تأثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پست‌های سازمانی

نویسنده

چکیده

امروزه شواهد و تحقیقات در کشور ما نشان می‌دهد که با وجود افزایش سطح تحصیلات خانم‌ها و تمایل آن‌ها به کار در سازمان‌های دولتی، پیشرفت آن‌ها در مشاغل مدیریتی محسوس نبوده است. تحقیقات مختلفی نشان داده‌اند که سرمایه انسانی و سرمایه‌ اجتماعی از عوامل تأثیر‌گذار در موفقیت و ارتقاء شغلی محسوب می‌شوند. در این پژوهش تأثیر سرمایه انسانی و سرمایه‌ اجتماعی زنان بر کسب پست‌های سازمانی بررسی شده است. داده‌های میدانی از طریق پرسشنامه‌ای استاندارد از نمونه‌ای از زنان کارمند در بانک سپه خراسان رضوی به تعداد 115 نفر جمع آوری شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که سرمایه انسانی در کلیه سطوح سازمانی می‌تواند خانم‌ها را در کسب پست‌های سازمانی کمک کند و سرمایه‌ اجتماعی بر کلیه سطوح سازمانی تأثیر یکسانی دارد و خانم‌ها، پست‌های بالاتر را به‌دلیل داشتن سرمایه انسانی بیش‌تر به‌دست آورده‌اند.

کلیدواژه‌ها