الگوی نقش مؤلّفه‌های سرمایه روان‌شناختی در رضایت از زندگی و رضایت‌زناشویی در همسران ایثارگران شهرکرد

نویسنده

چکیده

در این پژوهش الگوی ساختاری رابطه مؤلّفه‌های سرمایه روان‌شناختی با رضایت از زندگی و ‌رضایت زناشویی در همسران ایثارگران شهرکرد بررسی شد. جامعه آماری پژوهش همسران ایثارگران شهر شهرکرد بودند که از میان آن‌ها 354 نفر به شیوه تصادفی نظامدار انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (مک‌گی، 2011)، پرسشنامه رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) و پرسشنامه رضایت زناشویی (سلیمانیان، 1373) بودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگو‌سازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج حاصل از الگو‌سازی معادله ساختاری (SEM) نشان داد که امیدواری و جهت‌گیری به زندگی با رضایت از زندگی دارای رابطه مستقیم و خودکارآمدی، امیدواری، تاب‌آوری، جهت‌گیری به زندگی همراه با رضایت از زندگی با رضایت زناشویی رابطه مستقیم و معنادار دارند. همچنین نتایج نشان داد که رضایت از زندگی متغیر واسطه‌ای پاره‌ای در رابطه امیدواری و جهت‌گیری به زندگی با رضایت زناشویی است. به عبارت دیگر امیدواری و جهت گیری به زندگی بخشی از اثرات خود را به رضایت زناشویی از طریق رضایت از زندگی انجام می‌دهند.

کلیدواژه‌ها