نقش ذهن آگاهی، خودکارآمدی عمومی و هوش هیجانی در پیش بینی تنیدگی ادراک شده دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ذهن آگاهی، خودکارآمدی عمومی و هوش هیجانی با تنیدگی ادراک شده در دانشجویان دختر شهر زنجان بود. حجم نمونه در این پژوهش 200 نفر دانشجوی دختر بودند که، به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای از بین دانشجویان شهر زنجان انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رایان، پرسشنامه تنیدگی ادراک شده کوهن، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران بودند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد، که بین متغیرهای ذهن آگاهی، خودکارآمدی عمومی و هوش هیجانی با تنیدگی ادراک شده همبستگی چندگانه وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، که ترکیب خطی متغیرهای پیش بین ذهن آگاهی، خودکارآمدی عمومی و هوش هیجانی 51 درصد تنیدگی ادراک شده را تبیین می کند. یافته های پژوهش از اهمیت ذهن آگاهی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در کاهش تنیدگی ادراک شده حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Mindfulness, general self-efficacy and emotional intelligence in Predicting Perceived Stress in female students

نویسندگان [English]

  • Mehranoosh Heidari 1
  • Zakrolleh Morovati 2
  • Roghayeh Khanbabai 1
  • Negar Farshchi 1
1 Master of General Psychology
2 Assistant Professor, Department of Psychology, university of Zanjan
چکیده [English]

The Role of Mindfulness, general self-efficacy and emotional intelligence in Predicting Perceived Stress in female students
The aim of the present Study was to investigate the relationship of Mindfulness, general self-efficacy and emotional intelligence with Perceived Stress in female students of Zanjan Azad University. The participants of this study were 200 female students, who were selected by Stratified random cluster sampling method. The instruments used in this study were the mindfulness questionnaire Brown and Ryan, Sherer's Self-Efficacy Questionnaire, emotional intelligen shot and Cohen Perceived Stress. Data were analyzed, using person correlation and multiple regression. The results correlation coefficient showed there was significant multiple correlations between mindfulness, emotional intelligence and general self-efficacy with perceived stress. In addition The regression analysis showed that a linear combination variables mindfulness, emotional intelligence and general self-efficacy predictor variables explained about 59 percent of perceived stress. The finding support the importance of mindfulness, emotional intelligence and general self-efficacy in predicting reducing perceived stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • general self-efficacy
  • emotional intelligence and perceived stress
 
منابع
اسماعیل‌پور، خلیل و ابراهیمی، لیلا (1394). نقش شخصیت و هوش هیجانی دراسترس ادراک شده کارکنان. مجله فصلنامه پژوهش‌های نوین روان شناختی، 10: 1-20.
براتـی بختیـاری، س. (1376). بررسـی رابطـة سـاده و چنـدمتغیری خودکارآمدی، خودپایی و عزت نفـس بـا عملکـرد تحصـیلی در دانش آموزان، پایان نامة کارشناسی ارشـد روان شناسـی، دانشـکدة علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
بنی هاشمیان، کورش، صیف، محمدحسن و موذن، منصور (1388). رابطه بدبینی با سلامت عمومی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، (11):49-56.
توکلی، سوده و علی پور، وحیده (1391) شادکامی و ساعات غیبت از محیط کار زنان شاغل در بیمارستان‌های شهر تهران، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 10(2): 33-50.
جمالی، مکیه، نوروزی، آزیتا و طهماسبی، رحیم. (1392). عوامل مؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 92- 1391، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13 (8): 641- 629.
حسن زاده لیف شاگرد، منیره، ترخان، مرتضی و تقی زاده، محمد احسان. (1392). اثربخشیایمنسازیدرمقابلاسترسبراسترسادراکشدهزنانباردارباسابقه ناباروری، پرستاری و مامایی جامع نگر. 23 (70): 34- 27.
خدایاری فرد، محمد (1390). چگونه آرام باشیم و فشار روانی را کاهش دهیم؟ تهران: دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران.
