کندوکاو راهبردهای مقابله ای زنان میانسال در مواجهه با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز/هیات علمی

2 دانشگاه شیراز

چکیده

مطالعه حاضر بخشی از یک پژوهش گسترده تر است که با هدف کشف و توصیف چگونگی مواجهه زنان میانسال با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن انجام شده است. جهت تحقق این هدف، از روش‌شناسی کیفی نظریه‌زمینه‌ای استفاده گردید و با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند، تعداد20 زن میانسال40 تا60سال به عنوان مشارکت‌کنندگان انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شده و با توجه به مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند.
شش مقولة اصلی و یک مقولة هسته از خلال کدگذاری داده‌ها استخراج شدند. راهبردهای مقابله‌ای که توسط زنان میانسال استفاده می‌شدند و از مصاحبه‌ها استخراج شدند شامل: ارزیابی مجدد موقعیت های هنجاری، بازسازی و ارتقای بدنی، توسعه هویت منزلتی، مقاومت و انکار هویت سنی، پیشگیری و جستجوگری اطلاعات، وفاق و سازگاری بود. مقوله هسته پدیدار شده، "بازاندیشی هویت زنانه در بستر بدن زمانمند" می‌باشد. به‌طور کلی در این مقاله راهبردهای مقابله‌ای زنان در چهار سنخ دسته بندی شده است که عبارتند از "راهبرد معطوف به خود- هیجان محور"، "راهبرد معطوف به خود- مساله محور"، "راهبرد معطوف به بدن- هیجان محور"، "راهبرد معطوف به بدن- مساله محور". انتخاب نوع راهبرد مقابله‌ای می‌تواند برای زنان پیامدهای مختلفی داشته باشد که سلامت جسمی و روانی آنها را تحت تاثیر قرار دهد لذا توجه به آنها در عصر کنونی اهمیت زیادی دارد.
واژگان کلیدی: تغییرات بدن، پیر شدن، میانسالی، نظریه زمینه ای، راهبرد مقابله‌ای، زنان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Middle-aged women's strategies to deal with aging and age-related physical changes

چکیده [English]

Exploring the Middle-aged women's strategies to deal with aging and age-related physical changes

Abstract
This study, as a part of more extensive research, which aims to explore and describe how the middle-aged women deal with ageing and physical age- related changes. For achieve this Purpose, Grounded theory was used as qualitative research methodology. With Theoretical and Purposive sampling, selected 20 middle aged women between 40 to 60 years old as participants. The information was gathered by using in-deep and semi-structured interviews and has been analyzed in three stages of open coding, axial coding, and selective coding.
The findings of the study were created in the form of seven subcategories. Coping strategies used by middle-aged women and were extracted from the interviews include: Re-evaluation of normative situations, physical reconstruction and improvement, status identity development, dignity, resistance and denial of age identity, prevention and information seeking, consensus and adjustment. The core concept emerged is "Reflexivity female identity in the context of the temporal body".
In general in this paper, coping strategies of women is classified into four types, namely "self-oriented emotion-focused strategy," self-oriented problem-focused strategy", body-oriented emotion-focused strategy," body-oriented problem-focused strategy. Choose coping strategies can have different consequences for women's physical and mental health, so pay attention to them is very important in the current era.

