زنان، ساختار و عاملیت آیا زنان می‌توانند سبک‌زندگی خود را انتخاب کنند؟

نویسندگان

1 استادیار جهاد دانشگاهی فارس، گروه پژوهشی علوم رفتاری

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای ساختاری بر رابطه بین قدرت زنان و فعالیت‌های سبک‌زندگی است. جامعه آماری پژوهش 550 نفر از زنان متأهل بالای 25 سال شهر شیراز بود. نتایج نشان داد که متغیرهای ساختاری و زمینه‌‌ای هم در قدرت زنان در خانواده و هم در انجام‌دادن فعالیت‌های مدرن سبک زندگی در حوزه‌های فراغت، ترجیحات موسیقی و غذا و فعالیت‌های مربوط به بدن و سلامتی مؤثر است، اما متغیرهای ساختاری با کنترل قدرت زنان باز هم اثر مهمی بر انتخاب سبک زندگی آن‌ها دارد. بنابراین، گرچه قدرت زنان در خانواده می‌تواند عاملیت آن‌ها را در انتخاب سبک‌زندگی افزایش دهد، اما این کار را با ساز وکارهای ساختاری و در نظام قشربندی اقتصادی اجتماعی جامعه انجام می‌دهد. برطبق نتایج گرچه قدرت زنان می‌تواند عاملیت آن‌ها را افزایش دهد، اما برد آن نامحدود نیست و شرایط دیگری نیز باید محقق شود تا زنان بتوانند عاملیت کامل‌تری داشته باشند. لذا با بهره‌گیری از دیگر انواع سرمایه‌(مانند سرمایه اجتماعی جدید) می‌توان اثر محدودیت‌های ساختاری بر عاملیت را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women, structure and agency:Can women choose their lifestyle?

نویسندگان [English]

  • Maryam Soroush 1
  • Halime Enayat 2
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of structural variables on the relationship between women's power and their lifestyle activities. Sample survey was 550 married women over 25 years old. The results indicate that structural and contextual variables are significantly influential on the power of women in family and modern leisure activities, music and food preferences and activities related to the body and health. Structural variables along with controlling the power of women still have a significant effect on choosing lifestyle. So it can be seen that although women's power in family can increase their agency but this effect is applied through structural mechanisms and socio-economic stratification of the society. Results show that the effect of power on agency is not absolute and other conditions must be met until women can enjoy full agency. The researcher's suggestion is to use other forms of capital (like new social capital) to reduce the impact of structural constrains and increase social agency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency
  • women's power in family
  • Lifestyle
  • structural factors