خسرو جاوید، مهناز (1381). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شات در نوجوانان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
دهشیری، غلامرضا (1382). رابطۀ هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجلۀ تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 5(‌18): 106-97.
رقیبی، مهوش و قره چاهی، مریم. (1392). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی در زنان و مردان در شرف طلاق و سازگار. فصلنامهعلمیپژوهشیزنوجامعه. 4‌(1): 140- 123.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
سعادت، سجاد، اصغری، فرهاد و جزایری، رضوان السادات (1394). رابطه خودکارآمدی تحصیلی با استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و حمایت‌های اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه گیلان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 12(5):1-12.
شیربیم، زهرا، سودانی، منصور و شفیع آبادی، عبدالله (1388). اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس بر کاهش نشانگان جسمانی و اضطراب دانشجویان. فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 7، (3): 139-163.
غلامعلی لواسانی، مسعود، خضری آذر، هیمن و امانی، جواد (1390). تفاوت‌های جسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 9(1): 7-32.
فرید، حدیث و صلیبی، ژاسنت (1392). بررسی رابطة خودکارآمدی تصوری و هوش هیجانی با سبک‌های مقابله با استرس در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی تیزهوش استان قم. جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 4 (1).
گلمن، دانیل (1380). هوش هیجانی، ترجمۀ نسرین پارسا، تهران: رشد.
مرعشی، سید علی (1390). تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز. پایان نامه دکتری روان شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
میرزایی، ام‌البنین، واقعی، سعید و کوشان، محسن (1389). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان تنیدگی ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری. فصلنامه علوم پزشکی سبزوار، 2(17):88-95.
نجاتی، وحید؛ ذبیح زاده، عباس و نیک فرجام، محمدرضا. (1391). رابطه بین ذهن آگاهی و کارکردهای توجهی پایدار و انتخابی. مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری. 2 (2): 42- 31.
Aishah H., S. & Shabani, J. (2012). The Mediating Role of Emotional Intelligence between Spiritual Intelligence and Mental Health Problems among Iranian Adolescents. Psychological Studies. Available on: http://link.springer.com/article/10. 1007/s12646-012-0163-9/fulltext.html.
Bamber, , M. D. & Schneider, J. K. (2016). Mindfulness-based meditation to decrease stress and anxiety in college students: A narrative synthesis of the research. Educational Research Review, 18, 1–32.
Barati Bakhtiari, S. (2001). The study of simple and multivariate relationship between self-efficacy, self-care and self-esteem with academic performance in students (Master’s Thesis). Graduate Student of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Text in Persian).
Bani Hashemian, Kourosh, Saif, Mohammad Hassan & Mouzen, Mansour (2009). The relationship between pessimism and general health and emotional intelligence in Shiraz University of Medical Sciences and Shiraz University of Medical Sciences, Journal of Babol University of Medical Sciences, No. 11, pp. 49-56. (Text in Persian).
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Bhuupeinder, S., & Udainiya, A. (2009). Self-efficacy and well-being of adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35, 227-232
Bohlmeijer E , Prenger R, Taal E, Cuuijpers P.(2010). The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: A meta-analysis. Journal Psychology Research. (68): 539-5440.
Brown, K.W., Ryan, R.M., & Creswell, J.D. (2007). Addressing Fundamental Questions about Mindfulness. Psychological Inquiry. 18: 272-281
Cain, A. S., Bardone-Cone, A. M., Abramson, L. Y., Vohs, K. D., & Joiner, T. E.‌(2008). Refining the Relationships of Perfectionism, Self-Efficacy, and Stress to Dieting and Binge Eating: Examining the Appearance, Interpersonal, and Academic Domains. Int J Eat Disord.
Cheraghi F, Dasta M, Ghorbani R, Abdizadegan A, Arabzadeh M. (2009). perceived self- efficacy, cognitive coping strategies and academic stress. Research in Psychological Health, 3(1): 29-40. ( text inPersian).
Clark, K. D. (2010). The Relationship of Perceived Stress and Self-Efficacy Among Correctional Employees in Close-Security and Medium-Security-Level Institutions. Degree of Doctor of Philosophy, Psychology, Walden University.
Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior. 41, 193-193.
Dashiri, Gholam Reza (2002). The relationship between emotional intelligence and students' academic achievement. Journal of Contemporary Research and Consulting Research, 5, 18, 106-97. (Text in Persian).
Duan , W. (2016). Mediation role of individual strengths in dispositional mindfulness and mental health. Personality and Individual Differences, 99, 7–10.
Farid, Hadith & Crusader, Jassent. (2013). The Relationship between Conceptual Self-efficacy and Emotional Intelligence with Stress Coping Styles among Gifted High School Girl Students in Qom Province. Cultural Community Studies, Humanities Research Institute and Cultural Studies. 4 (1). (Text in Persian).
Guerra, C., Cumsille, P., & Martínez, M. L. (2014). Post-traumatic stress symptoms in adolescents exposed to an earthquake: Association with self-efficacy, perceived magnitude, and fear. International Journal of Clinical and Health Psychology, 14, 202–207.
Gholamali Lavasani, Masoud, Khezri Azar, Hayman & Amani, Javad (2011). Differences in self-efficacy, progression goals, homework value, cognitive conflict and math progression, Journal of Social Psychological Studies, Vol. 9, No. 1, pp. 7-32. (Text in Persian).
Goleman, Daniel (2002). Emotional Intelligence, Translated by Nasrin Parsa, Tehran: Roshd Publishing. (Text in Persian).
Hassanzadeh Leaf, Monireh, Torkhan, Morteza & Taghizadeh, Mohammad Ehsan. (2013). Effectiveness of stress relief on perceived stress in pregnant women with a history of infertility. Comprehensive Nursing & Midwifery. 23 (70): pp. 34- 27. (Text in Persian).
Ismail Pour, Khalil &Ebrahimi, Leila (2015). The Role of Personality and Emotional Intelligence in Employees Perceived Stress. Quarterly Journal of Advanced Psychological Research, Year 10, Pages 1-20. (Text in Persian).
Jamali, Makiyah, Nowroozi, Azita and Tahmasebi, Rahim. (2013). Factors Affecting Academic Self-efficacy and its Relationship with Academic Achievement in Bushehr University of Medical Sciences 2012-2013. Iranian Journal of Medical Education. 13 (8): pp. 641-629. (Text in Persian).
Khadayari Fard, Mohammed (2011). How to calm down and reduce mental health? Tehran: Student Consultation Central Office of the Ministry of Culture and Higher Education and Student Advice Center of Tehran University. (Text in Persian).
Khosrow Javid, Mahnaz (2001). Investigating the validity and validity of Schutte’s Emotional Intelligence Scale in Adolescents, Master Thesis for General Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran. (Text in Persian).
Kabat-Zinn, J. (2000). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. Clinical Psychology: Science and Practice. 10: 144-156.
Kang, Y. S., Choi, S. Y., Eunjung, R. (2009). The effectiveness of a stress coping program based on mindfulness meditation on the stress, anxiety, and depression experienced by nursing students in Korea; journal homepage:www.elsevier.com/nedt.
Kline P. (2000). A psychometrics primer London. Free Association Books.
Lombas, A . S., Martín-Albo, J., Valdivia, S., & Jiménez, T. (2014). The relationship between perceived emotional intelligence and depressive symptomatology: The mediating role of perceived stress. Journal of Adolescence, 37) 7 ): 1069–1076.
Mayer, J.D. & Salovey, P. (1997). what is emotional intelligence Emotional development and emotional intelligence: implications for educators (PP 3 - 31). New York: Basic Books.
Marashi, Seyyed Ali (2011). The Effect of Spiritual Intelligence Training on Psychological Well-being, Existential Anxiety, and Spiritual Intelligence, in students of Ahwaz Oil Department. Doctoral dissertation on psychology. Shahid Chamran University of Ahwaz. (Text in Persian).