Keywords: bodily changes, aging, middle age, the grounded theory, coping strategies, women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: bodily changes
  • aging
  • middle age
  • the grounded theory
  • coping strategies
آزاد ارمکی، تقی و چاوشیان، حسن(1381). بدن به مثابه رسانه هویّت، مجلهجامعه‌شناسیایران، 4(4): 57-75.
احدی، حسن و فرهاد جمهری (1385). روانشناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میانسالی و پیری). تهران: بنیاد.
استروس، انسلم و جولیت کوربین(1391). مبانی پژوهش کیّفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای. ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نی.
افقری، افسانه.، گنجی، ژیلا و مرجان احمد شیروانی (1393). تبیین چالش‌های روانی- عاطفی دوران یائسگی: یک مطالعه کیّفی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه مازندران، 22(7): 27-38.
برک، لورا (1382) .روان‌شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)، ترجمۀ یحیی سید محمدی. تهران: ارسباران
جواهری، فاطمه (1387). بدن و دلالت‌های فرهنگی ـ اجتماعی آن، مطالعات فرهنگ - ارتباطات (نامه پژوهش فرهنگی سابق)، 9(‌1):80-37.
چاوشیان، حسن(1381). سبک زندگی و هویّت اجتماعی: مصرف و انتخاب‌های ذوقی به عنوان شالودۀ تمایز و تشابه اجتماعی در دوره ی مدرنیته اخیر، رسالۀدکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
دایان ای. پاپالیا، سالی وندکاس الدز، روت داسکین فلدمن(1394). روان‌شناسی رشد و تحول انسان. ترجمۀ داوود عرب قهستانی، هامایک آوادیسیانس، حمیدرضا سهرابی، فروزنده داورپناه، افسانه حیات روشنایی، سیامک نقش بندی. تهران: رشد.
دبلیو، جیمز و وندر زندن(1376). روان‌شناسی رشد‌. ترجمۀ حمزه گنجی. تهران: بعثت
ذکایی، محمد سعید و مریم امن پور (1392). درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران. تهران: تیسا.
ذکایی، محمد سعید(1386). جوانان، بدن و فرهنگ تناسب، فصلنامۀتحقیقاتفرهنگی، 1(1): 141-117
رجائی فرد، عبدالرضا.، محمدبیگی، ابوالفضل و نرگس محمدصالحی(1390). برآورد میانگین سن یائسگی طبیعی در زنان ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز. فصل‌نامه کومش(دنشگاه علوم پزشکی سمنان). ۱۳(۱): 1-7.
عزیزی، امیر.، سپهوندی، محمدعلی.، پیدا، نگین و جواد محمدی(1394). بررسی رویکردی مؤثر به پیری: مطالعه نظریه داده بنیاد، مجله سالمند،10(4):84-100.
کاردک، ونسان(1391). جامعه‌شناسی پیری و پیرشدگی. ترجمۀ سوسن کباری، تهران: جامعه‌شناسان.
کیوان آراء، محمود (1386). اصول و مبانی جامعه‌شناسی پزشکی. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
گیدنز، آنتونی (1388). تجددوتشخص: جامعهوهویّتشخصیدرعصرجدید، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نی.
گیدنز،آنتونی( 1384). مسائل محوری در نظریۀ اجتماعی، کنش، ساختار و تناقض در تحلیل اجتماعی. ترجمۀ محمد رضایی.تهران: سعاد.
گیدنز، آنتونی(1377). پیامد‌هایمدرنیت، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: مرکز.
گیبینز، جان‌آر و بو ریمر(1381). سیاست پست‌مدرنیته، ترجمۀ  منصور انصاری، تهران: گام‌نو.
لطف آبادی، حسین(1378). روانشناسی رشد (۲): نوجوانی، جوانی و بزرگسالی. تهران: سمت.
مقصودنیا، شهربانو و هادی شجاعی‌(1384). کلیاتسالمندشناسیو طبسالمندان، تهران: پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان.
 
Afghari, A., Ganji, Zh. & Ahmad Shirvani, M. (2014). Psycho-Emotional Changes in Menopause: A Qualitative Study. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 22(93), 27-38.
Ahadi, Hasan & Jomehri, F. (2006). Developmental Psychology: Teenager & Adults (Youth, Middle Age & Old Age). Tehran: Bonyad.
Andersson, M., Hallberg, I. R., & Edberg, A. K. (2008). Old People Receiving Municipal Care, Their Experiences of What Constitutes A Good Life in the Last Phase of Life: A Qualitative Study. International Journal of Nursing Studies, 45, 818–828.
Arber, S. & Ginn, J. (1995). Only Connect: Gender Relations & Aging. In S. Arber & J. Ginn(Eds.), Connecting Gender and Aging: A Sociological Approach, Buckingham: Open University Press.
Azad Armaki,T. & Chavoshian, H. (2002). Body as Media of Identity. Sociology of Iran, 4(4), 57-75.
Azari, Gh.R. (2006). A Review of the Mechanisms & Theories of Aging. Iranian Journal of Ageing, 1(1), 56-67.
Azizi, A., Sepahvandi, M.A., Peyda, N. & Mohamadi, J. (2015). An Effective Approach to the Study of Aging: Grounded Theory Study. Iranian journal of Ageing, 10(4), 88-100.
Bahr, T.A. (2009). Midlife Career Change & Women: A Phenomenological Examination of the Process of Change. PhD Dissertation, University of Nevada Las Vegas.
Ballard, K., Elston, M. A. & Gabe, J. (2005). Beyond the Mask: Women’s Experiences of Public & Private Ageing during Midlife & Their Use of Age-Resisting Activities. Health, 9(2), 169-187.
Banister, E. (1999). Women’s Midlife Experience of Their Changing Bodies. Qualitative Health Research, 9, 520-537.
Berk, L.E. (2003). Developmental Psychology. translated by Yahya Seyyed Mohammadi, Tehran: Arasbaran.
Bernard, M. (1998). Backs to the Future? Reflections on Women, Ageing & Nursing. Journal of Advanced Nursing, 27, 633-40.
Calasanti, T.M., Slevin, K.F. (2001). Gender, Social Inequalities, & Aging. Walnut Creek, CA: Altamira Press.
Calasanti, T.M., Slevin, K.F. (2006). Age Matters: Realigning Feminist Thinking. New York: Routledge.
Cannuscio, C., Block, J., & Kawachi, I. (2003). Social Capital & Successful Aging: the Role of Senior Housing. Annals of Internal Medicine, 139, 395–399.
Caradek, Vincent (2012). Sociology of Ageing & Senescent. translated by Soussan Kobari, Tehran: Sociologists Publications.
Carrington Palk, L. (2015). An Exploratory Study of Midlife Transition in South Africa: In Search of the Midlife Crisis, PhD Dissertation in Consulting Psychology, University of South Africa.
Chaney, D. (2002). Lifestyle. London and New York: Routledge.
Chavoshian, H. (2002). Lifestyle & Social Identity: Consumption & Hobby Choices as the Basis of Social Distinctions & Similarities during the Late Modern Era. PhD Dissertation, Faculty of Social Sciences, Tehran University.
Clarke, L.H. & Griffin, M.; PACC Research Team. (2008). Failing Bodies: Body Image & Multiple Chronic Conditions in Later Life. Qualitative Health Research, 18, 1084–1095.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008), Basics of Qualitative Research. 3rd Edition, London: Sage Publications.
Crawford, M. (2012). Transformations: Women, Gender & Psychology. New York: McGraw-Hill.
Duner, A., & Nordstrom, M. (2005). Intentions & Strategies among Elderly People: Coping in Everyday Life. Journal of Aging Studies, 19, 437–451.
Erikson, E.H. (1982). The Life Cycle Completed: A Review. New York: WW Norton& Co.
Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth & Crisis. New York: W.W. Norton & Company.
Featherstone, M. & Hepworth, M. (1995). Images of Positive Ageing. In Featherstone M. & Wernick A. (Eds.), London: Sage Publications.
Featherstone M., & Hepworth M. (1995). Images of Positive Ageing, a Case Study of Retirement Choice Magazine. In Featherstone M. & Wernick A. (Eds.), Images of Aging, Cultural Representations of Later Life, (pp. 29–47). London & New York: Routledge
Gibbins, J.R. & Reimer, B. (2002). The Politics of Postmodernity; an Introduction to Contemporary Politics & Culture. translated by Mansour Ansari, Tehran: Gam-e No.
Giddens, A. (2009). Modernity & Self-Identity: Self & Society in the Late Modern Age. 6th ed., translated by Naser Tofighian, Tehran: Ney.
Giddens, Anthony (1998). The Consequences of Modernity. translated by Mohsen Salasi, Tehran: Markaz.
Giddens, A. (2005). Central Problems in Social Theory: Action, Structure, & Contradiction in Social Analysis. translated by Mohammad Rezaei, Tehran: Soad.
