الگوی ساختاری ارتباط مشکلات عاطفی- روانی-رفتاری در خانواده اصلی با رضایت زناشویی زنان

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه مشکلات عاطفی-روانی-رفتاری در خانواده‌اصلی با رضایت زناشویی زنان بود. به‌همین منظور، تعداد 250 نفر از دانشجویان زنِ متأهل دانشگاه پیام‌نور هشتگرد به‌شیوه در دسترس برگزیده شدند و به پرسشنامه انتقال‌های بین‌نسلی (ناهیدپور، 1391)پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های حاصله از روش الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که مشکلات عاطفی-روانی-رفتاری در خانواده اصلی هم دارای رابطه مستقیم با رضایت زناشویی زنان و هم دارای رابطه غیرمستقیم با رضایت زناشویی زنان با میانجی‌گری رضایت زناشویی والدین و رابطه والد-کودک است. نتایج حاکی از آن است که به‌منظور بهبود کیفیّت زندگی زناشویی افراد توجه به مشکلات موجود در خانواده اصلی افراد در مشاوره‌های پیش از ازدواج ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها