نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر‌ در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار بود. به این منظور264 نفر، 111 زن خانه‌دار و 153 زن شاغل متأهل که با همسر خود زندگی می‌کردند، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه محقق‌ساخته احساس قدرشناسی جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که بین احساس قدرشناسی زنان شاغل و خانه‌دار تفاوتی وجود ندارد، اما درباره آگاهی از درآمد شوهر تفاوت معنادار بود؛ بیش‌تر زنان شاغل (5/72%) اظهار کرده بودند که کاملاً از درآمد شوهرخود اطلاع دارند. همچنین رضایت زناشویی زنان شاغل بالاتر از زنان خانه‌دار بود. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که رضایت زناشویی زنان خانه‌دار با آگاهی از درآمد شوهر و احساس قدرشناسی‌ و رضایت زناشویی زنان شاغل با متغیرهای میزان تحصیلات، آگاهی از درآمد شوهر، میزان مشارکت در مخارج خانواده و احساس قدرشناسی پیش‌بینی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Contribution of Perceived Appreciation and A wsreness of Husband's Income on Marital atisfaction in Employed Women and Housewives

نویسنده [English]

  • Khaleel Esmaeel Poor
چکیده [English]

This research, according to assumptions of contextual family therapy, sought to examine the contributions of "perceived appreciation" and "awareness of husband's income" on marital satisfaction among housewives and employed women. 264 married women consist of 111 housewives- and 153 employed women, who were been living with their husbands, were selected. The research was a correlational study. Data were gathered by Enrich Marital atisfaction Scale and researcher-made perceived appreciation questionnaire.
Results indicated that there is no significant difference between housewives and employed women in perceived appreciation. But difference between two groups in awareness of husband's income was significant; Most of employed women (72/5%) had pretended that they are completely aware of their husbands' income. It is also revealed that marital satisfaction in employed women is higher than housewives'. Hierarchal regression analyses indicated that marital satisfaction of housewives is predicted by awareness of husband's income and perceived appreciation, however, in employed women, the perceived appreciation, awareness of husband's income, education and the amount of pecuniary contribution in the family expenditure predicted marital atisfaction. Therefore, family counselors should have in mind that some of variables related to women employment - such as awareness of husband's income and the amount of pecuniary contribution in the family expenditure­alongside perceived appreciation - can be the determinants of marital atisfaction in employed women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Perceived appreciation
  • Employed Women
  • Housewives