تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

در دنیای امروز و با افزایش نقش زنان در مشاغل گوناگون، لزوم انجام تحقیقاتی درباره عوامل موثر بر واکنش‌های شغلی آنان احساس می‌گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد و هم‌چنین بررسی نقش تعدیل کننده متغیر ارزش‌های کاری کارکنان بود. روش نمونه‌گیری، طبقه‌بندی دو مرحله‌ای و تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 210 تن تعیین شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون میانگین، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار WARPPLS استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که ادراک از بافت اخلاقی بر رضایت‌مندی شغلی (0.56=β) و قصد ترک شغل (0.36- =β) موثر است. همچنین نقش تعدیلگر ارزش‌های کاری بر رضایت‌مندی شغلی (0.44=β) مورد تایید قرار گرفت. اگرچه که ارزش رابطه (0.53=β) و ارزش پاداش (0.35=β) نقش اثرگذارتری بر رابطه میان اخلاقیات در سازمان و رضایت‌مندی‌ شغلی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of ethical context perceptions to the job response: emphasizing work value, (Case of Study: Female staff at Ferdowsi University of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • seyedeh fatemeh ghasempour ganji 1
  • azar kafashpour 2
  • vahid babazadeh sorkhan 1
1 phd student
2 1- Associate professor, Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Now a days, there is an urgent need for doing research on the factors influencing job responses as a result of increasing women’s roles in various occupations. The purpose of this study was to evaluate the impact of ethical context on female staff’s job responses at Ferdowsi University of Mashhad. It is also intended to investigate the role of moderator variable of work values. We based our analysis on data from a random sample of two-stage classification. The sample which includs 210 subjects was determined by Morgan table. For data analysis, we used the mean test, correlation test, confirmatory factor analysis and structural equation by using WARPPLS software. The results indicate that the perception of ethical context on job satisfaction (0.56 = β) and turnover intention (0.36- = β) is effective. Also the moderator of the work values on job satisfaction (0.44 = β) is approved. However the relationship (0.53 = β) and the rewards (0.35 = β) have more effective role comparing with the relationship between ethics in the organization and job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical context
  • Job Satisfaction
  • turnover intention
  • work values
  • Ferdowsi University of Mashhad
حیاتی، داوود.، ارشدی، نسرین و نیسی، عبدالکاظم(1391). اثر خوشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی، دستآوردهایروانشناختی،1(4): 42-19.
دلوی، محمدرضا و گنجی، مظاهر (1393). بررسی اثرات رهبری اخلاقی بر استرس شغلی و قصد ترک خدمت پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجلهدانشگاهعلومپزشکیشهرکرد، 16(1): 128-121.  
رحیم نیا، فریبرز و نیکخواه فرجامی، زهرا (1390). تأثیر جوّ اخلاقی سازمان بـر هویّت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان‌، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 6(4): 1-11.
سرمد، زهره.، بازرگان، عباس و حجازی، الهه(‌1387). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
قلی‌پور، آرین.، پور عزت، علی اصغر و نیک‌زاد، عباس(1387). تأثیر پیامدهای اثر منسانی بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی. فصلنامهعلوممدیریتایران،3(10): 36-7.
گل‌پرور، محسن و نادی، محمد علی( 1389). رابطه حمایت مدیریت از رفتارهای اخلاقی با رضایت‌مندی شغلی معلمان. مجله روانشناسی، 14(2):158-142.
مقیمی، محمد(1387). اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی کارآمد، فرهنگ مدیریت. 6(17): 87-63.
ملکیان، اسفندیار و توکل نیا، اسماعیل(1393). بررسی تأثیر فرهنگ اخلاقی بر کیّفیت حسابرسی تحت شرایط فشار بودجه زمانی. حسابرسی: نظریه و عمل.1(1): 47-21.‌
نجفی، محمد و کریمی، مهدی(1389). بررسی رابطة بین ابعاد جوّ اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره‌های آموزش و پرورش شهر اصفهان. رویکردهاینوینآموزشی. 5(2): 22-1.
