اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز)

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 دکتری اقتصاد، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

هدف این پژوهش محاسبه ارزش افزوده کار خانه‌داری زنان همسردار(شاغل و خانه‌دار) و بررسی برخی عوامل مؤثر بر آن و همچنین تبیین معنایی اقتصاد غیررسمی در بخش خانوار بود. این پژوهش به روش پیمایشی با استفاده از یک نمونه 384 نفری از زنان متأهل شهر اهواز به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام شد. پس از اینکه نمونه‌های مورد مطالعه پرسشنامه نهایی را تکمیل کردند، داده‌های مربوط جمع‌آوری و با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. براساس محاسبات، کل ارزش افزوده ایجاد شده توسط زنان مورد مطالعه بالغ بر 29183724140 ریال در یک سال بود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر«سن زن»، «مدت ازدواج» و «تعداد اعضای خانواده» اثر معناداری در تبیین متغیر ارزش افزوده کار خانه‌داری داشته‌اند. در بین متغیرهای مستقل، متغیر «تعداد اعضای خانوار» بیش‌ترین سهم را در تبیین تغییرات ارزش افزوده کار خانه‌داری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Informal economy, women's housekeeping and influential factors: a case study of married women from Ahwaz, Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Esfandiari 1
  • Mehdi Pedram 2
  • Sadegh Mojadam 3
چکیده [English]

Calculating the value of women's housekeeping and its proportion in national production and welfare improvement is one of the most crucial matters for economists and sociologists in today's world. Nevertheless, Iranian women have various social functions; but they have an important role and responsibility in housekeeping which is a free of wage and inappreciable job. Thus, it indicates women's vast participation in economic affairs of the family. The purpose of the present study is to calculate the value added of married women's housekeeping job (housewife or employed), considering some influential factors, and explaining the meaning of informal economy in family section. In this study, researchers applied survey method, usingrandom sampling method to choose married women in Ahwaz,and interviewed 384 people. After completing the final questionnaires, the data was gathered and analyzed by SPSS software.According to the analyses, the total additional value produced by women is 29183724140 Rials annually. The results of the study reveals that the variables "women's age", "marriage duration", and "number of family members" have distinctly significantimpact on explanation of "housekeeping value added". Among the independent variables, "number of family members" has the most proportion on explaining the changes of housekeeping value added
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal Economy
  • Women's Housekeeping
  • , Value Added
  • Input and Output approach