بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 مربی اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده آن‌ها در مناطق روستایی بود. مطالعه حاضر یک مطالعه پیمایشی توصیفی است که به روش مقطعی در میان 60 نفر از زنان عضو در سه شهرستان مرودشت، جهرم و داراب در جنوب استان فارس و 60 نفر از زنان غیر عضو به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از مدل رگرسیونی لاجیت انجام شد. بر اساس نتایج آزمون نیکویی برازش و آزمون تحلیل پراکندگی افتراق، مدل مورد استفاده معتبر بوده و عامل عضویت بخش عمده‌ای از تأثیرات ممکن را توجیه می‌کند. نتایج مدل لاجیت نیز نشان داد که احتمال افزایش اشتغال و کاهش فقر در اعضای خانواده زنی که عضو شرکت تعاونی روستایی، سرپرست خانوار، دارای مشارکت و باسواد باشد در بدبینانه‌ترین حالت به ترتیب برابر است با : 5/68% و 83/43%. بین پاسخ‌های دو گروه عضو و غیر عضو تفاوت معناداری وجود داشت(0.001P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Effectiveness Women's Membership in Rural Cooperation Companies on Increase of Employment and Decrease of Poverty among Family Members, Based on Logit Model

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Raeisi 1
  • Bahaoddin Najafi 2
  • Pezhman Bagheri 3
چکیده [English]

The purpose of thisresearch is to study the effectiveness of women's membership in rural cooperation companies on increase of employment and decrease of poverty among family members in rural area. This is a descriptive survey study that is conducted by cross sectional method on 60 women members and 60 non-member women in 3 provinces of Marvdasht, Jahrom and Darab in south of Fars State using simple random sampling and logit regression model. Based on goodness of fit test and differential dispersionanalysis, used model was valid and membership as a factor justified most of the possible impacts and also, the results of logit model showed that the probability of increase in employment and decrease in poverty amongwomen's family members who are members of rural cooperation company, heads of family, have active participation and are literate in worst case scenario, are: 68.5% and 43.83%. There are significant differences between responses of 2 groups. With respect to importance of women's membership in rural cooperation companies on increase of employment and decrease of poverty in families, which are contributing factors to social welfare, it seems that development of this units and supportingthem must be noted respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural cooperation company
  • Employment
  • Poverty
  • Social welfare
  • Socio-economic development