احساس شادکامی دختران شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن

نویسنده

چکیده

در راستای توجه به نشاط و شادی در جامعه، در این پژوهش احساس شادکامی دختران شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن بررسی شد. روش پژوهش پیمایشی، بر اساس طرح مقطعی بود و اطلاعات مورد نیاز به‌وسیله توزیع پرسشنامه در میان 370 نفر از دختران مجرد شهر ایلام گردآوری شد. یافته‌ها بیان‌کننده آن بود که پاسخگویان از میزان احساس شادکامی متوسطی بهره‌مند بودند و همبستگی بین متغیرهای مستقل رضایت از زندگی، سازگاری، خودباوری، امید به آینده، منظم بودن، پایبندی به اعتقادات، هدف‌مندی و مقبولیت اجتماعی با متغیر وابسته معنادار و مستقیم و رابطه متغیر محرومیت نسبی با احساس شادکامی معنادار، اما معکوس بوده است. همچنین رابطه معناداری بین متغیر ازخودبیگانگی با متغیر وابسته مشاهده نشد. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان داد که متغیرهای رضایت از زندگی، سازگاری، مقبولیت، هدف‌مندی و خودباوری طی 5 مرحله وارد معادله شدند و در نهایت بیش از 73 % از تغییرات متغیر وابسته یعنی احساس شادکامی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها