-133.

Heintz, J. (2006). Globalization, Economic Policy and Employment: Poverty and Gender Implications. International Labor Organization, Geneva.

Loko, B., Diouf M. A. (2009). Revising the Determinants of Productivity Growth: What’s New? IMF Working Paper 09/225. Wahington.

Majbouri, M.(2010). Against the Wind: Labor Force Participation of Women and Economic Instability in Iran. Available at SSRN2419323.             

Mammen, K., and Paxon, C. (2000). Women’s Work and Economic Development. The Journal of Economic Perspectives. 14 (4): 141-164.        

Miller, G. (2008).Women’s Suffrage, Political Responsiveness, and Child Survival in American History. The Quarterly Journal of Economics. 1287-326.

Mincer, J. (1985). Intercountry Comparisons of Labor Force Trends and of Related Developments: An Overview. Journal of Labor Economics. 3 (1): 1-32.

Moghadam, V. (1999). Gender and Globalization: Female Labor and Women’s Movements. Journal of World-Systems Research. 5: 367-88.

Moshfegh, Z., Taee, H., Mohammadi, T. (2014). The Effect of Minimum wage on Women’s labor supply. Quarterly Journal of Planningand Budgeting.19(3)

Ross, ML. (2008). Oil, Islam, and Women. American Political Science Review. 102: 107-23.

Sharabi, H. (1998). A Theory of Distorted Change in Arab Society. New York: Oxford University Press.

Smyth, R. & Mishra,V.(2010). Female Labor Force Participation and Total Fertility Rates in the OECD: New Evidence from Panel Co-integration and Granger Causality Testing. Journal of Economics and Business. 62: 48-64.

Smith, S.(1981). Determinants of Female Labor Force Participation and Family Size in Mexico City. Economic Development and Cultural Change. 30 (1): 129-152.                          

Sorsa, P., Mares, J., Didier, M., Guimaraes, C., Rabate, M., Tang, G. &Tuske, A.(2015). Determinants of the Low Female Labor Force Participation in India. Working Paper.   

Tzannatos, Z.(1999). Women and Labor Market Changes in the Global Economy: Growth Helps, Inequalities Hurt, and Public Policy Matters. World Development. 27: 551-69.

Wooldridge, J.(2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts.

World Bank.(2004). Gender and Development in the Middle East and North Africa. Washington DC: World Bank.

Zaranezhad, M. & Montazer Hojjat, A. (2006). Factors Affecting Female Labor Force Supply of Various Age Groups (A Case Study of Khoozestan Province). The Research Center for Human Sciences and Cultural Studies. Comprehensive Portal of Human Sciences.