عمل جراحی زیبایی بینی در تجربیات زنان رضایت‌مند از عمل با رویکرد پدیدارشناسی

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش دست‌یابی به تجربه افراد تحت عمل جراحی بینی به قصد شناخت عمیق این پدیده بود. این مطالعه به شیوه کیفی، به روش پدیدارشناسی با نمونه‌گیری هدف‌مند و به‌وسیله مصاحبه‌‌گر با 10 نفر از زنان تحت جراحی انجام شد. مصاحبه‌ها ثبت و سپس یاداشت و به روش هفت مرحله‌ای کلایزی تجزیه و تحیل شد. یافته‌های حاصل از تجربه‌های افرادی که عمل جراحی را انجام داده بودند در 6 مضمون اصلی «عوامل انگیزه‌بخش»، «فعالیت‌های قبل از عمل»، «نگرانی‌های قبل از عمل»، «خلق منفی بلافصل بعد از عمل»، «افزایش کیفیّت زندگی» و «دلواپسی‌های پس از جراحی» و چندین مضمون فرعی خلاصه شد. یافته‌های مطالعه می‌تواند تصویری روشن از تجربه افراد تحت عمل جراحی بینی ارائه دهد و در این زمینه مفاهیمی را برای کسانی که قصد جراحی زیبایی بینی دارند و همچنین کادر درمانی این افراد برای استفاده و ارائه خدمات مناسب آشکار کند.

کلیدواژه‌ها