رابطه سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرا زناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد

3 سازمان آموزش و پرورش

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین سبک‌های دلبستگی، ویژگی‌های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرا زناشویی در متأهلین شهرکرمانشاه انجام شده است. روش: در این پژوهش که از نوع همبستگی بود 600 نفر از متأهلین شهر کرمانشاه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه نگرش به روابط فرا‌زناشویی، مقیاس 5 عاملی شخصیت (NEO)،‌ پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید‌(RAAS)‌و پرسشنامه بخشش ری را تکمیل کردند. داده‌ها توسط همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به‌گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد بین سبک‌های دلبستگی با نگرش به روابط فرازناشویی رابطة مثبت معنادار‌(01/0>p)‌و بین ویژگی‌های شخصیتی، برونگرایی،‌گشودگی،‌ سازگاری،‌ وجدانی با نگرش به روابط فرا‌زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد‌(01/0>p). همچنین بین ویژگی شخصیتی، روان‌آزردگی با نگرش به روابط فرازناشویی رابطه مثبت معنادار‌(01/0>p) و بین بخشودگی با نگرش به روابط فرازناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد‌(01/0>p). نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک‌های دلبستگی، ویژگی‌های شخصیتی و بخشودگی همگی با هم توانایی تبیین 31 درصد نگرش به روابط فرازناشویی را دارند. با توجه به نتایج پژوهش، سبک‌های دلبستگی، ویژگی‌های شخصیتی و بخشودگی می‌توانند نگرش به روابط فرازناشویی را تحت تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Attachment Styles, Personality Traits, and Forgiveness to The Attitude Towards Extramarital Relations in The Married Couples of The City of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • mohsen hojatkhah 1
  • mozhdeh mohammadi 2
  • peyman valadbaygi 3
1 university of razi.kermanshah
2 ----------------------------------
3 ---------------------------------------------
چکیده [English]

Abstract
Purpose:The aim of this study was to determine the relationship of the attachment styles, personality traits, and forgiveness to the attitude toward extramarital relations in the married couples of the city of Kermanshah.
Method:In this study that was made in the form of correlation analysis, 600 married people of Kermanshah were selected through multi-stage cluster sampling.they completed the attitude-towards extramarital inventory, NEO five factor inventory(NEO-FFI) , Collins and Read revised adult attachment scale(RAAS; Collins/ Read) and Ray forgiveness inventory. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression.
Findings: The results of the study showed that there is apositive significant relationship between attachment styles and the attitude towards extramarital relations(p<0.01) and a negativeand significant relationship of personality traits,extroversion,openness,and compatibility of consience to the attitude toward extramarital relations(p<0.01). Also there is apositive significant relationship of personality traits and neurosis to the attitude toward extramarital relations(p<0.01) and a negative significant relationship between forgiveness and the attitude toward extramarital relations(p<0.01).Conclusion: The results of regression analysis showed that attachment styles, personality traits and forgiveness together explain 31% of the attitude towards extramarital relations. According to the results of attachment styles, both personality traits and forgiveness can affect the attitude towards extramarital relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Attachment
  • Personality
  • forgiveness
  • Extramarital Relations
پاکدامن، شهلا‌(‌1380‌). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجوانی، پایان‌نامة دکترای روانشناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

حق‌شناس، حسن‌(1393‌). روانشناسی شخصیت: آزمون‌ها‌ی نئو، آزمون سرشت و منش، اختلالات شخصیت‌، شیراز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.

خسروی، زهره.، بلیاد، محمدرضا.، ناهیدپور، فرزانه و آزادی، شهدخت (1390). بررسی رابطة سبک‌های دلبستگی، بخشش و تعارضات زناشویی در زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مشاورة شهرکرج، جامعه‌شناسی زنان،2(3): 79-61.

زندی‌پور، طیبه.، شفیعی‌نیا، اعظم و حسینی، فاطمه‌(‌1387‌). رابطة بخشش خیانت همسر و سلامت‌روان زنان متأهل. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره،7(28): 66-53.

عبدی، محمد‌رضا.، خوش‌کنش، ابوالقاسم.، پورابراهیم، تقی و محمدی، روح الله (1391). بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی، فصلنامه مطالعات‌روانشناختی   اجتماعی زنان،8(3): 158- 135.

علی‌تبار، سیدهادی.، قنبری، سعید.، زاده محمدی، علی و حبیبی، مجتبی‌(1393). بررسی رابطة بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی، فصلنامه خانواده‌پژوهی،10(38): 267-255.

گروسی‌فرشی، میرتقی‌(1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت، کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت، تبریز: جامعه‌پژوه.

Ahmadifaraz, M., Abedi H., Azarbarzin, M. (2014). The Experiences of Employed Women Related to their Maternal Role: A Phenomenological Qualitative Research. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 3(2):137-148.

Ahmadnia, Sh. (2004). Effects of Employment on Women’s Health. Social Welfare Quarterly, 3(12): 157-178.

Javanmard Paghaleh, Sh. (2012). The Relationship between Work-Family Conflict with Personality Variables & Well-Being according to Working Time Patterns in Industrial Environments. Master's Thesis, University of Isfahan.

Khodabakhsh, M., Mansuri, P. (2010). A Comparative Analysis of the Frequency and Depth of Job-Burnout among Male & Female Nurses. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 30(14): 40-42.

Shafiabadi, A., Ehyakonandeh, M., Sodani, M. (Fall 2012). Relationship between Emotional Intelligence & Job-Burnout of the Behbahan Islamic Azad University Married Employees. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling, 4(11): 66-77.

Farhadi, A. , Movahedi,Y., Mohamadzadegan, R., Nalchi, M., Darai, M. (2013). The Relationship between Work-Family Conflict with Job-Burnout Dimensions & Turnover Intention among Female Nurses. Iran Journal of Nursing, 26(84): 34-43.

Oreizy Samani, H.R., Zakerfard, M.S. (2010). Relationship between Work-Family Conflict & Organizational Citizenship Behavior within the Mediator Role Framework of Procedural Justice. Journal of Family Research, 6(1): 23-41.

Kouhpayeh Zadeh, J., Aghilinejad M., Kabir Mokamelkhah, E., Golabadi, M. )2011). Professional Burnout and Related Factors in Employees of Ex-Iran University of Medical Sciences’ Faculties in 2010. Razi Journal of Medical Sciences, 18(90): 27-36.

Mohamadi Mahmui, A. (2012). The Effect of Work-Family Conflict on Turnover Intention due to Job Burnout as a Mediator. Master's Thesis, Allameh Tabatabai University.

Maghsudi, S., Bostan, Z. (2004). Domestic & Social Problems Caused by the Simultaneous Household & Sociological Roles of Working Women in Kerman. Women Studies (Sociological & Psychological), 2(5):129-150.

Miri Ashtiani, S.H. (2012). Investigating Work-Family Conflict in Hamkaran System Employees & its Relationship with Job-Related Variables. Master's Thesis, University of Tehran.

Nouri, J. (2002). Comparison of the Physical, Psychological & Social Action of the Housewives & Working Mothers in Tehran & Its Relation with Family Functioning. Master's Thesis, Allameh Tabatabai University.