ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و یلوچستان

2 دانشگاه سیستان و یبوچستان

چکیده

چکیده
هدف تحقیق؛ بررسی اثرات برنامه‌های تلویزیونی بر توسعه پایدار فرهنگی زنان روستایی دهستان کیار غربی می‌باشد. پژوهش بلحاظ ماهیت کاربردی و بلحاظ روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری شامل زنان روستایی بالای 15 سال دهستان کیارغربی شهرستان کیار در استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 359 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته است که روایی آن توسط کارشناسان دانشگاهی تأیید شد. ضریب آلفای کرونباخ نیز بیش از 0.7 محاسبه شد. پایایی پرسشنامه، از طریق مطالعه راهنما به تعداد 30 پرسشنامه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک ریاضی WSA، و آزمون‌های آماری در محیط SPSS انجام شد. نتایج نشان داد علی‌رغم اینکه زنان روستایی دهستان کیار غربی بطور متوسط روزانه بیش از 4 ساعت؛ تلویزیون تماشا می‌کنند تأثیر برنامه‌های مذکور بر توسعه پایدار فرهنگی زنان روستایی (با مقدار 9/2)، در حد متوسط بوده است. تأثیر رسانه‌ها در سه شاخص بهبود فرهنگ استفاده از کالاها و اماکن فرهنگی، بهبود نظام مهارت و بهبود نظام توانایی مثبت بوده ولی در سه شاخص بهبود نظام دانایی، حفظ و تقویت هویت فرهنگی و افزایش سرمایه اجتماعی در وضعیت مساعد قرار ندارد. لذا اصلاح برنامه‌های تلویزیونی بویژه در راستای ارتقای این سه شاخص ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation the role TV programs on Promote the cultural development of rural women (Case Study: Western Kiar district, Kiar county)

نویسنده [English]

  • ali hajinejad 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to consider the nature of the research and the method of research is descriptive, Review and explain the effects of television programs on the cultural development of rural women West Chiar districts. The study sample was composed of all women over 15 years old rural districts of West Chiar, Due to constraints of time and place, Researchers have not been able to review all statistical population And the Was selected as the sample using the formula Cochran 359 persons. This questionnaire was the main instrument which confirmed the validity (face validity) to obtain the views of academics and experts and to evaluate the reliability of the research instrument was a questionnaire study guide 30 in a village outside the study area. Indicate the reliability of the instrument was used for all parts of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient. SPSS software was used for data analysis using SPSS and related tests. Overall results showed that although women in rural districts in Western Chiar daily average of 4 hours of your time will be spent using the TV broadcasts, the impact of these programs was a mean 2.9, lower than the average cultural development of rural women Chiar West districts. broadcast programs to promote women's rights And the Broadcast programs to strengthen the participation of the villagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural development
  • rural women
  • TV programs
  • COPRAS model
  • Chiar West districts
ابوت، پاملاو والاس کلر (1380). جامعه‌شناسی زنان، ترجمۀ منیژه نجم عراقی، تهران: نی.
اخترشهر، علی (1386). رسانه‌های ارتباط جمعی و نقش آن‌ها در جامعه‌پذیری دینی، معرفت، 16(‌123): 117-101.
الاالدین‌وندی، آیدا (1393). تببین نقش رسانه‌های جمعی بر ارتقاء سطح توسعه فرهنگی زنان روستایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
آزاد ارمکی، تقی و کمالی، افسانه (1383). اعتماد اجتماع وجنسیّت، بررسی تطبیقی اعتماد متقابل دربین دو جنس، مجله جامعه شناسی ایران،5(2): 132-100.
بورن، آد (1379). بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه، ترجمۀ مهر سیما فلسفی؛ تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا سیما.
بهروان، حسین (1391). جامعه‌شناسی روستایی، تهران: جامعه‌شناسان.
