خود شیء‌انگاری و رابطه آن با افسردگی و عزّت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز

نویسنده

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه خود شیء انگاری با عزّت نفس و افسردگی میان دانشجویان دختر دانشگاه شیراز بود. برای اجرای این پژوهش 202 دانشجوی دختر دانشگاه شیراز، که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده بودند، در پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها مقیاس‌های مختلف از جمله مقیاس آگاهی شیء انگاری بدنی، آزمون عزّت نفس روزنبرگ و نیز مقیاس افسردگی همه گیر‌شناسی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که از بین مؤلّفه‌های مختلف مقیاس آگاهی شیءانگاری بدنی، مؤلّفه نظارت بدنی و شرم بدنی عزّت نفس پایین را به‌طور معناداری پیش‌بینی کردند. به علاوه، مؤلّفه‌های شرم بدنی و کنترل ظاهر بدن به‌طور معناداری افسردگی را پیش‌بینی کردند. در مطالعه حاضر مؤلّفه کنترل ظاهر بدن نقشی در پیش‌بینی عزّت نفس پایین نداشت. همچنین مؤلّفه نظارت بدنی نقشی در پیش‌بینی افسردگی نداشت‌. نتایج پژوهش حاضر نظریه خودشیء‌انگاری فردریکسن و همکاران و نیز مطالعات مرتبط پیشین را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها