بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

3 دانشگاه یزد

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت موضوع احساس امنیت اجتماعی زنان تحقیقات زیادی در چند دهه اخیر در این باره انجام شده است. تعدد و تنوع تحقیقات انجام‌شده و نتایج متناقض حاصل از آن‌ها و نداشتن یافته واحد از یک‌سو، ممکن است، این تصور را ایجاد نماید که انجام این تحقیقات بیهوده و موجب اتلاف هزینه می‌گردد. بنابراین نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل برای جمع‌بندی و خلاصه کردن نتایج این تحقیقات در این حوزه احساس می‌شود. اصلی‌ترین سؤال این تحقیق این است که مهم‌ترین عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان در تحقیقات انجام شده در ایران کدم‌اند؟ روش: روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل می‌باشد. جامعه آماری تحقیق همه‌ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال‌های 1380 تا 1393 با موضوع احساس امنیت اجتماعی زنان منتشر شدند. در نهایت 33 مقاله انتخاب و با نرم‌افزار جامع فراتحلیل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: یافته‌های تحقیق نشان داد که استفاده از رسانه‌های جمعی، دینداری و حجاب و پوشش مناسب، به نسبت سایر متغیرها، تأثیر بیشتری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در ایران دارد. نتایج اندازه اثر نشان داد که رابطه استفاده از رسانه-های جمعی و احساس امنیت اجتماعی زنان، در مطالعات مرور شده معادل 47/0 مثبت و معنادار می‌باشد. رابطه دینداری و احساس امنیت اجتماعی زنان، در مطالعات بررسی شده معادل 39/0 مثبت و معنادار می‌باشد. نتایج اثرات ترکیبی نشان می-دهد که رابطه حجاب و پوشش مناسب و احساس امنیت اجتماعی زنان در مطالعات مرور شده حدود 38/0، مثبت و معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of factors affecting women's sense of social security (Meta-analysis of existing research)

نویسنده [English]

  • Ahmad Mir Mohammad tabar 1
چکیده [English]

Subject: In recent years, considering the importance of security in Iran, several studies have been conducted in this field. Due to the abundance and diversity of research conducted in the field of security felt requires a combination of research in this area like a meta-analysis. The main question of this research is that the most important factors affecting women's sense of social security research conducted in Iran? Method: The research method of this paper is the meta-analysis. Population of the study almost scientific papers that are the subject factors women's sense of social security in 2001 and 2014 were published. Finally, 33 papers selected and analyzed with the Comprehensive Meta-analysis software. Results: The results showed that the use of mass media, religiosity and suitable coatings, compared to other variables, significant impact on women's sense of social security in Iran. The results showed that the relationship between the use of mass media and women's sense of social security in the studies reviewed is positive and significant (effect size=0.47). Also relationship between religiosity and women's sense of social security in the studies reviewed is positive and significant (effect size=0.39). Results show that the combined effects of the relationship between suitable coatings and women's sense of social security in the reviewed studies the equivalent of 0.38, was positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Social Security
  • the use of mass media
  • Religiosity
  • Meta-analysis
احمدی، آرمان و احیایی، پویان (1393). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان شهرک باغمیشه شهر تبریز)، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی،4(3): 60-35.
احمدی، محمد و کلدی، علیرضا (1392) احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر برآن؛ شهر سنندج، فصلنامه رفاه اجتماعی،13(49): 321-305.
احمدی، یعقوب و اسمعیلی، عطا(1389). سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چند بعدی و میان رشته‌ای در شهر مشهد، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی،21(2): 169-190.
‌امین بیدختی،علی اکبر و شریفی،نوید(1392). دینداری و سرمایۀ اجتماعی حامی امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، (33): 47 -69.
افراسیابی، حسین.، پورخرم، یاسین و ممبینی، سجاد (1394). عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با احساس امنیت، فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران،9(1): 24-4.
الیاسی، محمد حسین (1385). سنجش میزان تأثیر نشریات زرد در کاهش احساس امنیت و سلامت روانی زنان تهرانی، مجلۀ امنیت،5(1و2): 71-53.
امینی، اشرف و جاراللهی، عذرا (1393). رابطه پایگاه اجتماعی-اقتصاد‌‌ی و احساس امنیت زنان متأهل شهر شیراز، فصلنامه پژوهش‌های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، 2(2): 171-156.
پوراحمد، احمد.، عیوضلو، محمود و حامد، محبوبه (1391). بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت)، فصلنامه پژوهش‌های رابردی امنیت و نظم اجتماعی، 1(1): 20-1.
تاجیک، محمدرضا (۱۳۸۴). مدخلی بر امنیت اجتماعی، امنیت اجتماعی شده، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، تهران: گلپونه.
تازیکی، طلعت (1393). عوامل مؤثر بر افزایش احساس امنیت زنان در پارک‌های شهر (مطالعه موردی زنان 50 - 18 سال شهرستان بجنورد)، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، 1(1): 136-111.
ترابی، یوسف و گودرزی، آیت(۱۳۸۲). ارزش‌ها و امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی ناجا.
جمالی، هاجر و شایگان، فریبا(1390). نقش تاکسی بی‌سیم بانوان بر احساس امنیت زنان تهرانی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،6(1):95-114.
جهانگیری، جهانگیر، مساوات، ابراهیم (1392). بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان: مورد مطالعه زنان 40-15 ساله شهر شیراز، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،2(2): 55-41.
حبی، اکرم(1388). هویّت اجتماعی و احساس امنیت(مطالعه موردی زنان شهر تبریز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تبریز: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.
حقیقتیان، منصور (1392). احساس امنیت زنان و برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان)، مطالعات جامعه شناختی شهری، 4(10): 71-53.
حیدری، آرمان. طالبی، سمیه و افشار، زینب (1392). نابرابری‌های منطقه‌ای امنیت (مورد مطالعه: زنان 15 سال به بالای شهر یاسوج)، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 2(1): 108-91.
خواجه نوری، بیژن و کاوه، مهدی (1392). مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 2(2): 78-57.
ربانی، رسول و همکاران (1392). مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،2(1):52-25.
رستگار، خدیجه و همکاران (1394). بررسی رابطۀ احساس امنیت اجتماعی و نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) با سلامت اجتماعی در میان زنان 18 سال به بالای ساکن شهر شیراز، فصلنامه زن و جامعه،6(3): 104-79.
ساروخانی، باقر(1380). درآمدی بر دایرۀ المعارف علوم اجتماعی، جلد 2، تهران: کیهان.
شارع پور، محمود، تقوی، سیده زینب و سلیمانی بشلی، محمدرضا (1391). بررسی جامعه شناختی احساس امنیت زنان در شهر آمل، فصلنامه زن و مطالعات خانواده،5(17): 106-.91
شایگان، فریبا(1392). دینداری و احساس امنیت(مطالعۀ موردی دانش آموزان دختر شهر تهران)، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،(15):179-195.
شربتیان، محمد حسن (1393). سنجش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان کلان شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن، زن و مطالعات خانواده، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 6(23): 100-79.
شربتیان، محمد حسن.، دانش، پروانه و احمدی، اعظم (1394). مطالعات جامعه شناختی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان کلانشهر مشهد، فصلنامه زن و جامعه،6(3): 143-166.
طاهری، زهرا. ربانی، رسول، ربانی و ادیبی سده، مهدی (1391). رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال 1388، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،1(1): 28-21.
فاضلیان، پورانداخت (1389). بررسی رابطه نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران، فصلنامه پژوهش نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1(2): 86-85.
فرشادفر، یاسمین و نیازی، محسن (1393). رابطه دینداری و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال و جنوب شهر تهران، فصلنامه معرفت،23(192): 94-81.
قدرتی، حسین.، سردارنیا، خلیل‌اله.، ملتفت، حسین و برشد، عبدالمهدی(1388). احساس امنیت اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای نظم و قانون، فصلنامۀ انتظام اجتماعی،1(4):7-26.
کامران، فریدون و عبادتی نظرلو، سمیه (1389). بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر احساس آرامش و امنیت زنان دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه‌های تهران، فصلنامه پژوهش اجتماعی، 3(6): 56-43.
گلی، علی (1390). زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری (مورد مطالعه: پارک آزادی شیراز)، فصلنامه جامعه‌شناسی تاریخی،3(2): 165-143.
گیدنز، آنتونی (1387). تجدد و تشخص: جامعه و هویّت شخصی در عصر جدید، مترجم‌ ناصر موفقیان، تهران: نی.
‌گیدنز، آنتونی(1386). جامعه شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نی.