Gilleard, C. & Higgs, P. (2000). Cultures of Ageing: Self, Citizen & the Body. London: Prentice Hall.
Goffman, E. (1968). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Harmondsworth: Penguin.
Gott, M. (2005). Sexuality, Sexual Health & Ageing. Maidenhead, Berkshire, UK: Open University Press.
Gullette, M.M. (1998). Midlife Discourses in the Twentieth-Century United States: An Essay on the Sexuality, Ideology & Politics of Middle-Ageism. In Shweder, R.A. (Ed.), Welcome To Middle Age! (And Other Cultural Fictions), Chicago: University of Chicago Press.
Halliwell, E. & Dittmar, H. (2003). A Qualitative Investigation of Women's & Men's Body Image Concerns & Their Attitudes toward Aging. Sex Roles, 49(11-12), 675-684.
Javaheri, F. (2008). Body & Its Social-cultural Indications. Culture-Communication Studies, 9(1), 37-80.
Katz, S., Marshall, B. (2003). New Sex for Old: Lifestyle, Consumerism, & the Ethics of Aging Well. Journal of Aging Studies, 17, 3–16.
Kayvanara, M. (2007). Medical Sociology. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences.
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing. Second Editions, Los Angeles: Sage Publications.
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, & Coping. New York: Springer Publishing Company.
Lippert, L. (1997). Women At Mid-Life: Implications For Theories of Women’s Development. Journal of Counseling & Development, 76, 16-22.
Loeb, S. J. (2006). African American Older Adults Coping with Chronic Health Conditions. Journal of Transcultural Nursing, 17, 139.
Lotfabadi, H. (1999). Developmental Psychology (2): Teenager, Youth & Adults. Tehran: Organization for Researching & Composing University Textbooks in Humanities (SAMT).
Mirowsky, J. (1997). Age, Subjective Life Expectancy, & the Sense of Control: the Horizon Hypothesis. The Journal of Gerontology, Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 52, 125–134.
Nettleton, S. (1995). Sociology of Health & Illness. Cambridge, UK: Polity Press.
Ouwehand, C., de Ridder, D. T., & Bensing, J. M. (2007). A Review of Successful Aging Models: Proposing Proactive Coping as an Important Additional Strategy. Clinical Psychology Review, 27, 873–884.
Papalia, D.E., Duskin, R. Feldman & Wendkos Olds, S. (2015). Psychology of Growth & Human Development. translated by Davood Arab Ghahestani, Hamayk Avadisians, Hamidreza Sohrabi, Forouzandeh Davar Panah, Afsaneh Hayat Roshanaee & Siamak Naghshbandi, Tehran: Roshd.
Patton, M. (2001). Qualitative Research & Evaluation Methods. London: Sage Publications.
Rajaeefard, A.R., Mohammad-Beigi, A. & Mohammad-Salehi, N. (2011). Estimation of Natural Age of Menopause in Iranian Women: A Meta-Analysis Study. Koomesh (Semnan University of Medical Sciences), 13(1), 1-7.
Ramakuela, N.J. (2015). Experiences of Women, Menopause & Aging in the Rural Villages of Limpopo Province, South Africa. Women's Health Gynecol, 1(1), 006.
Shilling, C. (2003). The body & Social Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Shojaee, H. & Maghsoudnia, Sh. (2005). Gerontology & Geriatrics, Janbazan Medical & Engineering Research Center Publications.
Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research. London: Sage Publications.
Slevin, K.F. (2010). If I Had Lots of Money. I’d Have A Body Makeover: Managing the Aging Body. Social Forces, 88, 1003–1020.
Stamou, E. (2010). The Ageing Process & Female Identity in Midlife. PhD Dissertation, University of Huddersfield.
Stewart, A. J., & Ostrove, J. M. (1998). Women’s Personality in Middle Age: Gender, History & Midcourse Correction. American Psychologist, 53, 1185-94.
Strauss, A. & Corbin J. (2012). Basics of Qualitative Research: Techniques & Procedures for Grounded Theory. translated by Ebrahim Afshar, Tehran: Ney.
Turner, B.S. (1995). Aging and Identity: Some Reflections on the Somatization of the Self. In M. Featherstone and A. Wernick (Eds.), Images of Aging: Cultural Representations of Later life (pp. 245-260), London: Routledge.
Turner, B.S. (1996). The Body & Society: Explorations in Social Theory. 2nd ed., London: Sage Publications.
Vander Zanden, J.W. (1997). Developmental Psychology. translated by Hamzeh Ganji, Tehran: Besat Institute.
Wearing, B. (1995). Leisure & Resistance in an Ageing Society. Leisure Studies, 14, 263-279.
Zokaei, M.S. & Amnpour, M.(2013). An Introduction to Cultural History of the Body in Iran.  Tehran: Teesa.
Zokaei, M.S (2008). The Youth, Body & Fitness Culture.Iranian Journal of Cultural Research, 1(1), 117-141.