Bass, B. M. (1967), Social Behavior and the Orientation Inventory: A Review. Psychol Bull, 68(4), 260-292.
Cheng, P.Y., Yang, J.T., Wan, C.S. & Chu, M.C. (2013). Ethical Contexts & Employee Job Responses in the Hotel Industry: The Roles of Work Values & Perceived Organizational Support. International Journal of Hospitality Management, 34, 108–115.
Cheung, C.K., Scherling, S.A. (1999). Job Satisfaction, Work Values, & Sex Differences in Taiwan’s Organizations. The Journal of Psychology, 133, 563–575.
Cho, Y. J., & Lewis, G. B. (2012). Turnover Intention & Turnover Behavior: Implications for Retaining Federal Employees. Review of Public Personnel Administration, 32(1), 4-23.
Delavy, M.R., Ganji, M. (2015). The Effect of Ethical Leadership on Job Stress & Turnover Intention among the Nurses of Shahrekord University of Medical Sciences’ Hospital. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 16(1), 121-128.
Demirtas, O. & Akdogan, A. A. (2015). The Effect of Ethical Leadership Behavior on Ethical Climate, Turnover Intention, and Affective Commitment. J Bus Ethics, 130: 59, first published online: May 11, 2014.
Deshpande, S. P. (1996). The Impact of Ethical Climate Types on Facets of Job Satisfaction: An Empirical Investigation. J Bus Ethics, 15(6), 655-660.
Ford, R. C., & Richardson W.D. (1994). Ethical Decision Making: A Review of the Empirical Literature. J Bus Ethics, 13, 205–221.
Friedlander, F., Margulies, N. (1969). Multiple Impacts of Organizational Climate & Individual Value Systems upon Job Satisfaction. Personnel Psychology, 22, 171–183. 
Gholipour, A., Purezat, A., Nikzad, A. (2009), The Impact of ‘Mansany Effect’ on Selection & Appointment of Government Managers. Journal of Iran Management Sciences, 3(10), 7-36.
Golparvar, M., Nadi, M.A. (2011). The Relationship between Management Support for Ethical Behavior & Teachers’ Job Satisfaction. Journal of Psychology, 54(2), 142-158.
Hayati, D., Arshadi, N. & Nisy, A. (2013). The Effect of Income Satisfaction on Turnover Intention: The Mediating Role of Job Satisfaction, Organizational Commitment & Job Motivation. Journal of Psychology Achievement, 1(4), 19-42. 
Hunt, S. D., Wood, V. R., & Chonko, L. B. (1989). Corporate Ethical Values and Organizational Commitment in Marketing. Journal of Marketing Science, 53(3), 79-90.
Jawahar. I.M, Hemmasi, P. (2006). Perceived Organizational Support for Women's Advancement & Turnover Intentions. Women in Management Review, 21(8), 643 – 661.
Johnson, J.J., Mclntye, C.L. (1998). Organizational Culture & Climate Correlates of Job Satisfaction. Psychological Reports .82, 843–850.
Koh, H.C., Boo, E.H.Y. (2001). The Link between Organizational Ethics & Job Satisfaction: A Study of Managers in Singapore. J Bus Ethics, 29, 309–324.
Liang, Y.W (2012). The Relationships among Work Values, Burnout, & Organizational Citizenship Behaviors: A Study from Hotel Front-Line Service Employees in Taiwan. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24, 251–268.
Malakian, E., Tavakolnia, E. (2013). Analyzing the Effect of Moral Culture on Audit Quality under Time Budget Pressure, Audit: Theory and Practice, 1(1), 21-47.
McFarlin, D.B., Rice, R.W. (1992).  The Role of Facet Importance as a Moderator in Job Satisfaction Processes. Journal of Organizational Behavior, 13, 41–54.
Moghimi, M. (2009). Corporate Ethics; the Essence of Efficient Organizational Culture, Management Culture, 6(17), 63-87.
Najafi, M., Karimy, M. (2010). Examining the Relationship between the Dimensions of Ethical Ambient & Job Satisfaction among the Staff Members of Isfahan Educational Bureaus, New Educational Approaches, 5(2), 1-22.
Okpara, J.O., Squillace, M., & Erondu, E.A. (2005). Gender Differences & Job Satisfaction: A Study of University Teachers in the United States. Women in Managerial Review, 20(3), 177-190.
Oshagbemi, T. (2003). Personal Correlates of Job Satisfaction: Empirical Evidence from UK Universities. International Journal of Social Economics, 30(12), 1210-1232.
Ostroff, C. (1993). The Effects of Climate & Personal Influences on Individual Behavior & Attitudes in Organization. Organizational Behavior and Human Performance, 56, 56–90.
Rahimnia, F., Nikkhah Farjami, Z. (2012).  The Impact of Organizational Ethical Climate on Corporate Identity & Sellers’ Turnover Intention, Ethics in Science & Technology Quarterly, 6(4), 1-11.
Sarmad, Z., Bazargan, A., Hejazi, E. (2009). Research Methodology in Behavioral Sciences. Tehran: Agah Publication.
Schneider. B. (1975). Organizational Climate: an Essay, Personal Psychology, 28, 477-479. 
Schwepker, C.H., (2001). Ethical Climate’s Relationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention in the Salesforce.  Journal of Business Research, 54(1), 39-52.
Seasfore, S.E., Lawler, I., Mirvis, P.H., Cammann, C. (1982). Observing & Measuring Organizational Change: A Guide to Field Practice. New Work: Wiley.
Steel, R. P. & Ovalle, N. K. (1984). A Review & Meta-Analysis of Research on the Relationship between Behavioral Intention & Employee Turnover. Journal of Applied Psychology, 69,673-686.
Trevino, L. K. (1986).  Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation inter actionist Model. Academy of Management Review, 11, 601–617.
Trevino, L.K., Butterfield, K.D., Mccabe, D.L. (1989). The Ethical Context in Organizations: Influence on Employee Attitudes & Behaviors. Business Ethics Quarterly, 8, 447–476.
Valentine. Sean, Greller. Martin M, Richtermeyer. Sandra B. (2006). Employee Job Response as a Function of Ethical Context & Perceived Organization Support. Journal of Business Research, 59, 582 – 588.
Valentine, S. and T. Barnett. (2003). Ethics Code Awareness, Perceived Ethical Values, and Organizational Commitment. Journal of Personal Selling and Sales Management, 23, 359-367.
Valentine, S., Godkin, L., Fleischma, G.M., Kidwel, R. (2011). Corporate Ethical Values, Group Creativity, Job Satisfaction & Turnover Intention: The Impact of Work Context on Work Response. J Bus Ethics, 98, 353–372.
Verplanken, B. (2004). Value Congruence & Job Satisfaction among Nurses: A Human Relations Perspective. International Journal of Nursing Studies, 41(6). 599-605.
Victor, B., & Cullen, J.B. (1988). The Organizational Bases of Ethical Work Climates. Administrative Science Quarterly, 33, 101-125.
Vitell, S. J. & Davis, D. L. (1990). The Relationship between Ethics & Job Satisfaction: An Empirical Investigation. J Bus Ethics, 9(6), 489-494.
Yang, J.T.2010. Antecedents & Consequences of Job Satisfaction in Hotel Industry. International Journal of Hospitality Management, 29, 609–619.
Zehir, C., Erdogan, E., Basar, D. (2011). The Relationship among Charismatic Leadership, Ethical Climate, Job Satisfaction & Organizational Commitment in Companies. Journal of Global Strategic Management, 10, 49- 59.