Mirza'i, Umm al-Banin, True, Sa’id & Kushan, Mohsen (2010). The Effect of Communication Skills Training on Perceived Stress in Nursing Students. Sabzevar Medical Journal, 2 (17), pp. 88-95. (Text in Persian).
Morrow, A. (2011). Stress Definition. Retrieved from: Dying. About.com/od/glossary/g/stress.htm.
Nejati, Vahid; Zabih Zadeh, Abbas & Nik Farajm, Mohammad Reza. (2012). The relationship between mindfulness and sustained and selective attention functions. Journal of Cognitive and Behavioral Sciences. 2 (2): pp. 42-31. (Text in Persian).
Por, J., Barriball, L., Fitzpatrick, J., & Roberts, J. (2011). Emotional intelligence: Its relationship to stress, coping, well-being and professional performance in nursing students. Nurse Education Today, 31(8), 855-860.
Pietrantoni, L., & Cicognani, E. (2010). Self-efficacy moderates the relationship between stress appraisal and quality of life among rescue workers. Anxiety, Stress & Coping. 23(4): 463 – 470.
Rayan, R. M., & Brown, K. W. (2003). Why We Don’t Need Self-Esteem: on Fundamental Need, Contingent Love, and Mindfulness. Psychological Inquiry, 14, 27-82.
Sanaei, H. (2012). Determine the effect of mindfulness on variables such as self-efficacy, perceived stress and life orientation on women suffering from breast cancer. Un-published theses. International University of Ghazvin.
Sarmad, Zohreh, Bazargan, Abbas and Hejazi, Elahe. (2003). "Research Methods in Behavioral Sciences". Tehran: Aqah Publication. (Text in Persian).
Sa'adat, Sajjad, Asghari, Farhad & Jazayeri, Rezvansadat (2015). The relationship between academic self-efficacy with perceived stress, coping strategies and perceived social support in students of Guilan University. Iranian Journal of Medical Education. 12 (5). Pages 1-12. (Text in Persian).
Sayedmohamadi Y, (Translator). (2011). Theories of Personality. Schultz DP, Schultz SE, (Author). 8th ed. Tehran: Virayesh; 2011. [ Text in Persian].
Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandente, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B. M. & Rogers, R.W. (1982). The self-efficacy scale: construction and validation. psychological reports. 51, 663-671.
Schutte, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D.J., Cooper, J.T., Golden, C.J., et al. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, 167-177.
Siegel, R. D. (2010), The mindfulness Solution (everyday practices for everyday problems), New York: Guilford.
Smith B.W., Shelley, B.M., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., & Bernard J. (2012). A pilot study comparing the effects of mindfulness-based and cognitive-behavioral stress reduction. Department of Psychology, University of New Mexico, Albuquerque, NM,85131-1161, USA Journal Alternative Complement Medical. 14(3):251-8.
Shiribim, Zahra, Sudan, Mansour & Shafiabadi, Abdullah (2009). The Effectiveness of Stress Management Skills Training on the Reduction of Physical Syndrome and Anxiety of Students. Quarterly Journal of Social Psychological Studies of Women, Year 7, Issue 3, pp. 139-163. (Text in Persian).
Tanay, G., Lotan, G., & Bernstein, A. (2012). Salutary Proximal Processes and Distal Mood and Anxiety Vulnerability Outcomes of Mindfulness Training: A Pilot Preventive Journal of Intervention. Behavior Therapy, 43(3), 492–505.
Tavakkoli, Soodeh & Alipour, Vahid (2012) Happiness and hours of absence from the working environment of women working in hospitals in Tehran, Journal of Social Psychology Studies, Women's Studies, , 10, No. 2, pp. 33-50. (Text in Persian).
Vollestad, J., Sivertsen., B., & Nielsen, G. H. (2011). Mindfulness-based stress reduction for patients with anxiety disorders: Evaluation in a randomized controlled trial. Journal of Behavior Research and Therapy, 49(4): 281–288.
Xueming B, Song X & Feng K. (2015). Dispositional Mindfulness and Perceived Stress: The role of Emotional Intelligence. personality and individual differences. 78, 48- 52.