لهسائی‌زاده، عبدالعلی.، هاشمی، سمیه.، عربی، علی و روحانی، علی(1392). بررسی رابطۀ احساس امنیت و تمایل به سفرهای داخلی: مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر،(20): 1-24.
متولی، رضا(1384 ). چشم‌انداز نظری سرمایۀ اجتماعی، فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعی، شمارۀ اول.
مستوفی، اکرم(1392). بررسی رابطۀ هویّت اجتماعی با احساس امنیت در زنان شهر تهران، دوفصلنامۀ مطالعات پلیس زن، 7(19):55-77.
محمدپور، مهری، شاکری نیا، ایرج‌ (1394). رابطۀ نظم، احساس امنیت، دینداری و بهداشت روانی با رضایت شغلی زنان، فصلنامه پلیس زن، 3(1): 30-10.
محمدی، جواد.، بگیان، محمدجواد و موسوی، سیدسهراب (1391). بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان شهر کرمانشاه، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 3(3): 156-143.
موحد، مجید و همت، صغری (1392). مطالعه عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان، فصلنامه زن و جامعه،4(2): 82-55.
نجات، سید امیررضا و یاوری، علیرضا (1388). شاخص‌های عملکرد انتظامی(امنیت اجتماعی)، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 6(27):143-166.
‌نصری، قدیر(1381). معنا و ارکان جامعه شناسی امنیت، فصلنامه راهبرد،( 26): 455-486.
نوروزی، فیض‌اله و فولادی سپهر، سارا(1388). بررسی احساس امنیت زنان 15-29 ساله شهر تهران در دو بعد احساس امنیت زنان در محیط خانواده و احساس امنیت در مکان‌های عمومی، فصلنامه راهبرد، (53):129-159.
نوروزی، فیض اله و فولادی سپهر، سارا (1388). بررسی احساس امنیت زنان 29-15 ساله شهر تهران در دو بعد احساس امنیت در محیط خانواده و احساس امنیت در مکان‌های عمومی، فصلنامه تحقیقات علوم اجتماعی ایران، 1(3): 72-55.
نویدنیا، منیژه (۱۳۸۲). درآمدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، (‌19):55-76.
نویدنیا، منیژه(1385). تأملی نظری در امنیت اجتماعی؛ با تأکید بر گونه‌های امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، 9(‌31):53-72.
نویدنیا، منیژه(1388). چشم انداز پلیس، امنیت و سرمایۀ اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، 12(‌44):29-44.
نیازی، محسن.، شقائی مقدم، الهام و فرشادفر، یاسمین (1390). بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال (1 و 2) و جنوب شهر (19 و 20) تهران، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان،2(3): 160-131.
هزار جریبی، جعفر و صفری شالی، رضا (1388) بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن (مطالعه در بین شهروندان تهرانی)، فصلنامه انتظام اجتماعی،1(3): 28-7.
Afrasiabi, H., Poorkhoram, Y. & Mombayni, S. (2015). Socio-Cultural Factors Affecting Feeling of Social Security, Journal of Iran Social Studies, 9(1):4-24.
Ahmadi, Y., Esmaeeli, A. (2010). Evaluation of Women’s Social Security Feeling based on Multi-Dimensional & Cross-Disciplinary Factors in Mashhad. Applied Sociology Quarterly, 21 (38): 169-190.
Ahmadi, A. & Ehyai, P. (2015). An Investigation of the Rate of Social Security Feeling & Related Factors (Case Study: Woman Living in Baghmisheh Town in Tabriz). Journal of Police Science of Eastern Azarbayejan, 4(3): 35-60.
Ahmadi, M. & Kaldi, A. (2013). Social Security Feeling in Women & its Effective Social Factors. Journal of Social Welfare, 13(49): 305-321.
Amin Beidokhti, A., Sharifi, N. (2013). Religiosity & the Social Capital Supporting Social Security. Social Security Studies Quarterly, 33, 69 -47.
Amini, A. & Jarallahi, A. (2014). Relationship between Socio-Economic Status & Sense of Security among Married Women In Shiraz. Journal of Police – Sociological Researches on Women & Family, 2(2):156-171.
Bilgin, P., Booth, K. & Jones, R. W. (1998). Security Studies: The next Stage?, Inverno, 48(2): 131-157.
Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T. & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to Meta-Analysis. Hoboken, NJ: Wiley.
Burrowes, R.J. (1996). The Strategy of Non-Violent Defense: A Gandhian Approach. USA: University of New York press.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis in the Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Coleman, J.S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital.American Journal of Sociology, 95- 120.
Elyasi M .M. (2006). Evaluation of the Impact of Publications on the Reduction of   Security Feeling & Mental Health among the Women Living in Tehran. Security Quarterly, 5(1-2): 53-72.
Farshadfar Y & .‌Niazi M (2014). A Study of the Relationship between Religiosity & Social Security Feeling among the Women Living in the North & South of Tehran. Marefat, 23(199): 81-94.
Fazelian, P. (2009). The relationship between the Veil Type & Social Security Level among the Women Living in Tehran. Women’s Research Studies, 1(2): 65-86.
Giddens, A. (2007). Sociology. translated by Hassan Chavoshian, Tehran: Ney.
Giddens, A. (2008). Modernity & Dignity: Community & Personal Identity in Modern Times. translated by Nasser Mofaghyan, Tehran: Ney.
Ghodrati, H. et all. (2009). Social Security Feeling, Social Networks & Institutions of Law & Order. Journal of Social Research, 1(4): 7-26.
Goli, A. (2011). Women & Security in Urban Public Spaces (Case Study: Shiraz Azadi Park). Journal of Historical Sociology, 3(2): 143-165.
Gerebner, G. (1994). Cultivation Theory: Cultural Indicators Project. Available at http//nimbus.temple.edu/ggerbner/cihtml.
Haghighatiyan, M. (2013). Woman’s Social Security & Some Effective Social Factors (Case Study: Women Living in Esfahan City). Journal of Urban Sociological Studies, 4(10): 53-71.
Harison, R. (1993). Democracy. London & New York: Routledge.
Hobi, A. (2009). Social Identity & Feeling Security (A Case Study of the Women Living in Tabriz), Master’s Thesis, Faculty of Social Sciences, Tabriz University.
Heydari, A., Talebi, S. & Afshar, Z. (2013). Regional Disparities of Security (Case Study: 15-Year-Old Women Living in Yasuj City).Journal of Strategic Studies on Security & Social Order, 2(5): 91-108.
Hezarjaribi, G. &Safari Shali, R. (2009). A Study of the Relation of Life Satisfaction with Sense of Security. Journal of Social Discipline, 1(3): 7-28.
Jahangiri, J. &  Mosavat, E. (2013). An Evaluation of the Factors Affecting Woman’s Social Security (Case Study: Women Living in Shiraz City). Journal of Strategic Studies on Security and Social Order, 6(2): 41-55.
Jamali, H. & Shaygan, F., (2011). The Role of Using Woman's Wireless Taxi on Establishing a Feeling of Security among Women in Tehran. Journal of Police Management Studies Quarterly, 6(1): 95-114.
Khajenoori, B. & Kaveh, M. (2013). The Relationship between Media Usage & Social Security Feeling. Journal of Strategic Studies on Security & Social Order, 6(2): 57-78.
Kamran, F., Ebadati-Nazarloo, S. (2009). An Investigation of the Socio-Economic Factors Affecting the Feeling of Peace & Security in M.A. Female Students Studying Sociology at Tehran Universities. Journal of Social Research, 3(6): 43-56.
Lahsai Zadeh, A., Hashemi, S., Arabi, A, Rohani, A. (2013). A Survey of the Relationship between Sense of Security & the Desire to Make Domestic Trips (A Case Study of University of Tehran’s Students). Journal of Social Sciences of Islamic Azad University Shushtar Branch, 20, 1-24 .
Lipsey, M. W. & Wilson, D. B. (2001). Practical Meta-Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
Littell, J. H., Corcoran, J. & Pillai, V. (2008). Systematic Reviews & Meta-Analysis. New York: Oxford University Press.
Mcleod, S. (2014). Maslow's Hierarchy of Needs. Available at http://www.simplypsychology.org/maslow.html.
Mohammadi, J., Begyan, M.J. & Mousavi S. (2012). Evaluation of the Relationship between Social Security & Women’s Quality of Life in Kermanshah City. Journal of Social Security Studies, 31, 143-156.
Mohammadpoor, M. & Shakerinia, E. (2015). The Relationship between Order, Sense of Security, Religiosity & Mental Health With the Women’s Job Satisfaction. Female Police Studies, 3(4): 10-30.
Moller, B. (2000). National, Societal & Human Security Discussion; Case study of the Israel – Palstine Conflict. Centre for European Policy Studies, Brussels, 277-288.
