شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان اجرا شد. بر اساس مطالعات انجام شده، معیارهای مؤثر بر ارتقای شغلی زنان در سطح فرد، خانواده، سازمان و جامعه قابل بررسی است. برای شناسایی شاخص‏های سنجش، از تکنیک دلفی و برای دستیابی به توافق از ضریب هماهنگی کندال و در مرحله بعد، برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه با طیف لیکرت و همچنین از پرسشنامه خبره با طیف ساعتی مبتنی بر مقایسه‌های زوجی برای تعیین اولویت معیارها و شاخص‏های شناسایی شده با دیدگاه کارشناسان استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بود و پرسشنامه‌ها در نمونه‌ای به حجم 72 نفر توزیع شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌های گردآوری شده با تکنیک AHP نشان داد که معیارهای فرهنگی بیش‌ترین اولویت را دارند و تعدیل فرهنگ مرد سالاری، بهبود نگرش جامعه به وظایف زنان و تحدید نگرش‌های قالبی به زنان، سه اولویت اول را به خود اختصاص داده‌اند. شاخص سطح تحصیلات، علاقه‏مندی به پیشرفت و افزایش اعتماد به نفس نیز، بیش‌ترین اولویت را در پیشرفت شغلی زنان دارند.

کلیدواژه‌ها