تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشگاه بو علی سینا

چکیده

مشارکت زنان در تعاونی ها نه تنها توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی آنان را در پی دارد حتی مشارکت سیاسی شان را نیز بهبود می بخشد. بسیاری از کارشناسان توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور بر ضرورت تشکیل شرکت های تعاونی زنان تاکید می‌کنند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی-های زنان روستایی می‌باشد. در این پژوهش تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت به عنوان منطقه مورد بررسی انتخاب گردیده و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از روش پرسشنامه کسب شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 345 نفر از زنان عضو تعاونی‌های روستایی بوده که با روش نمونه‌گیری انتساب متناسب تعداد 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد بین متغیرهای سن، میزان اتکای زنان به درآمد تعاونی، میزان رضایت زنان از عضویت در تعاونی و میزان رضایت از عملکرد مدیران با موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌ها رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین موانع مختلف مورد بررسی، موانع اقتصادی دارای بیشترین اهمیت و تأثیر می‌باشند؛ سایر موانع به ترتیب شامل موانع مدیریتی، جغرافیایی، اجتماعی، آموزشی، خانوادگی و فردی بودند. نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد که مدل استفاده شده از برازش نسبتاً خوبی برخوردار بوده است و می‌توان نتیجه گرفت مدل مفهومی استفاده شده به صورت صحیح استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the obstacles of mobilization microfinance (MF) of women into rural women's cooperatives in Jiroft County

نویسندگان [English]

  • Reza Movahedi 1
  • Fatemeh Alitavakoli 2
1 Associate Prof., Agricultural Extension and Education Dep., College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran., Email:r.movahedi@basu.ac.ir
2 M.Sc. Graduated, Agricultural Extension and Education Dep., College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran., Email: f.alitavakoli93@gmail.com
چکیده [English]

Women's participation in cooperatives has an empowerment role in economic, social, and psychological issues; it even improves their political participation. Many economic and social development experts of Iran stress on the need for the women's cooperative firms. Therefore, the purpose of this study was to analyze the obstacles of mobilization microfinance (MF) of rural women's cooperatives. Jiroft County has been selected as the target area and needed data for doing the research were gathered through a questionnaire technique by using a surveying methodology. The study population included 345 women members of rural cooperatives from which 180 samples were selected by an optimal proportion sampling method. The results showed that there is a significant relationship between the variables age, level of dependency on cooperative income, the members' satisfaction from membership in the cooperative and satisfaction from the performance of managers and the variable obstacles of mobilization women microfinance (MF) in cooperatives. The results also showed that among different obstacles for mobilization women microfinance (MF) in cooperatives the economic barriers had the highest importance and impact. The rest of barriers were: managerial, geographic, social, educational, family and individual respectively. The results of the structural equation showed that the used model has been a rather good fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microfinance (MF)
  • Rural Women's
  • Cooperative
  • Women's Cooperatives
  • Obstacles of Mobilization
 
ابزاری، مهدی.، دستگیر، محسن و قلی‌پور، علی ( 1386). بررسی و تجزیه و تحلیل روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامهبررسی‌هایاقتصادی، 4: 89- 73.
اعظمی، موسی و سروش مهر، هما (1389). تأثیر متغیرهای فردی و اقتصادی زنان روستایی بر مشارکت آن‌ها در تعاونی تولید - مطالعه موردی: تعاونی توپ‌سازی شهرستان پاوه و اورامانات‌، پژوهش‌های روستایی، 4: 204-179.
بریمانی، فرامرز.، نیک‌منش، زهرا و خداوردی لو، سهیلا (1392). بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمند سازی زنان روستایی نمونه موردی، دهستان لکستان شهرستان سلماس، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 1(1): 82-69.
بیات، اصغر و لعل فام، بابک (1385). بیانیه هویّت تعاونی از نظر تا عمل، تهران: وزارت تعاون.
تیموری، مصطفی.، ریحانی همدانی، حسن.، حاجیان، محمد هادی و تیموری، محمود (1393). شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 1(‌3):61-47.
حسینی، سیدشمس الدین و سوری، امیررضا (1389). سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، راهبرد اجرای شیوه‌های نوین تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران، فصلنامه تعاون، سال بیستم‌، شمارۀ 212: 32-1.