پهلوان، چنگیز(1378). فرهنگ شناسی، گفتارها‌یی در زمینۀ فرهنگ و تمدن، چاپ اول، تهران: پیام امروز، همایش بین‌المللی نقش زنان در انتقال میراث فرهنگ معنوی، تهران.
حاجی نژاد، علی و الاالدین‌وندی، آیدا (1392). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در بعد اجتماعی زنان روستایی در (مطالعه موردی: روستای زوردگان، شهرستان کیار)، پژوهش‌های علوم انسانی دانشگاه اصفهان، (36): 28-42.
خراسانی، محمدامین، راستی، هادی و رحمانی، اسماعیل (1395). تحلیلی بر تأثیرگذاری رسانه‌های جمعی از دیدگاه ساکنان نواحی روستایی شهرستان کنارک، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 6،( 22)164-147.
دارابی، مسعود.، امیرپور، مهناز و حیدرآبادی، ابوالقاسم (1395). بررسی جامعه‌شناختی تأثیر ماهواره بر هویّت دینی جوانان شهر تهران، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناسی جوانان، 7(‌22): 30-9.
دراستیکل، فیلیپ ون (1382). ارزیابی مشارکتی ارتباطات روستایی، رهیافتی جدید درتحقیقات و طراحی ارتباطات برای برنامه‌ها و راهبردهای توسعه‌، ترجمۀ ابراهیم مردانی بلداچی‌، وزارت جهاد سازندگی، تهران.
دهشیری، محمدرضا (1388). رسانه و فرهنگ‌سازی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 2، (8): 208-179.
ریاحی، محمد اسماعیل.، وردی نیا، علی اکبر و حقگویی اصفهانی، مرضیه (1389). زنان و سریال‌های تلویزیونی: سنجش انگیزه‌های تماشا و میزان رضایتمندی، پژوهش زنان، 8(1): 53-77.
سام‌آرا، عزت الله (1386). بهره‌مندی روستائیان از مطبوعات و نقش آن در توسعۀ روستایی، مجلۀ روستا و توسعه، 10(1): 155-177.
سواری، مسلم.، شیری، نعمت اله و اسدی، علی (1392). نقش منابع و کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی در توانمند‌سازی زنان روستایی شهرستان دیواندره، پژوهش‌های روستایی، 4،(2): 384-365.
شادی‌طلب، ژاله (1380). بانک زنان روستایی حصاربن: حاصل یک رهیافت مشارکتی، پژوهش زنان، فصلنامۀ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1(‌4): 143-128.
شربتیان، محمدحسین (1388). تأملی بر ضرورت مبانی توسعه فرهنگی و اهمیت آن در جامعه ایران. http://anthropology.ir/article/817.html
شعبانی، هادی، رخشنده نیا، سیده‌اکرم‌ و حسینی اجداد، اسماعیل (1391). الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت با تکیه بر عناصر علم، محبت و آزادی از منظر دین، نشریه مطالعات الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی، 1، (1): 121-154.
شکویی حسین ( 1378). اندیشه‌های نو درفلسفه جغرافیا، تهران:گیتاشناسی.
صادقی فسایی، سهیلا و عرفان منش، ایمان (1392). تحلیل جامعه‌شناختی تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی و ضرورت تدوین الگوی ایرانی-اسلامی، نشریۀ زن در فرهنگ و هنر، 5(‌1): 84-63.
طاهرخانی، مهدی (1382). توزیع جغرافیایی محصولات فرهنگی و نقش آن در مهاجرت جوانان روستایی (مطالعه موردی: استان قزوین)، پژوهش‌های جغرافیایی،(‌46): 45-23.
عبدالرحمانی، رضا (1395). بررسی نقش کانال ماهواره‌‌ای فارسی زبان در افزایش گرایش دانشجویان دختر به مدهای آرایشی و زیبایی (دختران دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران)، فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشتر، 10، (1): 210-175.
فاضل‌نیا، غریب و رکن الدین افتخاری، عبدالرضا (1384). تبیین نظریه‌ای عوامل مؤثر بر شناخت و آگاهی روستاییان از توانش‌های خود و محیط پیرامون، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 9(‌1): 150-111.
