بررسی تطبیقی ارزش‌های مصرفی زنان شاغل و خانه‌دار شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر سعی بر آن بود که ارزش مصرفی زنان شاغل و خانه‌دار بررسی و تبیین شود. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه بوردیو و روش پیمایش پرسشنامه‌ای بوده است. متغیر وابسته این پژوهش، ارزش‌های مصرفی در ابعاد ارزش مصرفی نمایشی، آرزوی خود تحققی و تمجید از سبک زندگی غربی و متغیرهای مستقل اصلی پژوهش روابط اجتماعی، نحوه گذران اوقات فراغت، میزان استفاده از رسانه‌ها، خودباوری و دینداری بود. نتایج نشان می‌دهد که در مجموع زنان شاغل و خانه‌دار در متغیرهای مستقل و وابسته تفاوت معنا‌داری دارند و روابط متغیرهای مستقل و وابسته با کاربرد آزمون‌های آماری تأیید شد.

کلیدواژه‌ها