Motevali, R. (2005). A Theoretical Perspective of Social Capital. Journal of Social Security Studies, 1.
Mostofi, A. (2013). A Survey of the Relationship between Social Identity & Sense of Security among Tehrani Women.  Female Police Studies Bi-quarterly, 7(19): 55-77.
Movahed, M., Hemmat, S. (2013). An Investigation of the Socio-Cultural Factors Affecting Women’s Social Security Feeling.  Women & Society, 4(2): 55-82.
Nasri, M. (2002). Meaning & Fundamentals of the Sociology of Security. Strategy, 26, 455-486.
Nejat, A.R. & Yavari, A. (February-March 2009). Police Performance Indicators (Social Security). Bimonthly Journal of Police Human Development, 6 (27): 125-147.
Navidnia, M. (2003). An Introduction to Social Security. Journal of Strategic Studies, 19, 55-76.
Navidnia, M. (2006). A Theoretical Reflection on Social Security, with an Emphasis on Security Types. Journal of Strategic Studies, 31, 53-72.
Navidnia, M. (2009). Police’s Horizon: Security & Social Capital. Journal of Strategic Studies, 44, 29-44.
Niazi, M., Sheghaghi Moghaddam, M. & Farshadfar, Y. (2011). An Investigation of the Relation Between Social Capital & Social Security Feeling among the Women Living in Northern (Districts 1-2) & Southern (Districts 19-20) Parts of Tehran. Sociological Studies of Youth Journal, 2(3): 131-160.
Noroozi F. &  Foladisepehr S. (2009). An Investigation of Security Feeling in Women Ranging15-29 Years Old in Tehran from Two Perspectives of Sense of Security within the Family & in Public Places. Iranian  Journal of Social Studies, 1(3): 55-72.
Poorahmad, A., Eyvazloo, M. & Hamed, M. (2012). Investigation of the Relationship between Religiosity & Sense of Security in Urban & Rural Areas (Case Study: Kouhdasht City). Journal of Strategic Studies on Security & Social Order, 1(1): 1-20.
Rabbani, R. et al. (2013). A Sociological Study of the Impact of Social Capital on Woman’s Feeling of Insecurity through the Application of Graphical Amos (Case Study: Female Students of Esfahan University). Journal of Strategic Studies on Security & Social Order, 2(1): 25-52.
Rastegar, Kh. et all (2015). Investigation of the Relationship between Social Security Feeling & Surveillance (Normal & Abnormal) with Social Health in Women Over 18 Years of Age Living in Shiraz City. Woman & Family Studies Journal, 6(3): 79-104.
Saroukhani, B. (2001). An Introduction to the Encyclopedia of Social Sciences. Vol. II, Tehran: Kayhan.
Sharbatian, M. H., Danesh, P. & Ahmadi, A. (2015). Sociological Studies of the Factors Affecting the Social Security of Women Living in Mashhad City. Woman & Family Studies Quarterly, 6(3): 143-166.
Sharbatiyan, M.H. (2014). A Study of the Sociological & Emotional Impacts of Sense of Security on the Women Living in Mashhad City & the Effective Factors. Woman & Family Studies Quarterly, 6(23): 79-100.
Sharepoor, M., et all (2012). A Sociological Study of Woman's Social Security Feeling in Amol. Woman & Family Studies Journal, 5(17): 91-106.
Shaygan, F. (2013). Religiosity & Feeling Security (A Case Study of Female Students in Tehran,). Journal of Social Development & Welfare Planning, 4(15): 169-199.
Taheri, Z., Rabbani, R. & Adibi Sadeh, M. (2012). The Relationship between the Role of Police & Sense of Security in Esfahan City. Journal of Strategic Studies on Security & Social Order, 1(1): 21-28.
Tajyk, M.R. (2005). An Introduction to Social Security & Socialized Security. In the Proceedings of Social Security Conference. Tehran: Golponeh.
Taziki, T. (2015). Factors Influencing Women's Sense of Security in City Parks (Case Study: 18-50 Year-Old Women Living in Bojnoord City). Journal of Police Science of North Khorasan, 1(1): 111-136.
Torabi, Y. & Goudarzi, A. (2003). Values & Social Security. In the Proceedings of Social Security Conference. Tehran: Police Social Assistance.
Wearver, O. (2000). Societal Security: available at http://www. Ciaonet. Org/ book/hall/ hall01. Html.