فرجی سبکبار، حسن علی.، نعمتی، مرتضی و خاکی، افشین (1388). ارزیابی نقش ICT در توانمندسازی زنان روستایی، مطالعه موردی: روستای قرن‌آباد، فصلنامه جغرافیا، 7(22): 18-15.
فرهنگی، علی اکبر.، ساروخانی، باقر.، قلی پور، آرین و روشن دل اربطانی، طاهر (1386). طراحی و تبیین مدل نهادی کردن برنامه ‏های راهبردی جامعه از طریق رسانه‌‏های جمعی: مورد سند چشم انداز بیست ساله (ایران 1404)، نشریه دانش مدیریت، (79): 73-53.
فکوهی، ناصر(1379). درآمدی بر انسان‌شناسی، تهران: نی.
قلی‌پور، آرین و روشن دل اربطانی، طاهر (1385). نهادهای رسانه‌ای توسعه محور، محور توسعه روستایی: بررسی و تبیین ارتباط بین سازگاری برنامه‌های تلویزیونی شبکه استانی و توسعه روستایی در استان اردبیل، فصلنامه روستا و توسعه، 9(4): 176-137.
کاظم‌زاده، موسی و کوهی، کمال (1389). نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها، مجله پژوهش فرهنگی،12(12): 212-183.
گلشنی، علیرضا.، جدیدی، علی و اسکندری، صالح (1391). نقش رسانه در توسعه سیاسی و اجتماعی با تأکید بر جامعه معناگرای ایران، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی، 2(1): 28-5.
محمدپور، احمد.، نقدی، اسدالله و نادرنژاد، بهزاد (1389). تأثیر ماهواره بر هویّت فرهنگی در کردستان ایران، دانشجویان کرد دانشگاه سنندج، دوفصلنامه تخصصی پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، 4، 156-131.
مصلی‌نژاد، عباس(1390). دولت و توسعه اقتصادی درایران، تهران: قاموس.
دیوسالار، اسدالله.، نقوی، محمدرضا و پایدار، ابوذر (1391). بررسی و تحلیل نقش فرهنگ در توسعه مناطق روستایی با رویکردهای توسعه پایدار، فصلنامه مهندسی فرهنگی، ( 67 و 68): 107-93.
ورنر سورین (1381). نظریه‌های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران.
هاگت، پیتر (1379). جغرافیای ترکیبی نو؛ ترجمۀ شاپور گودرزی، تهران: سمت.
هوور، استوارت (1388)، ارتباطات و رسانه، ترجمۀ مجید اخگر، برگزیدۀ دانشنامه دین، هنر و اندیشه، قم، چاپ اول.
Abbot, Pamela Wallace Claire (2001). Women's Sociology, Translated by Manijeh Najim Iraqi, Ney Publication, Tehran.
Abdol-Rahmani, Reza (2016). Investigating the role of Farsi-language satellite channel in increasing the tendency of female students to cosmetic and aesthetic modes (girls of Azad University of Medical Sciences, Tehran), Social Sciences Journal of Islamic Azad University, Vol 10, issue 1 (Successive 32), pp. 210-175.
Adorno,T.W. L. Lowenthal, P. W.(1964). Massing, Anti- Semitism: A social Disease, ed. E. Simmel.New York.
Azad Ermaki, Taqi, Afsane Kamali (2004). Social Trust and Gender, Comparative Study of Mutual Trust in Both Genders, Journal of Sociology of Iran, 5)2( :132-100.
Bourne, Ad (2000). Cultural Dimension of Communication for Development; Translation: Mehr Sima Philosophy; Publications Center for Research, Studies and Measurement of Sima Sound Program. Tehran.
Behravan, Hossein (2012). Rural Sociology,Tehran: Publications of Sociologists.