حسینی، مهدی.، اشرفی، یکتا و صیامی عراقی، ابراهیم (1390). بررسی رابطۀ توسعۀ مالی و رشد اقتصادی در ایران با معرفی متغیرهای جدید، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 19(60): 34-19.
حیدری مکرر، حمید و معصومی جشنی، مهدی(1391). عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی زنان تسهیلگر (مطالعه موردی: بخش سرجهان، شهرستان بوانات،استان فارس)، دو فصلنامۀ اندیشه جغرافیایی، 6(11): 69- 86.
رحیم‌زاده، معصومه.، رستمی‌، فرحناز.، رسولی، فاطمه و شعبانعلی فمی،حسین (‌1387‌). تحلیل نگرش نسبت به مشارکت زنان در شرکت‌های تعاونی از دیدگاه کارشناسان تعاونی‌های زنان در ایران، مجله علوم اجتماعی‌، 56-25.
رستمی، فرحناز (1385). زنان روستایی و صندوق اعتبارات خرد، مجله پیام زن، 173: 51-48.
زارع، بیژن و میرباقری، اکرم (1392). مطالعه عوامل فردی اجتماعی مؤثر بر گرایش به مشارکت زنان روستایی در صندوق اعتبارات خرد استان مازندران‌، فصلنامه رفاه اجتماعی،12(46): 498-461.
سامیان، مسعود، اسدی، مسعود و نصیری، مجید (1391). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌‌های روستایی مطالعه موردی: تعاونی‌های روستایی منتخب شهرستان همدان‌، مجموعه مقالات همایش ملّی توسعه روستایی، 14 و 15 شهریور، دانشگاه گیلان.
سروش مهر، هما (1394). بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌های خرد جهت تشکیل تعاونی در شهرستان همدان، طرح پژوهشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
عطایی، پوریا و زمانی میاندشتی، ناصر (1390). نقش تعاونی‌های زنان روستایی در توانمندسازی اعضا، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،2-‌42‌(‌3‌):444- 433.
علاءالدینی، پویا و جلالی موسوی، آزاده (1389). ارزیابی اثربخشی برنامة پشتیبانی خدمات مالی خرد و صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در ایران، فصلنامۀ توسعه روستایی، 2(2‌): 61 – 76.
غلامعلى زاده، ثمیه و رضایى مقدم، کوروش(1388). چالش‌هاى عمده مشارکت زنان روستایى در تعاونى‌ها، فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى، 7(25): 25- 19.
فال سلیمان، محمود.، میکانیکی، جواد.، صادقی، حجت الله و دزگی، عالیه (1392). بررسی نقش شرکت‌های تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا (مطالعه موردی شرکت‌های تعاونی خوسف و خراشاد در استان خراسان جنوبی)‌، مجله برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 3(14): 116-95.
فدایی بوشهری، محبوبه (1392). بررسی عوامل مرتبط بر حضور زنان در اقتصاد تعاونی در میان تعاونی‌های فعال زنان (مطالعه موردی، استان گلستان)، میکرو پروژه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان. 105 صفحه.
فوائدی، فرزانه.، چهارسوقی امین، حامد و علی‌پور، حسن‌(1390). عوامل تأثیر‌گذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی (مطالعه موردی: پروژه بین‌المللی ترسیب کربن)، فصلنامه روستا و توسعه،14(4): 65- 49.
کوشکی، فاطمه.، ایروانی، هوشنگ و کلانتری، خلیل (1390). عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه، 14(1): 33-15.
مطیعی لنگرودی، سید حسن و بخشی، زهرا (1388). نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندی و ماندگاری جمعیت روستایی دهستان بیهق، شهرستان سبزوار، پژوهش‌های جغرافیاییانسانی، 82‌:31 تا 46.
نامغ، پرویز (1384). مدیریت تعاونی‌ها، تهران، هستان.
نجفی، بهاءالدین.، طرازکار، محمدحسین و شیروانیان، عبدالرسول (1390). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و ابزارهای مناسب تأمین نقدینگی کشاورزان: مطالعه موردی شرکت‌های تعاونی روستایی استان فارس، تحقیقات اقتصاد کشاورزی،3(4): 36- 17.
Aazami, A. Soroushmehr, H. (2011). The effect of rural women's personal and economic variables in their participation on producer co-ops- case study: Paveh and Uranamat's Ball Making Co-Ops, Journal of Rural Research, 4 (4): 179-204.
Abzari, M. Dastgir, M. & Gholipour, A. (2008). Reviewing and analyzing methods of financing the accepted corporations in Tehran Stock Exchange, Quarterly Journal of Economical Reviews, 4 (4): 73-89.
Alaeddini, P. & Jalali-Moosavi, A. (2011). Assessing the effectiveness of supporting program micro financial facilities and rural women's micro credit fund in Iran, Rural Development Quarterly, 2 (2): 61-76.
Anderson ,L. & Locer, L.(2002). Microcredit, social capital and common pool resources. World Development, 30(1): 95- 105.
Ataei, P. Zamani-Miandashti, N. (2012). The role of rural women's co-ops in members' empowerment, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 42 42(3): 433-444.
Bayat, A. & Laalfam, B. (2007). Co-op's identification statement from theory to practice, Tehran: Ministry of Co-op Publications.
Berimani, F. Nikmanesh, Z. Khodaverdilou, S. (2014). Reviewing on micro credits roles in rural women empowerment, case study: Lakestan Village in Salmas County, Space Economy and Rural Development, 1(1): 69-82.
Borst, A. (1999). Networking Difficulities: Termaination of Georgia Wood Rural cooperative, Journal of Business and Industrial Marketing, 13(1): 22-39.
Chaddad, F. R., M. L. Cook & T. Heckelei. (2005). Testing for the Presence of Financial Constraints in US Agricultural Cooperatives, An Investment Behaviour Approach, 56(3): 385–397
Chaddad, F. & Michael, C. (2004). Understanding new cooperative models: an ownership rights topology of co-operative models, Journal of Agricultural Economics, 26, 348-360.
Dahir, A. M. (2015). The Challenges Facing Microfinance Institutions in Poverty Eradication: A Case Study in Mogadishu, International Journal of Humanities Social Sciences And Education (IJHSSE), 2 (2), 56-62.
Deininger K. & Liu Y. (2013). Economic and social impacts of an innovative self- Help group model in indina, World Development, 43,149- 163.
Fadaibushehri, M. (2014). Study on factors affecting women's attend to co-op's economy among women's active co-ops, case study in Golestan province, research project by Golestan Province Administration of Cooperation, Labour and Social Welfare, Gorgan, Iran.
Falsoleyman, M. Mikaniki, J. Sadeghi, H.& Dezgi, A. (2014). Study on role of rural women's co-ops firms in members' socio-economic status, case study of Khosf and Khrashad Region in South Khorasan Province, Spatial Planning Journal (Geoghraphy), 3 (4): 95-116.
Favayedi, F. Charsughia-Amin, H. Alipour, H. (2012). Factors affecting the success of rural women's micro credits fund, case study: International project of carbon stabilization, Rural and Development Journal, 14 (4): 49-65.
Gholamalizadeh, S. & Rezaeimoghadam, K. (2010). The main challenges of rural women's participation in co-ops, Agricultural and Natural Resource Engineering System Journal, 7 (25): 19-25.
Gomez. R. & Santor. E, (2003). Do peer group members out perform individual borrowers? A test of peer group lending using Canadian Microcredit data, working paper.
Heydari-Mokarar, M. & Maasoomi-Jashni, M. (2013). Factors affecting the improvement of women's participation in rural micro credit fund of women's facilitator (case study: Sarchehan Region in Bavanat County, Fars), Geographical Thinking, 6 (11): 69-86.
Hosseini, M. Ashrafi, Y. Siami-Araghi, E. (2012). Reviewing on the relationship between financial development and economic growth in Iran by introducing new variables, Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 60, 19-34.
Hosseini, S. & Souri, A.R. (2011). National policies of 44 Act, administrative strategy of co-ops' financing modern methods in Iran, Quarterly Journal of Co-Op, 212, 1-32.
Kavanamur, D. & Robert T. (1999). Sustainable Credit Schemes for Rural Development in Papua New Guinea. Retrieved 5 May 2017. Available on: www.deve.Net.
