رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک با تصور بدن در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تأثیر استفاده از فیس‌بوک بر تصور بدن جوانان بود. و به‌صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه آنلاین محقق‌ساخته در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 92-‌91 اجرا شد. با روش نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه حجم نمونه برابر با 344 نفر بود. نتایج نشان داد که بین مدت زمان عضویت در فیس‌بوک، میزان استفاده از فیس‌بوک، میزان مشارکت و فعال بودن کاربران در فیس‌بوک و واقعی تلقی کردن محتوای فیس‌‌بوک با تصور بدن در میان دانشجویان دختر و پسر رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین فیس‌بوک توانسته است تصور کاربران نسبت به بدن را تغییر دهد. این شبکه مجازی با تأثیرات شگرف خود باعث شده که نگاه جوانان نسبت به بدن خود، میزان رضایت از وضعیت بدنی خویش، اهمیتی که به آن می‌دهند و نیز وقت و سرمایه‌ای که صرف آن می‌کنند، به‌طور معناداری متفاوت شود.

کلیدواژه‌ها