Brett Silverstein (1986). Role of Mass media in extention of tin standarads for women's, ,NSW, Australia: Australia Council for the Arts, Retrieved March 25.
Dahal, Sudhamshu (2013). Power, powerment and community radio, media by and for women in Nepal. Womens studies international forum 40 (2013). 44-55.
Darabi, Masoud, Amirpour, Mahnaz, Hyderabad, Abolghasem (1395). Sociological Survey of Satellite Effect on the Religious Identity of Youth in Tehran, Journal of Youth Sociology Studies, 7, ( 22): 30-9.
Dincer, S.E (2011). Multi-criteria Analysis of Economic Activity for European Union Member States and Candidate Countries: TOPSIS and WSA Applications, European Journal of Social Sciences– Vol 21, N 4.
Divsalar, Asadollah, Naghavi, Mohammad Reza & Pajdar, Abuzar (2012). An Investigation and Analysis of the Role of Culture in the Development of Rural Areas with Sustainable Development Approaches, Journal of Cultural Engineering, 67 and 68, pp. 107-93.
Duichman (1989). Multi-criteria Analysis of Economic Activity for European Union Member States and Candidate Countries: WSA Applications, European Journal of Social Sciences– Vol 21, N 4.
Eivazi, Mohammad Raheem & Nasersakhezi, Shabnam (2006). The role of the Internet and satellite in cultural and political changes in developing countries, educational and psychological studies, 1, (17):214-195.
Fakouhi, Nasser (2000). Anthropology, Release, Tehran.
Faraji Solebar, Hassan Ali, Nemati, Morteza & Khaki, Afshin (2009). Assessment of the role of ICT in empowerment of rural women, Case study: Quranabad village, Geography Quarterly, seventh year, 22, 18-15.
Fazelnia, Gharib and Roknaddin Eftekhari, Abdorreza (2005). Explaining the Theory of Effective Factors on Knowledge and Awareness of Villagers about Their Abilities and the Environment, Journal of the Moderator of Humanities, 9, (1): 150-50.
Golshani, Alireza, jadidi, Ali & Eskandari, Saleh (2012). The Role of Media in Political Development and Social Empowerment with Emphasis on Iran's Meaningful Society, Political Quarterly, Second Year, 1, pp. 28-5.
Griffin,k(1997).cultural,human development and economic growth,united nation research institude development .p: 4.
Hagut, Peter (1379). New Combined Geography; Translation: Shapur Goodarzi, Second Edition, Tehran, Iran.
Haji Nejad, Ali & Aladinvandi, Aida (1392). Investigating the Role of Mass Media in the Social Dimension of Rural Women in (Case Study: Zardgan Village, Kiar City), Human Sciences Researches, University of Isfahan, 36, Pages 28-42.
In The Pacific.& Philipp Van (2003). Participatory Evaluation of Rural Communications, A New Approach to Research and Communication Design for Development Plans and Strategies, translation by Ibrahim Mardani Baldachi, Ministry of Jihad-e-Construct, Tehran.
Dehshiri, Mohammad Reza (2009). Media and Culture, Quarterly Journal of Cultural Research, Volume 2, Issue 8, Pages: 208-179.
Johnson (2000). Immigration and the Changing Social Geography of Indian Cities, Vancouver: Department of Geography, University of British Columbia.
Kazemzadeh, Moses, Kohi, Kamal (2010). The role of modern communication tools in cultural development, barriers and solutions, Journal of Cultural Research, 12th Year, Twelve, Pages: 212-183.
Khairi, Hasan (2010). Religion, Media, Social Communication, Islamic Center of Science and Culture, Qom, First Edition.
Khorasani, Mohammadamin, Rasti, Hadi, & Rahmani, Ismail (1395). An Analysis of the Impact of Mass Media on the Viewpoint of the Residents of the Rural Areas of Konarak Township, Regional Planning Quarterly, 6, ) 22:(164-147 .
Marcelle.G.M. (2002). Information and Communication Technologies (ICT) and their impact on and use as instrument for the Adancement and Empowerment of Women. Retrieved March 25.