Koshki, F. Iravani, H.& Kalantari, K. (2012). Factors affecting the improvement of women's participation in rural micro credits fund, case study: Kermanshah province, Rural and Development Journal, 14 (1): 15-33.
Mathison, S. (2003). Microfinance and disaster management, Retrieved 14 August 2016. Available on: www.developmentgateway.con.au.
Motiee-Langroudi, H. & Bakhshi, Z. (2010). Role of house development credits in empowering and remaining rural population in Beyhagh Village, Sabzevar County, Human Geographical Research, 82, 31-46.
Movahedi, R. & Yaghoubi-Farani, A.(2012). Analysis of the barriers and limitations for the development of rural women’s entrepreneurship, Entrepreneurship and Small Business, 15(4): 469- 487.
Mulunga, M. A. (2010). Factors affecting the growth of microfinance institution in Namiba,Unpublished dissertation, Bellville: University of Stellenbosch.
Najafi, B., Trazkar, M. H. & Shirvanian, A. (2012). reviewing on factors affecting the investment and proper methods of farmers' bankroll provision, case study of rural coops firms in Fars province, Agricultural Economic Research, 3 (4): 17-36.
Namegh, P. (2006). Co-ops' Management. Tehran: Hastan publications.
Paramasivan.C & Subramanian.T. (2008). Financial Management. New Age International Publisher.
Pitt, M., Khandkr, S. & Cartwright, J. (2003). Empowering Women with Micro Finance Evidence from Bangladesh. Economic development and cultural change. Pp.792- 831.
Rahimzadeh, M. Rostami, F. Rasouli, F. Shabanali-Fami, H. (2007). Analyzing the attitude towards women's participation in co-ops' firms from view point of women's co-ops experts in Iran, Social Science Journal, 3(2): 25-56.
Rostami, F, (2007). Rural women and micro credits fund, Woman Message Journal, 173, 48-51.
Samian, M. Asadi, M. & Nasiri, M. (2013). Reviewing on factors affecting the success of rural co-ops, case study: selected rural co-ops in Hamedan's county, paper presented on rural development national conference, 4-5, September, 2012, Rasht, Gilan University.
Sanyang, E. S. & Huang, W. (2008). Micro-financing: Enhancing the role of women's group for poverty alleviation in rural Gambia, World journal of Agricultural Sciences, 4(6): 665- 673.
Shah, S., Amjad, S., Hasnu, S., & Amir Shah, S.M. (2010). Financing the current assets: approach followed by small and medium enterprises in Pakistan, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in business, 2(7): pp 136-144.
Sivachithappa, K. (2013). Impact of Micro Finance on Income Generation and Livelihood of Members of Self Help Groups , A Case Study of Mandya District, India,.228 – 240.
Soroushmehr, H. (2015). Study on solutions for micro financing in establishing cooperation in Hamedan's county, research project by Hamedan Province Administration of Cooperation, Labour and Social Welfare, Hamedan, Iran.
Teymoori, M. Reyhani-Hamedani, H. Hajian, M.H. & Teymoori, M. (2015). Identifying agricultural co-ops potential of Hemadan's province for investing among other co-op's areas using AHP technique, Quarterly Journal of Rural Development Strategies, 1 (3): 47-61.
Tilakaratan, S .(1996). Credit Schemes for Rural Poor: Some Conclusion and Lessons from Practice, International Labor Organization (ILO).
Vakoufaris, H., Kizos, TH., Spilanis, I., Kolouri, M., & Zacharaki, A. (2007). Women,s cooperatives and their contribution to the local development of the North Aegean Region, Greece, Journal of Rural Cooperation, 35(1):19- 41.
Volschenk, J. (2002). Problems experienced by South African Microfinance Institutions (MFLs): priorities and trends. Unpublished dissertation. Bellville: University of Stellenbosch.
Weber, O., & Ahmad, A. (2014). Empowerment throgh microfinance: The relation between loan cycle and level of empowerment, World Development, 62: 75- 87.
Zare, B. & Mirbagheri, A. (2014). Study on personal and social factors affecting rural women's participation in micro credits fund of Mazandaran province, Social Welfare Quarterly, 12 (46): 461-498.