عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه پیام نور واحد رشت

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و سواد زنان انجام شد. در واقع سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که آیا بین متغیرهای اقتصادی، نرخ با‌سوادی زنان و طلاق در ایران رابطه‌ای مستقیم وجود دارد؟ لذا با توجه به پشتوانه نظری و نیز در دسترس بودن اطلاعات در این حوزه، تأثیر چهار متغیر شهرنشینی، نرخ باسوادی زنان، بیکاری و تولید ناخالص ملّی (به‌عنوان معیاری برای سطح مادی زندگی) بر طلاق بررسی شد. برای بررسی نوسانات و توضیح دلایل اقتصادی و نرخ باسوادی زنان (شاخصی از اشتغال زنان)، افزایش نرخ طلاق در ایران از اطلاعات 28 استان کشور در دوره 86-1381 و روش داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین بیکاری، نرخ باسوادی زنان و شهرنشینی با طلاق رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و متغیر تولید ناخالص ملّی سرانه اثری منفی بر درصد طلاق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divorce and its Determinants:Emphasizing on Economic Factors

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasrollahi 1
  • Marzieh GhafariGolak 2
  • Ali Akbare Parva 3
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effective factors on divorce -vith emphasis on economic factors and literacy of women. In fact the main que lion of this paper is that: is there a direct relationship between economic factors, women literacy rate and divorce in Iran? Therefore four variables urbanization, women's literacy, unemployment and GDP (as a proxy for Pleasuring the standard of living)) have been selected based on the availability of information and theoretical relevance for the equation. Regression analysis (panel data) will be utilized to explain why divorce has been on the rise and in an attempt to fmd what causes the variation in the di -orce rate across states; this paper uses Iran's provincial data from 2002 to _2007
The results show that there is a positive relationship between urbanization, omen's literacy, unemployment and divorce rate and GDP (as a proxy for measuring the standard of living) was not statistically significant. According o the measure of the t-test, the most important factor of divorce in this study I urbanization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • Women's LiteracyEconomic Factors
  • Iran
  • Panel Data