Mohammadi, Mostafa, Soleiman Farhadi & Farhad Hesari (2011). Histology of Satellite Effect on Socio-Cultural Identity of Students at Azad University of Arak, Arak, National Conference on Cultural Industries, Its Role in Sustainable Development, Kermanshah, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, https : //www.civilica.com/Paper-NCCIRSD01-NCCIRSD01_014.html.
Mohammadpour, Ahmad, Naghdi, Asadollah, & Nadernejad, Behzad (2010). Satellite Effect on Cultural Identity in Iranian Kurdistan, Kurdish Students of Sanandaj University, Two Specialist Papers on Youth Research, Culture and Society, 156-131.
Moko.N (2005). The information behaviors of rural women in botswana, library & Information, Science Research )17:(115-127.
Mosalli-Nezhad, Abbas (2011). Government and Economic Development in Iran, Qamous Publishing, Tehran.
OHala, Scott (2002). Hand ON! Practices and Projects, Community Cultural Development Board,NSW, Australia: Australia Council for the Arts.
Pahlavan, Changiz (1999). Culture, Speeches in the field of culture and civilization. First edition, Tehran: Today's message, International conference on the role of women in the transfer of the heritage of spiritual culture (1999). Tehran.
Perdue ,B.,Peterson,B. &Kelly,E.(1986). the role of the mass media in promoting a thin standard of bodily Attractiveness for women : sex roles, 14,Nos.9/10/1986.
Rassi, Moslem, Shiri, Nematollah, Asadi, Ali (1392). The Role of Information and Communication Channels in Empowering Rural Women in Divandarreh, Rural Researches, 4( 2):384-365 .
Riahi, Mohammad Esmaeil, Verdinia, Ali Akbar and Haggouzi Esfahani, Marzieh (2010). Women and TV series: Observational motivation and satisfaction rate, Women's research, 8( 1): 53-77.
Salvation, Majid (1393). Satellite and Virtual Space Pathology, and its Impact on Family Life and Life Style, The First International Conference on Psychology and Behavioral Sciences, Tehran, Mehr Ishraq Conferences Center, Tehran University, https: /www.civilica.com/Paper-RAFCON01-RAFCON01_045.html.
Shadi Taleb, Jaleh (2001). Rural Women's Bank of Hessabon: The Results of a Participatory Approach, Women's Research, Quarterly Journal of Women's Studies and Researches, 1( 4): 143-128.
Sharbatian, Mohammad Hussein (2009). Tamali emphasizes the necessity of the foundations of cultural development and its importance in Iranian society.
Shabani, Hadi, Rakhshandeh Nia, Seyedeh Akram & Hosseini Ajdad, Ismail (2012). An Iranian-Islamic Model of Advancement Based on the Elements of Science, Love and Freedom from the Perspective of Religion, Journal of Iranian-Islamic Development Model Studies, p. 1 .
Sharma usha ( 2003). Women Emopwerment through Information Techonolgy.
Shokoui Hossein (1999). New Thoughts in Geography, Gitashnasi Publications.
Sadeghi Fassaei, Soheila & Erfan Manesh, Iman (1392). Sociological analysis of the effects of modernization on the Iranian family and the necessity of compiling an Iranian-Islamic model, Journal of Women in Culture and Arts, 5( 1): 63-63.
Sielska,A. (2010). Mulicriteria ranking of open- end investment funds and their stability, University of Finance and Management, ul. Pawia, 55, 01-030
Swami, V. et al (2010). The Attractive Female Body Weight and Female Body Dissatisfaction in 26 Countries across 10 World Regions: Results of the International Body Project I, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol 36, No.3.
Werner Surin (2002). Communications Theories, Translated by Alireza Dehghan, Tehran. University Press, Tehran.
Hoover, Stewart (2009). Communications and Media, Translated by Majid Akhgar, Elected Encyclopedia of Religion, Art and Thought, Qom, First Edition.