بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش به طرحواره جنسیّتی نقش‌های خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای زنان

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی رابطه هر یک از متغیرهای ساختار خانواده، نوع جامعه‌پذیری، سنّت‌گرایی و تقدیرگرایی با نگرش به طرحواره جنسیّتی بود. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده‌های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع‌آوری شد. اعتبار و روایی مقیاس‌های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری کلیه زنان بالای 15 سال منطقه کاشان در سال 1390 بودند که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 400 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش سهمیه‌ای تصادفی انتخاب و بررسی شدند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون یافته‌های پژوهش، عوامل خانوادگی شامل سبک‌های تربیتی والدین و نوع جامعه‌پذیری در خانواده و ویژگی‌های سنّت‌گرایی و تقدیرگرایی بر گرایش پاسخگویان به برابری جنسیّتی مؤثر است. بیش‌ترین تأثیر بر برابری‌گرایی جنسیّتی مربوط به متغیر سنّت‌گرایی است که دارای 17/0-=β است. در مرتبه دوم تأثیرگذاری، شیوه تربیتی مقتدرانه با 144/0=β و پس از آن تقدیرگرایی با دارا بودن 14/0-=β قرار گرفته‌اند. در نهایت کم‌ترین تأثیرگذاری مربوط به متغیر جامعه‌پذیری با 11/0-=β است.

کلیدواژه‌ها